॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
Page loading... Please wait.
संख्या सूत्रम् कौमुदी
1|1|1 वृद्धिरादैच् 16
1|1|2 अदेङ् गुणः 17
1|1|3 इको गुणवृद्धी 34
1|1|4 न धातुलोप आर्धधातुके 2656
1|1|5 क्क्ङिति च 2217
1|1|6 दीधीवेवीटाम् 2190
1|1|7 हलोऽनन्तराः संयोगः 30
1|1|8 मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः 9
1|1|9 तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् 10
1|1|10 नाज्झलौ 13
1|1|11 ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् 100
1|1|12 अदसो मात् 101
1|1|13 शे 102
1|1|14 निपात एकाजनाङ् 103
1|1|15 ओत् 104
1|1|16 सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे 105
1|1|17 उञः 106
1|1|18 ऊँ 107
1|1|19 ईदूतौ च सप्तम्यर्थे 109
1|1|20 दाधा घ्वदाप् 2373
1|1|21 आद्यन्तवदेकस्मिन् 348
1|1|22 तरप्तमपौ घः 2003
1|1|23 बहुगणवतुडति संख्या 258
1|1|24 ष्णान्ता षट् 369
1|1|25 डति च 259
1|1|26 क्तक्तवतू निष्ठा 3012
1|1|27 सर्वादीनि सर्वनामानि 213
1|1|28 विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ 292
1|1|29 न बहुव्रीहौ 222
1|1|30 तृतीयासमासे 223
1|1|31 द्वन्द्वे च 224
1|1|32 विभाषा जसि 225
1|1|33 प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च 226
1|1|34 पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् 218
1|1|35 स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् 219
1|1|36 अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः 220
1|1|37 स्वरादिनिपातमव्ययम् 447
1|1|38 तद्धितश्चासर्वविभक्तिः 448
1|1|39 कृन्मेजन्तः 449
1|1|40 क्त्वातोसुन्कसुनः 450
1|1|41 अव्ययीभावश्च 451
1|1|42 शि सर्वनामस्थानम् 313
1|1|43 सुडनपुंसकस्य 229
1|1|44 न वेति विभाषा 24
1|1|45 इग्यणः सम्प्रसारणम् 328
1|1|46 आद्यन्तौ टकितौ 36
1|1|47 मिदचोऽन्त्यात्परः 37
1|1|48 एच इग्घ्रस्वादेशे 323
1|1|49 षष्ठी स्थानेयोगा 38
1|1|50 स्थानेऽन्तरतमः 39
1|1|51 उरण् रपरः 70
1|1|52 अलोऽन्त्यस्य 42
1|1|53 ङिच्च 43
1|1|54 आदेः परस्य 44
1|1|55 अनेकाल्शित्सर्वस्य 45
1|1|56 स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ 49
1|1|57 अचः परस्मिन् पूर्वविधौ 50
1|1|58 न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु 51
1|1|59 द्विर्वचनेऽचि 2243
1|1|60 अदर्शनं लोपः 53
1|1|61 प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः 260
1|1|62 प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् 262
1|1|63 न लुमताऽङ्गस्य 263
1|1|64 अचोऽन्त्यादि टि 79
1|1|65 अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा 249
1|1|66 तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य 40
1|1|67 तस्मादित्युत्तरस्य 41
1|1|68 स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा 25
1|1|69 अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः 14
1|1|70 तपरस्तत्कालस्य 15
1|1|71 आदिरन्त्येन सहेता 2
1|1|72 येन विधिस्तदन्तस्य 26
1|1|73 वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् 1335
1|1|74 त्यदादीनि च 1336
1|1|75 एङ् प्राचां देशे 1338
1|2|1 गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित् 2461
1|2|2 विज इट् 2536
1|2|3 विभाषोर्णोः 2447
1|2|4 सार्वधातुकमपित् 2234
1|2|5 असंयोगाल्लिट् कित् 2242
1|2|6 इन्धिभवतिभ्यां च 3393
1|2|7 मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्वा 3323
1|2|8 रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः सँश्च 2609
1|2|9 इको झल् 2612
1|2|10 हलन्ताच्च 2613
1|2|11 लिङ्सिचावात्मनेपदेषु 2300
1|2|12 उश्च 2368
1|2|13 वा गमः 2700
1|2|14 हनः सिच् 2697
1|2|15 यमो गन्धने 2698
1|2|16 विभाषोपयमने 2730
1|2|17 स्था घ्वोरिच्च 2389
1|2|18 न क्त्वा सेट् 3322
1|2|19 निष्ठा शीङ्स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः 3052
1|2|20 मृषस्तितिक्षायाम् 3055
1|2|21 उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् 3056
1|2|22 पूङः क्त्वा च 3051
1|2|23 नोपधात्थफान्ताद्वा 3324
1|2|24 वञ्चिलुञ्च्यृतश्च 3325
1|2|25 तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य 3326
1|2|26 रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च 2617
1|2|27 ऊकालोऽज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः 4
1|2|28 अचश्च 35
1|2|29 उच्चैरुदात्तः 5
1|2|30 नीचैरनुदात्तः 6
1|2|31 समाहारः स्वरितः 7
1|2|32 तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् 8
1|2|33 एकश्रुति दूरात् सम्बुद्धौ 3662
1|2|34 यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु 3663
1|2|35 उच्चैस्तरां वा वषट्कारः 3664
1|2|36 विभाषा छन्दसि 3665
1|2|37 न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः 3666
1|2|38 देवब्रह्मणोरनुदात्तः 3667
1|2|39 स्वरितात् संहितायामनुदात्तानाम् 3668
1|2|40 उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः 3669
1|2|41 अपृक्त एकाल् प्रत्ययः 251
1|2|42 तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः 745
1|2|43 प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् 653
1|2|44 एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 655
1|2|45 अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् 178
1|2|46 कृत्तद्धितसमासाश्च 179
1|2|47 ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य 318
1|2|48 गोस्त्रियोरुपसर्ज्जनस्य 656
1|2|49 लुक् तद्धितलुकि 1408
1|2|50 इद्गोण्याः 1703
1|2|51 लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने 1294
1|2|52 विशेषणानां चाजातेः 1300
1|2|53 तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् 1295
1|2|54 लुब्योगाप्रख्यानात् 1296
1|2|55 योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात् 1297
1|2|56 प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् 1298
1|2|57 कालोपसर्जने च तुल्यम् 1299
1|2|58 जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् 817
1|2|59 अस्मदो द्वयोश्च 818
1|2|60 फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे 819
1|2|61 छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम् 3387
1|2|62 विशाखयोश्च 3388
1|2|63 तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् 820
1|2|64 सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ 188
1|2|65 वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः 931
1|2|66 स्त्री पुंवच्च 932
1|2|67 पुमान् स्त्रिया 933
1|2|68 भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् 934
1|2|69 नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् 935
1|2|70 पिता मात्रा 936
1|2|71 श्वशुरः श्वश्र्वा 937
1|2|72 त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् 938
1|2|73 ग्राम्यपशुसंघेषु अतरुणेषु स्त्री 939
1|3|1 भूवादयो धातवः 18
1|3|2 उपदेशेऽजनुनासिक इत् 3
1|3|3 हलन्त्यम् 1
1|3|4 न विभक्तौ तुस्माः 190
1|3|5 आदिर्ञिटुडवः 2289
1|3|6 षः प्रत्ययस्य 474
1|3|7 चुटू 189
1|3|8 लशक्वतद्धिते 195
1|3|9 तस्य लोपः 62
1|3|10 यथासंख्यमनुदेशः समानाम् 128
1|3|11 स्वरितेनाधिकारः 46
1|3|12 अनुदात्तङित आत्मनेपदम् 2157
1|3|13 भावकर्म्मणोः 2679
1|3|14 कर्त्तरि कर्म्मव्यतिहारे 2680
1|3|15 न गतिहिंसार्थेभ्यः 2681
1|3|16 इतरेतरान्योन्योपपदाच्च 2682
1|3|17 नेर्विशः 2683
1|3|18 परिव्यवेभ्यः क्रियः 2684
1|3|19 विपराभ्यां जेः 2685
1|3|20 आङो दोऽनास्यविहरणे 2686
1|3|21 क्रीडोऽनुसम्परिभ्यश्च 2687
1|3|22 समवप्रविभ्यः स्थः 2689
1|3|23 प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च 2690
1|3|24 उदोऽनूर्द्ध्वकर्मणि 2691
1|3|25 उपान्मन्त्रकरणे 2692
1|3|26 अकर्मकाच्च 2693
1|3|27 उद्विभ्यां तपः 2694
1|3|28 आङो यमहनः 2695
1|3|29 समो गम्यृच्छिप्रच्छिस्वरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः 2699
1|3|30 निसमुपविभ्यो ह्वः 2703
1|3|31 स्पर्द्धायामाङः 2704
1|3|32 गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः 2705
1|3|33 अधेः प्रसहने 2706
1|3|34 वेः शब्दकर्म्मणः 2707
1|3|35 अकर्मकाच्च 2708
1|3|36 सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु नियः 2709
1|3|37 कर्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि 2710
1|3|38 वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः 2711
1|3|39 उपपराभ्याम् 2712
1|3|40 आङ उद्गमने 2713
1|3|41 वेः पादविहरणे 2714
1|3|42 प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् 2715
1|3|43 अनुपसर्गाद्वा 2716
1|3|44 अपह्नवे ज्ञः 2717
1|3|45 अकर्मकाच्च 2718
