॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
3|2|138
SK 3118
3|2|138
भुवश्च   🔊
SK 3118
सूत्रच्छेद:
भुवः - पञ्चम्येकवचनम् , च - अव्ययम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
प्रत्यय:  [3|1|1] , परश्च  [3|1|2] , आद्युदात्तश्च  [3|1|3] , धातो:  [3|1|91] , वर्तमाने  [3|2|123] , आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  [3|2|134]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
भवतेर् धतोः छन्दसि विषये तच्छीलादिषु इष्णुच् प्रत्ययो भवति। भविष्णुः। योगविभागः उत्तरार्थः। चकारो ऽनुक्तसमुच्चयार्थः। भ्राजिष्णुना लोहितचन्दनेन।
`योगविभाग उत्तरार्थः` इति। उत्तरसूत्रे भवतरेवानुवत्र्तनं यथा स्यात्; अन्यथा यदि `णिभूभ्याञ्च` इत्येको योगः क्रियते तदा णिग्रहणमप्यनुकृष्येत। `भाजिष्णुना` इत्याद। लौकिकप्रयोगः। तस्योपन्यासो भाषायामपि `भ्राजृ दीप्तौ` (धातुपाठः-181) इत्येतस्मादिष्णुच्प्रदर्शनार्थः॥
भुवश्च॥ च्छन्दसीत्युच्यते, तत्कथम्----ठ्जगत्प्रभोरप्रभविष्णु वैष्णवम्ऽ ठ्विष्णवे प्रभविष्णवेऽ इति? निरंकुशाः कवयः। भ्राजिष्णुनेति। नैतद्भाष्ये समाश्रितम्॥
सिद्धान्तकौमुदी
छन्दसीत्येव । भविष्णुः । कथं तर्हि जगत्प्रभोरप्रभविष्णुः वैष्णवमिति । निरङ्कुशाः कवयः । चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । भ्राजिष्णुरिति वृत्तिः । एवं क्षयिष्णुः । नैतद्भाष्ये दृष्टम् ॥
भुवश्च - भुवश्च । छन्दसीत्येवेति । भूधातोरिष्णुच् स्यात्तच्छीलादिषु छन्दसीत्यर्थ- । अण्यन्तार्थ आरम्भः ।
भुवश्च - नैतदिति । चकारस्याऽनुक्तसमुच्चयार्थत्वमित्यर्थः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!