Page loading... Please wait.
अष्टाध्यायीसूत्रपाठः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
1|1|1 वृद्धिरादैच् SK 16
1|1|2 अदेङ् गुणः SK 17
1|1|3 इको गुणवृद्धी SK 34
1|1|4 न धातुलोप आर्धधातुके SK 2656
1|1|5 क्ङिति च SK 2217
1|1|6 दीधीवेवीटाम् SK 2190
1|1|7 हलोऽनन्तराः संयोगः SK 30
1|1|8 मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः SK 9
1|1|9 तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् SK 10
1|1|10 नाज्झलौ SK 13
1|1|11 ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् SK 100
1|1|12 अदसो मात् SK 101
1|1|13 शे SK 102
1|1|14 निपात एकाजनाङ् SK 103
1|1|15 ओत् SK 104
1|1|16 सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे SK 105
1|1|17 उञः SK 106
1|1|18 ऊँ SK 107
1|1|19 ईदूतौ च सप्तम्यर्थे SK 109
1|1|20 दाधा घ्वदाप् SK 2373
1|1|21 आद्यन्तवदेकस्मिन् SK 348
1|1|22 तरप्तमपौ घः SK 2003
1|1|23 बहुगणवतुडति संख्या SK 258
1|1|24 ष्णान्ता षट् SK 369
1|1|25 डति च SK 259
1|1|26 क्तक्तवतू निष्ठा SK 3012
1|1|27 सर्वादीनि सर्वनामानि SK 213
1|1|28 विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ SK 292
1|1|29 न बहुव्रीहौ SK 222
1|1|30 तृतीयासमासे SK 223
1|1|31 द्वन्द्वे च SK 224
1|1|32 विभाषा जसि SK 225
1|1|33 प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च SK 226
1|1|34 पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् SK 218
1|1|35 स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् SK 219
1|1|36 अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः SK 220
1|1|37 स्वरादिनिपातमव्ययम् SK 447
1|1|38 तद्धितश्चासर्वविभक्तिः SK 448
1|1|39 कृन्मेजन्तः SK 449
1|1|40 क्त्वातोसुन्कसुनः SK 450
1|1|41 अव्ययीभावश्च SK 451
1|1|42 शि सर्वनामस्थानम् SK 313
1|1|43 सुडनपुंसकस्य SK 229
1|1|44 न वेति विभाषा SK 24
1|1|45 इग्यणः सम्प्रसारणम् SK 328
1|1|46 आद्यन्तौ टकितौ SK 36
1|1|47 मिदचोऽन्त्यात्परः SK 37
1|1|48 एच इग्घ्रस्वादेशे SK 323
1|1|49 षष्ठी स्थानेयोगा SK 38
1|1|50 स्थानेऽन्तरतमः SK 39
1|1|51 उरण् रपरः SK 70
1|1|52 अलोऽन्त्यस्य SK 42
1|1|53 ङिच्च SK 43
1|1|54 आदेः परस्य SK 44
1|1|55 अनेकाल्शित्सर्वस्य SK 45
1|1|56 स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ SK 49
1|1|57 अचः परस्मिन् पूर्वविधौ SK 50
1|1|58 न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु SK 51
1|1|59 द्विर्वचनेऽचि SK 2243
1|1|60 अदर्शनं लोपः SK 53
1|1|61 प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः SK 260
1|1|62 प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् SK 262
1|1|63 न लुमताङ्गस्य SK 263
1|1|64 अचोऽन्त्यादि टि SK 79
1|1|65 अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा SK 249
1|1|66 तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य SK 40
1|1|67 तस्मादित्युत्तरस्य SK 41
1|1|68 स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा SK 25
1|1|69 अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः SK 14
1|1|70 तपरस्तत्कालस्य SK 15
1|1|71 आदिरन्त्येन सहेता SK 2
1|1|72 येन विधिस्तदन्तस्य SK 26
1|1|73 वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् SK 1335
1|1|74 त्यदादीनि च SK 1336
1|1|75 एङ् प्राचां देशे SK 1338
1|2|1 गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित् SK 2461
1|2|2 विज इट् SK 2536
1|2|3 विभाषोर्णोः SK 2447
1|2|4 सार्वधातुकमपित् SK 2234
1|2|5 असंयोगाल्लिट् कित् SK 2242
1|2|6 इन्धिभवतिभ्यां च SK 3393
1|2|7 मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्वा SK 3323
1|2|8 रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः सँश्च SK 2609
1|2|9 इको झल् SK 2612
1|2|10 हलन्ताच्च SK 2613
1|2|11 लिङ्सिचावात्मनेपदेषु SK 2300
1|2|12 उश्च SK 2368
1|2|13 वा गमः SK 2700
1|2|14 हनः सिच् SK 2697
1|2|15 यमो गन्धने SK 2698
1|2|16 विभाषोपयमने SK 2730
1|2|17 स्था घ्वोरिच्च SK 2389
1|2|18 न क्त्वा सेट् SK 3322
1|2|19 निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः SK 3052
1|2|20 मृषस्तितिक्षायाम् SK 3055
1|2|21 उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् SK 3056
1|2|22 पूङः क्त्वा च SK 3051
1|2|23 नोपधात्थफान्ताद्वा SK 3324
1|2|24 वञ्चिलुञ्च्यृतश्च SK 3325
1|2|25 तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य SK 3326
1|2|26 रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च SK 2617
1|2|27 ऊकालोऽज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः SK 4
1|2|28 अचश्च SK 35
1|2|29 उच्चैरुदात्तः SK 5
1|2|30 नीचैरनुदात्तः SK 6
1|2|31 समाहारः स्वरितः SK 7
1|2|32 तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् SK 8
1|2|33 एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ SK 3662
1|2|34 यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु SK 3663
1|2|35 उच्चैस्तरां वा वषट्कारः SK 3664
1|2|36 विभाषा छन्दसि SK 3665
1|2|37 न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः SK 3666
1|2|38 देवब्रह्मणोरनुदात्तः SK 3667
1|2|39 स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् SK 3668
1|2|40 उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः SK 3669
1|2|41 अपृक्त एकाल् प्रत्ययः SK 251
1|2|42 तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः SK 745
1|2|43 प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् SK 653
1|2|44 एकविभक्ति चापूर्वनिपाते SK 655
1|2|45 अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् SK 178
1|2|46 कृत्तद्धितसमासाश्च SK 179
1|2|47 ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य SK 318
1|2|48 गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य SK 656
1|2|49 लुक् तद्धितलुकि SK 1408
1|2|50 इद्गोण्याः SK 1703
1|2|51 लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने SK 1294
1|2|52 विशेषणानां चाजातेः SK 1300
1|2|53 तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् SK 1295
1|2|54 लुब्योगाप्रख्यानात् SK 1296
1|2|55 योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात् SK 1297
1|2|56 प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् SK 1298
1|2|57 कालोपसर्जने च तुल्यम् SK 1299
1|2|58 जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् SK 817
1|2|59 अस्मदो द्वयोश्च SK 818
1|2|60 फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे SK 819
1|2|61 छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् SK 3387
1|2|62 विशाखयोश्च SK 3388
1|2|63 तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् SK 820
1|2|64 सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ SK 188
1|2|65 वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः SK 931
1|2|66 स्त्री पुंवच्च SK 932
1|2|67 पुमान् स्त्रिया SK 933
1|2|68 भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् SK 934
1|2|69 नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् SK 935
1|2|70 पिता मात्रा SK 936
1|2|71 श्वशुरः श्वश्र्वा SK 937
1|2|72 त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् SK 938
1|2|73 ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री SK 939
1|3|1 भूवादयो धातवः SK 18
1|3|2 उपदेशेऽजनुनासिक इत् SK 3
1|3|3 हलन्त्यम् SK 1
1|3|4 न विभक्तौ तुस्माः SK 190
1|3|5 आदिर्ञिटुडवः SK 2289
1|3|6 षः प्रत्ययस्य SK 474
1|3|7 चुटू SK 189
1|3|8 लशक्वतद्धिते SK 195
1|3|9 तस्य लोपः SK 62
1|3|10 यथासंख्यमनुदेशः समानाम् SK 128
1|3|11 स्वरितेनाधिकारः SK 46
1|3|12 अनुदात्तङित आत्मनेपदम् SK 2157
1|3|13 भावकर्मणोः SK 2679
1|3|14 कर्तरि कर्मव्यतिहारे SK 2680
1|3|15 न गतिहिंसार्थेभ्यः SK 2681
1|3|16 इतरेतरान्योन्योपपदाच्च SK 2682
1|3|17 नेर्विशः SK 2683
1|3|18 परिव्यवेभ्यः क्रियः SK 2684
1|3|19 विपराभ्यां जेः SK 2685
1|3|20 आङो दोऽनास्यविहरणे SK 2686
1|3|21 क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च SK 2687
1|3|22 समवप्रविभ्यः स्थः SK 2689
1|3|23 प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च SK 2690
1|3|24 उदोऽनूर्ध्वकर्मणि SK 2691
1|3|25 उपान्मन्त्रकरणे SK 2692
1|3|26 अकर्मकाच्च SK 2693
1|3|27 उद्विभ्यां तपः SK 2694
1|3|28 आङो यमहनः SK 2695
1|3|29 समो गम्यृच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः SK 2699
1|3|30 निसमुपविभ्यो ह्वः SK 2703
1|3|31 स्पर्द्धायामाङः SK 2704
1|3|32 गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः SK 2705
1|3|33 अधेः प्रसहने SK 2706
1|3|34 वेः शब्दकर्मणः SK 2707
1|3|35 अकर्मकाच्च SK 2708
1|3|36 सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः SK 2709
1|3|37 कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि SK 2710
1|3|38 वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः SK 2711
1|3|39 उपपराभ्याम् SK 2712
1|3|40 आङ उद्गमने SK 2713
1|3|41 वेः पादविहरणे SK 2714
1|3|42 प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् SK 2715
1|3|43 अनुपसर्गाद्वा SK 2716
1|3|44 अपह्नवे ज्ञः SK 2717
1|3|45 अकर्मकाच्च SK 2718
1|3|46 सम्प्रतिभ्यामनाध्याने SK 2719
1|3|47 भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः SK 2720
1|3|48 व्यक्तवाचां समुच्चारणे SK 2721
1|3|49 अनोरकर्मकात् SK 2722
1|3|50 विभाषा विप्रलापे SK 2723
1|3|51 अवाद्ग्रः SK 2724
1|3|52 समः प्रतिज्ञाने SK 2725
1|3|53 उदश्चरः सकर्मकात् SK 2726
1|3|54 समस्तृतीयायुक्तात् SK 2727
1|3|55 दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे SK 2728
1|3|56 उपाद्यमः स्वकरणे SK 2729
1|3|57 ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः SK 2731
1|3|58 नानोर्ज्ञः SK 2732
1|3|59 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः SK 2733
1|3|60 शदेः शितः SK 2362
1|3|61 म्रियतेर्लुङ्‌लिङोश्च SK 2538
1|3|62 पूर्ववत् सनः SK 2734
1|3|63 आम्प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य SK 2240
1|3|64 प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु SK 2735
1|3|65 समः क्ष्णुवः SK 2736
1|3|66 भुजोऽनवने SK 2737
1|3|67 णेरणौ यत् कर्म णौ चेत् स कर्ताऽनाध्याने SK 2738
1|3|68 भीस्म्योर्हेतुभये SK 2594
1|3|69 गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने SK 2739
1|3|70 लियः सम्माननशालिनीकरणयोश्च SK 2592
1|3|71 मिथ्योपपदात् कृञोऽभ्यासे SK 2740
1|3|72 स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले SK 2158
1|3|73 अपाद्वदः SK 2741
1|3|74 णिचश्च SK 2564
1|3|75 समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे SK 2742
1|3|76 अनुपसर्गाज्ज्ञः SK 2743
1|3|77 विभाषोपपदेन प्रतीयमाने SK 2744
1|3|78 शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् SK 2159
1|3|79 अनुपराभ्यां कृञः SK 2745
1|3|80 अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः SK 2746
1|3|81 प्राद्वहः SK 2747
1|3|82 परेर्मृषः SK 2748
1|3|83 व्याङ्परिभ्यो रमः SK 2749
1|3|84 उपाच्च SK 2750
1|3|85 विभाषाऽकर्मकात् SK 2751
1|3|86 बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्यो णेः SK 2752
1|3|87 निगरणचलनार्थेभ्यश्च SK 2753
1|3|88 अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् SK 2754
1|3|89 न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः SK 2755
1|3|90 वा क्यषः SK 2669
1|3|91 द्युद्भ्यो लुङि SK 2345
1|3|92 वृद्भ्यः स्यसनोः SK 2347
1|3|93 लुटि च कॢपः SK 2351
1|4|1 आ कडारादेका संज्ञा SK 232
1|4|2 विप्रतिषेधे परं कार्यम् SK 175
1|4|3 यू स्त्र्याख्यौ नदी SK 266
1|4|4 नेयङुवङ्स्थानावस्त्री SK 303
1|4|5 वाऽऽमि SK 304
1|4|6 ङिति ह्रस्वश्च SK 296
1|4|7 शेषो घ्यसखि SK 243
1|4|8 पतिः समास एव SK 257
1|4|9 षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा SK 3389
1|4|10 ह्रस्वं लघु SK 31
1|4|11 संयोगे गुरु SK 32
1|4|12 दीर्घं च SK 33
1|4|13 यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् SK 199
1|4|14 सुप्तिङन्तं पदम् SK 29
1|4|15 नः क्ये SK 2659
1|4|16 सिति च SK 1252
1|4|17 स्वादिष्वसर्वनामस्थाने SK 230
1|4|18 यचि भम् SK 231
1|4|19 तसौ मत्वर्थे SK 1896
1|4|20 अयस्मयादीनि च्छन्दसि SK 3390
1|4|21 बहुषु बहुवचनम् SK 187
1|4|22 द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने SK 186
1|4|23 कारके SK 534
1|4|24 ध्रुवमपायेऽपादानम् SK 586
1|4|25 भीत्रार्थानां भयहेतुः SK 588
1|4|26 पराजेरसोढः SK 589
1|4|27 वारणार्थानां ईप्सितः SK 590
1|4|28 अन्तर्द्धौ येनादर्शनमिच्छति SK 591
1|4|29 आख्यातोपयोगे SK 592
1|4|30 जनिकर्तुः प्रकृतिः SK 593
1|4|31 भुवः प्रभवः SK 594
1|4|32 कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् SK 569
1|4|33 रुच्यर्थानां प्रीयमाणः SK 571
1|4|34 श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः SK 572
1|4|35 धारेरुत्तमर्णः SK 573
1|4|36 स्पृहेरीप्सितः SK 574
1|4|37 क्रुधद्रुहेर्ष्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः SK 575
1|4|38 क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म SK 576
1|4|39 राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः SK 577
1|4|40 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता SK 578
1|4|41 अनुप्रतिगृणश्च SK 579
1|4|42 साधकतमं करणम् SK 560
1|4|43 दिवः कर्म च SK 562
1|4|44 परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् SK 580
1|4|45 आधारोऽधिकरणम् SK 632
1|4|46 अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्म SK 542
1|4|47 अभिनिविशश्च SK 543
1|4|48 उपान्वध्याङ्वसः SK 544
1|4|49 कर्तुरीप्सिततमं कर्म SK 535
1|4|50 तथायुक्तं चानीप्सितम् SK 538
1|4|51 अकथितं च SK 539
1|4|52 गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ SK 540
1|4|53 हृक्रोरन्यतरस्याम् SK 541
1|4|54 स्वतन्त्रः कर्ता SK 559
1|4|55 तत्प्रयोजको हेतुश्च SK 2575
1|4|56 प्राग्रीश्वरान्निपाताः SK 19
1|4|57 चादयोऽसत्त्वे SK 20
1|4|58 प्रादयः SK 21
1|4|59 उपसर्गाः क्रियायोगे SK 22
1|4|60 गतिश्च SK 23
1|4|61 ऊर्यादिच्विडाचश्च SK 762
1|4|62 अनुकरणं चानितिपरम् SK 763
1|4|63 आदरानादरयोः सदसती SK 764
1|4|64 भूषणेऽलम् SK 765
1|4|65 अन्तरपरिग्रहे SK 766
1|4|66 कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते SK 767
1|4|67 पुरोऽव्ययम् SK 768
1|4|68 अस्तं च SK 769
1|4|69 अच्छ गत्यर्थवदेषु SK 770
1|4|70 अदोऽनुपदेशे SK 771
1|4|71 तिरोऽन्तर्द्धौ SK 772
1|4|72 विभाषा कृञि SK 773
1|4|73 उपाजेऽन्वाजे SK 774
1|4|74 साक्षात्प्रभृतीनि च SK 775
1|4|75 अनत्याधान उरसिमनसी SK 776
1|4|76 मध्येपदेनिवचने च SK 777
1|4|77 नित्यं हस्ते पाणावुपयमने SK 778
1|4|78 प्राध्वं बन्धने SK 779
1|4|79 जीविकोपनिषदावौपम्ये SK 780
1|4|80 ते प्राग्धातोः SK 2230
1|4|81 छन्दसि परेऽपि SK 3391
1|4|82 व्यवहिताश्च SK 3392
1|4|83 कर्मप्रवचनीयाः SK 546
1|4|84 अनुर्लक्षणे SK 547
1|4|85 तृतीयार्थे SK 549
1|4|86 हीने SK 550
1|4|87 उपोऽधिके च SK 551
1|4|88 अपपरी वर्जने SK 596
1|4|89 आङ् मर्यादावचने SK 597
1|4|90 लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः SK 552
1|4|91 अभिरभागे SK 553
1|4|92 प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः SK 599
1|4|93 अधिपरी अनर्थकौ SK 554
1|4|94 सुः पूजायाम् SK 555
1|4|95 अतिरतिक्रमणे च SK 556
1|4|96 अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु SK 557
1|4|97 अधिरीश्वरे SK 644
1|4|98 विभाषा कृञि SK 646
1|4|99 लः परस्मैपदम् SK 2155
1|4|100 तङानावात्मनेपदम् SK 2156