1|3|46 सम्प्रतिभ्यामनाध्याने 2719
1|3|47 भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः 2720
1|3|48 व्यक्तवाचां समुच्चारणे 2721
1|3|49 अनोरकर्मकात् 2722
1|3|50 विभाषा विप्रलापे 2723
1|3|51 अवाद्ग्रः 2724
1|3|52 समः प्रतिज्ञाने 2725
1|3|53 उदश्चरः सकर्मकात् 2726
1|3|54 समस्तृतीयायुक्तात् 2727
1|3|55 दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे 2728
1|3|56 उपाद्यमः स्वकरणे 2729
1|3|57 ज्ञाश्रुस्मृदृशां सनः 2731
1|3|58 नानोर्ज्ञः 2732
1|3|59 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः 2733
1|3|60 शदेः शितः 2362
1|3|61 म्रियतेर्लुङ्‌लिङोश्च 2538
1|3|62 पूर्ववत् सनः 2734
1|3|63 आम्प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य 2240
1|3|64 प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु 2735
1|3|65 समः क्ष्णुवः 2736
1|3|66 भुजोऽनवने 2737
1|3|67 णेरणौ यत् कर्म णौ चेत् स कर्ताऽनाध्याने 2738
1|3|68 भीस्म्योर्हेतुभये 2594
1|3|69 गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने 2739
1|3|70 लियः सम्माननशालिनीकरणयोश्च 2592
1|3|71 मिथ्योपपदात् कृञोऽभ्यासे 2740
1|3|72 स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले 2158
1|3|73 अपाद्वदः 2741
1|3|74 णिचश्च 2564
1|3|75 समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे 2742
1|3|76 अनुपसर्गाज्ज्ञः 2743
1|3|77 विभाषोपपदेन प्रतीयमाने 2744
1|3|78 शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् 2159
1|3|79 अनुपराभ्यां कृञः 2745
1|3|80 अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः 2746
1|3|81 प्राद्वहः 2747
1|3|82 परेर्मृषः 2748
1|3|83 व्याङ्परिभ्यो रमः 2749
1|3|84 उपाच्च 2750
1|3|85 विभाषाऽकर्मकात् 2751
1|3|86 बुधयुधनशजनेङ्प्रुद्रुस्रुभ्यो णेः 2752
1|3|87 निगरणचलनार्थेभ्यः 2753
1|3|88 अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तृकात् 2754
1|3|89 न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवदवसः 2755
1|3|90 वा क्यषः 2669
1|3|91 द्युद्भ्यो लुङि 2345
1|3|92 वृद्भ्यः स्यसनोः 2347
1|3|93 लुटि च कॢपः 2351
1|4|1 आ कडारादेका संज्ञा 232
1|4|2 विप्रतिषेधे परं कार्यम् 175
1|4|3 यू स्त्र्याख्यौ नदी 266
1|4|4 नेयङुवङ्स्थानावस्त्री 303
1|4|5 वाऽऽमि 304
1|4|6 ङिति ह्रस्वश्च 296
1|4|7 शेषो घ्यसखि 243
1|4|8 पतिः समास एव 257
1|4|9 षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा 3389
1|4|10 ह्रस्वं लघु 31
1|4|11 संयोगे गुरु 32
1|4|12 दीर्घं च 33
1|4|13 यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् 199
1|4|14 सुप्तिङन्तं पदम् 29
1|4|15 नः क्ये 2659
1|4|16 सिति च 1252
1|4|17 स्वादिष्वसर्वनामस्थाने 230
1|4|18 यचि भम् 231
1|4|19 तसौ मत्वर्थे 1896
1|4|20 अयस्मयादीनि च्छन्दसि 3390
1|4|21 बहुषु बहुवचनम् 187
1|4|22 द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने 186
1|4|23 कारके 534
1|4|24 ध्रुवमपायेऽपादानम् 586
1|4|25 भीत्रार्थानां भयहेतुः 588
1|4|26 पराजेरसोढः 589
1|4|27 वारणार्थानां ईप्सितः 590
1|4|28 अन्तर्द्धौ येनादर्शनमिच्छति 591
1|4|29 आख्यातोपयोगे 592
1|4|30 जनिकर्तुः प्रकृतिः 593
1|4|31 भुवः प्रभवः 594
1|4|32 कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् 569
1|4|33 रुच्यर्थानां प्रीयमाणः 571
1|4|34 श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः 572
1|4|35 धारेरुत्तमर्णः 573
1|4|36 स्पृहेरीप्सितः 574
1|4|37 क्रुधद्रुहेर्ष्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः 575
1|4|38 क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म 576
1|4|39 राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः 577
1|4|40 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता 578
1|4|41 अनुप्रतिगृणश्च 579
1|4|42 साधकतमं करणम् 560
1|4|43 दिवः कर्म च 562
1|4|44 परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् 580
1|4|45 आधारोऽधिकरणम् 632
1|4|46 अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्म 542
1|4|47 अभिनिविशश्च 543
1|4|48 उपान्वध्याङ्वसः 544
1|4|49 कर्तुरीप्सिततमं कर्म 535
1|4|50 तथायुक्तं चानिप्सीतम् 538
1|4|51 अकथितं च 539
1|4|52 गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ 540
1|4|53 हृक्रोरन्यतरस्याम् 541
1|4|54 स्वतन्त्रः कर्ता 559
1|4|55 तत्प्रयोजको हेतुश्च 2575
1|4|56 प्राग्रीश्वरान्निपाताः 19
1|4|57 चादयोऽसत्त्वे 20
1|4|58 प्रादयः 21
1|4|59 उपसर्गाः क्रियायोगे 22
1|4|60 गतिश्च 23
1|4|61 ऊर्यादिच्विडाचश्च 762
1|4|62 अनुकरणं चानितिपरम् 763
1|4|63 आदरानादरयोः सदसती 764
1|4|64 भूषणेऽलम् 765
1|4|65 अन्तरपरिग्रहे 766
1|4|66 कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते 767
1|4|67 पुरोऽव्ययम् 768
1|4|68 अस्तं च 769
1|4|69 अच्छ गत्यर्थवदेषु 770
1|4|70 अदोऽनुपदेशे 771
1|4|71 तिरोऽन्तर्द्धौ 772
1|4|72 विभाषा कृञि 773
1|4|73 उपाजेऽन्वाजे 774
1|4|74 साक्षात्प्रभृतीनि च 775
1|4|75 अनत्याधान उरसिमनसी 776
1|4|76 मध्येपदेनिवचने च 777
1|4|77 नित्यं हस्ते पाणावुपयमने 778
1|4|78 प्राध्वं बन्धने 779
1|4|79 जीविकोपनिषदावौपम्ये 780
1|4|80 ते प्राग्धातोः 2230
1|4|81 छन्दसि परेऽपि 3391
1|4|82 व्यवहिताश्च 3392
1|4|83 कर्मप्रवचनीयाः 546
1|4|84 अनुर्लक्षणे 547
1|4|85 तृतीयार्थे 549
1|4|86 हीने 550
1|4|87 उपोऽधिके च 551
1|4|88 अपपरी वर्जने 596
1|4|89 आङ् मर्यादावचने 597
1|4|90 लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः 552
1|4|91 अभिरभागे 553
1|4|92 प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः 599
1|4|93 अधिपरी अनर्थकौ 554
1|4|94 सुः पूजायाम् 555
1|4|95 अतिरतिक्रमणे च 556
1|4|96 अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु 557
1|4|97 अधिरीश्वरे 644
1|4|98 विभाषा कृञि 646
1|4|99 लः परस्मैपदम् 2155
1|4|100 तङानावात्मनेपदम् 2156
1|4|101 तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 2160
1|4|102 तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः 2161
1|4|103 सुपः 185
1|4|104 विभक्तिश्च 184
1|4|105 युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 2162
1|4|106 प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च 2163
1|4|107 अस्मद्युत्तमः 2164
1|4|108 शेषे प्रथमः 2165
1|4|109 परः संनिकर्षः संहिता 28
1|4|110 विरामोऽवसानम् 27
2|1|1 समर्थः पदविधिः 647
2|1|2 सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे 3656
2|1|3 प्राक् कडारात्‌ समासः 648
2|1|4 सह सुपा 649
2|1|5 अव्ययीभावः 651
2|1|6 अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु 652
2|1|7 यथाऽसादृश्ये 661
2|1|8 यावदवधारणे 662
2|1|9 सुप्प्रतिना मात्राऽर्थे 663
2|1|10 अक्षशलाकासंख्याः परिणा 664
2|1|11 विभाषा 665
2|1|12 अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या 666
2|1|13 आङ् मर्यादाऽभिविध्योः 667
2|1|14 लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये 668
2|1|15 अनुर्यत्समया 669
2|1|16 यस्य चायामः 670
2|1|17 तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च 671
2|1|18 पारे मध्ये षष्ठ्या वा 672
2|1|19 संख्या वंश्येन 673
2|1|20 नदीभिश्च 674
2|1|21 अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ 675
2|1|22 तत्पुरुषः 684
2|1|23 द्विगुश्च 685
2|1|24 द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः 686
2|1|25 स्वयं क्तेन 687
2|1|26 खट्वा क्षेपे 688
2|1|27 सामि 689
2|1|28 कालाः 690
2|1|29 अत्यन्तसंयोगे च 691
2|1|30 तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 692
2|1|31 पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः 693
2|1|32 कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ 694
2|1|33 कृत्यैरधिकार्थवचने 695
2|1|34 अन्नेन व्यञ्जनम्‌ 696
2|1|35 भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ 697
2|1|36 चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः 698
2|1|37 पञ्चमी भयेन 699
2|1|38 अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः 700
2|1|39 स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन 701
2|1|40 सप्तमी शौण्डैः 717
2|1|41 सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च 718
2|1|42 ध्वाङ्क्षेण क्षेपे 719
2|1|43 कृत्यैर्ऋणे 720
2|1|44 संज्ञायाम्‌ 721
2|1|45 क्तेनाहोरात्रावयवाः 722
2|1|46 तत्र 723
2|1|47 क्षेपे 724
2|1|48 पात्रेसमितादयश्च 725
2|1|49 पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन 726
