Page loading... Please wait.
3|2|160 - सृघस्यदः क्मरच्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|160
SK 3140
सृघस्यदः क्मरच्   🔊
सूत्रच्छेदः
सृ-घसि-अद (पञ्चम्येकवचनम्) , क्मरच् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
सृ घसि अद इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्मरच् प्रत्ययो भवति। सृमरः। घस्मरः। अद्मरः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सृघस्यदः क्मरच्॥ घसिः प्रकृत्यन्तरमस्ति॥
सिद्धान्तकौमुदी
सृमरः । घस्मरः । अद्मरः ॥
सृघस्यदः क्मरच् - सृघस्यदः । सृ, घसि, अद् एषां द्वन्द्वात्पञ्चमी । घसिः प्रकृत्यन्तरम् ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.