1|4|101 तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः SK 2160
1|4|102 तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः SK 2161
1|4|103 सुपः SK 185
1|4|104 विभक्तिश्च SK 184
1|4|105 युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः SK 2162
1|4|106 प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च SK 2163
1|4|107 अस्मद्युत्तमः SK 2164
1|4|108 शेषे प्रथमः SK 2165
1|4|109 परः संनिकर्षः संहिता SK 28
1|4|110 विरामोऽवसानम् SK 27
2|1|1 समर्थः पदविधिः SK 647
2|1|2 सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे SK 3656
2|1|3 प्राक् कडारात्‌ समासः SK 648
2|1|4 सह सुपा SK 649
2|1|5 अव्ययीभावः SK 651
2|1|6 अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु SK 652
2|1|7 यथासादृश्ये SK 661
2|1|8 यावदवधारणे SK 662
2|1|9 सुप्प्रतिना मात्रार्थे SK 663
2|1|10 अक्षशलाकासंख्याः परिणा SK 664
2|1|11 विभाषा SK 665
2|1|12 अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या SK 666
2|1|13 आङ् मर्यादाभिविध्योः SK 667
2|1|14 लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये SK 668
2|1|15 अनुर्यत्समया SK 669
2|1|16 यस्य चायामः SK 670
2|1|17 तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च SK 671
2|1|18 पारे मध्ये षष्ठ्या वा SK 672
2|1|19 संख्या वंश्येन SK 673
2|1|20 नदीभिश्च SK 674
2|1|21 अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ SK 675
2|1|22 तत्पुरुषः SK 684
2|1|23 द्विगुश्च SK 685
2|1|24 द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः SK 686
2|1|25 स्वयं क्तेन SK 687
2|1|26 खट्वा क्षेपे SK 688
2|1|27 सामि SK 689
2|1|28 कालाः SK 690
2|1|29 अत्यन्तसंयोगे च SK 691
2|1|30 तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन SK 692
2|1|31 पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः SK 693
2|1|32 कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ SK 694
2|1|33 कृत्यैरधिकार्थवचने SK 695
2|1|34 अन्नेन व्यञ्जनम्‌ SK 696
2|1|35 भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ SK 697
2|1|36 चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः SK 698
2|1|37 पञ्चमी भयेन SK 699
2|1|38 अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः SK 700
2|1|39 स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन SK 701
2|1|40 सप्तमी शौण्डैः SK 717
2|1|41 सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च SK 718
2|1|42 ध्वाङ्क्षेण क्षेपे SK 719
2|1|43 कृत्यैर्ऋणे SK 720
2|1|44 संज्ञायाम्‌ SK 721
2|1|45 क्तेनाहोरात्रावयवाः SK 722
2|1|46 तत्र SK 723
2|1|47 क्षेपे SK 724
2|1|48 पात्रेसमितादयश्च SK 725
2|1|49 पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन SK 726
2|1|50 दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ SK 727
2|1|51 तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च SK 728
2|1|52 संख्यापूर्वो द्विगुः SK 730
2|1|53 कुत्सितानि कुत्सनैः SK 732
2|1|54 पापाणके कुत्सितैः SK 733
2|1|55 उपमानानि सामान्यवचनैः SK 734
2|1|56 उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे SK 735
2|1|57 विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ SK 736
2|1|58 पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च SK 737
2|1|59 श्रेण्यादयः कृतादिभिः SK 738
2|1|60 क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ् SK 739
2|1|61 सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः SK 740
2|1|62 वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्‌ SK 741
2|1|63 कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने SK 742
2|1|64 किं क्षेपे SK 743
2|1|65 पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहत्बष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः SK 744
2|1|66 प्रशंसावचनैश्च SK 747
2|1|67 युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः SK 748
2|1|68 कृत्यतुल्याख्या अजात्या SK 749
2|1|69 वर्णो वर्णेन SK 750
2|1|70 कुमारः श्रमणादिभिः SK 752
2|1|71 चतुष्पादो गर्भिण्या SK 753
2|1|72 मयूरव्यंसकादयश्च SK 754
2|2|1 पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे SK 712
2|2|2 अर्धं नपुंसकम्‌ SK 713
2|2|3 द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ SK 714
2|2|4 प्राप्तापन्ने च द्वितीयया SK 715
2|2|5 कालाः परिमाणिना SK 716
2|2|6 नञ्‌ SK 756
2|2|7 ईषदकृता SK 755
2|2|8 षष्ठी SK 702
2|2|9 याजकादिभिश्च SK 703
2|2|10 न निर्धारणे SK 704
2|2|11 पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन SK 705
2|2|12 क्तेन च पूजायाम्‌ SK 706
2|2|13 अधिकरणवाचिना च SK 707
2|2|14 कर्मणि च SK 708
2|2|15 तृजकाभ्यां कर्तरि SK 709
2|2|16 कर्तरि च SK 710
2|2|17 नित्यं क्रीडाजीविकयोः SK 711
2|2|18 कुगतिप्रादयः SK 761
2|2|19 उपपदमतिङ् SK 782
2|2|20 अमैवाव्ययेन SK 783
2|2|21 तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ SK 784
2|2|22 क्त्वा च SK 785
2|2|23 शेषो बहुव्रीहिः SK 829
2|2|24 अनेकमन्यपदार्थे SK 830
2|2|25 संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये SK 843
2|2|26 दिङ्नामान्यन्तराले SK 845
2|2|27 तत्र तेनेदमिति सरूपे SK 846
2|2|28 तेन सहेति तुल्ययोगे SK 848
2|2|29 चार्थे द्वंद्वः SK 901
2|2|30 उपसर्जनं पूर्वम्‌ SK 654
2|2|31 राजदन्तादिषु परम्‌ SK 902
2|2|32 द्वन्द्वे घि SK 903
2|2|33 अजाद्यदन्तम्‌ SK 904
2|2|34 अल्पाच्तरम्‌ SK 905
2|2|35 सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ SK 898
2|2|36 निष्ठा SK 899
2|2|37 वाहिताग्न्यादिषु SK 900
2|2|38 कडाराः कर्मधारये SK 751
2|3|1 अनभिहिते SK 536
2|3|2 कर्मणि द्वितीया SK 537
2|3|3 तृतीया च होश्छन्दसि SK 3394
2|3|4 अन्तराऽन्तरेण युक्ते SK 545
2|3|5 कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे SK 558
2|3|6 अपवर्गे तृतीया SK 563
2|3|7 सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये SK 643
2|3|8 कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया SK 548
2|3|9 यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी SK 645
2|3|10 पञ्चम्यपाङ्परिभिः SK 598
2|3|11 प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ SK 600
2|3|12 गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि SK 585
2|3|13 चतुर्थी सम्प्रदाने SK 570
2|3|14 क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः SK 581
2|3|15 तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ SK 582
2|3|16 नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च SK 583
2|3|17 मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु SK 584
2|3|18 कर्तृकरणयोस्तृतीया SK 561
2|3|19 सहयुक्तेऽप्रधाने SK 564
2|3|20 येनाङ्गविकारः SK 565
2|3|21 इत्थंभूतलक्षणे SK 566
2|3|22 संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि SK 567
2|3|23 हेतौ SK 568
2|3|24 अकर्तर्यृणे पञ्चमी SK 601
2|3|25 विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ SK 602
2|3|26 षष्ठी हेतुप्रयोगे SK 607
2|3|27 सर्वनाम्नस्तृतीया च SK 608
2|3|28 अपादाने पञ्चमी SK 587
2|3|29 अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते SK 595
2|3|30 षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन SK 609
2|3|31 एनपा द्वितीया SK 610
2|3|32 पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ SK 603
2|3|33 करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य SK 604
2|3|34 दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ SK 611
2|3|35 दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च SK 605
2|3|36 सप्तम्यधिकरणे च SK 633
2|3|37 यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ SK 634
2|3|38 षष्ठी चानादरे SK 635
2|3|39 स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च SK 636
2|3|40 आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ SK 637
2|3|41 यतश्च निर्धारणम्‌ SK 638
2|3|42 पञ्चमी विभक्ते SK 639
2|3|43 साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः SK 640
2|3|44 प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च SK 641
2|3|45 नक्षत्रे च लुपि SK 642
2|3|46 प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा SK 532
2|3|47 सम्बोधने च SK 533
2|3|48 सामन्त्रितम्‌ SK 411
2|3|49 एकवचनं संबुद्धिः SK 192
2|3|50 षष्ठी शेषे SK 606
2|3|51 ज्ञोऽविदर्थस्य करणे SK 612
2|3|52 अधीगर्थदयेशां कर्मणि SK 613
2|3|53 कृञः प्रतियत्ने SK 614
2|3|54 रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः SK 615
2|3|55 आशिषि नाथः SK 616
2|3|56 जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ SK 617
2|3|57 व्यवहृपणोः समर्थयोः SK 618
2|3|58 दिवस्तदर्थस्य SK 619
2|3|59 विभाषोपसर्गे SK 620
2|3|60 द्वितीया ब्राह्मणे SK 3395
2|3|61 प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने SK 621
2|3|62 चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि SK 3396
2|3|63 यजेश्च करणे SK 3397
2|3|64 कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे SK 622
2|3|65 कर्तृकर्मणोः कृति SK 623
2|3|66 उभयप्राप्तौ कर्मणि SK 624
2|3|67 क्तस्य च वर्तमाने SK 625
2|3|68 अधिकरणवाचिनश्च SK 626
2|3|69 न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ SK 627
2|3|70 अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः SK 628
2|3|71 कृत्यानां कर्तरि वा SK 629
2|3|72 तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ SK 630
2|3|73 चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः SK 631
2|4|1 द्विगुरेकवचनम्‌ SK 731
2|4|2 द्वंद्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ SK 906
2|4|3 अनुवादे चरणानाम्‌ SK 907
2|4|4 अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् SK 908
2|4|5 अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ SK 909
2|4|6 जातिरप्राणिनाम्‌ SK 910
2|4|7 विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः SK 911
2|4|8 क्षुद्रजन्तवः SK 912
2|4|9 येषां च विरोधः शाश्वतिकः SK 913
2|4|10 शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ SK 914
2|4|11 गवाश्वप्रभृतीनि च SK 915
2|4|12 विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ SK 916
2|4|13 विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि SK 917
2|4|14 न दधिपयआदीनि SK 918
2|4|15 अधिकरणैतावत्त्वे च SK 919
2|4|16 विभाषा समीपे SK 920
2|4|17 स नपुंसकम्‌ SK 821
2|4|18 अव्ययीभावश्च SK 659
2|4|19 तत्पुरुषोऽनञ्‌ कर्मधारयः SK 822
2|4|20 संज्ञायां कन्थोशीनरेषु SK 823
2|4|21 उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ SK 824
2|4|22 छाया बाहुल्ये SK 825
2|4|23 सभा राजामनुष्यपूर्वा SK 826
2|4|24 अशाला च SK 827
2|4|25 विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम् SK 828
2|4|26 परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः SK 812
2|4|27 पूर्ववदश्ववडवौ SK 813
2|4|28 हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च च्छन्दसि SK 3399
2|4|29 रात्राह्नाहाः पुंसि SK 814
2|4|30 अपथं नपुंसकम्‌ SK 815
2|4|31 अर्धर्चाः पुंसि च SK 816
2|4|32 इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ SK 350
2|4|33 एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ SK 1962
2|4|34 द्वितीयाटौस्स्वेनः SK 351
2|4|35 आर्धधातुके SK 2432
2|4|36 अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति SK 3080
2|4|37 लुङ्सनोर्घसॢ SK 2427
2|4|38 घञपोश्च SK 3236
2|4|39 बहुलं छन्दसि SK 3398
2|4|40 लिट्यन्यतरस्याम्‌ SK 2424
2|4|41 वेञो वयिः SK 2411
2|4|42 हनो वध लिङि SK 2433
2|4|43 लुङि च SK 2434
2|4|44 आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ SK 2696
2|4|45 इणो गा लुङि SK 2458
2|4|46 णौ गमिरबोधने SK 2607
2|4|47 सनि च SK 2615
2|4|48 इङश्च SK 2616
2|4|49 गाङ्‌ लिटि SK 2459
2|4|50 विभाषा लुङ्लृङोः SK 2460
2|4|51 णौ च सँश्चङोः SK 2579
2|4|52 अस्तेर्भूः SK 2470
2|4|53 ब्रुवो वचिः SK 2453
2|4|54 चक्षिङः ख्याञ्‌ SK 2436
2|4|55 वा लिटि SK 2437
2|4|56 अजेर्व्यघञपोः SK 2292
2|4|57 वा यौ SK 3292
2|4|58 ण्यक्षत्रियार्षञितो यूनि लुगणिञोः SK 1276
2|4|59 पैलादिभ्यश्च SK 1084
2|4|60 इञः प्राचाम्‌ SK 1085
2|4|61 न तौल्वलिभ्यः SK 1086
2|4|62 तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ SK 1193
2|4|63 यस्कादिभ्यो गोत्रे SK 1146
2|4|64 यञञोश्च SK 1108
2|4|65 अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च SK 1147
2|4|66 बह्वचः इञः प्राच्यभरतेषु SK 1148
2|4|67 न गोपवनादिभ्यः SK 1149
2|4|68 तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे SK 1150
2|4|69 उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वंद्वे SK 1151
2|4|70 आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ SK 1152
2|4|71 सुपो धातुप्रातिपदिकयोः SK 650
2|4|72 अदिप्रभृतिभ्यः शपः SK 2423
2|4|73 बहुलं छन्दसि SK 3400
2|4|74 यङोऽचि च SK 2650
2|4|75 जुहोत्यादिभ्यः श्लुः SK 2489
2|4|76 बहुलं छन्दसि SK 3401
2|4|77 गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु SK 2223
2|4|78 विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः SK 2376
2|4|79 तनादिभ्यस्तथासोः SK 2547
2|4|80 मन्त्रे घसह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्यो लेः SK 3402
2|4|81 आमः SK 2238
2|4|82 अव्ययादाप्सुपः SK 452
2|4|83 नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः SK 657
2|4|84 तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ SK 658
2|4|85 लुटः प्रथमस्य डारौरसः SK 2188
3|1|1 प्रत्ययः SK 180
3|1|2 परश्च SK 181
3|1|3 आद्युदात्तश्च SK 3708
3|1|4 अनुदात्तौ सुप्पितौ SK 3709
3|1|5 गुप्तिज्किद्भ्यः सन् SK 2393
3|1|6 मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य SK 2394
3|1|7 धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा SK 2608
3|1|8 सुप आत्मनः क्यच् SK 2657
3|1|9 काम्यच्च SK 2663
3|1|10 उपमानादाचारे SK 2664
3|1|11 कर्तुः क्यङ् सलोपश्च SK 2665
3|1|12 भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः SK 2667
3|1|13 लोहितादिडाज्भ्यः क्यष् SK 2668
3|1|14 कष्टाय क्रमणे SK 2670
3|1|15 कर्मणः रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः SK 2671
3|1|16 बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने SK 2672
3|1|17 शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे SK 2673
3|1|18 सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् SK 2674
3|1|19 नमोवरिवश्चित्रङः क्यच् SK 2675
3|1|20 पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् SK 2676
3|1|21 मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच् SK 2677
3|1|22 धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् SK 2629
3|1|23 नित्यं कौटिल्ये गतौ SK 2634
3|1|24 लुपसदचरजपजभदहदशगॄभ्यो भावगर्हायाम् SK 2635
3|1|25 सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् SK 2563
3|1|26 हेतुमति च SK 2576
3|1|27 कण्ड्वादिभ्यो यक् SK 2678
3|1|28 गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः SK 2303
3|1|29 ऋतेरीयङ् SK 2422
3|1|30 कमेर्णिङ् SK 2310
3|1|31 आयादय आर्धद्धातुके वा SK 2305
3|1|32 सनाद्यन्ता धातवः SK 2304
3|1|33 स्यतासी लृलुटोः SK 2186
3|1|34 सिब्बहुलं लेटि SK 3425
3|1|35 कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि SK 2306
3|1|36 इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः SK 2237
