Page loading... Please wait.
5|4|158 - ऋतश्छन्दसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
5|4|158
SK 3508
ऋतश्छन्दसि   🔊
सूत्रच्छेदः
ऋतः (पञ्चम्येकवचनम्) , छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 समासान्ताः  5|4|68 वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
ऋवर्नान्ताद् बहुव्रीहेः छन्दसि विषये कप् प्रत्ययो न भव्ति। हता माता अस्य हतमाता। हतपिता। हतस्वसा। सुहोता।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
ऋदन्ताद्बहुव्रीहेर्न कप् । हता माता यस्य हतमाता ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.