॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|3|98
SK 3275
3|3|98
व्रजयजोर्भावे क्यप्‌   🔊
SK 3275
सूत्रच्छेद:
व्रज-यजोः - षष्ठीद्विवचनम् , भावे - सप्तम्येकवचनम् , क्यप् - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , भावे  [3|3|18] , अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  [3|3|19] , स्त्रियाम्  [3|3|94]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
उदात्तः इत्येव। व्रजयजोः धात्वोः स्त्रीलिङ्गे भावे क्यप् प्रत्ययो भवति उदात्तः। क्तिनो ऽपवादः। व्रज्या। इज्या। पित्करणम् उत्तरत्र तुगर्थम्।
`इज्या` इति। वच्यादिसूत्रेण 6|1|15 सम्प्रसारणम्। यद्युदात्तं विधीयते पित्करणं किमर्थमित्याह-- `पित्करणमुत्तरत्र` इत्यादि॥
इज्येति । वच्यादिसूत्रेण संप्रसारणम् । यद्यौदात इति वर्तते, पित्करणं किमर्थमित्यत आह--पित्करणमुतरत्र तुगर्थमिति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
व्रज्या । इज्या ॥
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
व्रजयजोर्भावे क्यप् - व्रजयजोः । उदात्त इत्येव । पित्करमं तूत्तरत्र तुगर्थम् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
व्रजयजोर्भावे क्यप् (1086) (448 क्यप्प्रत्ययविधिसूत्रम्।। 3 । 3 । 1 आ. 26) - क्यब्विधिरधिकरणे च- (भाष्यम्) क्यब्विधिरधिरकरणे चेति वक्तव्यम्। समजन्ति तस्यां समज्या।। व्रजयजो।। 98।।