3|1|37 दयायासश्च SK 2324
3|1|38 उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् SK 2341
3|1|39 भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च SK 2491
3|1|40 कृञ् चानुप्रयुज्यते लिटि SK 2239
3|1|41 विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् SK 2465
3|1|42 अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयांरमयामकः पावयांक्रियाद्विदामक्रन्निति च्छन्दसि SK 3403
3|1|43 च्लि लुङि SK 2221
3|1|44 च्लेः सिच् SK 2222
3|1|45 शल इगुपधादनिटः क्सः SK 2336
3|1|46 श्लिष आलिङ्गने SK 2514
3|1|47 न दृशः SK 2407
3|1|48 णिश्रिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ् SK 2312
3|1|49 विभाषा धेट्श्व्योः SK 2375
3|1|50 गुपेश्छन्दसि SK 3404
3|1|51 नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः SK 3405
3|1|52 अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् SK 2438
3|1|53 लिपिसिचिह्वश्च SK 2418
3|1|54 आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् SK 2419
3|1|55 पुषादिद्युताद्यॢदितः परस्मैपदेषु SK 2343
3|1|56 सर्त्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च SK 2382
3|1|57 इरितो वा SK 2269
3|1|58 जॄस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च SK 2291
3|1|59 कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि SK 3406
3|1|60 चिण् ते पदः SK 2513
3|1|61 दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् SK 2328
3|1|62 अचः कर्मकर्तरि SK 2768
3|1|63 दुहश्च SK 2769
3|1|64 न रुधः SK 2770
3|1|65 तपोऽनुतापे च SK 2760
3|1|66 चिण् भावकर्मणोः SK 2758
3|1|67 सार्वधातुके यक् SK 2756
3|1|68 कर्तरि शप्‌ SK 2167
3|1|69 दिवादिभ्यः श्यन् SK 2505
3|1|70 वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः SK 2321
3|1|71 यसोऽनुपसर्गात्‌ SK 2521
3|1|72 संयसश्च SK 2522
3|1|73 स्वादिभ्यः श्नुः SK 2523
3|1|74 श्रुवः शृ च SK 2386
3|1|75 अक्षोऽन्यतरस्याम् SK 2338
3|1|76 तनूकरणे तक्षः SK 2339
3|1|77 तुदादिभ्यः शः SK 2534
3|1|78 रुधादिभ्यः श्नम् SK 2543
3|1|79 तनादिकृञ्भ्य उः SK 2466
3|1|80 धिन्विकृण्व्योर च SK 2332
3|1|81 क्र्यादिभ्यः श्ना SK 2554
3|1|82 स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च SK 2555
3|1|83 हलः श्नः शानज्झौ SK 2557
3|1|84 छन्दसि शायजपि SK 3432
3|1|85 व्यत्ययो बहुलम् SK 3433
3|1|86 लिङ्याशिष्यङ् SK 3434
3|1|87 कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः SK 2766
3|1|88 तपस्तपःकर्मकस्यैव SK 2771
3|1|89 न दुहस्नुनमां यक्चिणौ SK 2767
3|1|90 कुषिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदं च SK 2772
3|1|91 धातोः SK 2829
3|1|92 तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ SK 781
3|1|93 कृदतिङ् SK 374
3|1|94 वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् SK 2830
3|1|95 कृत्याः SK 2831
3|1|96 तव्यत्तव्यानीयरः SK 2834
3|1|97 अचो यत्‌ SK 2842
3|1|98 पोरदुपधात्‌ SK 2844
3|1|99 शकिसहोश्च SK 2847
3|1|100 गदमदचरयमश्चानुपसर्गे SK 2848
3|1|101 अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु SK 2849
3|1|102 वह्यं करणम्‌ SK 2850
3|1|103 अर्यः स्वामिवैश्ययोः SK 2851
3|1|104 उपसर्या काल्या प्रजने SK 2852
3|1|105 अजर्यं संगतम्‌ SK 2853
3|1|106 वदः सुपि क्यप् च SK 2854
3|1|107 भुवो भावे SK 2855
3|1|108 हनस्त च SK 2856
3|1|109 एतिस्तुशास्वृदृजुषः क्यप्‌ SK 2857
3|1|110 ऋदुपधाच्चाकॢपिचृतेः SK 2859
3|1|111 ई च खनः SK 2860
3|1|112 भृञोऽसंज्ञायाम् SK 2861
3|1|113 मृजेर्विभाषा SK 2862
3|1|114 राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः SK 2865
3|1|115 भिद्योद्ध्यौ नदे SK 2866
3|1|116 पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे SK 2867
3|1|117 विपूयविनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु SK 2868
3|1|118 प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि SK 2869
3|1|119 पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च SK 2870
3|1|120 विभाषा कृवृषोः SK 2871
3|1|121 युग्यं च पत्त्रे SK 2873
3|1|122 अमावस्यदन्यतरस्याम् SK 2874
3|1|123 छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि SK 3407
3|1|124 ऋहलोर्ण्यत्‌ SK 2872
3|1|125 ओरावश्यके SK 2886
3|1|126 आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च SK 2887
3|1|127 आनाय्योऽनित्ये SK 2888
3|1|128 प्रणाय्योऽसंमतौ SK 2889
3|1|129 पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या मानहविर्निवाससामिधेनीषु SK 2890
3|1|130 क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ SK 2891
3|1|131 अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः SK 2892
3|1|132 चित्याग्निचित्ये च SK 2893
3|1|133 ण्वुल्तृचौ SK 2895
3|1|134 नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः SK 2896
3|1|135 इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः SK 2897
3|1|136 आतश्चोपसर्गे SK 2898
3|1|137 पाघ्राध्माधेट्दृशः शः SK 2899
3|1|138 अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च SK 2900
3|1|139 ददातिदधात्योर्विभाषा SK 2901
3|1|140 ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः SK 2902
3|1|141 श्याद्व्यधास्रुसंस्र्वतीणवसाऽवहृलिहश्लिषश्वसश्च SK 2903
3|1|142 दुन्योरनुपसर्गे SK 2904
3|1|143 विभाषा ग्रहः SK 2905
3|1|144 गेहे कः SK 2906
3|1|145 शिल्पिनि ष्वुन् SK 2907
3|1|146 गस्थकन् SK 2908
3|1|147 ण्युट् च SK 2909
3|1|148 हश्च व्रीहिकालयोः SK 2910
3|1|149 प्रुसृल्वः समभिहारे वुन् SK 2911
3|1|150 आशिषि च SK 2912
3|2|1 कर्मण्यण् SK 2913
3|2|2 ह्वावामश्च SK 2914
3|2|3 आतोऽनुपसर्गे कः SK 2915
3|2|4 सुपि स्थः SK 2916
3|2|5 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः SK 2919
3|2|6 प्रे दाज्ञः SK 2920
3|2|7 समि ख्यः SK 2921
3|2|8 गापोष्टक् SK 2922
3|2|9 हरतेरनुद्यमनेऽच् SK 2923
3|2|10 वयसि च SK 2924
3|2|11 आङि ताच्छील्ये SK 2925
3|2|12 अर्हः SK 2926
3|2|13 स्तम्बकर्णयोः रमिजपोः SK 2927
3|2|14 शमि धातोः संज्ञायाम् SK 2928
3|2|15 अधिकरणे शेतेः SK 2929
3|2|16 चरेष्टः SK 2930
3|2|17 भिक्षासेनादायेषु च SK 2931
3|2|18 पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्तेः SK 2932
3|2|19 पूर्वे कर्तरि SK 2933
3|2|20 कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु SK 2934
3|2|21 दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिम्लिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसंख्याजङ्घाबाह्वहर्यत्तत्धनुररुष्षु SK 2935
3|2|22 कर्मणि भृतौ SK 2936
3|2|23 न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु SK 2937
3|2|24 स्तम्बशकृतोरिन् SK 2938
3|2|25 हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ SK 2939
3|2|26 फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च SK 2940
3|2|27 छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् SK 3408
3|2|28 एजेः खश् SK 2941
3|2|29 नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः SK 2944
3|2|30 नाडीमुष्ट्योश्च SK 2945
3|2|31 उदि कूले रुजिवहोः SK 2946
3|2|32 वहाभ्रे लिहः SK 2947
3|2|33 परिमाणे पचः SK 2948
3|2|34 मितनखे च SK 2949
3|2|35 विध्वरुषोः तुदः SK 2950
3|2|36 असूर्यललाटयोर्दृशितपोः SK 2951
3|2|37 उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च SK 2952
3|2|38 प्रियवशे वदः खच् SK 2953
3|2|39 द्विषत्परयोस्तापेः SK 2954
3|2|40 वाचि यमो व्रते SK 2956
3|2|41 पूःसर्वयोर्दारिसहोः SK 2958
3|2|42 सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः SK 2959
3|2|43 मेघर्तिभयेषु कृञः SK 2960
3|2|44 क्षेमप्रियमद्रेऽण् च SK 2961
3|2|45 आशिते भुवः करणभावयोः SK 2962
3|2|46 संज्ञायां भृतॄवृजिधारिसहितपिदमः SK 2963
3|2|47 गमश्च SK 2964
3|2|48 अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः SK 2965
3|2|49 आशिषि हनः SK 2966
3|2|50 अपे क्लेशतमसोः SK 2967
3|2|51 कुमारशीर्षयोर्णिनिः SK 2968
3|2|52 लक्षणे जायापत्योष्टक् SK 2969
3|2|53 अमनुष्यकर्तृके च SK 2970
3|2|54 शक्तौ हस्तिकपाटयोः SK 2971
3|2|55 पाणिघताडघौ शिल्पिनि SK 2972
3|2|56 आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्य्र्थेष्वच्वौ कृञः करणे ख्युन् SK 2973
3|2|57 कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ SK 2974
3|2|58 स्पृशोऽनुदके क्विन् SK 432
3|2|59 ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चां च SK 373
3|2|60 त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ् च SK 429
3|2|61 सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप्‌ SK 2975
3|2|62 भजो ण्विः SK 2976
3|2|63 छन्दसि सहः SK 3409
3|2|64 वहश्च SK 3410
3|2|65 कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट् SK 3411
3|2|66 हव्येऽनन्तः पादम् SK 3412
3|2|67 जनसनखनक्रमगमो विट् SK 3413
3|2|68 अदोऽनन्ने SK 2977
3|2|69 क्रव्ये च SK 2978
3|2|70 दुहः कब् घश्च SK 2979
3|2|71 मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन् SK 3414
3|2|72 अवे यजः SK 3415
3|2|73 विजुपे छन्दसि SK 3417
3|2|74 आतो मनिन्क्वनिब्वनिपश्च SK 3418
3|2|75 अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते SK 2980
3|2|76 क्विप् च SK 2983
3|2|77 स्थः क च SK 2987
3|2|78 सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये SK 2988
3|2|79 कर्तर्युपमाने SK 2989
3|2|80 व्रते SK 2990
3|2|81 बहुलमाभीक्ष्ण्ये SK 2991
3|2|82 मनः SK 2992
3|2|83 आत्ममाने खश्च SK 2993
3|2|84 भूते SK 2995
3|2|85 करणे यजः SK 2996
3|2|86 कर्मणि हनः SK 2997
3|2|87 ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ SK 2998
3|2|88 बहुलं छन्दसि SK 3419
3|2|89 सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः SK 2999
3|2|90 सोमे सुञः SK 3000
3|2|91 अग्नौ चेः SK 3001
3|2|92 कर्मण्यग्न्याख्यायाम् SK 3002
3|2|93 कर्मणीनिर्विक्रियः SK 3003
3|2|94 दृशेः क्वनिप्‌ SK 3004
3|2|95 राजनि युधिकृञः SK 3005
3|2|96 सहे च SK 3006
3|2|97 सप्तम्यां जनेर्डः SK 3007
3|2|98 पञ्चम्यामजातौ SK 3008
3|2|99 उपसर्गे च संज्ञायाम् SK 3009
3|2|100 अनौ कर्मणि SK 3010
3|2|101 अन्येष्वपि दृश्यते SK 3011
3|2|102 निष्ठा SK 3013
3|2|103 सुयजोर्ङ्वनिप्‌ SK 3091
3|2|104 जीर्यतेरतृन् SK 3092
3|2|105 छन्दसि लिट् SK 3093
3|2|106 लिटः कानज्वा SK 3094
3|2|107 क्वसुश्च SK 3095
3|2|108 भाषायां सदवसश्रुवः SK 3097
3|2|109 उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च SK 3098
3|2|110 लुङ् SK 2218
3|2|111 अनद्यतने लङ् SK 2205
3|2|112 अभिज्ञावचने लृट् SK 2773
3|2|113 न यदि SK 2774
3|2|114 विभाषा साकाङ्क्षे SK 2775
3|2|115 परोक्षे लिट् SK 2171
3|2|116 हशश्वतोर्लङ् च SK 2776
3|2|117 प्रश्ने चासन्नकाले SK 2777
3|2|118 लट् स्मे SK 2778
3|2|119 अपरोक्षे च SK 2779
3|2|120 ननौ पृष्टप्रतिवचने SK 2780
3|2|121 नन्वोर्विभाषा SK 2781
3|2|122 पुरि लुङ् चास्मे SK 2782
3|2|123 वर्तमाने लट् SK 2151
3|2|124 लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे SK 3100
3|2|125 सम्बोधने च SK 3102
3|2|126 लक्षणहेत्वोः क्रियायाः SK 3103
3|2|127 तौ सत्‌ SK 3106
3|2|128 पूङ्यजोः शानन् SK 3108
3|2|129 ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् SK 3109
3|2|130 इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि SK 3110
3|2|131 द्विषोऽमित्रे SK 3111
3|2|132 सुञो यज्ञसंयोगे SK 3112
3|2|133 अर्हः प्रशंसायाम् SK 3113
3|2|134 आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु SK 3114
3|2|135 तृन् SK 3115
3|2|136 अलंकृञ्निराकृञ्प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच् SK 3116
3|2|137 णेश्छन्दसि SK 3117
3|2|138 भुवश्च SK 3118
3|2|139 ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः SK 3119
3|2|140 त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः SK 3120
3|2|141 शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् SK 3121
3|2|142 संपृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसंसृजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च SK 3122
3|2|143 वौ कषलसकत्थस्रम्भः SK 3123
3|2|144 अपे च लषः SK 3124
3|2|145 प्रे लपसृद्रुमथवदवसः SK 3125
3|2|146 निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूञो वुञ् SK 3126
3|2|147 देविक्रुशोश्चोपसर्गे SK 3127
3|2|148 चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् SK 3128
3|2|149 अनुदात्तेतश्च हलादेः SK 3129
3|2|150 जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः SK 3130
3|2|151 क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च SK 3131
3|2|152 न यः SK 3132
3|2|153 सूददीपदीक्षश्च SK 3133
3|2|154 लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशॄभ्य उकञ् SK 3134
3|2|155 जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन् SK 3135
3|2|156 प्रजोरिनिः SK 3136
3|2|157 जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च SK 3137
3|2|158 स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच् SK 3138
3|2|159 दाधेट्सिशदसदो रुः SK 3139
3|2|160 सृघस्यदः क्मरच् SK 3140
3|2|161 भञ्जभासमिदो घुरच् SK 3141
3|2|162 विदिभिदिच्छिदेः कुरच् SK 3142
3|2|163 इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप्‌ SK 3143
3|2|164 गत्वरश्च SK 3144
3|2|165 जागुरूकः SK 3145
3|2|166 यजजपदशां यङः SK 3146
3|2|167 नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः SK 3147
3|2|168 सनाशंसभिक्ष उः SK 3148
3|2|169 विन्दुरिच्छुः SK 3149
3|2|170 क्याच्छन्दसि SK 3150
3|2|171 आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च SK 3151
3|2|172 स्वपितृषोर्नजिङ् SK 3152
3|2|173 शॄवन्द्योरारुः SK 3153
3|2|174 भियः क्रुक्लुकनौ SK 3154
3|2|175 स्थेशभासपिसकसो वरच् SK 3155
3|2|176 यश्च यङः SK 3156
3|2|177 भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपॄजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ SK 3157
3|2|178 अन्येभ्योऽपि दृश्यते SK 3158
3|2|179 भुवः संज्ञाऽन्तरयोः SK 3159
3|2|180 विप्रसम्भ्यो ड्वसंज्ञायाम् SK 3160
3|2|181 धः कर्मणि ष्ट्रन् SK 3161
3|2|182 दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे SK 3162
3|2|183 हलसूकरयोः पुवः SK 3164
3|2|184 अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः SK 3165
3|2|185 पुवः संज्ञायाम् SK 3166
3|2|186 कर्तरि चर्षिदेवतयोः SK 3167
3|2|187 ञीतः क्तः SK 3088
3|2|188 मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च SK 3089
3|3|1 उणादयो बहुलम् SK 3169
3|3|2 भूतेऽपि दृश्यन्ते SK 3170
3|3|3 भविष्यति गम्यादयः SK 3171
3|3|4 यावत्पुरानिपातयोर्लट् SK 2783
3|3|5 विभाषा कदाकर्ह्योः SK 2784
3|3|6 किंवृत्ते लिप्सायाम् SK 2785
3|3|7 लिप्स्यमानसिद्धौ च SK 2786
3|3|8 लोडर्थलक्षणे च SK 2787
3|3|9 लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके SK 2788
3|3|10 तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ SK 3175
3|3|11 भाववचनाश्च SK 3180
3|3|12 अण् कर्मणि च SK 3181
3|3|13 लृट् शेषे च SK 2193
3|3|14 लृटः सद् वा SK 3107
3|3|15 अनद्यतने लुट् SK 2185
3|3|16 पदरुजविशस्पृशो घञ् SK 3182
3|3|17 सृ स्थिरे SK 3183
3|3|18 भावे SK 3184
3|3|19 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् SK 3186
3|3|20 परिमणाख्यायां सर्वेभ्यः SK 3190
3|3|21 इङश्च SK 3191
3|3|22 उपसर्गे रुवः SK 3192
3|3|23 समि युद्रुदुवः SK 3194
3|3|24 श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे SK 3195
3|3|25 वौ क्षुश्रुवः SK 3196
3|3|26 अवोदोर्नियः SK 3197
