Page loading... Please wait.
3|2|63 - छन्दसि सहः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|63
SK 3409
छन्दसि सहः   🔊
सूत्रच्छेदः
छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्) , सहः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
उपसर्गे सुपि इत्येव। छन्दसि विषये सहेर् धातोः सुबन्ते उपपदे ण्विप्रत्ययो भवति। तुराषाट्। सहेः साडः सः 8|3|56 इति षत्वम्, अन्येषाम् अपि दृश्यते 6|3|137 इति दीर्घत्वम्।
`जलाषाट्` इति। `हो ढः` 8|2|31 इति ढत्वम्, तस्य जश्त्वम्-- डकारः,तस्य `वाऽवसाने` 8|4|55 इति टकारः॥
च्छन्दसि सहः॥ तुरासाहं पुरोधाय, पृतनाषाट् द्विषो योद्धुं पुरुहूतः पृतनाषाड् इति भाषायां प्रयोगाश्चिन्त्याः॥
सिद्धान्तकौमुदी
सुप्युपपदे सहेर्ण्विः स्यात् । पृतनाषाट् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.