Page loading... Please wait.
3|2|155 - जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|155
SK 3135
जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन्   🔊
सूत्रच्छेदः
जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ठ-वृङः (पञ्चम्येकवचनम्) , षाकन् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
जल्पाऽदिभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु षाकन् प्रत्ययो भवति। षकारो ङीषर्थः। जल्पाकः। भिक्षाकः। कुट्टाकः। लुण्टाकः। वराकः। वराकी।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङ्ः षाकन्॥ठ्जल्प जप व्यक्तायां वाचिऽ, ठ्भिक्ष याच्ञायाम्ऽ,ठ्कुट्ट छेदनेऽ ठ्लुण्ठ स्येये----चौरादिकौ, ठ्वृङ् सम्भक्तौऽ॥
सिद्धान्तकौमुदी
जल्पाकः । भिक्षाकः । कुट्टाकः । लुण्टाकः । वराकः । वराकी ॥
जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन् - पुवः संज्ञायाम् । "इत्र" इति शेषः । करणे इत्येव । पवित्रमिति । पूयते अनेनाऽ‌ऽज्यामिति विग्रहः । तदाह — येनाज्यमिति । पूयते आचमनोदकादिकमनेनेति विग्रहं मत्वाऽ‌ऽह — यच्चानामिकेति । अनामिका — उपकनिष्ठिकाह्गुलिः ।
जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन् - पुवः । पूङ्पूञोरुभयोग्र्रहणमविशेषात् । करण इत्यनुवृत्तेराह — येनाज्यमिति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.