3|3|27 प्रे द्रुस्तुस्रुवः SK 3198
3|3|28 निरभ्योः पूल्वोः SK 3199
3|3|29 उन्न्योर्ग्रः SK 3200
3|3|30 कॄ धान्ये SK 3201
3|3|31 यज्ञे समि स्तुवः SK 3202
3|3|32 प्रे स्त्रोऽयज्ञे SK 3203
3|3|33 प्रथने वावशब्दे SK 3204
3|3|34 छन्दोनाम्नि च SK 3205
3|3|35 उदि ग्रहः SK 3207
3|3|36 समि मुष्टौ SK 3208
3|3|37 परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः SK 3209
3|3|38 परावनुपात्यय इणः SK 3210
3|3|39 व्युपयोः शेतेः पर्याये SK 3211
3|3|40 हस्तादाने चेरस्तेये SK 3212
3|3|41 निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः SK 3213
3|3|42 संघे चानौत्तराधर्ये SK 3214
3|3|43 कर्मव्यतिहारे णच् स्त्रियाम् SK 3215
3|3|44 अभिविधौ भाव इनुण् SK 3218
3|3|45 आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः SK 3220
3|3|46 प्रे लिप्सायाम् SK 3221
3|3|47 परौ यज्ञे SK 3222
3|3|48 नौ वृ धान्ये SK 3223
3|3|49 उदि श्रयतियौतिपूद्रुवः SK 3224
3|3|50 विभाषाऽऽङि रुप्लुवोः SK 3225
3|3|51 अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे SK 3226
3|3|52 प्रे वणिजाम् SK 3227
3|3|53 रश्मौ च SK 3228
3|3|54 वृणोतेराच्छादने SK 3229
3|3|55 परौ भुवोऽवज्ञाने SK 3230
3|3|56 एरच् SK 3231
3|3|57 ॠदोरप्‌ SK 3232
3|3|58 ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च SK 3234
3|3|59 उपसर्गेऽदः SK 3235
3|3|60 नौ ण च SK 3237
3|3|61 व्यधजपोरनुपसर्गे SK 3238
3|3|62 स्वनहसोर्वा SK 3239
3|3|63 यमः समुपनिविषु SK 3240
3|3|64 नौ गदनदपठस्वनः SK 3241
3|3|65 क्वणो वीणायां च SK 3242
3|3|66 नित्यं पणः परिमाणे SK 3243
3|3|67 मदोऽनुपसर्गे SK 3244
3|3|68 प्रमदसम्मदौ हर्षे SK 3245
3|3|69 समुदोरजः पशुषु SK 3246
3|3|70 अक्षेषु ग्लहः SK 3247
3|3|71 प्रजने सर्तेः SK 3248
3|3|72 ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु SK 3249
3|3|73 आङि युद्धे SK 3250
3|3|74 निपानमाहावः SK 3251
3|3|75 भावेऽनुपसर्गस्य SK 3252
3|3|76 हनश्च वधः SK 3253
3|3|77 मूर्तौ घनः SK 3254
3|3|78 अन्तर्घनो देशे SK 3255
3|3|79 अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च SK 3256
3|3|80 उद्घनोऽत्याधानम् SK 3257
3|3|81 अपघनोऽङ्गम् SK 3258
3|3|82 करणेऽयोविद्रुषु SK 3259
3|3|83 स्तम्बे क च SK 3260
3|3|84 परौ घः SK 3261
3|3|85 उपघ्न आश्रये SK 3263
3|3|86 संघोद्घौ गणप्रशंसयोः SK 3264
3|3|87 निघो निमितम् SK 3265
3|3|88 ड्वितः क्त्रिः SK 3266
3|3|89 ट्वितोऽथुच् SK 3267
3|3|90 यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ् SK 3268
3|3|91 स्वपो नन् SK 3269
3|3|92 उपसर्गे घोः किः SK 3270
3|3|93 कर्मण्यधिकरणे च SK 3271
3|3|94 स्त्रियां क्तिन् SK 3272
3|3|95 स्थागापापचो भावे SK 3273
3|3|96 मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः SK 3420
3|3|97 ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च SK 3274
3|3|98 व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ SK 3275
3|3|99 संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञ्शीङ्भृञिणः SK 3276
3|3|100 कृञः श च SK 3277
3|3|101 इच्छा SK 3278
3|3|102 अ प्रत्ययात्‌ SK 3279
3|3|103 गुरोश्च हलः SK 3280
3|3|104 षिद्भिदादिभ्योऽङ् SK 3281
3|3|105 चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च SK 3282
3|3|106 आतश्चोपसर्गे SK 3283
3|3|107 ण्यासश्रन्थो युच् SK 3284
3|3|108 रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम् SK 3285
3|3|109 संज्ञायाम् SK 3286
3|3|110 विभाषाऽऽख्यानपरिप्रश्नयोरिञ् च SK 3287
3|3|111 पर्यायार्हर्णोत्पत्तिषु ण्वुच् SK 3288
3|3|112 आक्रोशे नञ्यनिः SK 3289
3|3|113 कृत्यल्युटो बहुलम् SK 2841
3|3|114 नपुंसके भावे क्तः SK 3090
3|3|115 ल्युट् च SK 3290
3|3|116 कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ कर्तुः शरीरसुखम् SK 3291
3|3|117 करणाधिकरणयोश्च SK 3293
3|3|118 पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण SK 3296
3|3|119 गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च SK 3298
3|3|120 अवे तॄस्त्रोर्घञ् SK 3299
3|3|121 हलश्च SK 3300
3|3|122 अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावयाश्च SK 3301
3|3|123 उदङ्कोऽनुदके SK 3302
3|3|124 जालमानायः SK 3303
3|3|125 खनो घ च SK 3304
3|3|126 ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् SK 3305
3|3|127 कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः SK 3308
3|3|128 आतो युच् SK 3309
3|3|129 छन्दसि गत्यर्थेभ्यः SK 3421
3|3|130 अन्येभ्योऽपि दृश्यते SK 3422
3|3|131 वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा SK 2789
3|3|132 आशंसायां भूतवच्च SK 2790
3|3|133 क्षिप्रवचने लृट् SK 2791
3|3|134 आशंसावचने लिङ् SK 2792
3|3|135 नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः SK 2793
3|3|136 भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन् SK 2794
3|3|137 कालविभागे चानहोरात्राणाम् SK 2795
3|3|138 परस्मिन् विभाषा SK 2796
3|3|139 लिङ्‌निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ SK 2229
3|3|140 भूते च SK 2797
3|3|141 वोताप्योः SK 2798
3|3|142 गर्हायां लडपिजात्वोः SK 2799
3|3|143 विभाषा कथमि लिङ् च SK 2800
3|3|144 किंवृत्ते लिङ्लृटौ SK 2801
3|3|145 अनवकॢप्त्यमर्षयोरकिंवृत्ते अपि SK 2802
3|3|146 किंकिलास्त्यर्थेषु लृट् SK 2803
3|3|147 जातुयदोर्लिङ् SK 2804
3|3|148 यच्चयत्रयोः SK 2805
3|3|149 गर्हायां च SK 2806
3|3|150 चित्रीकरणे च SK 2807
3|3|151 शेषे लृडयदौ SK 2808
3|3|152 उताप्योः समर्थयोर्लिङ् SK 2809
3|3|153 कामप्रवेदनेऽकच्चिति SK 2810
3|3|154 सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे SK 2811
3|3|155 विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि SK 2812
3|3|156 हेतुहेतुमतोर्लिङ् SK 2813
3|3|157 इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ SK 2814
3|3|158 समानकर्तृकेषु तुमुन् SK 3176
3|3|159 लिङ् च SK 2815
3|3|160 इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने SK 2816
3|3|161 विधिनिमन्‍त्रणामन्‍त्रणाधीष्‍टसंप्रश्‍नप्रार्थनेषु लिङ् SK 2208
3|3|162 लोट् च SK 2194
3|3|163 प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च SK 2817
3|3|164 लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके SK 2818
3|3|165 स्मे लोट् SK 2819
3|3|166 अधीष्टे च SK 2820
3|3|167 कालसमयवेलासु तुमुन् SK 3179
3|3|168 लिङ् यदि SK 2821
3|3|169 अर्हे कृत्यतृचश्च SK 2822
3|3|170 आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः SK 3311
3|3|171 कृत्याश्च SK 3312
3|3|172 शकि लिङ् च SK 2823
3|3|173 आशिषि लिङ्लोटौ SK 2195
3|3|174 क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम् SK 3313
3|3|175 माङि लुङ् SK 2219
3|3|176 स्मोत्तरे लङ् च SK 2220
3|4|1 धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः SK 2824
3|4|2 क्रियासमभिहारे लोट्; लोटो हिस्वौ; वा च तध्वमोः SK 2825
3|4|3 समुच्चयेऽन्यतरस्याम् SK 2826
3|4|4 यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् SK 2827
3|4|5 समुच्चये सामान्यवचनस्य SK 2828
3|4|6 छन्दसि लुङ्लङ्लिटः SK 3423
3|4|7 लिङर्थे लेट् SK 3424
3|4|8 उपसंवादाशङ्कयोश्च SK 3431
3|4|9 तुमर्थे सेसेनसेअसेन्क्सेकसेनध्यैअध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः SK 3436
3|4|10 प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै SK 3437
3|4|11 दृशे विख्ये च SK 3438
3|4|12 शकि णमुल्कमुलौ SK 3439
3|4|13 ईश्वरे तोसुन्कसुनौ SK 3440
3|4|14 कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः SK 3441
3|4|15 अवचक्षे च SK 3442
3|4|16 भावलक्षणे स्थेण्कृञ्वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन् SK 3443
3|4|17 सृपितृदोः कसुन् SK 3444
3|4|18 अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा SK 3316
3|4|19 उदीचां माङो व्यतीहारे SK 3317
3|4|20 परावरयोगे च SK 3319
3|4|21 समानकर्तृकयोः पूर्वकाले SK 3320
3|4|22 आभीक्ष्ण्ये णमुल् च SK 3343
3|4|23 न यद्यनाकाङ्क्षे SK 3344
3|4|24 विभाषाऽग्रेप्रथमपूर्वेषु SK 3345
3|4|25 कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ् SK 3346
3|4|26 स्वादुमि णमुल् SK 3347
3|4|27 अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ SK 3348
3|4|28 यथातथयोरसूयाप्रतिवचने SK 3349
3|4|29 कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये SK 3350
3|4|30 यावति विन्दजीवोः SK 3351
3|4|31 चर्मोदरयोः पूरेः SK 3352
3|4|32 वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् SK 3353
3|4|33 चेले क्नोपेः SK 3354
3|4|34 निमूलसमूलयोः कषः SK 3355
3|4|35 शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः SK 3356
3|4|36 समूलाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः SK 3357
3|4|37 करणे हनः SK 3358
3|4|38 स्नेहने पिषः SK 3359
3|4|39 हस्ते वर्त्तिग्रहोः SK 3360
3|4|40 स्वे पुषः SK 3361
3|4|41 अधिकरणे बन्धः SK 3362
3|4|42 संज्ञायाम् SK 3363
3|4|43 कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः SK 3364
3|4|44 ऊर्ध्वे शुषिपूरोः SK 3365
3|4|45 उपमाने कर्मणि च SK 3366
3|4|46 कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः SK 3367
3|4|47 उपदंशस्तृतीयायाम् SK 3368
3|4|48 हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् SK 3369
3|4|49 सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः SK 3370
3|4|50 समासत्तौ SK 3371
3|4|51 प्रमाणे च SK 3372
3|4|52 अपादाने परीप्सायाम् SK 3373
3|4|53 द्वितीयायां च SK 3374
3|4|54 स्वाङ्गेऽध्रुवे SK 3376
3|4|55 परिक्लिश्यमाने च SK 3377
3|4|56 विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः SK 3378
3|4|57 अस्यतितृषोः क्रियाऽन्तरे कालेषु SK 3379
3|4|58 नाम्न्यादिशिग्रहोः SK 3380
3|4|59 अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ SK 3381
3|4|60 तिर्यच्यपवर्गे SK 3382
3|4|61 स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः SK 3383
3|4|62 नाधाऽर्थप्रत्यये च्व्यर्थे SK 3384
3|4|63 तूष्णीमि भुवः SK 3385
3|4|64 अन्वच्यानुलोम्ये SK 3386
3|4|65 शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् SK 3177
3|4|66 पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु SK 3178
3|4|67 कर्तरि कृत्‌ SK 2832
3|4|68 भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा SK 2894
3|4|69 लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः SK 2152
3|4|70 तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः SK 2833
3|4|71 आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च SK 3053
3|4|72 गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च SK 3086
3|4|73 दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने SK 3172
3|4|74 भीमादयोऽपादाने SK 3173
3|4|75 ताभ्यामन्यत्रोणादयः SK 3174
3|4|76 क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः SK 3087
3|4|77 लस्य SK 2153
3|4|78 तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस् तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् SK 2154
3|4|79 टित आत्मनेपदानां टेरे SK 2233
3|4|80 थासस्से SK 2236
3|4|81 लिटस्तझयोरेशिरेच् SK 2241
3|4|82 परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः SK 2173
3|4|83 विदो लटो वा SK 2464
3|4|84 ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः SK 2450
3|4|85 लोटो लङ्वत्‌ SK 2198
3|4|86 एरुः SK 2196
3|4|87 सेर्ह्यपिच्च SK 2201
3|4|88 वा छन्दसि SK 3552
3|4|89 मेर्निः SK 2203
3|4|90 आमेतः SK 2251
3|4|91 सवाभ्यां वामौ SK 2252
3|4|92 आडुत्तमस्य पिच्च SK 2204
3|4|93 एत ऐ SK 2253
3|4|94 लेटोऽडाटौ SK 3427
3|4|95 आत ऐ SK 3429
3|4|96 वैतोऽन्यत्र SK 3430
3|4|97 इतश्च लोपः परस्मैपदेषु SK 3426
3|4|98 स उत्तमस्य SK 3428
3|4|99 नित्यं ङितः SK 2200
3|4|100 इतश्च SK 2207
3|4|101 तस्थस्थमिपां तांतंतामः SK 2199
3|4|102 लिङस्सीयुट् SK 2255
3|4|103 यासुट् परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च SK 2209
3|4|104 किदाशिषि SK 2216
3|4|105 झस्य रन् SK 2256
3|4|106 इटोऽत्‌ SK 2257
3|4|107 सुट् तिथोः SK 2210
3|4|108 झेर्जुस् SK 2213
3|4|109 सिजभ्यस्तविदिभ्यः च SK 2226
3|4|110 आतः SK 2227
3|4|111 लङः शाकटायनस्यैव SK 2463
3|4|112 द्विषश्च SK 2435
3|4|113 तिङ्शित्सार्वधातुकम् SK 2166
3|4|114 आर्धधातुकं शेषः SK 2187
3|4|115 लिट् च SK 2172
3|4|116 लिङाशिषि SK 2215
3|4|117 छन्दस्युभयथा SK 3435
4|1|1 ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ SK 182
4|1|2 स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्‌ SK 183
4|1|3 स्त्रियाम् SK 453
4|1|4 अजाद्यतष्टाप्‌ SK 454
4|1|5 ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ SK 306
4|1|6 उगितश्च SK 455
4|1|7 वनो र च SK 456
4|1|8 पादोऽन्यतरस्याम् SK 457
4|1|9 टाबृचि SK 458
4|1|10 न षट्स्वस्रादिभ्यः SK 308
4|1|11 मनः SK 459
4|1|12 अनो बहुव्रीहेः SK 460
4|1|13 डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ SK 461
4|1|14 अनुपसर्जनात्‌ SK 469
4|1|15 टिड्ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः SK 470
4|1|16 यञश्च SK 471
4|1|17 प्राचां ष्फ तद्धितः SK 473
4|1|18 सर्वत्र लोहितादिकतान्तेभ्यः SK 476
4|1|19 कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च SK 477
4|1|20 वयसि प्रथमे SK 478
4|1|21 द्विगोः SK 479
4|1|22 अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि SK 480
4|1|23 काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे SK 481
4|1|24 पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम् SK 482
4|1|25 बहुव्रीहेरूधसो ङीष् SK 484
4|1|26 संख्याव्ययादेर्ङीप्‌ SK 485
4|1|27 दामहायनान्ताच्च SK 486
4|1|28 अन उपधालोपिनोन्यतरस्याम् SK 462
4|1|29 नित्यं संज्ञाछन्दसोः SK 487
4|1|30 केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत-सुमङ्गलभेषजाच्च SK 488
4|1|31 रात्रेश्चाजसौ SK 3445
4|1|32 अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् SK 489
4|1|33 पत्युर्नो यज्ञसंयोगे SK 490
4|1|34 विभाषा सपूर्वस्य SK 491
4|1|35 नित्यं सपत्न्यादिषु SK 492
4|1|36 पूतक्रतोरै च SK 493
4|1|37 वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः SK 494
4|1|38 मनोरौ वा SK 495
4|1|39 वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः SK 496
4|1|40 अन्यतो ङीष् SK 497
4|1|41 षिद्गौरादिभ्यश्च SK 498
4|1|42 जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु SK 500
4|1|43 शोणात्‌ प्राचाम् SK 501
4|1|44 वोतो गुणवचनात्‌ SK 502
4|1|45 बह्वादिभ्यश्च SK 503
4|1|46 नित्यं छन्दसि SK 3446
4|1|47 भुवश्च SK 3447
4|1|48 पुंयोगादाख्यायाम् SK 504
4|1|49 इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् SK 505
4|1|50 क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ SK 506
4|1|51 क्तादल्पाख्यायाम् SK 507
4|1|52 बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ SK 508
4|1|53 अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा SK 509
4|1|54 स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ SK 510
4|1|55 नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च SK 511
4|1|56 न क्रोडादिबह्वचः SK 512
4|1|57 सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च SK 513
4|1|58 नखमुखात्‌ संज्ञायाम् SK 514
4|1|59 दीर्घजिह्वी च च्छन्दसि SK 3448
4|1|60 दिक्पूर्वपदान्ङीप्‌ SK 515
4|1|61 वाहः SK 516
4|1|62 सख्यशिश्वीति भाषायाम् SK 517
4|1|63 जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ SK 518
4|1|64 पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च SK 519
