Page loading... Please wait.
3|3|26 - अवोदोर्नियः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|26
SK 3197
अवोदोर्नियः   🔊
सूत्रच्छेदः
अव-उदोः (सप्तमीद्विवचनम्) , नियः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अव उतित्येतयोरुपपदयोः नयतेर् धातोः घञ् प्रत्ययो भवति। अवनायः। उन्नायः। कथम् उन्नयः पदार्थानाम्? कृत्यल्युटो बहुलम् 3|3|113 इति अच् भविष्यति।
`उन्नायः` इति। `यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा` 8|4|44 इति वाऽनुनासिकः। `कथमुन्नयः पदार्थानाम्` इति। उच्छब्दोपपदत्वाद्धञात्र भवितव्यमित्यभिप्रायः॥
अधो नयनमवनायः, ऊर्ध्वं नयनमुन्नायः, उन्नयस्तु उत्प्रेक्षा ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अवनायः अधो नयनम् । उन्नायः ऊर्ध्वनयनम् । कथमुन्नयः उत्प्रेक्षेति । बाहुलकात् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.