Page loading... Please wait.
3|3|98 - व्रजयजोर्भावे क्यप्‌
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|98
SK 3275
व्रजयजोर्भावे क्यप्‌   🔊
सूत्रच्छेदः
व्रज-यजोः (षष्ठीद्विवचनम्) , भावे (सप्तम्येकवचनम्) , क्यप् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19 स्त्रियाम्  3|3|94
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
उदात्तः इत्येव। व्रजयजोः धात्वोः स्त्रीलिङ्गे भावे क्यप् प्रत्ययो भवति उदात्तः। क्तिनो ऽपवादः। व्रज्या। इज्या। पित्करणम् उत्तरत्र तुगर्थम्।
`इज्या` इति। वच्यादिसूत्रेण 6|1|15 सम्प्रसारणम्। यद्युदात्तं विधीयते पित्करणं किमर्थमित्याह-- `पित्करणमुत्तरत्र` इत्यादि॥
इज्येति । वच्यादिसूत्रेण संप्रसारणम् । यद्यौदात इति वर्तते, पित्करणं किमर्थमित्यत आह--पित्करणमुतरत्र तुगर्थमिति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
व्रज्या । इज्या ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
व्रजयजोर्भावे क्यप् - व्रजयजोः । उदात्त इत्येव । पित्करमं तूत्तरत्र तुगर्थम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
व्रजयजोर्भावे क्यप् (1086) (448 क्यप्प्रत्ययविधिसूत्रम्।। 3 । 3 । 1 आ. 26) - क्यब्विधिरधिकरणे च- (भाष्यम्) क्यब्विधिरधिरकरणे चेति वक्तव्यम्। समजन्ति तस्यां समज्या।। व्रजयजो।। 98।।