Page loading... Please wait.
4|4|70 - अगारान्ताट्ठन्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|4|70
SK 1621
अगारान्ताट्ठन्   🔊
सूत्रच्छेदः
अगार-अन्तात् (पञ्चम्येकवचनम्) , ठन् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
नियुक्तः  4|4|69 (प्रथमैकवचनम्) , तत्र  4|4|69 (अव्ययम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्वहतेष्ठक्  4|4|1 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"तत्र नियुक्तः" (इति) अगारान्तात् ठन्
सूत्रार्थः
यस्य अन्ते "अगार" इति विद्यते, तादृशात् सप्तमीसमर्थात् "नियुक्तः" अस्मिन् अर्थे ठन्-प्रत्ययः भवति ।
"अगार" (= स्थानम् / गृहम्) अयम् शब्दः यस्य अन्ते अस्ति, तादृशात् शब्दात् तत्र नियुक्तः 4|4|69 अस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकम् ठक्-प्रत्ययं बाधित्वा ठन्-प्रत्ययः भवति । यथा -

1. देवागारे नियुक्तः = देवागार + ठन् → देवागारिकः । देवालये अर्चनं कर्तुम् यः अधिकृतः अस्ति सः देवागारिकः ।
2. कोष्ठागारे नियुक्तः = कोष्ठागार + ठन् → कोष्ठागारिकः ।
3. भाण्डागारे नियुक्तः सः भाण्डागारिकः ।
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अगारशब्दान्तात् प्रातिपदिकात् ठन् प्रत्ययो भवति तत्र नियुक्तः इत्येतस्मिन् विषये। ठको ऽपवादः। देवागारे नियुक्तः देवागारिकः। कोष्ठागारिकः। भाण्डागारिकः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
देवागारे नियुक्तो देवागारिकः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.