॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|2|163
SK 3143
3|2|163
इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप्‌   🔊
SK 3143
सूत्रच्छेद:
इण्-नश्-जि-सर्त्तिभ्य: - पञ्चमीबहुवचनम् , क्वरप् - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
इण् नश् जि सर्ति इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्वरप् प्रत्ययो भवति। पकारस् तुगर्थः इत्वरः। इत्वरी। नश्वरः। नश्वरी। जित्वरः। जित्वरी। सृट्वरः। सृत्वरी। नेड्वशि कृति 7|2|8 इति इट्प्रतिषेधः।
`इत्वरः` इति। `ह्यस्वस्य पिति कृति तुक्` 6|1|69 । `इत्वरी` इति। `टिड्ढाणञ्` 4|1|15 इत्यादिना ङीप्॥
इण्नश्जिसर्तिभ्यः क्वरप्॥ क्वरपः पकारः स्वरार्थः, तुगर्थश्च। इत्वरीति। ठ्टिड्ढाणञ्ऽ इत्यादिना ङीप्॥
सिद्धान्तकौमुदी
इत्वरः । इत्वरी । नश्वरः । जित्वरः । सृत्वरः ॥
इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप् - इण्नशिजि । इण्, नशि, जि, सृ एभ्य क्वरप् स्यात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः । कित्त्वान्न गुणः । पित्त्वं तु तुगर्थम् ।
इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप् - इत्वरः । इत्वरीति । इण् गतौह्यस्वस्य पिती॑ति तुक् । कित्त्वाद्गुणाऽभावः ।टिड्ढे॑त्यादिना स्त्रियां ङीप् ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!