Page loading... Please wait.
6|3|27 - ईदग्नेः सोमवरुणयोः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|3|27
SK 923
ईदग्नेः सोमवरुणयोः  
सूत्रच्छेदः
ईत् (प्रथमैकवचनम्) , अग्नेः (षष्ठ्येकवचनम्) , सोम-वरुणयोः (सप्तमीद्विवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
उत्तरपदे  6|3|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
सोम वरुण इत्येतयोः देवताद्वन्द्वे अग्नेः ईकारादेशो भवति। अग्नीषोमौ। अग्नीवरुणौ। अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः 8|3|82 इति षत्वम्।
आनङादेशापवादोऽयमीकारो विधीयते। तकार उच्चारणार्थः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
देवताद्वन्द्वे इत्येव ॥
ईदग्नेः सोमवरुणयोः - ईदग्नेः । इत्येवेति । "देवताद्वन्द्वे" इत्यनुवर्तत एवेत्यर्थः । सोमशब्दे वरुणशब्दे च उत्तरपदे परे अग्नेरीदादेशः स्याद्देवताद्वन्द्वे इत्यर्थः । आनङोऽपवादः ।
ईदग्नेः सोमवरुणयोः - ईदग्नेः । आनङोऽपवादोऽयम् । देवताद्वन्द्व इत्येवेति । इदं च वृत्तिगन्थे स्थितम् । ज्यतिर्लतयोरदेवताद्वन्द्वेऽपिअग्नीषोमौप्रणेष्यामि॑इत्याआलायनप्रयोगस्त्वार्षत्वात्साधुः । यद्वा मास्तु तदनुवृत्तिः, अद्निसोमौ माणवकावित्यत्रअभिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुताः॑इति न्यायेनाऽदोषत्वात् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.