Page loading... Please wait.
7|4|91 - रुग्रिकौ च लुकि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|4|91
SK 2652
रुग्रिकौ च लुकि   🔊
सूत्रच्छेदः
रुग्रिकौ (प्रथमाद्विवचनम्) , च (अव्ययम्) , लुकि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 अभ्यासस्य  7|4|58
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
यङ्लुकि ऋदुपधस्य अङ्गस्य यो ऽभ्यासस् तस्य रुग्रिकौ आगमौ भवतः, चकाराद् रीक् च। नर्नर्ति, नरिनर्ति, नरीनर्ति। वर्वर्ति, वरिवर्ति, वरीवर्ति। उकारः उच्चारणार्थः। मर्मृज्यमानास इत्युपसङ्ख्यानम्। मर्मृज्यते। मर्मृज्यमानासः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
मर्मृज्यत इति । लुकि विधीयमानो रुग्यङ् नि प्राप्नोतीति वचनम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
ऋदुपधस्य धातोरभ्यासस्य रुक् रिक् रीक् एते आगमाः स्युर्यङ्लुकि ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
रुग्रिकौ च लुकि - रुग्रिकौ च । चकारेण रीगृदुपधस्य॑ इत्यतो रीगनुकृष्यते । रुक उकार उच्चारणार्थः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
रुग्रिकौ च लुकि ।। मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इति चोपसङ्ख्यानम् ।। मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इति चोपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् । मर्मृज्यते मर्मृज्यमानासः ।।