Page loading... Please wait.
5|4|143 - स्त्रियां संज्ञायाम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
5|4|143
SK 881
स्त्रियां संज्ञायाम्   🔊
सूत्रच्छेदः
स्त्रियाम् (सप्तम्येकवचनम्) , संज्ञायाम् (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 समासान्ताः  5|4|68 वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
स्त्रियाम् अन्यपदार्थे संज्ञायां विषये दन्तशब्दस्य दतृ इत्ययम् आदेशो भवति। अयोदती। फालदती। संज्ञायाम् इति किम्? समदन्ती। स्निग्धदन्ती।
अच्छन्दोऽपर्थमेतत्। अय इव दन्ता अस्या `अयोदती` इति। शासन्तमेतत्॥ `समदन्ती` इति। `नासिकोदर` 4|1|55 इत्यादिना ङीष्॥
अच्छन्दोऽर्थमिदम्। अयोगतीति। अय इव दन्ता अस्या अयोदती, उगित्वान्ङीप्। समदन्तीति। ठ्नासिकोदरोष्ठऽ इत्यादिना ङीष् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
एभ्यो दन्तस्य दतृ स्यात्समासान्तो बहुव्रीहौ । अयोदती । फालदती । संज्ञायां किम् । समदन्ती ॥
स्त्रियां संज्ञायाम् - स्त्रियां संज्ञायाम् । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे — दन्तस्येति । वयोविशेषानवगमेऽपि प्राप्त्यर्थमिदम् । अयोदतीति । फालदतीति । संज्ञाविशेषाविमो । समदन्तीति । समा दन्ता यस्या इति विग्रहःनासिकोदरे॑ति ङीष् ।
स्त्रियां संज्ञायाम् - समदन्तीति ।नासिकेदरे॑त्यदिना ङीष् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.