2|1|50 दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ 727
2|1|51 तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च 728
2|1|52 संख्यापूर्वो द्विगुः 730
2|1|53 कुत्सितानि कुत्सनैः 732
2|1|54 पापाणके कुत्सितैः 733
2|1|55 उपमानानि सामान्यवचनैः 734
2|1|56 उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे 735
2|1|57 विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 736
2|1|58 पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च 737
2|1|59 श्रेण्यादयः कृतादिभिः 738
2|1|60 क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ् 739
2|1|61 सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः 740
2|1|62 वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्‌ 741
2|1|63 कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने 742
2|1|64 किं क्षेपे 743
2|1|65 पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहत्बष्कयणीप्रवक्तॄश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः 744
2|1|66 प्रशंसावचनैश्च 747
2|1|67 युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः 748
2|1|68 कृत्यतुल्याख्या अजात्या 749
2|1|69 वर्णो वर्णेन 750
2|1|70 कुमारः श्रमणाऽऽदिभिः 752
2|1|71 चतुष्पादो गर्भिण्या 753
2|1|72 मयूरव्यंसकादयश्च 754
2|2|1 पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे 712
2|2|2 अर्धं नपुंसकम्‌ 713
2|2|3 द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ 714
2|2|4 प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 715
2|2|5 कालाः परिमाणिना 716
2|2|6 नञ्‌ 756
2|2|7 ईषदकृता 755
2|2|8 षष्ठी 702
2|2|9 याजकादिभिश्च 703
2|2|10 न निर्धारणे 704
2|2|11 पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन 705
2|2|12 क्तेन च पूजायाम्‌ 706
2|2|13 अधिकरणवाचिना च 707
2|2|14 कर्म्मणि च 708
2|2|15 तृजकाभ्यां कर्तरि 709
2|2|16 कर्त्तरि च 710
2|2|17 नित्यं क्रीडाजीविकयोः 711
2|2|18 कुगतिप्रादयः 761
2|2|19 उपपदमतिङ् 782
2|2|20 अमैवाव्ययेन 783
2|2|21 तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ 784
2|2|22 क्त्वा च 785
2|2|23 शेषो बहुव्रीहिः 829
2|2|24 अनेकमन्यपदार्थे 830
2|2|25 संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये 843
2|2|26 दिङ्नामान्यन्तराले 845
2|2|27 तत्र तेनेदमिति सरूपे 846
2|2|28 तेन सहेति तुल्ययोगे 848
2|2|29 चार्थे द्वंद्वः 901
2|2|30 उपसर्जनं पूर्वम्‌ 654
2|2|31 राजदन्तादिषु परम्‌ 902
2|2|32 द्वन्द्वे घि 903
2|2|33 अजाद्यदन्तम्‌ 904
2|2|34 अल्पाच्तरम्‌ 905
2|2|35 सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ 898
2|2|36 निष्ठा 899
2|2|37 वाऽऽहिताग्न्यादिषु 900
2|2|38 कडाराः कर्मधारये 751
2|3|1 अनभिहिते 536
2|3|2 कर्मणि द्वितीया 537
2|3|3 तृतीया च होश्छन्दसि 3394
2|3|4 अन्तराऽन्तरेण युक्ते 545
2|3|5 कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 558
2|3|6 अपवर्गे तृतीया 563
2|3|7 सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये 643
2|3|8 कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया 548
2|3|9 यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी 645
2|3|10 पञ्चमी अपाङ्परिभिः 598
2|3|11 प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ 600
2|3|12 गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि 585
2|3|13 चतुर्थी सम्प्रदाने 570
2|3|14 क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः 581
2|3|15 तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ 582
2|3|16 नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च 583
2|3|17 मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु 584
2|3|18 कर्तृकरणयोस्तृतीया 561
2|3|19 सहयुक्तेऽप्रधाने 564
2|3|20 येनाङ्गविकारः 565
2|3|21 इत्थंभूतलक्षणे 566
2|3|22 संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि 567
2|3|23 हेतौ 568
2|3|24 अकर्तर्यृणे पञ्चमी 601
2|3|25 विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ 602
2|3|26 षष्ठी हेतुप्रयोगे 607
2|3|27 सर्वनाम्नस्तृतीया च 608
2|3|28 अपादाने पञ्चमी 587
2|3|29 अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते 595
2|3|30 षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन 609
2|3|31 एनपा द्वितीया 610
2|3|32 पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ 603
2|3|33 करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य 604
2|3|34 दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ 611
2|3|35 दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च 605
2|3|36 सप्तम्यधिकरणे च 633
2|3|37 यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 634
2|3|38 षष्ठी चानादरे 635
2|3|39 स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च 636
2|3|40 आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ 637
2|3|41 यतश्च निर्धारणम्‌ 638
2|3|42 पञ्चमी विभक्ते 639
2|3|43 साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः 640
2|3|44 प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च 641
2|3|45 नक्षत्रे च लुपि 642
2|3|46 प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा 532
2|3|47 सम्बोधने च 533
2|3|48 साऽऽमन्त्रितम्‌ 411
2|3|49 एकवचनं संबुद्धिः 192
2|3|50 षष्ठी शेषे 606
2|3|51 ज्ञोऽविदर्थस्य करणे 612
2|3|52 अधीगर्थदयेशां कर्मणि 613
2|3|53 कृञः प्रतियत्ने 614
2|3|54 रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः 615
2|3|55 आशिषि नाथः 616
2|3|56 जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ 617
2|3|57 व्यवहृपणोः समर्थयोः 618
2|3|58 दिवस्तदर्थस्य 619
2|3|59 विभाषोपसर्गे 620
2|3|60 द्वितीया ब्राह्मणे 3395
2|3|61 प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने 621
2|3|62 चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि 3396
2|3|63 यजेश्च करणे 3397
2|3|64 कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे 622
2|3|65 कर्तृकर्मणोः कृति 623
2|3|66 उभयप्राप्तौ कर्मणि 624
2|3|67 क्तस्य च वर्तमाने 625
2|3|68 अधिकरणवाचिनश्च 626
2|3|69 न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ 627
2|3|70 अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः 628
2|3|71 कृत्यानां कर्तरि वा 629
2|3|72 तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ 630
2|3|73 चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः 631
2|4|1 द्विगुरेकवचनम्‌ 731
2|4|2 द्वंद्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ 906
2|4|3 अनुवादे चरणानाम्‌ 907
2|4|4 अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् 908
2|4|5 अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ 909
2|4|6 जातिरप्राणिनाम्‌ 910
2|4|7 विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः 911
2|4|8 क्षुद्रजन्तवः 912
2|4|9 येषां च विरोधः शाश्वतिकः 913
2|4|10 शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ 914
2|4|11 गवाश्वप्रभृतीनि च 915
2|4|12 विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ 916
2|4|13 विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि 917
2|4|14 न दधिपयआदीनि 918
2|4|15 अधिकरणैतावत्त्वे च 919
2|4|16 विभाषा समीपे 920
2|4|17 स नपुंसकम्‌ 821
2|4|18 अव्ययीभावश्च 659
2|4|19 तत्पुरुषोऽनञ्‌ कर्मधारयः 822
2|4|20 संज्ञायां कन्थोशीनरेषु 823
2|4|21 उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ 824
2|4|22 छाया बाहुल्ये 825
2|4|23 सभा राजामनुष्यपूर्वा 826
2|4|24 अशाला च 827
2|4|25 विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम् 828
2|4|26 परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः 812
2|4|27 पूर्ववदश्ववडवौ 813
2|4|28 हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च च्छन्दसि 3399
2|4|29 रात्राह्नाहाः पुंसि 814
2|4|30 अपथं नपुंसकम्‌ 815
2|4|31 अर्धर्चाः पुंसि च 816
2|4|32 इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ 350
2|4|33 एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ 1962
2|4|34 द्वितीयाटौस्स्वेनः 351
2|4|35 आर्द्धधातुके 2432
2|4|36 अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति 3080
2|4|37 लुङ्सनोर्घसॢ 2427
2|4|38 घञपोश्च 3236
2|4|39 बहुलं छन्दसि 3398
2|4|40 लिट्यन्यतरस्याम्‌ 2424
2|4|41 वेञो वयिः 2411
2|4|42 हनो वध लिङि 2433
2|4|43 लुङि च 2434
2|4|44 आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ 2696
