Page loading... Please wait.
6|4|95 - ह्लादो निष्ठायाम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|95
SK 3073
ह्लादो निष्ठायाम्   🔊
सूत्रच्छेदः
ह्लादः (षष्ठ्येकवचनम्) , निष्ठायाम् (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ह्लादो ऽङ्गस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति निष्ठायां परतः। प्रह्लन्नः। प्रह्लन्नवान्। निष्ठायाम् इति किम्? प्रह्लादयति। ह्लादः इति योगविभागः क्रियते, क्तिन्यपि यथा स्तात्, प्रह्लत्तिः इति।
`प्रह्लन्नः` इति। `ह्लादी सुखे च` (धातुपाठः-27) `रदाभ्याम्` 8|2|42 इत्यादिना नत्त्वम्। `प्रह्लादयति` इति हेतुमण्णिच्॥
ह्लादी सुखे च, ईदित्वान्निष्ठायामनिट् । क्वचित्पठ।ल्तेह्लाद इति योगविभागः क्रियते, क्तिन्यपि यथा स्यात् प्रल्हतिरिति । माष्ये तु नैतद्दृष्टम् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
ह्रस्वः स्यात् । प्रह्लन्नः ॥
ह्लादो निष्ठायाम् - ह्लादो निष्ठायाम् । ह्यस्वः स्यादिति । सेषपूरणमिदम् । "खचि ह्यस्वः" इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । प्रह्लन्न इति ।ह्लादी सुखे॑ । क्तः । "आईदितः" इति नेट् ।रदाभ्यांट मिति नत्वम् ।
ह्लादो निष्ठायाम् - प्रह्लन्न इति । ह्लादी सुखे । ईदित्त्वादिडभावेरदाभ्या॑मिति नत्वम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.