Page loading... Please wait.
2|3|63 - यजेश्च करणे
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
2|3|63
SK 3397
यजेश्च करणे   🔊
सूत्रच्छेदः
यजेः (षष्ठ्येकवचनम्) , च (अव्ययम्) , करणे (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अनभिहिते  2|3|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
यजेर् धातोः करणे कारके छन्दसि बहुलं षष्थी विभक्तिर् भवति। घृतस्य यजते, घृतेन यजते। सौम्यस्य यजते, सोमेन यजते।
`धृतस्य यजते` इति। यजिरत्र देवपूजायां वत्र्तते, तत्र च घृतस्य करणभावः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
इह छन्दसि बहुलं षष्ठी । घृतस्य घृतेन वा यजते ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.