Page loading... Please wait.
3|2|163 - इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप्‌
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|163
SK 3143
इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप्‌   🔊
सूत्रच्छेदः
इण्-नश्-जि-सर्त्तिभ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्) , क्वरप् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
इण् नश् जि सर्ति इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्वरप् प्रत्ययो भवति। पकारस् तुगर्थः इत्वरः। इत्वरी। नश्वरः। नश्वरी। जित्वरः। जित्वरी। सृट्वरः। सृत्वरी। नेड्वशि कृति 7|2|8 इति इट्प्रतिषेधः।
`इत्वरः` इति। `ह्यस्वस्य पिति कृति तुक्` 6|1|69 । `इत्वरी` इति। `टिड्ढाणञ्` 4|1|15 इत्यादिना ङीप्॥
इण्नश्जिसर्तिभ्यः क्वरप्॥ क्वरपः पकारः स्वरार्थः, तुगर्थश्च। इत्वरीति। ठ्टिड्ढाणञ्ऽ इत्यादिना ङीप्॥
सिद्धान्तकौमुदी
इत्वरः । इत्वरी । नश्वरः । जित्वरः । सृत्वरः ॥
इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप् - इण्नशिजि । इण्, नशि, जि, सृ एभ्य क्वरप् स्यात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः । कित्त्वान्न गुणः । पित्त्वं तु तुगर्थम् ।
इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप् - इत्वरः । इत्वरीति । इण् गतौह्यस्वस्य पिती॑ति तुक् । कित्त्वाद्गुणाऽभावः ।टिड्ढे॑त्यादिना स्त्रियां ङीप् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.