4|1|65 इतो मनुष्यजातेः SK 520
4|1|66 ऊङुतः SK 521
4|1|67 बाह्वन्तात्‌ संज्ञायाम् SK 522
4|1|68 पङ्गोश्च SK 523
4|1|69 ऊरूत्तरपदादौपम्ये SK 524
4|1|70 संहितशफलक्षणवामादेश्च SK 525
4|1|71 कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि SK 3449
4|1|72 संज्ञायाम् SK 526
4|1|73 शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् SK 527
4|1|74 यङश्चाप्‌ SK 528
4|1|75 आवट्याच्च SK 529
4|1|76 तद्धिताः SK 530
4|1|77 यूनस्तिः SK 531
4|1|78 अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ् गोत्रे SK 1198
4|1|79 गोत्रावयवात्‌ SK 1199
4|1|80 क्रौड्यादिभ्यश्च SK 1200
4|1|81 दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् SK 1201
4|1|82 समर्थानां प्रथमाद्वा SK 1072
4|1|83 प्राग्दीव्यतोऽण् SK 1073
4|1|84 अश्वपत्यादिभ्यश्च SK 1074
4|1|85 दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः SK 1077
4|1|86 उत्सादिभ्योऽञ् SK 1078
4|1|87 स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ SK 1079
4|1|88 द्विगोर्लुगनपत्ये SK 1080
4|1|89 गोत्रेऽलुगचि SK 1081
4|1|90 यूनि लुक् SK 1083
4|1|91 फक्फिञोरन्यतरस्याम् SK 1087
4|1|92 तस्यापत्यम् SK 1088
4|1|93 एको गोत्रे SK 1093
4|1|94 गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् SK 1094
4|1|95 अत इञ् SK 1095
4|1|96 बाह्वादिभ्यश्च SK 1096
4|1|97 सुधातुरकङ् च SK 1097
4|1|98 गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् SK 1099
4|1|99 नडादिभ्यः फक् SK 1101
4|1|100 हरितादिभ्योऽञः SK 1102
4|1|101 यञिञोश्च SK 1103
4|1|102 शरद्वच्छुनकदर्भाद्भृगुवत्साग्रायणेषु SK 1104
4|1|103 द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् SK 1105
4|1|104 अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ् SK 1106
4|1|105 गर्गादिभ्यो यञ् SK 1107
4|1|106 मधुबभ्र्वोर्ब्राह्मणकौशिकयोः SK 1109
4|1|107 कपिबोधादाङ्गिरसे SK 1110
4|1|108 वतण्डाच्च SK 1111
4|1|109 लुक् स्त्रियाम् SK 1112
4|1|110 अश्वादिभ्यः फञ् SK 1113
4|1|111 भर्गात्‌ त्रैगर्ते SK 1114
4|1|112 शिवादिभ्योऽण् SK 1115
4|1|113 अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः SK 1116
4|1|114 ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च SK 1117
4|1|115 मातुरुत्‌ संख्यासम्भद्रपूर्वायाः SK 1118
4|1|116 कन्यायाः कनीन च SK 1119
4|1|117 विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु SK 1120
4|1|118 पीलाया वा SK 1121
4|1|119 ढक् च मण्डूकात्‌ SK 1122
4|1|120 स्त्रीभ्यो ढक् SK 1123
4|1|121 द्व्यचः SK 1124
4|1|122 इतश्चानिञः SK 1125
4|1|123 शुभ्रादिभ्यश्च SK 1126
4|1|124 विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे SK 1127
4|1|125 भ्रुवो वुक् च SK 1128
4|1|126 कल्याण्यादीनामिनङ् SK 1131
4|1|127 कुलटाया वा SK 1132
4|1|128 चटकाया ऐरक् SK 1134
4|1|129 गोधाया ढ्रक् SK 1135
4|1|130 आरगुदीचाम् SK 1136
4|1|131 क्षुद्राभ्यो वा SK 1137
4|1|132 पितृष्वसुश्छण् SK 1138
4|1|133 ढकि लोपः SK 1139
4|1|134 मातृष्वसुश्च SK 1140
4|1|135 चतुष्पाद्भ्यो ढञ् SK 1141
4|1|136 गृष्ट्यादिभ्यश्च SK 1143
4|1|137 राजश्वशुराद्यत्‌ SK 1153
4|1|138 क्षत्राद्घः SK 1161
4|1|139 कुलात्‌ खः SK 1162
4|1|140 अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ SK 1163
4|1|141 महाकुलादञ्खञौ SK 1164
4|1|142 दुष्कुलाड्ढक् SK 1165
4|1|143 स्वसुश्छः SK 1166
4|1|144 भ्रातुर्व्यच्च SK 1167
4|1|145 व्यन् सपत्ने SK 1168
4|1|146 रेवत्यादिभ्यष्ठक् SK 1169
4|1|147 गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च SK 1171
4|1|148 वृद्धाट्ठक् सौवीरेषु बहुलम् SK 1172
4|1|149 फेश्छ च SK 1173
4|1|150 फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णफिञौ SK 1174
4|1|151 कुर्वादिभ्यो ण्यः SK 1175
4|1|152 सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च SK 1176
4|1|153 उदीचामिञ् SK 1177
4|1|154 तिकादिभ्यः फिञ् SK 1178
4|1|155 कौसल्यकार्मार्याभ्यां च SK 1179
4|1|156 अणो द्व्यचः SK 1180
4|1|157 उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ SK 1181
4|1|158 वाकिनादीनां कुक् च SK 1182
4|1|159 पुत्रान्तादन्यतरस्याम् SK 1183
4|1|160 प्राचामवृद्धात्‌ फिन् बहुलम्‌ SK 1184
4|1|161 मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च SK 1185
4|1|162 अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ SK 1089
4|1|163 जीवति तु वंश्ये युवा SK 1090
4|1|164 भ्रातरि च ज्यायसि SK 1091
4|1|165 वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति SK 1092
4|1|166 वृद्धस्य च पूजायाम् SK 0
4|1|167 यूनश्च कुत्सायाम् SK 0
4|1|168 जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ् SK 1186
4|1|169 साल्वेयगान्धारिभ्यां च SK 1187
4|1|170 द्व्यञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् SK 1188
4|1|171 वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ् SK 1189
4|1|172 कुरुनादिभ्यो ण्यः SK 1190
4|1|173 साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ् SK 1191
4|1|174 ते तद्राजाः SK 1192
4|1|175 कम्बोजाल्लुक् SK 1194
4|1|176 स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च SK 1195
4|1|177 अतश्च SK 1196
4|1|178 न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः SK 1197
4|2|1 तेन रक्तं रागात्‌ SK 1202
4|2|2 लाक्षारोचनाशकलकर्दमाट्ठक् SK 1203
4|2|3 नक्षत्रेण युक्तः कालः SK 1204
4|2|4 लुबविशेषे SK 1205
4|2|5 संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ SK 1206
4|2|6 द्वंद्वाच्छः SK 1207
4|2|7 दृष्टं साम SK 1208
4|2|8 कलेर्ढक् SK 1209
4|2|9 वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ SK 1210
4|2|10 परिवृतो रथः SK 1211
4|2|11 पाण्डुकम्बलादिनिः SK 1212
4|2|12 द्वैपवैयाघ्रादञ् SK 1213
4|2|13 कौमारापूर्ववचने SK 1214
4|2|14 तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः SK 1215
4|2|15 स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते SK 1216
4|2|16 संस्कृतं भक्षाः SK 1217
4|2|17 शूलोखाद्यत्‌ SK 1218
4|2|18 दध्नष्ठक् SK 1219
4|2|19 उदश्वितोऽन्यतरस्याम् SK 1220
4|2|20 क्षीराड्ढञ् SK 1222
4|2|21 सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् SK 1223
4|2|22 आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् SK 1224
4|2|23 विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्त्तिकीचैत्रीभ्यः SK 1225
4|2|24 सास्य देवता SK 1226
4|2|25 कस्येत्‌ SK 1227
4|2|26 शुक्राद्घन् SK 1228
4|2|27 अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घः SK 1229
4|2|28 छ च SK 1230
4|2|29 महेन्द्राद्घाणौ च SK 1231
4|2|30 सोमाट्ट्यण् SK 1232
4|2|31 वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ SK 1233
4|2|32 द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च SK 1235
4|2|33 अग्नेर्ढक् SK 1236
4|2|34 कालेभ्यो भववत्‌ SK 1237
4|2|35 महाराजप्रोष्ठपदाट्ठञ् SK 1238
4|2|36 पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः SK 1242
4|2|37 तस्य समूहः SK 1243
4|2|38 भिक्षादिभ्योऽण् SK 1244
4|2|39 गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ् SK 1246
4|2|40 केदाराद्यञ् च SK 1248
4|2|41 ठञ् कवचिनश्च SK 1249
4|2|42 ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् SK 1250
4|2|43 ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यः तल् SK 1251
4|2|44 अनुदात्तादेरञ् SK 1253
4|2|45 खण्डिकादिभ्यश्च SK 1254
4|2|46 चरणेभ्यो धर्मवत्‌ SK 1255
4|2|47 अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् SK 1256
4|2|48 केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम् SK 1257
4|2|49 पाशादिभ्यो यः SK 1258
4|2|50 खलगोरथात्‌ SK 1259
4|2|51 इनित्रकट्यचश्च SK 1260
4|2|52 विषयो देशे SK 1261
4|2|53 राजन्यादिभ्यो वुञ् SK 1262
4|2|54 भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ SK 1263
4|2|55 सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु SK 1264
4|2|56 संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः SK 1265
4|2|57 तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायाम् णः SK 1266
4|2|58 घञः साऽस्यां क्रियेति ञः SK 1267
4|2|59 तदधीते तद्वेद SK 1269
4|2|60 क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्ठक् SK 1270
4|2|61 क्रमादिभ्यो वुन् SK 1271
4|2|62 अनुब्राह्मणादिनिः SK 1272
4|2|63 वसन्तादिभ्यष्ठक् SK 1273
4|2|64 प्रोक्ताल्लुक् SK 1274
4|2|65 सूत्राच्च कोपधात्‌ SK 1277
4|2|66 छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि SK 1278
4|2|67 तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि SK 1279
4|2|68 तेन निर्वृत्तम् SK 1280
4|2|69 तस्य निवासः SK 1281
4|2|70 अदूरभवश्च SK 1282
4|2|71 ओरञ् SK 1283
4|2|72 मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ SK 1284
4|2|73 बह्वचः कूपेषु SK 1285
4|2|74 उदक् च विपाशः SK 1286
4|2|75 संकलादिभ्यश्च SK 1287
4|2|76 स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु SK 1288
4|2|77 सुवास्त्वादिभ्योऽण् SK 1289
4|2|78 रोणी SK 1290
4|2|79 कोपधाच्च SK 1291
4|2|80 वुञ्छण्कठजिलशेनिरढञ्ण्ययफक्फिञिञ्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाऽश्मसखिसंकाशबलपक्षकर्णसुतंगमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः SK 1292
4|2|81 जनपदे लुप्‌ SK 1293
4|2|82 वरणादिभ्यश्च SK 1301
4|2|83 शर्कराया वा SK 1302
4|2|84 ठक्छौ च SK 1303
4|2|85 नद्यां मतुप्‌ SK 1304
4|2|86 मध्वादिभ्यश्च SK 1305
4|2|87 कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ SK 1306
4|2|88 नडशादाड्ड्वलच् SK 1307
4|2|89 शिखाया वलच् SK 1308
4|2|90 उत्करादिभ्यश्छः SK 1309
4|2|91 नडादीनां कुक् च SK 1310
4|2|92 शेषे SK 1312
4|2|93 राष्ट्रावारपाराद्घखौ SK 1313
4|2|94 ग्रामाद्यखञौ SK 1314
4|2|95 कत्र्यादिभ्यो ढकञ् SK 1315
4|2|96 कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु SK 1316
4|2|97 नद्यादिभ्यो ढक् SK 1317
4|2|98 दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक् SK 1318
4|2|99 कापिश्याः ष्फक् SK 1319
4|2|100 रंकोरमनुष्येऽण् च SK 1320
4|2|101 द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ SK 1321
4|2|102 कन्थायाष्ठक् SK 1322
4|2|103 वर्णौ वुक् SK 1323
4|2|104 अव्ययात्त्यप्‌ SK 1324
4|2|105 ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम् SK 1326
4|2|106 तीररूप्योत्तरपदादञ्ञौ SK 1327
4|2|107 दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां ञः SK 1328
4|2|108 मद्रेभ्योऽञ् SK 1329
4|2|109 उदीच्यग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात्‌ SK 1330
4|2|110 प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् SK 1331
4|2|111 कण्वादिभ्यो गोत्रे SK 1332
4|2|112 इञश्च SK 1333
4|2|113 न द्व्यचः प्राच्यभरतेषु SK 1334
4|2|114 वृद्धाच्छः SK 1337
4|2|115 भवतष्ठक्छसौ SK 1339
4|2|116 काश्यादिभ्यष्ठञ्ञिठौ SK 1340
4|2|117 वाहीकग्रामेभ्यश्च SK 1341
4|2|118 विभाषोशीनरेषु SK 1342
4|2|119 ओर्देशे ठञ् SK 1343
4|2|120 वृद्धात्‌ प्राचाम् SK 1344
4|2|121 धन्वयोपधाद्वुञ् SK 1345
4|2|122 प्रस्थपुरवहान्ताच्च SK 1346
4|2|123 रोपधेतोः प्राचाम् SK 1347
4|2|124 जनपदतदवध्योश्च SK 1348
4|2|125 अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ SK 1349
4|2|126 कच्छाग्निवक्त्रवर्त्तोत्तरपदात्‌ SK 1350
4|2|127 धूमादिभ्यश्च SK 1351
4|2|128 नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः SK 1352
4|2|129 अरण्यान्मनुष्ये SK 1353
4|2|130 विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम् SK 1354
4|2|131 मद्रवृज्योः कन् SK 1355
4|2|132 कोपधादण् SK 1356
4|2|133 कच्छादिभ्यश्च SK 1357
4|2|134 मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् SK 1358
4|2|135 अपदातौ साल्वात्‌ SK 1359
4|2|136 गोयवाग्वोश्च SK 1360
4|2|137 गर्तोत्तरपदाच्छः SK 1361
4|2|138 गहादिभ्यश्च SK 1362
4|2|139 प्राचां कटादेः SK 1363
4|2|140 राज्ञः क च SK 1364
4|2|141 वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ SK 1365
4|2|142 कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्‌ SK 1366
4|2|143 पर्वताच्च SK 1367
4|2|144 विभाषाऽमनुष्ये SK 1368
4|2|145 कृकणपर्णाद्भारद्वाजे SK 1369
4|3|1 युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च SK 1370
4|3|2 तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ SK 1371
4|3|3 तवकममकावेकवचने SK 1372
4|3|4 अर्धाद्यत्‌ SK 1374
4|3|5 परावराधमोत्तमपूर्वाच्च SK 1375
4|3|6 दिक्पूर्वपदाट्ठञ् च SK 1376
4|3|7 ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठञौ SK 1377
4|3|8 मध्यान्मः SK 1378
4|3|9 अ साम्प्रतिके SK 1379
4|3|10 द्वीपादनुसमुद्रं यञ् SK 1380
4|3|11 कालाट्ठञ् SK 1381
4|3|12 श्राद्धे शरदः SK 1382
4|3|13 विभाषा रोगातपयोः SK 1383
4|3|14 निशाप्रदोषाभ्यां च SK 1384
4|3|15 श्वसस्तुट् च SK 1385
4|3|16 संधिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण् SK 1387
4|3|17 प्रावृष एण्यः SK 1388
4|3|18 वर्षाभ्यष्ठक् SK 1389
4|3|19 छन्दसि ठञ् SK 3450
4|3|20 वसन्ताच्च SK 3451
4|3|21 हेमन्ताच्च SK 3452
4|3|22 सर्वत्राण् च तलोपश्च SK 1390
4|3|23 सायंचिरम्प्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुट् च SK 1391
4|3|24 विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् SK 1392
4|3|25 तत्र जातः SK 1393
4|3|26 प्रावृषष्ठप्‌ SK 1394
4|3|27 संज्ञायां शरदो वुञ् SK 1395
4|3|28 पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन् SK 1401
4|3|29 पथः पन्थ च SK 1402
4|3|30 अमावास्याया वा SK 1403
4|3|31 अ च SK 1404
4|3|32 सिन्ध्वपकराभ्यां कन् SK 1405
4|3|33 अणञौ च SK 1406
4|3|34 श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक् SK 1407
4|3|35 स्थानान्तगोशालखरशालाच्च SK 1410
4|3|36 वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा SK 1411
4|3|37 नक्षत्रेभ्यो बहुलम् SK 1412
4|3|38 कृतलब्धक्रीतकुशलाः SK 1413
4|3|39 प्रायभवः SK 1414
4|3|40 उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक् SK 1415
4|3|41 संभूते SK 1416
4|3|42 कोशाड्ढञ् SK 1417
4|3|43 कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु SK 1418
4|3|44 उप्ते च SK 1419
4|3|45 आश्वयुज्या वुञ् SK 1420
4|3|46 ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् SK 1421
4|3|47 देयमृणे SK 1422
4|3|48 कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् SK 1423
4|3|49 ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् SK 1424
4|3|50 संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च SK 1425
4|3|51 व्याहरति मृगः SK 1426
4|3|52 तदस्य सोढम् SK 1427
4|3|53 तत्र भवः SK 1428
4|3|54 दिगादिभ्यो यत्‌ SK 1429
4|3|55 शरीरावयवाच्च SK 1430
4|3|56 दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् SK 1433
4|3|57 ग्रीवाभ्योऽण् च SK 1434
4|3|58 गम्भीराञ्ञ्यः SK 1435
4|3|59 अव्ययीभावाच्च SK 1436
4|3|60 अन्तःपूर्वपदाट्ठञ् SK 1437
4|3|61 ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ SK 1440
4|3|62 जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः SK 1441
4|3|63 वर्गान्ताच्च SK 1442
4|3|64 अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् SK 1443
4|3|65 कर्णललाटात्‌ कनलंकारे SK 1444
4|3|66 तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः SK 1445
4|3|67 बह्वचोऽन्तोदात्ताट्ठञ् SK 1446
4|3|68 क्रतुयज्ञेभ्यश्च SK 1447
4|3|69 अध्यायेष्वेवर्षेः SK 1448
4|3|70 पौरोडाशपुरोडाशात् ष्ठन् SK 1449
