॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
1|2|13
SK 2700
1|2|13
वा गमः
SK 2700
सूत्रच्छेद:
वा - अव्ययम् , गमः - पञ्चम्येकवचनम्
अनुवृत्ति:
-
अधिकार:
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Unavailable at the moment
सूत्रार्थ:
This sutra is not updated yet. It will be updated eventually, but if you would like us to update this sutra on priority, please send a message using the link at the bottom of this page. Thanks!
One-line meaning in English
This sutra is not updated yet.
काशिकावृत्तिः
लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति वर्तते । गमेर्धातोः परौ लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु झलादी वा कितौ भवतः । संगंसीष्ट, संगसीष्ट । सिचः खल्वपि - समगंस्त, समगत । कित्त्वपक्षे अनुनासिकलोपो भवति अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् 6|4|37 इति ॥
`संगसीष्ट` इति। `समो गमृच्छि` 1|3|29 इत्यादिनात्मनेपदम्। `समगत` इति। ह्यस्वाङ्गात्` 8|2|27 इति सिचो लोपः।
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!
सिद्धान्तकौमुदी
गमः परौ झलादी लिङ्सिचौ वा कितौ स्तः । संगसीष्टा - संगंसीष्ट । समगत - समगंस्त । समृच्छिष्यते । अकर्मकाभ्यां किम् ? ग्रामं संगच्छति ॥ ।विदिप्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम् (वार्तिकम्) ॥ वेत्तेरेव ग्रहणम् । संवित्ते । संविदाते ॥
वा गमः। `इको झल्` इत्यतो झलिति, `लिङ्सिचावात्मनेपदेषु` इत्यतो लिङ्?सिचाविति, `असंयोगाल्लिट्` इत्यतः किदिति चानुवर्तते। तदाह-- गमः परावित्यादि। समगतेति। लुङि रूपम्। सिचः कित्तवपक्षे `अनुदात्तोपदेशे` ति मकारलोपे `ह्रस्वादङ्गादि`ति सिचो लुक्। समृच्छते इति। `ऋच्छ गतीन्द्रियप्लयमूर्तिभावेषु` इति तौदादिकस्य रूपम्। अत्र तौदादिकस्य ऋच्छतेरेव ग्रहणं, नतु ऋच्छादेशस्येति सूचयितुं लृडन्तमप्युदाहरति-- समृच्छिष्यते इति। विदिप्रच्छिस्वरतीनामिति। सम इत्यनुवर्तते। संपूर्वेभ्यो विदिप्रच्छिस्वरतिभ्य आत्मनेपदमित्यर्थः। वेत्तेरिति। लुग्विकरणस्यैव विदेर्ग्रहणमित्यर्थः। व्याख्यानादिति भावः।
`असंयोगाल्लिट्कि`त्यतः किदनुवर्तते , `इको झ`लित्यतो झल्ग्रहणं, `लिङ्सिचौ` इत्यतो लिङ्सिचाविति चानुवर्तते। कित्त्वपक्षे `अनुदात्तोपदेशे` ति मलोपः। `समृच्छिष्यते` इति लृटः प्रयोगस्तु तौदादिकऋच्छेरत्र ग्रहणं न तु ऋच्छादेशस्येति ध्वननार्थम्। ग्रामं सङ्गच्छतीति। `तच्चैक्यं समगच्छते`त्यत्र तु एकं जातमित्यर्थाद्गमेरकर्मकत्वमेवेति तङ्। एकमेवेक्यम्। स्वार्थे ष्यञ्।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. If you can help in fixing this issue by providing this text, please let us know using the feedback link at the bottom of this page. Thank you!