Page loading... Please wait.
4|3|138 - त्रपुजतुनोः षुक्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|3|138
SK 1518
त्रपुजतुनोः षुक्   🔊
सूत्रच्छेदः
त्रपु-जतुनोः (षष्ठीद्विवचनम्) , षुक् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
त्रपुजतुशब्दाभ्याम् अण् प्रत्ययो भवति विकरे, तत्सन्नियोगेन तयोः षुगागमो भवति। ओरञो ऽपवादः। त्रपुणो विकारः त्रापुषम्। जातुषम्। अप्राण्यादित्वान् न अवयवे।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
अप्राण्यादित्वादिति । प्राण्योषधिवृक्षेष्वन्यतमत्वस्याभावादित्यर्थः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
आभ्यामण् स्याद्विकारे एतयोः षुगागमश्च । त्रापुषम् । जातुषम् ॥
त्रपुजतुनोः षुक् - त्रपुजतुनो षक् । त्रापुषं जातुषमिति । त्रपुणो जतुनश्च विकार इत्यर्थः ।
त्रपुजतुनोः षुक् - त्रपुजतुनोः ।बिल्वादिभ्योऽणि॑त्यतोऽनुवर्तनादाह — अण्स्यादिति ।ओरञि॑त्यस्यायमपवादः । अप्राण्यादित्वादवयवे न भवतीत्याशयेनाह — -विकारे इति । त्रापुषमिति । त्रपुणो विकारः । एवं जुतनो विकारो जातुषम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.