Page loading... Please wait.
3|3|102 - अ प्रत्ययात्‌
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|102
SK 3279
अ प्रत्ययात्‌   🔊
सूत्रच्छेदः
(लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः) प्रत्ययात् (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19 स्त्रियाम्  3|3|94
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्तिर्याम् अकारः प्रत्ययो भवति। क्तिनो ऽपवादः। चिकीर्षा। जिहीर्षा। पुत्रीया। पुत्रकाम्या। लोलूया। कण्डूया।
`धातोः` 3|1|91 इत्यधिकारात् प्रत्ययग्रहणं धातोर्विशेषणं विज्ञायत इत्याह-- `प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः` इति। `चिकीर्षा` इति। चिकीर्षशब्दात् सन्नन्तादप्त्र्ययः। `पुत्रीया` इति। `सुप आत्मनः क्यच्` 3|1|8 , `क्यचि च` 7|4|33 इतीत्त्वम्। `पुत्रकाम्या` इति। `काम्यच्च` 3|1|9 इति काम्यच्। `लोलूया` इति। `धातोरेकाचो हलादेः` 3|1|22 इति यङ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारप्रत्ययः स्यात् । चिकीर्षा । पुत्रकाम्या ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्यात्। चिकीर्षा। पुत्रकाम्या॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.