Page loading... Please wait.
6|1|149 - अपस्करो रथाङ्गम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|149
SK 1064
अपस्करो रथाङ्गम्   🔊
सूत्रच्छेदः
अपस्करः (प्रथमैकवचनम्) , रथाङ्गम् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
संहितायाम्  6|1|72 सुट्कात्पूर्वः  6|1|135
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अपस्करः इति निपात्यते रथाङ्गं चेद् भवति। अपपूर्वात् किरतेः ऋदोरप् 6|6|57 इत्यप्, निपातनात् सुट्। अपस्करो रथावयवः। रथाङ्गम् इति किम्? अपकरः।
`रथावयवः` इति। अनेनादिशब्दस्थावयववचनमाचष्टे॥
अत्र सूत्रे तृतीय उपसर्गः, पूर्वत्र षष्ठः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अपकरोऽन्यः ॥
अपस्करो रथाङ्गम् - अपस्करो ।स्याद्रथाङ्गमपस्करः॑ इत्यमरः ।चक्रं रथाङ्गमि॑ति च ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.