Page loading... Please wait.
4|1|141 - महाकुलादञ्खञौ
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|1|141
SK 1164
महाकुलादञ्खञौ   🔊
सूत्रच्छेदः
महाकुलात् (पञ्चम्येकवचनम्) , अञ्-खञौ (प्रथमाद्विवचनम्)
अनुवृत्तिः
अपत्यम्  4|1|92 (प्रथमैकवचनम्) , तस्य  4|1|92 (षष्ठ्येकवचनम्) , अन्यतरस्याम्  4|1|140 (सप्तम्येकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"तस्य अपत्यम्" (इति) महाकुलात् अन्यतरस्याम् अञ्-खञौ
सूत्रार्थः
"तस्य अपत्यम्" अस्मिन् अर्थे "महाकुल"शब्दात् विकल्पेन "अञ्" तथा "खञ्" प्रत्ययौ भवतः ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। महाकुलशब्दातञ्खञौ प्रत्ययौ भवतः। पक्षे खः। माहाकुलः, माहाकुलीनः, माहाकुलीनः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते । पक्षे खः । माहाकुलः - माहाकुलीनः - महाकुलीनः ॥
महाकुलादञ्खञौ - महाकुलादञ्खञौ । अनुवर्तत इति । अन्यथा महाविभाषाधिकारे अपवादेन मुक्ते उत्सर्गस्याऽप्रवृकत्तेः पीलाया वे॑त्यत्रोक्तत्वात्पूर्वसूत्रोक्तः खो न स्यादिति भावः । तदाह — पक्षे ख इति । तथा सति आदिवृद्धिर्नेति भावः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.