॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
2|4|42
SK 2433
2|4|42
हनो वध लिङि   🔊
SK 2433
सूत्रच्छेद:
हनः - षष्ठ्येकवचनम् , वध (लुप्तप्रथमान्तनिर्देश:) लिङि - सप्तम्येकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
आर्धधातुके  [2|4|35]
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet.

The sutras are being written one by one, so this sutra will eventually get updated. Meanwhile, you can refer to the commentaries below.
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
हन्तेर् धातोः वध इत्ययम् आदेशो भवति लिङि परत आर्धधातुके। वध्यात्, वध्यास्ताम्, वध्यासुः। अकारान्तश्च अयम् आदेशः। तत्र अकारस्य लोपो भवति। तस्य स्थानिवद्भावादवधीतिति हलन्तलक्षना वृद्धिः न भवति।
`अकारान्तश्चायमादेशः` इति। कुत एतत्? शैलीयमाचार्यस्य यत्रेह प्रकरणे व्यञ्जनान्त आदेशः, तत्रोच्चारणार्थमिकारं करोति, यथा--जग्धिरित्यादौ। तस्मादिकारान्ताकरणादकारान्तोऽयमादेश इति विज्ञायते। `हलन्तलक्षणा` इति। `वदव्रजहलन्तस्याचः` 7|2|3 इत्यनेन या वृद्धिर्विधीयते सा हलन्तलक्षणा।
हनो वध लिङ्॥ यिकारान्तश्चायमादेश इति। कुत एतत्? शैलीयमाचार्यस्य यत्र व्यञ्जनान्त आदेशस्तत्रेकारमुच्चारयति, यथा जग्ध्यादौ। तस्मादिकाराकरणादकारान्तोऽयमादेशः। हलन्तलज्ञणा वृद्धिर्न भवतीति। उतरसूत्रेण वधादेशे कृत इति भावः॥
सिद्धान्तकौमुदी
Text Unavailable. If you can help fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
हनो वध लिङि - हनो वध ।वधे॑ति लुप्तप्रथमाकम् । हनो वधादेशः स्यादाद्र्धधातुके लिङीत्र्थः ।
हनो वध लिङि - संज्ञायाम् । अनधिकरणार्थ आरम्भः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
हनो वध लिङि (573) (357 आदेशसूत्रम् ।। 2।4।1 आ.22) (आदेशेऽदन्तत्वनिर्णयाधिकरणम्) (आक्षेपभाष्यम्) किमयमदन्तः, आहोस्विद्व्यञ्जनान्तः? (भाष्यम्) किं चातः? (विशेषप्रदर्शकभाष्यम्) यदि व्यञ्जनान्तः वधौ व्यञ्जनान्त उक्तम् । किमुक्तम्? वध्यादेशे वृद्धितत्वप्रतिषेध इडि्वधिश्च इति। अथादन्तः। न दोषो भवति।। (सिद्धान्तिभाष्मय्) यथा न दोषस्तथास्तु।। हनो।। 42।।