Page loading... Please wait.
3|2|10 - वयसि च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|10
SK 2924
वयसि च   🔊
सूत्रच्छेदः
वयसि (सप्तम्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
वयसि गम्यमाने हरतेः कर्मण्युपपदे अच् प्रत्ययो भवति। उद्यमनार्थो ऽयम् आरम्भः। कालकृता शरीरावस्था यौवनादिर् वयः। यदुद्यमनं क्रियमाणं सम्भाव्यमानं वा वयो गमयति, तत्र अयं विधिः। अस्थिहरः श्वा। कवछरः क्षत्रियकुमारः।
`उतद्यमनार्थोऽयमारम्भः` इति। अनुद्यमने पूर्वेणैव सिद्धत्वात्। `अस्थिहरः`इति। अस्थ्युत्क्षेपणसमर्थे वयसि वत्र्तत इत्यर्थः॥
वयसि च॥ संभाव्यमानं वेति। तेनासत्यपि कवचग्रहणे वयसि गम्यमाने कवचहर इति भवतीति भावः॥
सिद्धान्तकौमुदी
उद्यमनार्थं सूत्रम् । कवचहरः कुमारः ॥
वयसि च - वयसि च । कर्मण्युपपदे वयसि गम्ये हरतेरजित्यर्थः । ननुहरतेरनुद्यमनेऽ॑जित्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत आह — उद्यमनार्थमिति ।
वयसि च - कवचहर इति । कवचोद्यमनं क्रियमाणं, संभाव्यमानं वा वयो गमयति । तनाऽसत्यपि कवचग्रहणेकवचहर॑ इति भवत्येव ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.