Page loading... Please wait.
3|2|70 - दुहः कब् घश्च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|70
SK 2979
दुहः कब् घश्च   🔊
सूत्रच्छेदः
दुहः (पञ्चम्येकवचनम्) , कप् (प्रथमैकवचनम्) , घः (प्रथमैकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
दुहेर् धातोः सुप्युपपदे कप् प्रत्ययो भवति, घकारश्चान्तादेशः। कामदुघा धेनुः। अर्घदुघा। धर्मदुघ।
`कामदुधा`। `घर्मदुघा`। कामं दोग्धीति कामदुघा। गर्मं दोग्धीति घर्मदुधा॥
दुहः कब्धश्च॥ कामदुधेति। काम्यन्ते इति कामाः, तान् दुग्धे कामदुघा अर्घःउमधुपर्कः॥
सिद्धान्तकौमुदी
कामदुघा ॥
दुहः कब् घश्च - दुहः कुब्धश्च । सुप्युपपदे दुहेः कप्स्यात्, प्रकृतेर्घश्चान्तादेश इत्यर्थ- । कामदुघेति ।धेनु॑रिति शेषः । कामम् = अपेक्षितं दुग्धे इति विग्रहः ।
दुहः कब् घश्च - कामदुघेति ।धेनु॑रिति शेषः । कामं दोग्धीति विग्रहः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.