2|4|45 इणो गा लुङि 2458
2|4|46 णौ गमिरबोधने 2607
2|4|47 सनि च 2615
2|4|48 इङश्च 2616
2|4|49 गाङ्‌ लिटि 2459
2|4|50 विभाषा लुङ्लृङोः 2460
2|4|51 णौ च सँश्चङोः 2579
2|4|52 अस्तेर्भूः 2470
2|4|53 ब्रुवो वचिः 2453
2|4|54 चक्षिङः ख्याञ्‌ 2436
2|4|55 वा लिटि 2437
2|4|56 अजेर्व्यघञपोः 2292
2|4|57 वा यौ 3292
2|4|58 ण्यक्षत्रियार्षञितो यूनि लुगणिञोः 1276
2|4|59 पैलादिभ्यश्च 1084
2|4|60 इञः प्राचाम्‌ 1085
2|4|61 न तौल्वलिभ्यः 1086
2|4|62 तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ 1193
2|4|63 यस्कादिभ्यो गोत्रे 1146
2|4|64 यञञोश्च 1108
2|4|65 अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च 1147
2|4|66 बह्वचः इञः प्राच्यभरतेषु 1148
2|4|67 न गोपवनादिभ्यः 1149
2|4|68 तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे 1150
2|4|69 उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वंद्वे 1151
2|4|70 आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ 1152
2|4|71 सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 650
2|4|72 अदिप्रभृतिभ्यः शपः 2423
2|4|73 बहुलं छन्दसि 3400
2|4|74 यङोऽचि च 2650
2|4|75 जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 2489
2|4|76 बहुलं छन्दसि 3401
2|4|77 गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु 2223
2|4|78 विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः 2376
2|4|79 तनादिभ्यस्तथासोः 2547
2|4|80 मन्त्रे घसह्वरणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्यो लेः 3402
2|4|81 आमः 2238
2|4|82 अव्ययादाप्सुपः 452
2|4|83 नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः 657
2|4|84 तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ 658
2|4|85 लुटः प्रथमस्य डारौरसः 2188
3|1|1 प्रत्ययः 180
3|1|2 परश्च 181
3|1|3 आद्युदात्तश्च 3708
3|1|4 अनुदात्तौ सुप्पितौ 3709
3|1|5 गुप्तिज्किद्भ्यः सन् 2393
3|1|6 मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य 2394
3|1|7 धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा 2608
3|1|8 सुप आत्मनः क्यच् 2657
3|1|9 काम्यच्च 2663
3|1|10 उपमानादाचारे 2664
3|1|11 कर्तुः क्यङ् सलोपश्च 2665
3|1|12 भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः 2667
3|1|13 लोहितादिडाज्भ्यः क्यष् 2668
3|1|14 कष्टाय क्रमणे 2670
3|1|15 कर्मणः रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः 2671
3|1|16 बाष्पोष्माभ्यां उद्वमने 2672
3|1|17 शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे 2673
3|1|18 सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् 2674
3|1|19 नमोवरिवश्चित्रङः क्यच् 2675
3|1|20 पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् 2676
3|1|21 मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच् 2677
3|1|22 धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् 2629
3|1|23 नित्यं कौटिल्ये गतौ 2634
3|1|24 लुपसदचरजपजभदहदशगॄभ्यो भावगर्हायाम् 2635
3|1|25 सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् 2563
3|1|26 हेतुमति च 2576
3|1|27 कण्ड्वादिभ्यो यक् 2678
3|1|28 गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः 2303
3|1|29 ऋतेरीयङ् 2422
3|1|30 कमेर्णिङ् 2310
3|1|31 आयादय आर्धद्धातुके वा 2305
3|1|32 सनाद्यन्ता धातवः 2304
3|1|33 स्यतासी लृलुटोः 2186
3|1|34 सिब्बहुलं लेटि 3425
3|1|35 कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि 2306
3|1|36 इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः 2237
3|1|37 दयायासश्च 2324
3|1|38 उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् 2341
3|1|39 भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च 2491
3|1|40 कृञ् चानुप्रयुज्यते लिटि 2239
3|1|41 विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् 2465
3|1|42 अभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयांरमयामकः पावयांक्रियाद्विदामक्रन्निति च्छन्दसि 3403
3|1|43 च्लि लुङि 2221
3|1|44 च्लेः सिच् 2222
3|1|45 शल इगुपधादनिटः क्सः 2336
3|1|46 श्लिष आलिङ्गने 2514
3|1|47 न दृशः 2407
3|1|48 णिश्रिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ् 2312
3|1|49 विभाषा धेट्श्व्योः 2375
3|1|50 गुपेश्छन्दसि 3404
3|1|51 नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः 3405
3|1|52 अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यः अङ् 2438
3|1|53 लिपिसिचिह्वश्च 2418
3|1|54 आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् 2419
3|1|55 पुषादिद्युताद्यॢदितः परस्मैपदेषु 2343
3|1|56 सर्त्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च 2382
3|1|57 इरितो वा 2269
3|1|58 जृस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च 2291
3|1|59 कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि 3406
3|1|60 चिण् ते पदः 2513
3|1|61 दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् 2328
3|1|62 अचः कर्मकर्तरि 2768
3|1|63 दुहश्च 2769
3|1|64 न रुधः 2770
3|1|65 तपोऽनुतापे च 2760
3|1|66 चिण् भावकर्मणोः 2758
3|1|67 सार्वधातुके यक् 2756
3|1|68 कर्तरि शप्‌ 2167
3|1|69 दिवादिभ्यः श्यन् 2505
3|1|70 वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः 2321
3|1|71 यसोऽनुपसर्गात्‌ 2521
3|1|72 संयसश्च 2522
3|1|73 स्वादिभ्यः श्नुः 2523
3|1|74 श्रुवः शृ च 2386
3|1|75 अक्षोऽन्यतरस्याम् 2338
3|1|76 तनूकरणे तक्षः 2339
3|1|77 तुदादिभ्यः शः 2534
3|1|78 रुधादिभ्यः श्नम् 2543
3|1|79 तनादिकृञ्भ्य उः 2466
3|1|80 धिन्विकृण्व्योर च 2332
3|1|81 क्र्यादिभ्यः श्ना 2554
3|1|82 स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च 2555
3|1|83 हलः श्नः शानज्झौ 2557
3|1|84 छन्दसि शायजपि 3432
3|1|85 व्यत्ययो बहुलम् 3433
3|1|86 लिङ्याशिष्यङ् 3434
3|1|87 कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः 2766
3|1|88 तपस्तपःकर्मकस्यैव 2771
3|1|89 न दुहस्नुनमां यक्चिणौ 2767
3|1|90 कुषिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदं च 2772
3|1|91 धातोः 2829
3|1|92 तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 781
3|1|93 कृदतिङ् 374
3|1|94 वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् 2830
3|1|95 कृत्याः प्राङ् ण्वुलः 2831
3|1|96 तव्यत्तव्यानीयरः 2834
3|1|97 अचो यत्‌ 2842
3|1|98 पोरदुपधात्‌ 2844
3|1|99 शकिसहोश्च 2847
3|1|100 गदमदचरयमश्चानुपसर्गे 2848
3|1|101 अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्यानिरोधेषु 2849
3|1|102 वह्यं करणम्‌ 2850
3|1|103 अर्यः स्वामिवैश्ययोः 2851
3|1|104 उपसर्या काल्या प्रजने 2852
3|1|105 अजर्यं संगतम्‌ 2853
3|1|106 वदः सुपि क्यप् च 2854
3|1|107 भुवो भावे 2855
3|1|108 हनस्त च 2856
3|1|109 एतिस्तुशस्वृदृजुषः क्यप्‌ 2857
3|1|110 ऋदुपधाच्चाकॢपिचृतेः 2859
3|1|111 ई च खनः 2860
3|1|112 भृञोऽसंज्ञायाम् 2861
3|1|113 मृजेर्विभाषा 2862
3|1|114 राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः 2865
3|1|115 भिद्योद्ध्यौ नदे 2866
3|1|116 पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे 2867
3|1|117 विपूयविनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु 2868
3|1|118 प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि 2869
3|1|119 पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च 2870
3|1|120 विभाषा कृवृषोः 2871
3|1|121 युग्यं च पत्त्रे 2873
3|1|122 अमावस्यदन्यतरस्याम् 2874
3|1|123 छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूयप्रणियोन्नियोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि 3407
3|1|124 ऋहलोर्ण्यत्‌ 2872
3|1|125 ओरावश्यके 2886
3|1|126 आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च 2887
3|1|127 आनाय्योऽनित्ये 2888
3|1|128 प्रणाय्योऽसंमतौ 2889
3|1|129 पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या मानहविर्निवाससामिधेनीषु 2890
3|1|130 क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ 2891
3|1|131 अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः 2892
3|1|132 चित्याग्निचित्ये च 2893
3|1|133 ण्वुल्तृचौ 2895
3|1|134 नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 2896
3|1|135 इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 2897
3|1|136 आतश्चोपसर्गे 2898
3|1|137 पाघ्राध्माधेट्दृशः शः 2899
3|1|138 अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च 2900
3|1|139 ददातिदधात्योर्विभाषा 2901
