Page loading... Please wait.
3|4|36 - समूलाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|36
SK 3357
समूलाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः   🔊
सूत्रच्छेदः
समूल-अकृत-जीवेषु (सप्तमीबहुवचनम्) , हन्-कृञ्-ग्रहः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
कर्मणि इत्येव। समूल अकृत जीव इत्येतेषु शब्देषु कर्मसु उपपदेषु यथासङ्ख्यं हन् कृञ् ग्रह इत्येतेभ्यो धातुभ्यो णमुल् प्रत्ययो भवति। समूलघातं हन्ति। समूलं हन्ति इत्यर्थः। अकृतकारं करोति। जीवग्राहं गृह्णाति।
`समूलघातम्` इति। `हो हन्तेर्ञ्णिन्नेषु` 7|3|54 इति कृत्वम्, `हनस्तोऽचिण्णलोः` 7|3|32 इति तत्वम्॥
जीवग्राहमिति । जीवतीति जीवः, इगुपधलक्षणः कः । जीवन्तं गृह्णातीत्यर्थः ॥
सिद्धान्तकौमुदी
कर्मणीत्येव । समूलघातं हन्ति । अकृतकारं करोति । जीवग्राहं गृण्हाति । जीवतीति जीवः । इगुपलक्षणः कः । जीवन्तं गृण्हातीत्यर्थः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.