4|3|71 छन्दसो यदणौ SK 1450
4|3|72 द्व्यजृद्ब्राह्मणर्क्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक् SK 1451
4|3|73 अणृगयनादिभ्यः SK 1452
4|3|74 तत आगतः SK 1453
4|3|75 ठगायस्थानेभ्यः SK 1454
4|3|76 शुण्डिकादिभ्योऽण् SK 1455
4|3|77 विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ् SK 1456
4|3|78 ऋतष्ठञ् SK 1457
4|3|79 पितुर्यच्च SK 1458
4|3|80 गोत्रादङ्कवत्‌ SK 1459
4|3|81 हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः SK 1461
4|3|82 मयट् च SK 1462
4|3|83 प्रभवति SK 1463
4|3|84 विदूराञ्ञ्यः SK 1464
4|3|85 तद्गच्छति पथिदूतयोः SK 1465
4|3|86 अभिनिष्क्रामति द्वारम् SK 1466
4|3|87 अधिकृत्य कृते ग्रन्थे SK 1467
4|3|88 शिशुक्रन्दयमसभद्वंद्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः SK 1468
4|3|89 सोऽस्य निवासः SK 1469
4|3|90 अभिजनश्च SK 1470
4|3|91 आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते SK 1471
4|3|92 शण्डिकादिभ्यो ञ्यः SK 1472
4|3|93 सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ SK 1473
4|3|94 तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्छण्ढञ्यकः SK 1474
4|3|95 भक्तिः SK 1475
4|3|96 अचित्ताददेशकालाट्ठक् SK 1476
4|3|97 महाराजाट्ठञ् SK 1477
4|3|98 वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् SK 1478
4|3|99 गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् SK 1479
4|3|100 जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने SK 1480
4|3|101 तेन प्रोक्तम् SK 1481
4|3|102 तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण् SK 1482
4|3|103 काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः SK 1483
4|3|104 कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च SK 1484
4|3|105 पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु SK 1485
4|3|106 शौनकादिभ्यश्छन्दसि SK 1486
4|3|107 कठचरकाल्लुक् SK 1487
4|3|108 कलापिनोऽण् SK 1488
4|3|109 छगलिनो ढिनुक् SK 1489
4|3|110 पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः SK 1490
4|3|111 कर्मन्दकृशाश्वादिनिः SK 1491
4|3|112 तेनैकदिक् SK 1492
4|3|113 तसिश्च SK 1493
4|3|114 उरसो यच्च SK 1494
4|3|115 उपज्ञाते SK 1495
4|3|116 कृते ग्रन्थे SK 1496
4|3|117 संज्ञायाम् SK 1497
4|3|118 कुलालादिभ्यो वुञ् SK 1498
4|3|119 क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ् SK 1499
4|3|120 तस्येदम् SK 1500
4|3|121 रथाद्यत्‌ SK 1501
4|3|122 पत्रपूर्वादञ् SK 1502
4|3|123 पत्राध्वर्युपरिषदश्च SK 1503
4|3|124 हलसीराट्ठक् SK 1504
4|3|125 द्वंद्वाद्वुन् वैरमैथुनिकयोः SK 1505
4|3|126 गोत्रचरणाद्वुञ् SK 1506
4|3|127 संघाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण् SK 1507
4|3|128 शाकलाद्वा SK 1508
4|3|129 छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वृचनटाञ्ञ्यः SK 1509
4|3|130 न दण्डमाणवान्तेवासिषु SK 1510
4|3|131 रैवतिकादिभ्यश्छः SK 1511
4|3|132 कौपिञ्जलहास्तिपदादण् SK 1512
4|3|133 आथर्वणिकस्येकलोपश्च SK 1513
4|3|134 तस्य विकारः SK 1514
4|3|135 अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः SK 1515
4|3|136 बिल्वादिभ्योऽण् SK 1516
4|3|137 कोपधाच्च SK 1517
4|3|138 त्रपुजतुनोः षुक् SK 1518
4|3|139 ओरञ् SK 1519
4|3|140 अनुदात्तादेश्च SK 1520
4|3|141 पलाशादिभ्यो वा SK 1521
4|3|142 शम्याष्ट्लञ् SK 1522
4|3|143 मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः SK 1523
4|3|144 नित्यं वृद्धशरादिभ्यः SK 1524
4|3|145 गोश्च पुरीषे SK 1525
4|3|146 पिष्टाच्च SK 1526
4|3|147 संज्ञायां कन् SK 1527
4|3|148 व्रीहेः पुरोडाशे SK 1528
4|3|149 असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ SK 1529
4|3|150 द्व्यचश्छन्दसि SK 3453
4|3|151 नोत्वद्वर्ध्रबिल्वात्‌ SK 3454
4|3|152 तालादिभ्योऽण् SK 1530
4|3|153 जातरूपेभ्यः परिमाणे SK 1531
4|3|154 प्राणिरजतादिभ्योऽञ् SK 1532
4|3|155 ञितश्च तत्प्रत्ययात्‌ SK 1533
4|3|156 क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ SK 1534
4|3|157 उष्ट्राद्वुञ् SK 1535
4|3|158 उमोर्णयोर्वा SK 1536
4|3|159 एण्या ढञ् SK 1537
4|3|160 गोपयसोर्यत्‌ SK 1538
4|3|161 द्रोश्च SK 1539
4|3|162 माने वयः SK 1540
4|3|163 फले लुक् SK 1541
4|3|164 प्लक्षादिभ्योऽण् SK 1542
4|3|165 जम्ब्वा वा SK 1544
4|3|166 लुप् च SK 1545
4|3|167 हरीतक्यादिभ्यश्च SK 1546
4|3|168 कंसीयपरशव्ययोर्यञञौ लुक् च SK 1547
4|4|1 प्राग्वहतेष्ठक् SK 1548
4|4|2 तेन दीव्यति खनति जयति जितम् SK 1550
4|4|3 संस्कृतम् SK 1551
4|4|4 कुलत्थकोपधादण् SK 1552
4|4|5 तरति SK 1553
4|4|6 गोपुच्छाट्ठञ् SK 1554
4|4|7 नौद्व्यचष्ठन् SK 1555
4|4|8 चरति SK 1556
4|4|9 आकर्षात् ष्ठल् SK 1557
4|4|10 पर्पादिभ्यः ष्ठन् SK 1558
4|4|11 श्वगणाट्ठञ्च SK 1559
4|4|12 वेतनादिभ्यो जीवति SK 1562
4|4|13 वस्नक्रयविक्रयाट्ठन् SK 1563
4|4|14 आयुधाच्छ च SK 1564
4|4|15 हरत्युत्सङ्गादिभ्यः SK 1565
4|4|16 भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् SK 1566
4|4|17 विभाषा विवधवीवधात्‌ SK 1567
4|4|18 अण् कुटिलिकायाः SK 1568
4|4|19 निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः SK 1569
4|4|20 क्त्रेर्मम् नित्यं SK 1570
4|4|21 अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ SK 1571
4|4|22 संसृष्टे SK 1572
4|4|23 चूर्णादिनिः SK 1573
4|4|24 लवणाल्लुक् SK 1574
4|4|25 मुद्गादण् SK 1575
4|4|26 व्यञ्जनैरुपसिक्ते SK 1576
4|4|27 ओजस्सहोऽम्भसा वर्तते SK 1577
4|4|28 तत् प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् SK 1578
4|4|29 परिमुखं च SK 1579
4|4|30 प्रयच्छति गर्ह्यम् SK 1580
4|4|31 कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठन्ष्ठचौ SK 1581
4|4|32 उञ्छति SK 1582
4|4|33 रक्षति SK 1583
4|4|34 शब्ददर्दुरं करोति SK 1584
4|4|35 पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति SK 1585
4|4|36 परिपन्थं च तिष्ठति SK 1586
4|4|37 माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति SK 1587
4|4|38 आक्रन्दाट्ठञ्च SK 1588
4|4|39 पदोत्तरपदं गृह्णाति SK 1589
4|4|40 प्रतिकण्ठार्थललामं च SK 1590
4|4|41 धर्मं चरति SK 1591
4|4|42 प्रतिपथमेति ठंश्च SK 1592
4|4|43 समवायान् समवैति SK 1593
4|4|44 परिषदो ण्यः SK 1594
4|4|45 सेनाया वा SK 1595
4|4|46 संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति SK 1596
4|4|47 तस्य धर्म्यम् SK 1597
4|4|48 अण् महिष्यादिभ्यः SK 1598
4|4|49 ऋतोऽञ् SK 1599
4|4|50 अवक्रयः SK 1600
4|4|51 तदस्य पण्यम् SK 1601
4|4|52 लवणाट्ठञ् SK 1602
4|4|53 किशरादिभ्यः ष्ठन् SK 1603
4|4|54 शलालुनोऽन्यतरस्याम् SK 1604
4|4|55 शिल्पम्‌ SK 1605
4|4|56 मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम् SK 1606
4|4|57 प्रहरणम् SK 1607
4|4|58 परश्वधाट्ठञ्च SK 1608
4|4|59 शक्तियष्ट्योरीकक् SK 1609
4|4|60 अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः SK 1610
4|4|61 शीलम् SK 1611
4|4|62 छत्रादिभ्यो णः SK 1612
4|4|63 कर्माध्ययने वृत्तम् SK 1614
4|4|64 बह्वच्पूर्वपदाट्ठच् SK 1615
4|4|65 हितं भक्षाः SK 1616
4|4|66 तदस्मै दीयते नियुक्तम् SK 1617
4|4|67 श्राणामांसौदनाट्टिठन् SK 1618
4|4|68 भक्तादणन्यतरस्याम् SK 1619
4|4|69 तत्र नियुक्तः SK 1620
4|4|70 अगारान्ताट्ठन् SK 1621
4|4|71 अध्यायिन्यदेशकालात्‌ SK 1622
4|4|72 कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति SK 1623
4|4|73 निकटे वसति SK 1624
4|4|74 आवसथात् ष्ठल् SK 1625
4|4|75 प्राग्घिताद्यत्‌ SK 1626
4|4|76 तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् SK 1627
4|4|77 धुरो यड्ढकौ SK 1628
4|4|78 खः सर्वधुरात्‌ SK 1630
4|4|79 एकधुराल्लुक् च SK 1631
4|4|80 शकटादण् SK 1632
4|4|81 हलसीराट्ठक् SK 1633
4|4|82 संज्ञायां जन्याः SK 1634
4|4|83 विध्यत्यधनुषा SK 1635
4|4|84 धनगणं लब्धा SK 1636
4|4|85 अन्नाण्णः SK 1637
4|4|86 वशं गतः SK 1638
4|4|87 पदमस्मिन् दृश्यम्‌ SK 1639
4|4|88 मूलमस्याबर्हि SK 1640
4|4|89 संज्ञायां धेनुष्या SK 1641
4|4|90 गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः SK 1642
4|4|91 नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु SK 1643
4|4|92 धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते SK 1644
4|4|93 छन्दसो निर्मिते SK 1645
4|4|94 उरसोऽण् च SK 1646
4|4|95 हृदयस्य प्रियः SK 1647
4|4|96 बन्धने चर्षौ SK 1648
4|4|97 मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु SK 1649
4|4|98 तत्र साधुः SK 1650
4|4|99 प्रतिजनादिभ्यः खञ् SK 1651
4|4|100 भक्ताण्णः SK 1652
4|4|101 परिषदो ण्यः SK 1653
4|4|102 कथादिभ्यष्ठक् SK 1654
4|4|103 गुडादिभ्यष्ठञ् SK 1655
4|4|104 पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ् SK 1656
4|4|105 सभाया यः SK 1657
4|4|106 ढश्छन्दसि SK 3455
4|4|107 समानतीर्थे वासी SK 1658
4|4|108 समानोदरे शयित ओ चोदात्तः SK 1659
4|4|109 सोदराद्यः SK 1660
4|4|110 भवे छन्दसि SK 3456
4|4|111 पाथोनदीभ्यां ड्यण् SK 3457
4|4|112 वेशन्तहिमवद्भ्यामण् SK 3458
4|4|113 स्रोतसो विभाषा ड्यड्ड्यौ SK 3459
4|4|114 सगर्भसयूथसनुताद्यन् SK 3460
4|4|115 तुग्राद्घन् SK 3461
4|4|116 अग्राद्यत्‌ SK 3462
4|4|117 घच्छौ च SK 3463
4|4|118 समुद्राभ्राद्घः SK 3464
4|4|119 बर्हिषि दत्तम् SK 3465
4|4|120 दूतस्य भागकर्मणी SK 3466
4|4|121 रक्षोयातूनां हननी SK 3467
4|4|122 रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये SK 3468
4|4|123 असुरस्य स्वम् SK 3469
4|4|124 मायायामण् SK 3470
4|4|125 तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक् च मतोः SK 3471
4|4|126 अश्विमानण् SK 3472
4|4|127 वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ SK 3473
4|4|128 मत्वर्थे मासतन्वोः SK 3474
4|4|129 मधोर्ञ च SK 3475
4|4|130 ओजसोऽहनि यत्खौ SK 3476
4|4|131 वेशोयशआदेर्भगाद्यल् SK 3477
4|4|132 ख च SK 3478
4|4|133 पूर्वैः कृतमिनयौ च SK 3479
4|4|134 अद्भिः संस्कृतम् SK 3480
4|4|135 सहस्रेण संमितौ घः SK 3481
4|4|136 मतौ च SK 3482
4|4|137 सोममर्हति यः SK 3483
4|4|138 मये च SK 3484
4|4|139 मधोः SK 3485
4|4|140 वसोः समूहे च SK 3486
4|4|141 नक्षत्राद्घः SK 3487
4|4|142 सर्वदेवात्‌ तातिल् SK 3488
4|4|143 शिवशमरिष्टस्य करे SK 3489
4|4|144 भावे च SK 3490
5|1|1 प्राक् क्रीताच्छः SK 1661
5|1|2 उगवादिभ्यो यत् SK 1662
5|1|3 कम्बलाच्च संज्ञायाम् SK 1663
5|1|4 विभाषा हविरपूपादिभ्यः SK 1664
5|1|5 तस्मै हितम् SK 1665
5|1|6 शरीरावयवाद्यत्‌ SK 1666
5|1|7 खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च SK 1668
5|1|8 अजाविभ्यां थ्यन् SK 1669
5|1|9 आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः SK 1670
5|1|10 सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ SK 1672
5|1|11 माणवचरकाभ्यां खञ् SK 1673
5|1|12 तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ SK 1674
5|1|13 छदिरुपधिबलेः ढञ् SK 1675
5|1|14 ऋषभोपानहोर्ञ्यः SK 1676
5|1|15 चर्मणोऽञ् SK 1677
5|1|16 तदस्य तदस्मिन् स्यादिति SK 1678
5|1|17 परिखाया ढञ् SK 1679
5|1|18 प्राग्वतेष्ठञ् SK 1680
5|1|19 आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक् SK 1681
5|1|20 असमासे निष्कादिभ्यः SK 1682
5|1|21 शताच्च ठन्यतावशते SK 1686
5|1|22 संख्याया अतिशदन्तायाः कन् SK 1687
5|1|23 वतोरिड्वा SK 1688
5|1|24 विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वुन्नसंज्ञायाम्‌ SK 1689
5|1|25 कंसाट्टिठन् SK 1690
5|1|26 शूर्पादञन्यतरस्याम् SK 1691
5|1|27 शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण् SK 1692
5|1|28 अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् SK 1693
5|1|29 विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम् SK 1694
5|1|30 द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्‌ SK 1695
5|1|31 बिस्ताच्च SK 1696
5|1|32 विंशतिकात्‌ खः SK 1697
5|1|33 खार्या ईकन् SK 1698
5|1|34 पणपादमाषशताद्यत्‌ SK 1699
5|1|35 शाणाद्वा SK 1700
5|1|36 द्वित्रिपूर्वादण् च SK 1701
5|1|37 तेन क्रीतम् SK 1702
5|1|38 तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ SK 1704
5|1|39 गोद्व्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌ SK 1705
5|1|40 पुत्राच्छ च SK 1706
5|1|41 सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ SK 1707
5|1|42 तस्येश्वरः SK 1708
5|1|43 तत्र विदित इति च SK 1709
5|1|44 लोकसर्वलोकाट्ठञ् SK 1710
5|1|45 तस्य वापः SK 1711
5|1|46 पात्रात् ष्ठन् SK 1712
5|1|47 तदस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते SK 1713
5|1|48 पूरणार्धाट्ठन् SK 1714
5|1|49 भागाद्यच्च SK 1715
5|1|50 तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः SK 1716
5|1|51 वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ SK 1717
5|1|52 सम्भवत्यवहरति पचति SK 1718
5|1|53 आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम् SK 1719
5|1|54 द्विगोः ष्ठंश्च SK 1720
5|1|55 कुलिजाल्लुक्खौ च SK 1721
5|1|56 सोऽस्यांशवस्नभृतयः SK 1722
5|1|57 तदस्य परिमाणम् SK 1723
5|1|58 संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु SK 1724
5|1|59 पङ्क्तिविंशतित्रिंशत्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम् SK 1725
5|1|60 पञ्चद्दशतौ वर्गे वा SK 1726
5|1|61 सप्तनोऽञ् छन्दसि SK 3491
5|1|62 त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण् SK 1727
5|1|63 तद् अर्हति SK 1728
5|1|64 छेदादिभ्यो नित्यम् SK 1729
5|1|65 शीर्षच्छेदाद्यच्च SK 1730
5|1|66 दण्डादिभ्यः SK 1731
5|1|67 छन्दसि च SK 3492
5|1|68 पात्राद्घंश्च SK 1732
5|1|69 कडङ्करदक्षिणाच्छ च SK 1733
5|1|70 स्थालीबिलात्‌ SK 1734
5|1|71 यज्ञर्त्विग्भ्यां घखञौ SK 1735
5|1|72 पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति SK 1736
5|1|73 संशयमापन्नः SK 1737
5|1|74 योजनं गच्छति SK 1738
5|1|75 पथः ष्कन् SK 1739
5|1|76 पन्थो ण नित्यम् SK 1740
5|1|77 उत्तरपथेनाहृतं च SK 1741
5|1|78 कालात्‌ SK 1742
5|1|79 तेन निर्वृत्तम् SK 1743
5|1|80 तमधीष्टो भृतो भूतो भावी SK 1744
5|1|81 मासाद्वयसि यत्खञौ SK 1745
5|1|82 द्विगोर्यप्‌ SK 1746
5|1|83 षण्मासाण्ण्यच्च SK 1747
5|1|84 अवयसि ठंश्च SK 1748
5|1|85 समायाः खः SK 1749
5|1|86 द्विगोर्वा SK 1750
5|1|87 रात्र्यहस्संवत्सराच्च SK 1751
5|1|88 वर्षाल्लुक् च SK 1753
5|1|89 चित्तवति नित्यम् SK 1755
5|1|90 षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते SK 1756
5|1|91 वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि SK 3493
5|1|92 सम्परिपूर्वात्‌ ख च SK 3494
5|1|93 तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम् SK 1757
5|1|94 तदस्य ब्रह्मचर्यम् SK 1758
5|1|95 तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः SK 1759
5|1|96 तत्र च दीयते कार्यं भववत्‌ SK 1760
5|1|97 व्युष्टादिभ्योऽण् SK 1761
5|1|98 तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ SK 1762
5|1|99 सम्पादिनि SK 1763
5|1|100 कर्मवेषाद्यत् SK 1764
5|1|101 तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः SK 1765
5|1|102 योगाद्यच्च SK 1766
5|1|103 कर्मण उकञ् SK 1767
5|1|104 समयस्तदस्य प्राप्तम् SK 1768
5|1|105 ऋतोरण् SK 1769
5|1|106 छन्दसि घस् SK 3495
5|1|107 कालाद्यत्‌ SK 1770
5|1|108 प्रकृष्टे ठञ् SK 1771
5|1|109 प्रयोजनम् SK 1772
5|1|110 विशाखाषाढादण् मन्थदण्डयोः SK 1773
5|1|111 अनुप्रवचनादिभ्यश्छः SK 1774
5|1|112 समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ SK 1775
5|1|113 ऐकागारिकट् चौरे SK 1776
5|1|114 आकालिकडाद्यन्तवचने SK 1777