3|1|140 ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः 2902
3|1|141 श्याद्व्यधास्रुसंस्र्वतीणवसाऽवहृलिहश्लिषश्वसश्च 2903
3|1|142 दुन्योरनुपसर्गे 2904
3|1|143 विभाषा ग्रहेः 2905
3|1|144 गेहे कः 2906
3|1|145 शिल्पिनि ष्वुन् 2907
3|1|146 गस्थकन् 2908
3|1|147 ण्युट् च 2909
3|1|148 हश्च व्रीहिकालयोः 2910
3|1|149 प्रुसृल्वः समभिहारे वुन् 2911
3|1|150 आशिषि च 2912
3|2|1 कर्मण्यण् 2913
3|2|2 ह्वावामश्च 2914
3|2|3 आतोऽनुपसर्गे कः 2915
3|2|4 सुपि स्थः 2916
3|2|5 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः 2919
3|2|6 प्रे दाज्ञः 2920
3|2|7 समि ख्यः 2921
3|2|8 गापोष्टक् 2922
3|2|9 हरतेरनुद्यमनेऽच् 2923
3|2|10 वयसि च 2924
3|2|11 आङि ताच्छील्ये 2925
3|2|12 अर्हः 2926
3|2|13 स्तम्बकर्णयोः रमिजपोः 2927
3|2|14 शमि धातोः संज्ञायाम् 2928
3|2|15 अधिकरणे शेतेः 2929
3|2|16 चरेष्टः 2930
3|2|17 भिक्षासेनादायेषु च 2931
3|2|18 पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्तेः 2932
3|2|19 पूर्वे कर्तरि 2933
3|2|20 कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु 2934
3|2|21 दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिम्लिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसंख्याजङ्घाबाह्वहर्यत्तत्धनुररुष्षु 2935
3|2|22 कर्मणि भृतौ 2936
3|2|23 न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु 2937
3|2|24 स्तम्बशकृतोरिन् 2938
3|2|25 हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ 2939
3|2|26 फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च 2940
3|2|27 छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् 3408
3|2|28 एजेः खश् 2941
3|2|29 नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः 2944
3|2|30 नाडीमुष्ट्योश्च 2945
3|2|31 उदि कूले रुजिवहोः 2946
3|2|32 वहाभ्रे लिहः 2947
3|2|33 परिमाणे पचः 2948
3|2|34 मितनखे च 2949
3|2|35 विध्वरुषोः तुदः 2950
3|2|36 असूर्यललाटयोर्दृशितपोः 2951
3|2|37 उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च 2952
3|2|38 प्रियवशे वदः खच् 2953
3|2|39 द्विषत्परयोस्तापेः 2954
3|2|40 वाचि यमो व्रते 2956
3|2|41 पूःसर्वयोर्दारिसहोः 2958
3|2|42 सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः 2959
3|2|43 मेघर्तिभयेषु कृञः 2960
3|2|44 क्षेमप्रियमद्रेऽण् च 2961
3|2|45 आशिते भुवः करणभावयोः 2962
3|2|46 संज्ञायां भृतॄवृजिधारिसहितपिदमः 2963
3|2|47 गमश्च 2964
3|2|48 अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः 2965
3|2|49 आशिषि हनः 2966
3|2|50 अपे क्लेशतमसोः 2967
3|2|51 कुमारशीर्षयोर्णिनिः 2968
3|2|52 लक्षणे जायापत्योष्टक् 2969
3|2|53 अमनुष्यकर्तृके च 2970
3|2|54 शक्तौ हस्तिकपाटयोः 2971
3|2|55 पाणिघताडघौ शिल्पिनि 2972
3|2|56 आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्य्र्थेष्वच्वौ कृञः करणे ख्युन् 2973
3|2|57 कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ 2974
3|2|58 स्पृशोऽनुदके क्विन् 432
3|2|59 ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चां च 373
3|2|60 त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ् च 429
3|2|61 सत्सूद्विषद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप्‌ 2975
3|2|62 भजो ण्विः 2976
3|2|63 छन्दसि सहः 3409
3|2|64 वहश्च 3410
3|2|65 कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट् 3411
3|2|66 हव्येऽनन्तः पादम् 3412
3|2|67 जनसनखनक्रमगमो विट् 3413
3|2|68 अदोऽनन्ने 2977
3|2|69 क्रव्ये च 2978
3|2|70 दुहः कब् घश्च 2979
3|2|71 मन्त्रे श्वेतवहौक्थशस्पुरोडाशो ण्विन् 3414
3|2|72 अवे यजः 3415
3|2|73 विजुपे छन्दसि 3417
3|2|74 आतो मनिन्क्वनिप्वनिपश्च 3418
3|2|75 अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 2980
3|2|76 क्विप् च 2983
3|2|77 स्थः क च 2987
3|2|78 सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छिल्ये 2988
3|2|79 कर्तर्युपमाने 2989
3|2|80 व्रते 2990
3|2|81 बहुलमाभीक्ष्ण्ये 2991
3|2|82 मनः 2992
3|2|83 आत्ममाने खश्च 2993
3|2|84 भूते 2995
3|2|85 करणे यजः 2996
3|2|86 कर्मणि हनः 2997
3|2|87 ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ 2998
3|2|88 बहुलं छन्दसि 3419
3|2|89 सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः 2999
3|2|90 सोमे सुञः 3000
3|2|91 अग्नौ चेः 3001
3|2|92 कर्मण्यग्न्याख्यायाम् 3002
3|2|93 कर्मणीनिर्विक्रियः 3003
3|2|94 दृशेः क्वनिप्‌ 3004
3|2|95 राजनि युधिकृञः 3005
3|2|96 सहे च 3006
3|2|97 सप्तम्यां जनेर्डः 3007
3|2|98 पञ्चम्यामजातौ 3008
3|2|99 उपसर्गे च संज्ञायाम् 3009
3|2|100 अनौ कर्मणि 3010
3|2|101 अन्येष्वपि दृश्यते 3011
3|2|102 निष्ठा 3013
3|2|103 सुयजोर्ङ्वनिप्‌ 3091
3|2|104 जीर्यतेरतृन् 3092
3|2|105 छन्दसि लिट् 3093
3|2|106 लिटः कानज्वा 3094
3|2|107 क्वसुश्च 3095
3|2|108 भाषायां सदवसश्रुवः 3097
3|2|109 उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च 3098
3|2|110 लुङ् 2218
3|2|111 अनद्यतने लङ् 2205
3|2|112 अभिज्ञावचने लृट् 2773
3|2|113 न यदि 2774
3|2|114 विभाषा साकाङ्क्षे 2775
3|2|115 परोक्षे लिट् 2171
3|2|116 हशश्वतोर्लङ् च 2776
3|2|117 प्रश्ने चासन्नकाले 2777
3|2|118 लट् स्मे 2778
3|2|119 अपरोक्षे च 2779
3|2|120 ननौ पृष्टप्रतिवचने 2780
3|2|121 नन्वोर्विभाषा 2781
3|2|122 पुरि लुङ् चास्मे 2782
3|2|123 वर्तमाने लट् 2151
3|2|124 लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे 3100
3|2|125 सम्बोधने च 3102
3|2|126 लक्षणहेत्वोः क्रियायाः 3103
3|2|127 तौ सत्‌ 3106
3|2|128 पूङ्यजोः शानन् 3108
3|2|129 ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् 3109
3|2|130 इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि 3110
3|2|131 द्विषोऽमित्रे 3111
3|2|132 सुञो यज्ञसंयोगे 3112
3|2|133 अर्हः पूजायाम् 3113
3|2|134 आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु 3114
3|2|135 तृन् 3115
3|2|136 अलंकृञ्निराकृञ्प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच् 3116
3|2|137 णेश्छन्दसि 3117
3|2|138 भुवश्च 3118
3|2|139 ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः 3119
3|2|140 त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः 3120
3|2|141 शमित्यष्टाभ्यो घिनुण् 3121
3|2|142 संपृचानुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसंसृजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषद्विषद्रुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च 3122
3|2|143 वौ कषलसकत्थस्रम्भः 3123
3|2|144 अपे च लषः 3124
3|2|145 प्रे लपसृद्रुमथवदवसः 3125
3|2|146 निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभाषासूञो वुञ् 3126
3|2|147 देविक्रुशोश्चोपसर्गे 3127
3|2|148 चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् 3128
3|2|149 अनुदात्तेतश्च हलादेः 3129
3|2|150 जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः 3130
3|2|151 क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च 3131
3|2|152 न यः 3132
3|2|153 सूददीपदीक्षश्च 3133
3|2|154 लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशॄभ्य उकञ् 3134
3|2|155 जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन् 3135
3|2|156 प्रजोरिनिः 3136
3|2|157 जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च 3137
3|2|158 स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच् 3138
3|2|159 दाधेट्सिशदसदो रुः 3139
3|2|160 सृघस्यदः क्मरच् 3140
3|2|161 भञ्जभासमिदो घुरच् 3141
3|2|162 विदिभिदिच्छिदेः कुरच् 3142
3|2|163 इण्नश्जिसर्त्तिभ्यः क्वरप्‌ 3143
3|2|164 गत्वरश्च 3144
3|2|165 जागुरूकः 3145
3|2|166 यजजपदशां यङः 3146
3|2|167 नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः 3147
3|2|168 सनाशंसभिक्ष उः 3148
3|2|169 विन्दुरिच्छुः 3149
3|2|170 क्याच्छन्दसि 3150
3|2|171 आदृगमहनजनः किकिनौ लिट् च 3151
3|2|172 स्वपितृषोर्नजिङ् 3152
3|2|173 शॄवन्द्योरारुः 3153
3|2|174 भियः क्रुक्लुकनौ 3154
3|2|175 स्थेशभासपिसकसो वरच् 3155
3|2|176 यश्च यङः 3156
3|2|177 भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिपॄजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ 3157
3|2|178 अन्येभ्योऽपि दृश्यते 3158
3|2|179 भुवः संज्ञाऽन्तरयोः 3159
3|2|180 विप्रसम्भ्यो ड्वसंज्ञायाम् 3160
3|2|181 धः कर्मणि ष्ट्रन् 3161
3|2|182 दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे 3162
3|2|183 हलसूकरयोः पुवः 3164
3|2|184 अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः 3165
