Page loading... Please wait.
3|2|97 - सप्तम्यां जनेर्डः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|97
SK 3007
सप्तम्यां जनेर्डः   🔊
सूत्रच्छेदः
सप्तम्याम् (सप्तम्येकवचनम्) , जनेः (पञ्चम्येकवचनम्) , डः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भूते  3|2|84
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
सप्तम्यन्त उपपदे जनेर् धतोः डः प्रत्ययो भवति। उपसरे जातः उपसरजः। मन्दुरजः।
सप्तमीति प्रत्ययग्रहणम्।तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तस्य ग्रहणं भवतीत्याह-- `सप्तम्यन्त उपपदे` इति। स्वरूपग्रहणमत एव न भवति। `उपसरजः` इति। डित्करणसामथ्र्यादभसंज्ञकस्यापि टिलोपः। `मन्दुरजः` इति। `ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्` 6|3|62 इति ह्यस्वः॥
सप्तम्यां जनेईः॥ मन्दुरज इति। ठ्वाजिशाला तु मन्दुराऽ। ठ्ङ्यापोस्संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्ऽ इति ह्रस्वः॥
सिद्धान्तकौमुदी
सरसिजम् । मन्दुरायां जातो मन्दुरजः । ङ्यापोः--(कौमुदी-1001) इति ह्रस्वः ॥
सप्तम्यां जनेर्डः - सप्तम्यां जनेर्डः । सप्तम्यन्ते उपपदे जनेर्भूताऽर्थाड्ड इत्यर्थः । सरसिजमिति । डित्त्वसामथ्र्यादभस्यापि टेर्लोपः ।हलदन्ता॑दिति,तत्पुरुषे कृतीटति वा अलुक् । मन्दुरज इति ।वाजिशाला तु मन्दुरे॑त्यमरः ।
सप्तम्यां जनेर्डः - मन्दुरायामिति ।वाजिशाला तु मन्दुरा॑ इत्यमरः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.