Page loading... Please wait.
3|1|59 - कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|1|59
SK 3406
कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि   🔊
सूत्रच्छेदः
कृ-मृ-दृ-रुहिभ्यः (पञ्चमीबहुवचनम्) , छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|22
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
कृ मृ दृ इत्येतेभ्यः परस्य च्लेः छन्दसि विषये अङादेशो भवति। शकलाङ्गुष्ठको ऽकरत्। अथो ऽमर। अदरदर्थान्। सानुमारुहत्। अन्तरिक्षाद् दिवमारुहम्। छन्दसि इति किम्? अकार्षीत्। अमृत। अदारीत्। अरुक्षत्।
`डुकृञ् करणे` (धातुपाठः-1472), `मृङ प्राणत्यागे` (धातुपाठः-1403), `दृ विदारणे` (धातुपाठः-1493), `हुह {बीजजन्मणि प्रादुर्भावे च धातुपाठः-} जन्मनि` (धातुपाठः-859)। तत्राद्यानां त्रयाणां सिचि प्राप्ते, रुहेश्च `शल इगुपधादनिटः` 3|1|45 इति क्से प्राप्ते। `अकरत्` इति। पूर्ववद्गुणः। `अमरत्` इति। व्यत्ययेन परस्मैपदम्। भाषायां तु अकार्षीत्, अमृत, अदारीत्, अरुक्षदिति भवति॥
कृमृद्दरुहिभ्यश्च्छन्दसि॥ अमरदिति। व्यत्ययेन परस्मैपदम्॥
सिद्धान्तकौमुदी
च्लेरङ् वा । इदं तेभ्योऽकरं नमः (इ॒दं तेभ्यो॑ऽकरं॒ नमः॑) । अमरत् । अदरत् । यत्सानोः सानुमारुहत् (यत्सानोः॒ सानु॒मारु॑हत्) ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.