3|2|185 पुवः संज्ञायाम् 3166
3|2|186 कर्तरि चर्षिदेवतयोः 3167
3|2|187 ञीतः क्तः 3088
3|2|188 मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 3089
3|3|1 उणादयो बहुलम् 3169
3|3|2 भूतेऽपि दृश्यन्ते 3170
3|3|3 भविष्यति गम्यादयः 3171
3|3|4 यावत्पुरानिपातयोर्लट् 2783
3|3|5 विभाषा कदाकर्ह्योः 2784
3|3|6 किंवृत्ते लिप्सायाम् 2785
3|3|7 लिप्स्यमानसिद्धौ च 2786
3|3|8 लोडर्थलक्षणे च 2787
3|3|9 लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके 2788
3|3|10 तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 3175
3|3|11 भाववचनाश्च 3180
3|3|12 अण् कर्मणि च 3181
3|3|13 लृट् शेषे च 2193
3|3|14 लृटः सद् वा 3107
3|3|15 अनद्यतने लुट् 2185
3|3|16 पदरुजविशस्पृशो घञ् 3182
3|3|17 सृ स्थिरे 3183
3|3|18 भावे 3184
3|3|19 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् 3186
3|3|20 परिमणाख्यायां सर्वेभ्यः 3190
3|3|21 इङश्च 3191
3|3|22 उपसर्गे रुवः 3192
3|3|23 समि युद्रुदुवः 3194
3|3|24 श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे 3195
3|3|25 वौ क्षुश्रुवः 3196
3|3|26 अवोदोर्नियः 3197
3|3|27 प्रे द्रुस्तुस्रुवः 3198
3|3|28 निरभ्योः पूल्वोः 3199
3|3|29 उन्न्योर्ग्रः 3200
3|3|30 कॄ धान्ये 3201
3|3|31 यज्ञे समि स्तुवः 3202
3|3|32 प्रे स्त्रोऽयज्ञे 3203
3|3|33 प्रथने वावशब्दे 3204
3|3|34 छन्दोनाम्नि च 3205
3|3|35 उदि ग्रहः 3207
3|3|36 समि मुष्टौ 3208
3|3|37 परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः 3209
3|3|38 परावनुपात्यय इणः 3210
3|3|39 व्युपयोः शेतेः पर्याये 3211
3|3|40 हस्तादाने चेरस्तेये 3212
3|3|41 निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः 3213
3|3|42 संघे चानौत्तराधर्ये 3214
3|3|43 कर्मव्यतिहारे णच् स्त्रियाम् 3215
3|3|44 अभिविधौ भाव इनुण् 3218
3|3|45 आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः 3220
3|3|46 प्रे लिप्सायाम् 3221
3|3|47 परौ यज्ञे 3222
3|3|48 नौ वृ धान्ये 3223
3|3|49 उदि श्रयतियौतिपूद्रुवः 3224
3|3|50 विभाषाऽऽङि रुप्लुवोः 3225
3|3|51 अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे 3226
3|3|52 प्रे वणिजाम् 3227
3|3|53 रश्मौ च 3228
3|3|54 वृणोतेराच्छादने 3229
3|3|55 परौ भुवोऽवज्ञाने 3230
3|3|56 एरच् 3231
3|3|57 ऋदोरप्‌ 3232
3|3|58 ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च 3234
3|3|59 उपसर्गेऽदः 3235
3|3|60 नौ ण च 3237
3|3|61 व्यधजपोरनुपसर्गे 3238
3|3|62 स्वनहसोर्वा 3239
3|3|63 यमः समुपनिविषु 3240
3|3|64 नौ गदनदपठस्वनः 3241
3|3|65 क्वणो वीणायां च 3242
3|3|66 नित्यं पणः परिमाणे 3243
3|3|67 मदोऽनुपसर्गे 3244
3|3|68 प्रमदसम्मदौ हर्षे 3245
3|3|69 समुदोरजः पशुषु 3246
3|3|70 अक्षेषु ग्लहः 3247
3|3|71 प्रजने सर्तेः 3248
3|3|72 ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु 3249
3|3|73 आङि युद्धे 3250
3|3|74 निपानमाहावः 3251
3|3|75 भावेऽनुपसर्गस्य 3252
3|3|76 हनश्च वधः 3253
3|3|77 मूर्तौ घनः 3254
3|3|78 अन्तर्घनो देशे 3255
3|3|79 अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च 3256
3|3|80 उद्घनोऽत्याधानम् 3257
3|3|81 अपघनोऽङ्गम् 3258
3|3|82 करणेऽयोविद्रुषु 3259
3|3|83 स्तम्बे क च 3260
3|3|84 परौ घः 3261
3|3|85 उपघ्न आश्रये 3263
3|3|86 संघोद्घौ गणप्रशंसयोः 3264
3|3|87 निघो निमितम् 3265
3|3|88 ड्वितः क्त्रिः 3266
3|3|89 ट्वितोऽथुच् 3267
3|3|90 यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ् 3268
3|3|91 स्वपो नन् 3269
3|3|92 उपसर्गे घोः किः 3270
3|3|93 कर्मण्यधिकरणे च 3271
3|3|94 स्त्रियां क्तिन् 3272
3|3|95 स्थागापापचां भावे 3273
3|3|96 मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः 3420
3|3|97 ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च 3274
3|3|98 व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ 3275
3|3|99 संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञ्शीङ्भृञिणः 3276
3|3|100 कृञः श च 3277
3|3|101 इच्छा 3278
3|3|102 अ प्रत्ययात्‌ 3279
3|3|103 गुरोश्च हलः 3280
3|3|104 षिद्भिदादिभ्योऽङ् 3281
3|3|105 चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च 3282
3|3|106 आतश्चोपसर्गे 3283
3|3|107 ण्यासश्रन्थो युच् 3284
3|3|108 रोगाख्यायां ण्वुल् बहुलम् 3285
3|3|109 संज्ञायाम् 3286
3|3|110 विभाषाऽऽख्यानपरिप्रश्नयोरिञ् च 3287
3|3|111 पर्यायार्हर्णोत्पत्तिषु ण्वुच् 3288
3|3|112 आक्रोशे नञ्यनिः 3289
3|3|113 कृत्यल्युटो बहुलम् 2841
3|3|114 नपुंसके भावे क्तः 3090
3|3|115 ल्युट् च 3290
3|3|116 कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ कर्तुः शरीरसुखम् 3291
3|3|117 करणाधिकरणयोश्च 3293
3|3|118 पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 3296
3|3|119 गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च 3298
3|3|120 अवे तॄस्त्रोर्घञ् 3299
3|3|121 हलश्च 3300
3|3|122 अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावयाश्च 3301
3|3|123 उदङ्कोऽनुदके 3302
3|3|124 जालमानायः 3303
3|3|125 खनो घ च 3304
3|3|126 ईषद्दुःसुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् 3305
3|3|127 कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः 3308
3|3|128 आतो युच् 3309
3|3|129 छन्दसि गत्यर्थेभ्यः 3421
3|3|130 अन्येभ्योऽपि दृश्यते 3422
3|3|131 वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा 2789
3|3|132 आशंसायां भूतवच्च 2790
3|3|133 क्षिप्रवचने लृट् 2791
3|3|134 आशंसावचने लिङ् 2792
3|3|135 नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः 2793
3|3|136 भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन् 2794
3|3|137 कालविभागे चानहोरात्राणाम् 2795
3|3|138 परस्मिन् विभाषा 2796
3|3|139 लिङ्‌निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ 2229
3|3|140 भूते च 2797
3|3|141 वोताप्योः 2798
3|3|142 गर्हायां लडपिजात्वोः 2799
3|3|143 विभाषा कथमि लिङ् च 2800
3|3|144 किंवृत्ते लिङ्लृटौ 2801
3|3|145 अनवकॢप्त्यमर्षयोरकिंवृत्ते अपि 2802
3|3|146 किंकिलास्त्यर्थेषु लृट् 2803
3|3|147 जातुयदोर्लिङ् 2804
3|3|148 यच्चयत्रयोः 2805
3|3|149 गर्हायां च 2806
3|3|150 चित्रीकरणे च 2807
3|3|151 शेषे लृडयदौ 2808
3|3|152 उताप्योः समर्थयोर्लिङ् 2809
3|3|153 कामप्रवेदनेऽकच्चिति 2810
3|3|154 सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे 2811
3|3|155 विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि 2812
3|3|156 हेतुहेतुमतोर्लिङ् 2813
3|3|157 इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ 2814
3|3|158 समानकर्तृकेषु तुमुन् 3176
3|3|159 लिङ् च 2815
3|3|160 इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने 2816
3|3|161 विधिनिमन्‍त्रणामन्‍त्रणाधीष्‍टसंप्रश्‍नप्रार्थनेषु लिङ् 2208
3|3|162 लोट् च 2194
3|3|163 प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च 2817
3|3|164 लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके 2818
3|3|165 स्मे लोट् 2819
3|3|166 अधीष्टे च 2820
3|3|167 कालसमयवेलासु तुमुन् 3179
3|3|168 लिङ् यदि 2821
3|3|169 अर्हे कृत्यतृचश्च 2822
3|3|170 आवश्यकाधमर्ण्ययोर्णिनिः 3311
3|3|171 कृत्याश्च 3312
3|3|172 शकि लिङ् च 2823
3|3|173 आशिषि लिङ्लोटौ 2195
3|3|174 क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम् 3313
3|3|175 माङि लुङ् 2219
3|3|176 स्मोत्तरे लङ् च 2220
3|4|1 धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः 2824
3|4|2 क्रियासमभिहारे लोट्; लोटो हिस्वौ; वा च तध्वमोः 2825
3|4|3 समुच्चयेऽन्यतरस्याम् 2826
3|4|4 यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् 2827
3|4|5 समुच्चये सामान्यवचनस्य 2828
3|4|6 छन्दसि लुङ्लङ्लिटः 3423
3|4|7 लिङर्थे लेट् 3424
3|4|8 उपसंवाद-आशङ्कयोश्च 3431
3|4|9 तुमर्थे सेसेनसेअसेन्क्सेकसेनध्यैअध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः 3436
3|4|10 प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै 3437
3|4|11 दृशे विख्ये च 3438
3|4|12 शकि णमुल्कमुलौ 3439
3|4|13 ईश्वरे तोसुन्कसुनौ 3440
3|4|14 कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः 3441
3|4|15 अवचक्षे च 3442
3|4|16 भावलक्षणे स्थेण्कृञ्वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन् 3443
3|4|17 सृपितृदोः कसुन् 3444
3|4|18 अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा 3316
3|4|19 उदीचां माङो व्यतीहारे 3317
3|4|20 परावरयोगे च 3319
3|4|21 समानकर्तृकयोः पूर्वकाले 3320
3|4|22 आभीक्ष्ण्ये णमुल् च 3343