5|1|115 तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः SK 1778
5|1|116 तत्र तस्येव SK 1779
5|1|117 तदर्हम् SK 1780
5|1|118 उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे SK 3496
5|1|119 तस्य भावस्त्वतलौ SK 1781
5|1|120 आ च त्वात्‌ SK 1782
5|1|121 न नञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसंगतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः SK 1783
5|1|122 पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा SK 1784
5|1|123 वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ् च SK 1787
5|1|124 गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च SK 1788
5|1|125 स्तेनाद्यन्नलोपश्च SK 1790
5|1|126 सख्युर्यः SK 1791
5|1|127 कपिज्ञात्योर्ढक् SK 1792
5|1|128 पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् SK 1793
5|1|129 प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ् SK 1794
5|1|130 हायनान्तयुवादिभ्योऽण् SK 1795
5|1|131 इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ SK 1796
5|1|132 योपधाद्गुरूपोत्तमाद्वुञ् SK 1797
5|1|133 द्वंद्वमनोज्ञादिभ्यश्च SK 1798
5|1|134 गोत्रचरणाच्श्लाघात्याकारतदवेतेषु SK 1799
5|1|135 होत्राभ्यश्छः SK 1800
5|1|136 ब्रह्मणस्त्वः SK 1801
5|2|1 धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् SK 1802
5|2|2 व्रीहिशाल्योर्ढक् SK 1803
5|2|3 यवयवकषष्टिकादत्‌ SK 1804
5|2|4 विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाऽणुभ्यः SK 1805
5|2|5 सर्वचर्मणः कृतः खखञौ SK 1806
5|2|6 यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः SK 1807
5|2|7 तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति SK 1808
5|2|8 आप्रपदं प्राप्नोति SK 1809
5|2|9 अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु SK 1810
5|2|10 परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति SK 1811
5|2|11 अवारपारात्यन्तानुकामं गामी SK 1812
5|2|12 समांसमां विजायते SK 1813
5|2|13 अद्यश्वीनाऽवष्टब्धे SK 1814
5|2|14 आगवीनः SK 1815
5|2|15 अनुग्वलंगामी SK 1816
5|2|16 अध्वनो यत्खौ SK 1817
5|2|17 अभ्यमित्राच्छ च SK 1818
5|2|18 गोष्ठात्‌ खञ् भूतपूर्वे SK 1819
5|2|19 अश्वस्यैकाहगमः SK 1820
5|2|20 शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः SK 1821
5|2|21 व्रातेन जीवति SK 1822
5|2|22 साप्तपदीनं सख्यम् SK 1823
5|2|23 हैयंगवीनं संज्ञायाम् SK 1824
5|2|24 तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ SK 1825
5|2|25 पक्षात्तिः SK 1826
5|2|26 तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ SK 1827
5|2|27 विनञ्भ्यां नानाञौ नसह SK 1828
5|2|28 वेः शालच्छङ्कटचौ SK 1829
5|2|29 सम्प्रोदश्च कटच् SK 1830
5|2|30 अवात्‌ कुटारच्च SK 1831
5|2|31 नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्राटचः SK 1832
5|2|32 नेर्बिडज्बिरीसचौ SK 1833
5|2|33 इनच्पिटच्चिकचि च SK 1834
5|2|34 उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः SK 1835
5|2|35 कर्मणि घटोऽठच् SK 1836
5|2|36 तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् SK 1837
5|2|37 प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः SK 1838
5|2|38 पुरुषहस्तिभ्यामण् च SK 1839
5|2|39 यद्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ SK 1840
5|2|40 किमिदंभ्यां वो घः SK 1841
5|2|41 किमः संख्यापरिमाणे डति च SK 1842
5|2|42 संख्याया अवयवे तयप्‌ SK 1843
5|2|43 द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा SK 1844
5|2|44 उभादुदात्तो नित्यम् SK 1845
5|2|45 तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः SK 1846
5|2|46 शदन्तविंशतेश्च SK 1847
5|2|47 संख्याया गुणस्य निमाने मयट् SK 1848
5|2|48 तस्य पूरणे डट् SK 1849
5|2|49 नान्तादसंख्यादेर्मट् SK 1850
5|2|50 थट् चच्छन्दसि SK 3497
5|2|51 षट्कतिकतिपयचतुरां थुक् SK 1851
5|2|52 बहुपूगगणसंघस्य तिथुक् SK 1852
5|2|53 वतोरिथुक् SK 1853
5|2|54 द्वेस्तीयः SK 1854
5|2|55 त्रेः सम्प्रसारणम् च SK 1855
5|2|56 विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् SK 1856
5|2|57 नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च SK 1857
5|2|58 षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः SK 1858
5|2|59 मतौ छः सूक्तसाम्नोः SK 1859
5|2|60 अध्यायानुवाकयोर्लुक् SK 1860
5|2|61 विमुक्तादिभ्योऽण् SK 1861
5|2|62 गोषदादिभ्यो वुन् SK 1862
5|2|63 तत्र कुशलः पथः SK 1863
5|2|64 आकर्षादिभ्यः कन् SK 1864
5|2|65 धनहिरण्यात्‌ कामे SK 1865
5|2|66 स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते SK 1866
5|2|67 उदराट्ठगाद्यूने SK 1867
5|2|68 सस्येन परिजातः SK 1868
5|2|69 अंशं हारी SK 1869
5|2|70 तन्त्रादचिरापहृते SK 1870
5|2|71 ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम् SK 1871
5|2|72 शीतोष्णाभ्यां कारिणि SK 1872
5|2|73 अधिकम् SK 1873
5|2|74 अनुकाभिकाभीकः कमिता SK 1874
5|2|75 पार्श्वेनान्विच्छति SK 1875
5|2|76 अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ SK 1876
5|2|77 तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा SK 1877
5|2|78 स एषां ग्रामणीः SK 1878
5|2|79 शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे SK 1879
5|2|80 उत्क उन्मनाः SK 1880
5|2|81 कालप्रयोजनाद्रोगे SK 1881
5|2|82 तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ SK 1882
5|2|83 कुल्माषादञ् SK 1883
5|2|84 श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते SK 1884
5|2|85 श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ SK 1885
5|2|86 पूर्वादिनिः SK 1886
5|2|87 सपूर्वाच्च SK 1887
5|2|88 इष्टादिभ्यश्च SK 1888
5|2|89 छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि SK 1889
5|2|90 अनुपद्यन्वेष्टा SK 1890
5|2|91 साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम् SK 1891
5|2|92 क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः SK 1892
5|2|93 इन्द्रियमिन्द्रलिंगमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा SK 1893
5|2|94 तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ SK 1894
5|2|95 रसादिभ्यश्च SK 1895
5|2|96 प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् SK 1903
5|2|97 सिध्मादिभ्यश्च SK 1904
5|2|98 वत्सांसाभ्यां कामबले SK 1905
5|2|99 फेनादिलच् च SK 1906
5|2|100 लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः SK 1907
5|2|101 प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः SK 1908
5|2|102 तपःसहस्राभ्यां विनीनी SK 1909
5|2|103 अण् च SK 1910
5|2|104 सिकताशर्कराभ्यां च SK 1911
5|2|105 देशे लुबिलचौ च SK 1912
5|2|106 दन्त उन्नत उरच् SK 1913
5|2|107 ऊषसुषिमुष्कमधो रः SK 1914
5|2|108 द्युद्रुभ्यां मः SK 1915
5|2|109 केशाद्वोऽन्यतरस्याम् SK 1916
5|2|110 गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम् SK 1917
5|2|111 काण्डाण्डादीरन्नीरचौ SK 1918
5|2|112 रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच् SK 1919
5|2|113 दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम् SK 1920
5|2|114 ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः SK 1921
5|2|115 अत इनिठनौ SK 1922
5|2|116 व्रीह्यादिभ्यश्च SK 1923
5|2|117 तुन्दादिभ्य इलच् च SK 1924
5|2|118 एकगोपूर्वाट्ठञ् नित्यम् SK 1925
5|2|119 शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ SK 1926
5|2|120 रूपादाहतप्रशंसयोरप्‌ SK 1927
5|2|121 अस्मायामेधास्रजो विनिः SK 1928
5|2|122 बहुलं छन्दसि SK 3498
5|2|123 ऊर्णाया युस् SK 1929
5|2|124 वाचो ग्मिनिः SK 1930
5|2|125 आलजाटचौ बहुभाषिणि SK 1931
5|2|126 स्वामिन्नैश्वर्ये SK 1932
5|2|127 अर्शआदिभ्योऽच् SK 1933
5|2|128 द्वंद्वोपतापगर्ह्यात्‌ प्राणिस्थादिनिः SK 1934
5|2|129 वातातिसाराभ्यां कुक् च SK 1935
5|2|130 वयसि पूरणात्‌ SK 1936
5|2|131 सुखादिभ्यश्च SK 1937
5|2|132 धर्मशीलवर्णान्ताच्च SK 1938
5|2|133 हस्ताज्जातौ SK 1939
5|2|134 वर्णाद्ब्रह्मचारिणि SK 1940
5|2|135 पुष्करादिभ्यो देशे SK 1941
5|2|136 बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम् SK 1942
5|2|137 संज्ञायां मन्माभ्याम् SK 1943
5|2|138 कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः SK 1944
5|2|139 तुन्दिवलिवटेर्भः SK 1945
5|2|140 अहंशुभमोर्युस् SK 1946
5|3|1 प्राग्दिशो विभक्तिः SK 1947
5|3|2 किंसर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः SK 1948
5|3|3 इदम इश् SK 1949
5|3|4 एतेतौ रथोः SK 1950
5|3|5 एतदोऽन् SK 1951
5|3|6 सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि SK 1952
5|3|7 पञ्चम्यास्तसिल् SK 1953
5|3|8 तसेश्च SK 1955
5|3|9 पर्यभिभ्यां च SK 1956
5|3|10 सप्तम्यास्त्रल् SK 1957
5|3|11 इदमो हः SK 1958
5|3|12 किमोऽत्‌ SK 1959
5|3|13 वा ह च च्छन्दसि SK 1961
5|3|14 इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते SK 1963
5|3|15 सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा SK 1964
5|3|16 इदमो र्हिल् SK 1965
5|3|17 अधुना SK 1966
5|3|18 दानीं च SK 1967
5|3|19 तदो दा च SK 1968
5|3|20 तयोर्दार्हिलौ च च्छन्दसि SK 3499
5|3|21 अनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम् SK 1969
5|3|22 सद्यःपरुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः SK 1970
5|3|23 प्रकारवचने थाल् SK 1971
5|3|24 इदमस्थमुः SK 1972
5|3|25 किमश्च SK 1973
5|3|26 था हेतौ च च्छन्दसि SK 3500
5|3|27 दिक्‌शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः SK 1974
5|3|28 दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् SK 1978
5|3|29 विभाषा परावराभ्याम् SK 1979
5|3|30 अञ्चेर्लुक् SK 1980
5|3|31 उपर्युपरिष्टात्‌ SK 1981
5|3|32 पश्चात्‌ SK 1982
5|3|33 पश्च पश्चा च च्छन्दसि SK 3501
5|3|34 उत्तराधरदक्षिणादातिः SK 1983
5|3|35 एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः SK 1984
5|3|36 दक्षिणादाच् SK 1985
5|3|37 आहि च दूरे SK 1986
5|3|38 उत्तराच्च SK 1987
5|3|39 पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ SK 1975
5|3|40 अस्ताति च SK 1976
5|3|41 विभाषावरस्य SK 1977
5|3|42 संख्याया विधार्थे धा SK 1988
5|3|43 अधिकरणविचाले च SK 1989
5|3|44 एकाद्धो ध्यमुञन्यतरस्याम् SK 1990
5|3|45 द्वित्र्योश्च धमुञ् SK 1991
5|3|46 एधाच्च SK 1992
5|3|47 याप्ये पाशप्‌ SK 1993
5|3|48 पूरणाद्भागे तीयादन् SK 1994
5|3|49 प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि SK 1995
5|3|50 षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च SK 1996
5|3|51 मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च SK 1997
5|3|52 एकादाकिनिच्चासहाये SK 1998
5|3|53 भूतपूर्वे चरट् SK 1999
5|3|54 षष्ठ्या रूप्य च SK 2000
5|3|55 अतिशायने तमबिष्ठनौ SK 2001
5|3|56 तिङश्च SK 2002
5|3|57 द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ SK 2005
5|3|58 अजादी गुणवचनादेव SK 2006
5|3|59 तुश्छन्दसि SK 2007
5|3|60 प्रशस्यस्य श्रः SK 2009
5|3|61 ज्य च SK 2011
5|3|62 वृद्धस्य च SK 2013
5|3|63 अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ SK 2014
5|3|64 युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् SK 2019
5|3|65 विन्मतोर्लुक् SK 2020
5|3|66 प्रशंसायां रूपप्‌ SK 2021
5|3|67 ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः SK 2022
5|3|68 विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु SK 2023
5|3|69 प्रकारवचने जातीयर् SK 2024
5|3|70 प्रागिवात्कः SK 2025
5|3|71 अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक् टेः SK 2026
5|3|72 कस्य च दः SK 2027
5|3|73 अज्ञाते SK 2028
5|3|74 कुत्सिते SK 2029
5|3|75 संज्ञायां कन् SK 2030
5|3|76 अनुकम्पायाम् SK 2031
5|3|77 नीतौ च तद्युक्तात्‌ SK 2032
5|3|78 बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा SK 2033
5|3|79 घनिलचौ च SK 2034
5|3|80 प्राचामुपादेरडज्वुचौ च SK 2036
5|3|81 जातिनाम्नः कन् SK 2037
5|3|82 अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च SK 2039
5|3|83 ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः SK 2035
5|3|84 शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात्‌ SK 2038
5|3|85 अल्पे SK 2040
5|3|86 ह्रस्वे SK 2041
5|3|87 संज्ञायां कन् SK 2042
5|3|88 कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः SK 2043
5|3|89 कुत्वा डुपच् SK 2044
5|3|90 कासूगोणीभ्यां ष्टरच् SK 2045
5|3|91 वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे SK 2046
5|3|92 किंयत्तदो निर्द्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् SK 2047
5|3|93 वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् SK 2048
5|3|94 एकाच्च प्राचाम् SK 2049
5|3|95 अवक्षेपणे कन् SK 2050
5|3|96 इवे प्रतिकृतौ SK 2051
5|3|97 संज्ञायां च SK 2052
5|3|98 लुम्मनुष्ये SK 2053
5|3|99 जीविकार्थे चापण्ये SK 2054
5|3|100 देवपथादिभ्यश्च SK 2055
5|3|101 वस्तेर्ढञ् SK 2056
5|3|102 शिलाया ढः SK 2057
5|3|103 शाखादिभ्यो यत्‌ SK 2058
5|3|104 द्रव्यं च भव्ये SK 2059
5|3|105 कुशाग्राच्छः SK 2060
5|3|106 समासाच्च तद्विषयात्‌ SK 2061
5|3|107 शर्करादिभ्योऽण् SK 2062
5|3|108 अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् SK 2063
5|3|109 एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम् SK 2064
5|3|110 कर्कलोहितादीकक् SK 2065
5|3|111 प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल् छन्दसि SK 3502
5|3|112 पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ SK 2066
5|3|113 व्रातच्फञोरस्त्रियाम् SK 1100
5|3|114 आयुधजीविसंघाञ्ञ्यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ SK 2067
5|3|115 वृकाट्टेण्यण् SK 2068
5|3|116 दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः SK 2069
5|3|117 पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ SK 2070
5|3|118 अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छ्रुमदणो यञ् SK 2071
5|3|119 ञ्यादयस्तद्राजाः SK 2072
5|4|1 पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुन् लोपश्च SK 2073
5|4|2 दण्डव्यवसर्गयोश्च SK 2074
5|4|3 स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् SK 2075
5|4|4 अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ SK 2076
5|4|5 न सामिवचने SK 2077
5|4|6 बृहत्या आच्छादने SK 2078
5|4|7 अषडक्षाशितङ्ग्वलंकर्मालम्पुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः SK 2079
5|4|8 विभाषा अञ्चेरदिक्स्त्रियाम् SK 2080
5|4|9 जात्यन्ताच्छ बन्धुनि SK 2081
5|4|10 स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ SK 2082
5|4|11 किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे SK 2004
5|4|12 अमु च च्छन्दसि SK 3503
5|4|13 अनुगादिनष्ठक् SK 2083
5|4|14 णचः स्त्रियामञ् SK 3216
5|4|15 अणिनुणः SK 3219
5|4|16 विसारिणो मत्स्ये SK 2084
5|4|17 संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् SK 2085
5|4|18 द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् SK 2086
5|4|19 एकस्य सकृच्च SK 2087
5|4|20 विभाषा बहोर्धाविप्रकृष्टकाले SK 2088
5|4|21 तत्प्रकृतवचने मयट् SK 2089
5|4|22 समूहवच्च बहुषु SK 2090
5|4|23 अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः SK 2091
5|4|24 देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ SK 2092
5|4|25 पादार्घाभ्यां च SK 2093
5|4|26 अतिथेर्ञ्यः SK 2094
5|4|27 देवात्तल् SK 2095
5|4|28 अवेः कः SK 2096
5|4|29 यावादिभ्यः कन् SK 2097
5|4|30 लोहितान्मणौ SK 2098
5|4|31 वर्णे चानित्ये SK 2099
5|4|32 रक्ते SK 2100
