॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|2|148
SK 3128
3|2|148
चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्   🔊
SK 3128
सूत्रच्छेद:
चलनशब्दार्थात् - पञ्चम्येकवचनम् , अकर्मकात् - पञ्चम्येकवचनम् , युच् - प्रथमैकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
चलनार्थेभ्यः शब्दार्थेभ्यश्च अकर्मकेभ्यो धातुभ्यस् तच्छीलादिषु कर्तृषु युच् प्रत्ययो भवति। चलनः। चोपनः। शब्दार्थभ्यः शब्दनः। रवणः। अकर्मकातिति किम्? पठिता विद्याम्।
चलनं देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रियाविशेषः। शब्दः श्रोत्रविषोऽर्थः। `चलनः, चोपनः` इति। `चल कम्पने` (धातुपाठः-832),`चुप मन्दायां गतौ` (धातुपाठः-403)। `शब्दनः` इति। `शब्द {उपसर्गादाविष्कारे भाषणे च`-- धातुपाठः-}शब्दने उपसर्गा विष्कारे ` (धातुपाठः-1714) इति चौरादिकः। अथ वा-- `प्रतिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलम्` (ग।सू।1860 चुरादिः- 1915) इत्यादिना णिच्, `शब्दवैरकलह` 3|1|17 इत्यादिना णिजन्ताद्युच्। `रवणः`इति। `रु शब्दे` (धातुपाठः-1034)॥
चलनशब्दार्थादकर्मकाद् युच्॥ चोपन इति। ठ्चुप मन्दायां गतौऽ। शब्दन इति। ठ्शब्द शब्दनेऽ चुरादिः, शब्दप्रातिपदिकाद्वा ठ्तत्करोतिऽ इति णिच्॥
सिद्धान्तकौमुदी
चलनार्थाच्छब्दार्थाच्च युच् स्यात् । चलनः । चोपनः । कम्पनः । शब्दनः । रवणः । अकर्मकात्किम् । पठिता विद्याम् ॥
चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् - चलन । शब्दन इति । "शब्द शब्दने" चुरादिः । शब्दनं - शब्दोच्चारणम् । धात्वर्थोपसङ्ग्रहादकर्मकः ।
चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् - चलनशब्दार्था । चल कम्पने, चुप मन्दायां गतौ, कपि चलने,शब्द शब्दने चुरादिः, रु शब्दे । चलन इत्यादि ।युवो॑रित्यनादेशः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!