3|4|23 न यद्यनाकाङ्क्षे 3344
3|4|24 विभाषाऽग्रेप्रथमपूर्वेषु 3345
3|4|25 कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ् 3346
3|4|26 स्वादुमि णमुल् 3347
3|4|27 अन्यथैवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ 3348
3|4|28 यथातथयोरसूयाप्रतिवचने 3349
3|4|29 कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये 3350
3|4|30 यावति विन्दजीवोः 3351
3|4|31 चर्मोदरयोः पूरेः 3352
3|4|32 वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् 3353
3|4|33 चेले क्नोपेः 3354
3|4|34 निमूलसमूलयोः कषः 3355
3|4|35 शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः 3356
3|4|36 समूलाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः 3357
3|4|37 करणे हनः 3358
3|4|38 स्नेहने पिषः 3359
3|4|39 हस्ते वर्त्तिग्रहोः 3360
3|4|40 स्वे पुषः 3361
3|4|41 अधिकरणे बन्धः 3362
3|4|42 संज्ञायाम् 3363
3|4|43 कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः 3364
3|4|44 ऊर्ध्वे शुषिपूरोः 3365
3|4|45 उपमाने कर्मणि च 3366
3|4|46 कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः 3367
3|4|47 उपदंशस्तृतीयायाम् 3368
3|4|48 हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् 3369
3|4|49 सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः 3370
3|4|50 समासत्तौ 3371
3|4|51 प्रमाणे च 3372
3|4|52 अपादाने परीप्सायाम् 3373
3|4|53 द्वितीयायां च 3374
3|4|54 स्वाङ्गेऽध्रुवे 3376
3|4|55 परिक्लिश्यमाने च 3377
3|4|56 विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः 3378
3|4|57 अस्यतितृषोः क्रियाऽन्तरे कालेषु 3379
3|4|58 नाम्न्यादिशिग्रहोः 3380
3|4|59 अव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वाणमुलौ 3381
3|4|60 तिर्यच्यपवर्गे 3382
3|4|61 स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः 3383
3|4|62 नाधाऽर्थप्रत्यये च्व्यर्थे 3384
3|4|63 तूष्णीमि भुवः 3385
3|4|64 अन्वच्यानुलोम्ये 3386
3|4|65 शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् 3177
3|4|66 पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु 3178
3|4|67 कर्तरि कृत्‌ 2832
3|4|68 भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा 2894
3|4|69 लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः 2152
3|4|70 तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः 2833
3|4|71 अदिकर्मणि क्तः कर्तरि च 3053
3|4|72 गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च 3086
3|4|73 दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने 3172
3|4|74 भीमादयोऽपादाने 3173
3|4|75 ताभ्यामन्यत्रोणादयः 3174
3|4|76 क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः 3087
3|4|77 लस्य 2153
3|4|78 तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस् तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् 2154
3|4|79 टित आत्मनेपदानां टेरे 2233
3|4|80 थासस्से 2236
3|4|81 लिटस्तझयोरेशिरेच् 2241
3|4|82 परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः 2173
3|4|83 विदो लटो वा 2464
3|4|84 ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः 2450
3|4|85 लोटो लङ्वत्‌ 2198
3|4|86 एरुः 2196
3|4|87 सेर्ह्यपिच्च 2201
3|4|88 वा छन्दसि 3552
3|4|89 मेर्निः 2203
3|4|90 आमेतः 2251
3|4|91 सवाभ्यां वामौ 2252
3|4|92 आडुत्तमस्य पिच्च 2204
3|4|93 एत ऐ 2253
3|4|94 लेटोऽडाटौ 3427
3|4|95 आत ऐ 3429
3|4|96 वैतोऽन्यत्र 3430
3|4|97 इतश्च लोपः परस्मैपदेषु 3426
3|4|98 स उत्तमस्य 3428
3|4|99 नित्यं ङितः 2200
3|4|100 इतश्च 2207
3|4|101 तस्थस्थमिपां तांतंतामः 2199
3|4|102 लिङस्सीयुट् 2255
3|4|103 यासुट् परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च 2209
3|4|104 किदाशिषि 2216
3|4|105 झस्य रन् 2256
3|4|106 इटोऽत्‌ 2257
3|4|107 सुट् तिथोः 2210
3|4|108 झेर्जुस् 2213
3|4|109 सिजभ्यस्तविदिभ्यः च 2226
3|4|110 आतः 2227
3|4|111 लङः शाकटायनस्यैव 2463
3|4|112 द्विषश्च 2435
3|4|113 तिङ्शित्सार्वधातुकम् 2166
3|4|114 आर्धधातुकं शेषः 2187
3|4|115 लिट् च 2172
3|4|116 लिङाशिषि 2215
3|4|117 छन्दस्युभयथा 3435
4|1|1 ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ 182
4|1|2 स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्‌ 183
4|1|3 स्त्रियाम् 453
4|1|4 अजाद्यतष्टाप्‌ 454
4|1|5 ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ 306
4|1|6 उगितश्च 455
4|1|7 वनो र च 456
4|1|8 पादोऽन्यतरस्याम् 457
4|1|9 टाबृचि 458
4|1|10 न षट्स्वस्रादिभ्यः 308
4|1|11 मनः 459
4|1|12 अनो बहुव्रीहेः 460
4|1|13 डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 461
4|1|14 अनुपसर्जनात्‌ 469
4|1|15 टिड्ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः 470
4|1|16 यञश्च 471
4|1|17 प्राचां ष्फ तद्धितः 473
4|1|18 सर्वत्र लोहितादिकतान्तेभ्यः 476
4|1|19 कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च 477
4|1|20 वयसि प्रथमे 478
4|1|21 द्विगोः 479
4|1|22 अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि 480
4|1|23 काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे 481
4|1|24 पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम् 482
4|1|25 बहुव्रीहेरूधसो ङीष् 484
4|1|26 संख्याऽव्ययादेर्ङीप्‌ 485
4|1|27 दामहायनान्ताच्च 486
4|1|28 अन उपधालोपिनोन्यतरस्याम् 462
4|1|29 नित्यं संज्ञाछन्दसोः 487
4|1|30 केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत-सुमङ्गलभेषजाच्च 488
4|1|31 रात्रेश्चाजसौ 3445
4|1|32 अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् 489
4|1|33 पत्युर्नो यज्ञसंयोगे 490
4|1|34 विभाषा सपूर्वस्य 491
4|1|35 नित्यं सपत्न्यादिषु 492
4|1|36 पूतक्रतोरै च 493
4|1|37 वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः 494
4|1|38 मनोरौ वा 495
4|1|39 वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः 496
4|1|40 अन्यतो ङीष् 497
4|1|41 षिद्गौरादिभ्यश्च 498
4|1|42 जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु 500
4|1|43 शोणात्‌ प्राचाम् 501
4|1|44 वोतो गुणवचनात्‌ 502
4|1|45 बह्वादिभ्यश्च 503
4|1|46 नित्यं छन्दसि 3446
4|1|47 भुवश्च 3447
4|1|48 पुंयोगादाख्यायाम् 504
4|1|49 इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् 505
4|1|50 क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ 506
4|1|51 क्तादल्पाख्यायाम् 507
4|1|52 बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ 508
4|1|53 अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा 509
4|1|54 स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ 510
4|1|55 नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च 511
4|1|56 न क्रोडादिबह्वचः 512
4|1|57 सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च 513
4|1|58 नखमुखात्‌ संज्ञायाम् 514
4|1|59 दीर्घजिह्वी च च्छन्दसि 3448
4|1|60 दिक्पूर्वपदान्ङीप्‌ 515
4|1|61 वाहः 516
4|1|62 सख्यशिश्वीति भाषायाम् 517
4|1|63 जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ 518
4|1|64 पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च 519
4|1|65 इतो मनुष्यजातेः 520
4|1|66 ऊङुतः 521
4|1|67 बाह्वन्तात्‌ संज्ञायाम् 522
4|1|68 पङ्गोश्च 523
4|1|69 ऊरूत्तरपदादौपम्ये 524
4|1|70 संहितशफलक्षणवामादेश्च 525
4|1|71 कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि 3449
4|1|72 संज्ञायाम् 526
4|1|73 शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् 527
4|1|74 यङश्चाप्‌ 528
4|1|75 आवट्याच्च 529
4|1|76 तद्धिताः 530
4|1|77 यूनस्तिः 531
4|1|78 अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ् गोत्रे 1198
4|1|79 गोत्रावयवात्‌ 1199
4|1|80 क्रौड्यादिभ्यश्च 1200
4|1|81 दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् 1201
4|1|82 समर्थानां प्रथमाद्वा 1072
4|1|83 प्राग्दीव्यतोऽण् 1073
4|1|84 अश्वपत्यादिभ्यश्च 1074
4|1|85 दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः 1077
4|1|86 उत्सादिभ्योऽञ् 1078
4|1|87 स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ 1079
4|1|88 द्विगोर्लुगनपत्ये 1080
4|1|89 गोत्रेऽलुगचि 1081
4|1|90 यूनि लुक् 1083
4|1|91 फक्फिञोरन्यतरस्याम् 1087
4|1|92 तस्यापत्यम् 1088
4|1|93 एको गोत्रे 1093
4|1|94 गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् 1094
4|1|95 अत इञ् 1095
4|1|96 बाह्वादिभ्यश्च 1096
4|1|97 सुधातुरकङ् च 1097
4|1|98 गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् 1099