5|4|33 कालाच्च SK 2101
5|4|34 विनयादिभ्यष्ठक् SK 2102
5|4|35 वाचो व्याहृतार्थायाम् SK 2103
5|4|36 तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण् SK 2104
5|4|37 ओषधेरजातौ SK 2105
5|4|38 प्रज्ञादिभ्यश्च SK 2106
5|4|39 मृदस्तिकन् SK 2107
5|4|40 सस्नौ प्रशंसायाम् SK 2108
5|4|41 वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दसि SK 3504
5|4|42 बह्वल्पार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्याम् SK 2109
5|4|43 संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् SK 2110
5|4|44 प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः SK 2111
5|4|45 अपादाने चाहीयरुहोः SK 2112
5|4|46 अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः SK 2113
5|4|47 हीयमानपापयोगाच्च SK 2114
5|4|48 षष्ठ्या व्याश्रये SK 2115
5|4|49 रोगाच्चापनयने SK 2116
5|4|50 अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः SK 2117
5|4|51 अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च SK 2121
5|4|52 विभाषा साति कार्त्स्न्ये SK 2122
5|4|53 अभिविधौ सम्पदा च SK 2124
5|4|54 तदधीनवचने SK 2125
5|4|55 देये त्रा च SK 2126
5|4|56 देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम् SK 2127
5|4|57 अव्यक्तानुकरणाद्द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् SK 2128
5|4|58 कृञो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌ कृषौ SK 2129
5|4|59 संख्यायाश्च गुणान्तायाः SK 2130
5|4|60 समयाच्च यापनायाम् SK 2131
5|4|61 सपत्त्रनिष्पत्रादतिव्यथने SK 2132
5|4|62 निष्कुलान्निष्कोषणे SK 2133
5|4|63 सुखप्रियादानुलोम्ये SK 2134
5|4|64 दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये SK 2135
5|4|65 शूलात्‌ पाके SK 2136
5|4|66 सत्यादशपथे SK 2137
5|4|67 मद्रात्‌ परिवापणे SK 2138
5|4|68 समासान्ताः SK 676
5|4|69 न पूजनात्‌ SK 954
5|4|70 किमः क्षेपे SK 955
5|4|71 नञस्तत्पुरुषात्‌ SK 956
5|4|72 पथो विभाषा SK 957
5|4|73 बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ SK 851
5|4|74 ऋक्पूरप्धूःपथामानक्षे SK 940
5|4|75 अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः SK 943
5|4|76 अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ SK 944
5|4|77 अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरत्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः SK 945
5|4|78 ब्रह्महस्तिभ्याम् वर्च्चसः SK 946
5|4|79 अवसमन्धेभ्यस्तमसः SK 947
5|4|80 श्वसो वसीयःश्रेयसः SK 948
5|4|81 अन्ववतप्ताद्रहसः SK 949
5|4|82 प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ SK 950
5|4|83 अनुगवमायामे SK 951
5|4|84 द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः SK 952
5|4|85 उपसर्गादध्वनः SK 953
5|4|86 तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः SK 786
5|4|87 अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः SK 787
5|4|88 अह्नोऽह्न एतेभ्यः SK 790
5|4|89 न संख्यादेः समाहारे SK 793
5|4|90 उत्तमैकाभ्यां च SK 794
5|4|91 राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ SK 788
5|4|92 गोरतद्धितलुकि SK 729
5|4|93 अग्राख्यायामुरसः SK 795
5|4|94 अनोऽश्मायस्सरसाम् जातिसंज्ञयोः SK 796
5|4|95 ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः SK 797
5|4|96 अतेः शुनः SK 798
5|4|97 उपमानादप्राणिषु SK 799
5|4|98 उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थ्नः SK 800
5|4|99 नावो द्विगोः SK 801
5|4|100 अर्धाच्च SK 802
5|4|101 खार्याः प्राचाम् SK 803
5|4|102 द्वित्रिभ्यामञ्जलेः SK 804
5|4|103 अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि SK 3505
5|4|104 ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् SK 805
5|4|105 कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌ SK 806
5|4|106 द्वंद्वाच्चुदषहान्तात् समाहारे SK 930
5|4|107 अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः SK 677
5|4|108 अनश्च SK 678
5|4|109 नपुंसकादन्यतरस्याम् SK 680
5|4|110 नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः SK 681
5|4|111 झयः SK 682
5|4|112 गिरेश्च सेनकस्य SK 683
5|4|113 बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच् SK 852
5|4|114 अङ्गुलेर्दारुणि SK 853
5|4|115 द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः SK 854
5|4|116 अप् पूरणीप्रमाण्योः SK 832
5|4|117 अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः SK 855
5|4|118 अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ SK 856
5|4|119 उपसर्गाच्च SK 858
5|4|120 सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः SK 860
5|4|121 नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम् SK 861
5|4|122 नित्यमसिच् प्रजामेधयोः SK 862
5|4|123 बहुप्रजाश्छन्दसि SK 3506
5|4|124 धर्मादनिच् केवलात्‌ SK 863
5|4|125 जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः SK 864
5|4|126 दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे SK 865
5|4|127 इच् कर्मव्यतिहारे SK 866
5|4|128 द्विदण्ड्यादिभ्यश्च SK 867
5|4|129 प्रसम्भ्यां जानुनोर्ज्ञुः SK 868
5|4|130 ऊर्ध्वाद्विभाषा SK 869
5|4|131 ऊधसोऽनङ् SK 483
5|4|132 धनुषश्च SK 870
5|4|133 वा संज्ञायाम् SK 871
5|4|134 जायाया निङ् SK 872
5|4|135 गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः SK 874
5|4|136 अल्पाख्यायाम् SK 875
5|4|137 उपमानाच्च SK 876
5|4|138 पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः SK 877
5|4|139 कुम्भपदीषु च SK 878
5|4|140 संख्यासुपूर्वस्य SK 879
5|4|141 वयसि दन्तस्य दतृ SK 880
5|4|142 छन्दसि च SK 3507
5|4|143 स्त्रियां संज्ञायाम् SK 881
5|4|144 विभाषा श्यावारोकाभ्याम् SK 882
5|4|145 अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च SK 883
5|4|146 ककुदस्यावस्थायां लोपः SK 884
5|4|147 त्रिककुत् पर्वते SK 885
5|4|148 उद्विभ्यां काकुदस्य SK 886
5|4|149 पूर्णाद्विभाषा SK 887
5|4|150 सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः SK 888
5|4|151 उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ SK 889
5|4|152 इनः स्त्रियाम् SK 890
5|4|153 नद्यृतश्च SK 833
5|4|154 शेषाद्विभाषा SK 891
5|4|155 न संज्ञायाम् SK 893
5|4|156 ईयसश्च SK 894
5|4|157 वन्दिते भ्रातुः SK 895
5|4|158 ऋतश्छन्दसि SK 3508
5|4|159 नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे SK 896
5|4|160 निष्प्रवाणिश्च SK 897
6|1|1 एकाचो द्वे प्रथमस्य SK 2175
6|1|2 अजादेर्द्वितीयस्य SK 2176
6|1|3 न न्द्राः संयोगादयः SK 2446
6|1|4 पूर्वोऽभ्यासः SK 2178
6|1|5 उभे अभ्यस्तम् SK 426
6|1|6 जक्षित्यादयः षट् SK 428
6|1|7 तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य SK 3509
6|1|8 लिटि धातोरनभ्यासस्य SK 2177
6|1|9 सन्यङोः SK 2395
6|1|10 श्लौ SK 2490
6|1|11 चङि SK 2315
6|1|12 दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च SK 3629
6|1|13 ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे SK 1003
6|1|14 बन्धुनि बहुव्रीहौ SK 1005
6|1|15 वचिस्वपियजादीनां किति SK 2409
6|1|16 ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां ङिति च SK 2412
6|1|17 लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् SK 2408
6|1|18 स्वापेश्चङि SK 2584
6|1|19 स्वपिस्यमिव्येञां यङि SK 2645
6|1|20 न वशः SK 2646
6|1|21 चायः की SK 2647
6|1|22 स्फायः स्फी निष्ठायाम् SK 3044
6|1|23 स्त्यः प्रपूर्वस्य SK 3033
6|1|24 द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः SK 3020
6|1|25 प्रतेश्च SK 3022
6|1|26 विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य SK 3023
6|1|27 शृतं पाके SK 3067
6|1|28 प्यायः पी SK 3072
6|1|29 लिड्यङोश्च SK 2327
6|1|30 विभाषा श्वेः SK 2420
6|1|31 णौ च संश्चङोः SK 2601
6|1|32 ह्वः सम्प्रसारणम् SK 2586
6|1|33 अभ्यस्तस्य च SK 2417
6|1|34 बहुलं छन्दसि SK 3510
6|1|35 चायः की SK 3511
6|1|36 अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्राताःश्रितमाशीराशीर्त्तः SK 3512
6|1|37 न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् SK 363
6|1|38 लिटि वयो यः SK 2413
6|1|39 वश्चास्यान्यतरस्याम् किति SK 2414
6|1|40 वेञः SK 2415
6|1|41 ल्यपि च SK 3339
6|1|42 ज्यश्च SK 3340
6|1|43 व्यश्च SK 3341
6|1|44 विभाषा परेः SK 3342
6|1|45 आदेच उपदेशेऽशिति SK 2370
6|1|46 न व्यो लिटि SK 2416
6|1|47 स्फुरतिस्फुलत्योर्घञि SK 3185
6|1|48 क्रीङ्जीनां णौ SK 2600
6|1|49 सिध्यतेरपारलौकिके SK 2602
6|1|50 मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च SK 2508
6|1|51 विभाषा लीयतेः SK 2509
6|1|52 खिदेश्छन्दसि SK 3513
6|1|53 अपगुरो णमुलि SK 3375
6|1|54 चिस्फुरोर्णौ SK 2569
6|1|55 प्रजने वीयतेः SK 2603
6|1|56 बिभेतेर्हेतुभये SK 2593
6|1|57 नित्यं स्मयतेः SK 2596
6|1|58 सृजिदृशोर्झल्यमकिति SK 2405
6|1|59 अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम् SK 2402
6|1|60 शीर्षंश्छन्दसि SK 3514
6|1|61 ये च तद्धिते SK 1667
6|1|62 अचि शीर्षः SK 0
6|1|63 पद्दन्नोमास्हृन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु SK 228
6|1|64 धात्वादेः षः सः SK 2264
6|1|65 णो नः SK 2286
6|1|66 लोपो व्योर्वलि SK 873
6|1|67 वेरपृक्तस्य SK 375
6|1|68 हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल् SK 252
6|1|69 एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेः SK 193
6|1|70 शेश्छन्दसि बहुलम् SK 3516
6|1|71 ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् SK 2858
6|1|72 संहितायाम् SK 145
6|1|73 छे च SK 146
6|1|74 आङ्माङोश्च SK 147
6|1|75 दीर्घात्‌ SK 148
6|1|76 पदान्ताद्वा SK 149
6|1|77 इको यणचि SK 47
6|1|78 एचोऽयवायावः SK 61
6|1|79 वान्तो यि प्रत्यये SK 63
6|1|80 धातोस्तन्निमित्तस्यैव SK 64
6|1|81 क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे SK 65
6|1|82 क्रय्यस्तदर्थे SK 66
6|1|83 भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि SK 3517
6|1|84 एकः पूर्वपरयोः SK 68
6|1|85 अन्तादिवच्च SK 75
6|1|86 षत्वतुकोरसिद्धः SK 3333
6|1|87 आद्गुणः SK 69
6|1|88 वृद्धिरेचि SK 72
6|1|89 एत्येधत्यूठ्सु SK 73
6|1|90 आटश्च SK 269
6|1|91 उपसर्गादृति धातौ SK 74
6|1|92 वा सुप्यापिशलेः SK 77
6|1|93 औतोऽम्शसोः SK 285
6|1|94 एङि पररूपम् SK 78
6|1|95 ओमाङोश्च SK 80
6|1|96 उस्यपदान्तात्‌ SK 2214
6|1|97 अतो गुणे SK 191
6|1|98 अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ SK 81
6|1|99 नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा SK 82
6|1|100 नित्यमाम्रेडिते डाचि SK 0
6|1|101 अकः सवर्णे दीर्घः SK 85
6|1|102 प्रथमयोः पूर्वसवर्णः SK 164
6|1|103 तस्माच्छसो नः पुंसि SK 196
6|1|104 नादिचि SK 165
6|1|105 दीर्घाज्जसि च SK 239
6|1|106 वा छन्दसि SK 3515
6|1|107 अमि पूर्वः SK 194
6|1|108 सम्प्रसारणाच्च SK 330
6|1|109 एङः पदान्तादति SK 86
6|1|110 ङसिङसोश्च SK 246
6|1|111 ऋत उत्‌ SK 279
6|1|112 ख्यत्यात्‌ परस्य SK 255
6|1|113 अतो रोरप्लुतादप्लुते SK 163
6|1|114 हशि च SK 166
6|1|115 प्रकृत्याऽन्तःपादमव्यपरे SK 3518
6|1|116 अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च SK 3519
6|1|117 यजुष्युरः SK 3520
6|1|118 आपोजुषाणोवृष्णोवर्षिष्ठेऽम्बेऽम्बालेऽम्बिकेपूर्वे SK 3521
6|1|119 अङ्ग इत्यादौ च SK 3522
6|1|120 अनुदात्ते च कुधपरे SK 3523
6|1|121 अवपथासि च SK 3524
6|1|122 सर्वत्र विभाषा गोः SK 87
6|1|123 अवङ् स्फोटायनस्य SK 88
6|1|124 इन्द्रे च नित्यम् SK 89
6|1|125 प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् SK 90
6|1|126 आङोऽनुनासिकश्छन्दसि SK 3525
6|1|127 इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च SK 91
6|1|128 ऋत्यकः SK 92
6|1|129 अप्लुतवदुपस्थिते SK 98
6|1|130 ई३ चाक्रवर्मणस्य SK 99
6|1|131 दिव उत्‌ SK 337
6|1|132 एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि SK 176
6|1|133 स्यश्छन्दसि बहुलम् SK 3526
6|1|134 सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम् SK 177
6|1|135 सुट् कात्‌ पूर्वः SK 2553
6|1|136 अडभ्यासव्यवायेऽपि SK 0
6|1|137 सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे SK 2550
6|1|138 समवाये च SK 2551
6|1|139 उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु SK 2552
6|1|140 किरतौ लवने SK 2539
6|1|141 हिंसायां प्रतेश्च SK 2540
6|1|142 अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने SK 2688
6|1|143 कुस्तुम्बुरूणि जातिः SK 1058
6|1|144 अपरस्पराः क्रियासातत्ये SK 1059
6|1|145 गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु SK 1060
6|1|146 आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ SK 1061
6|1|147 आश्चर्यमनित्ये SK 1062
6|1|148 वर्चस्केऽवस्करः SK 1063
6|1|149 अपस्करो रथाङ्गम् SK 1064
6|1|150 विष्किरः शकुनिर्विकरो वा SK 1065
6|1|151 ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे SK 3527
6|1|152 प्रतिष्कशश्च कशेः SK 1066
6|1|153 प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी SK 1067
6|1|154 मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः SK 1068
6|1|155 कास्तीराजस्तुन्दे नगरे SK 1069
6|1|156 कारस्करो वृक्षः SK 1070
6|1|157 पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् SK 1071
6|1|158 अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ SK 3650
6|1|159 कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः SK 3680
6|1|160 उञ्छादीनां च SK 3681
6|1|161 अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः SK 3651
6|1|162 धातोः SK 3671
6|1|163 चितः SK 3710
6|1|164 तद्धितस्य SK 3711
6|1|165 कितः SK 3712
6|1|166 तिसृभ्यो जसः SK 3713
6|1|167 चतुरः शसि SK 3682
6|1|168 सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः SK 3714
6|1|169 अन्तोदत्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे SK 3715
6|1|170 अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम् SK 3716
6|1|171 ऊडिदम्पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः SK 3717
6|1|172 अष्टनो दीर्घात्‌ SK 3718
6|1|173 शतुरनुमो नद्यजादी SK 3719
6|1|174 उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ SK 3720
6|1|175 नोङ्धात्वोः SK 3721
6|1|176 ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ SK 3722
6|1|177 नामन्यतरस्याम्‌ SK 3723
6|1|178 ङ्याश्छन्दसि बहुलम् SK 3724
6|1|179 षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः SK 3725
6|1|180 झल्युपोत्तमम् SK 3683
6|1|181 विभाषा भाषायाम् SK 3684
6|1|182 न गोश्वन्त्साववर्णराडङ्क्रुङ्कृद्भ्यः SK 3726
6|1|183 दिवो झल् SK 3727
6|1|184 नृ चान्यतरस्याम् SK 3728
6|1|185 तित्स्वरितम् SK 3729
6|1|186 तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमहन्विङोः SK 3730
6|1|187 आदिः सिचोऽन्यतरस्याम् SK 3731
6|1|188 स्वपादिर्हिंसामच्यनिटि SK 3672
6|1|189 अभ्यस्तानामादिः SK 3673
6|1|190 अनुदात्ते च SK 3674
6|1|191 सर्वस्य सुपि SK 3685
6|1|192 भीह्रीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वम् पिति SK 3675
6|1|193 लिति SK 3676
6|1|194 आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम् SK 3677
6|1|195 अचः कर्तृयकि SK 3678
6|1|196 थलि च सेटीडन्तो वा SK 3732
6|1|197 ञ्नित्यादिर्नित्यम् SK 3686
6|1|198 आमन्त्रितस्य च SK 3653
6|1|199 पथिमथोः सर्वनामस्थाने SK 3687
6|1|200 अन्तश्च तवै युगपत्‌ SK 3688
6|1|201 क्षयो निवासे SK 3689
6|1|202 जयः करणम् SK 3690
6|1|203 वृषादीनां च SK 3691
6|1|204 संज्ञायामुपमानम्‌ SK 3692