4|1|99 नडादिभ्यः फक् 1101
4|1|100 हरितादिभ्योऽञः 1102
4|1|101 यञिञोश्च 1103
4|1|102 शरद्वच्छुनकदर्भाद्भृगुवत्साग्रायणेषु 1104
4|1|103 द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् 1105
4|1|104 अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ् 1106
4|1|105 गर्गादिभ्यो यञ् 1107
4|1|106 मधुबभ्र्वोर्ब्राह्मणकौशिकयोः 1109
4|1|107 कपिबोधादाङ्गिरसे 1110
4|1|108 वतण्डाच्च 1111
4|1|109 लुक् स्त्रियाम् 1112
4|1|110 अश्वादिभ्यः फञ् 1113
4|1|111 भर्गात्‌ त्रैगर्ते 1114
4|1|112 शिवादिभ्योऽण् 1115
4|1|113 अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः 1116
4|1|114 ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च 1117
4|1|115 मातुरुत्‌ संख्यासम्भद्रपूर्वायाः 1118
4|1|116 कन्यायाः कनीन च 1119
4|1|117 विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु 1120
4|1|118 पीलाया वा 1121
4|1|119 ढक् च मण्डूकात्‌ 1122
4|1|120 स्त्रीभ्यो ढक् 1123
4|1|121 द्व्यचः 1124
4|1|122 इतश्चानिञः 1125
4|1|123 शुभ्रादिभ्यश्च 1126
4|1|124 विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे 1127
4|1|125 भ्रुवो वुक् च 1128
4|1|126 कल्याण्यादीनामिनङ् 1131
4|1|127 कुलटाया वा 1132
4|1|128 चटकाया ऐरक् 1134
4|1|129 गोधाया ढ्रक् 1135
4|1|130 आरगुदीचाम् 1136
4|1|131 क्षुद्राभ्यो वा 1137
4|1|132 पितृष्वसुश्छण् 1138
4|1|133 ढकि लोपः 1139
4|1|134 मातृष्वसुश्च 1140
4|1|135 चतुष्पाद्भ्यो ढञ् 1141
4|1|136 गृष्ट्यादिभ्यश्च 1143
4|1|137 राजश्वशुराद्यत्‌ 1153
4|1|138 क्षत्राद्घः 1161
4|1|139 कुलात्‌ खः 1162
4|1|140 अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ 1163
4|1|141 महाकुलादञ्खञौ 1164
4|1|142 दुष्कुलाड्ढक् 1165
4|1|143 स्वसुश्छः 1166
4|1|144 भ्रातुर्व्यच्च 1167
4|1|145 व्यन् सपत्ने 1168
4|1|146 रेवत्यादिभ्यष्ठक् 1169
4|1|147 गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च 1171
4|1|148 वृद्धाट्ठक् सौवीरेषु बहुलम् 1172
4|1|149 फेश्छ च 1173
4|1|150 फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णफिञौ 1174
4|1|151 कुर्वादिभ्यो ण्यः 1175
4|1|152 सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च 1176
4|1|153 उदीचामिञ् 1177
4|1|154 तिकादिभ्यः फिञ् 1178
4|1|155 कौसल्यकार्मार्याभ्यां च 1179
4|1|156 अणो द्व्यचः 1180
4|1|157 उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ 1181
4|1|158 वाकिनादीनां कुक् च 1182
4|1|159 पुत्रान्तादन्यतरस्याम् 1183
4|1|160 प्राचामवृद्धात्‌ फिन् बहुलम्‌ 1184
4|1|161 मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च 1185
4|1|162 अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ 1089
4|1|163 जीवति तु वंश्ये युवा 1090
4|1|164 भ्रातरि च ज्यायसि 1091
4|1|165 वाऽन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति 1092
4|1|166 वृद्धस्य च पूजायाम् 0
4|1|167 यूनश्च कुत्सायाम् 0
4|1|168 जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ् 1186
4|1|169 साल्वेयगान्धारिभ्यां च 1187
4|1|170 द्व्यञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् 1188
4|1|171 वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ् 1189
4|1|172 कुरुणादिभ्यो ण्यः 1190
4|1|173 साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ् 1191
4|1|174 ते तद्राजाः 1192
4|1|175 कम्बोजाल्लुक् 1194
4|1|176 स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च 1195
4|1|177 अतश्च 1196
4|1|178 न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः 1197
4|2|1 तेन रक्तं रागात्‌ 1202
4|2|2 लाक्षारोचनाशकलकर्दमाट्ठक् 1203
4|2|3 नक्षत्रेण युक्तः कालः 1204
4|2|4 लुबविशेषे 1205
4|2|5 संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ 1206
4|2|6 द्वंद्वाच्छः 1207
4|2|7 दृष्टं साम 1208
4|2|8 कलेर्ढक् 1209
4|2|9 वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ 1210
4|2|10 परिवृतो रथः 1211
4|2|11 पाण्डुकम्बलादिनिः 1212
4|2|12 द्वैपवैयाघ्रादञ् 1213
4|2|13 कौमारापूर्ववचने 1214
4|2|14 तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः 1215
4|2|15 स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते 1216
4|2|16 संस्कृतं भक्षाः 1217
4|2|17 शूलोखाद्यत्‌ 1218
4|2|18 दध्नष्ठक् 1219
4|2|19 उदश्वितोऽन्यतरस्याम् 1220
4|2|20 क्षीराड्ढञ् 1222
4|2|21 सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् 1223
4|2|22 आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् 1224
4|2|23 विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्त्तिकीचैत्रीभ्यः 1225
4|2|24 सास्य देवता 1226
4|2|25 कस्येत्‌ 1227
4|2|26 शुक्राद्घन् 1228
4|2|27 अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घः 1229
4|2|28 छ च 1230
4|2|29 महेन्द्राद्घाणौ च 1231
4|2|30 सोमाट्ट्यण् 1232
4|2|31 वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ 1233
4|2|32 द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च 1235
4|2|33 अग्नेर्ढक् 1236
4|2|34 कालेभ्यो भववत्‌ 1237
4|2|35 महाराजप्रोष्ठपदाट्ठञ् 1238
4|2|36 पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः 1242
4|2|37 तस्य समूहः 1243
4|2|38 भिक्षादिभ्योऽण् 1244
4|2|39 गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ् 1246
4|2|40 केदाराद्यञ् च 1248
4|2|41 ठञ् कवचिनश्च 1249
4|2|42 ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् 1250
4|2|43 ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यः तल् 1251
4|2|44 अनुदात्तादेरञ् 1253
4|2|45 खण्डिकादिभ्यश्च 1254
4|2|46 चरणेभ्यो धर्मवत्‌ 1255
4|2|47 अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् 1256
4|2|48 केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम् 1257
4|2|49 पाशादिभ्यो यः 1258
4|2|50 खलगोरथात्‌ 1259
4|2|51 इनित्रकट्यचश्च 1260
4|2|52 विषयो देशे 1261
4|2|53 राजन्यादिभ्यो वुञ् 1262
4|2|54 भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ 1263
4|2|55 सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु 1264
4|2|56 संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः 1265
4|2|57 तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायाम् णः 1266
4|2|58 घञः साऽस्यां क्रियेति ञः 1267
4|2|59 तदधीते तद्वेद 1269
4|2|60 क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्ठक् 1270
4|2|61 क्रमादिभ्यो वुन् 1271
4|2|62 अनुब्राह्मणादिनिः 1272
4|2|63 वसन्तादिभ्यष्ठक् 1273
4|2|64 प्रोक्ताल्लुक् 1274
4|2|65 सूत्राच्च कोपधात्‌ 1277
4|2|66 छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि 1278
4|2|67 तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि 1279
4|2|68 तेन निर्वृत्तम् 1280
4|2|69 तस्य निवासः 1281
4|2|70 अदूरभवश्च 1282
4|2|71 ओरञ् 1283
4|2|72 मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ 1284
4|2|73 बह्वचः कूपेषु 1285
4|2|74 उदक् च विपाशः 1286
4|2|75 संकलादिभ्यश्च 1287
4|2|76 स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु 1288
4|2|77 सुवास्त्वादिभ्योऽण् 1289
4|2|78 रोणी 1290
4|2|79 कोपधाच्च 1291
4|2|80 वुञ्छण्कठजिलशेनिरढञ्ण्ययफक्फिञिञ्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाऽश्मसखिसंकाशबलपक्षकर्णसुतंगमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः 1292
4|2|81 जनपदे लुप्‌ 1293
4|2|82 वरणादिभ्यश्च 1301
4|2|83 शर्कराया वा 1302
4|2|84 ठक्छौ च 1303
4|2|85 नद्यां मतुप्‌ 1304
4|2|86 मध्वादिभ्यश्च 1305
4|2|87 कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ 1306
4|2|88 नडशादाड्ड्वलच् 1307
4|2|89 शिखाया वलच् 1308
4|2|90 उत्करादिभ्यश्छः 1309
4|2|91 नडादीनां कुक् च 1310
4|2|92 शेषे 1312
4|2|93 राष्ट्रावारपाराद्घखौ 1313
4|2|94 ग्रामाद्यखञौ 1314
4|2|95 कत्त्र्यादिभ्यो ढकञ् 1315
4|2|96 कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु 1316
4|2|97 नद्यादिभ्यो ढक् 1317
4|2|98 दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक् 1318
4|2|99 कापिश्याः ष्फक् 1319
4|2|100 रंकोरमनुष्येऽण् च 1320
4|2|101 द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ 1321
4|2|102 कन्थायाष्ठक् 1322
4|2|103 वर्णौ वुक् 1323
4|2|104 अव्ययात्त्यप्‌ 1324
4|2|105 ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम् 1326
4|2|106 तीररूप्योत्तरपदादञ्ञौ 1327
4|2|107 दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां ञः 1328
4|2|108 मद्रेभ्योऽञ् 1329
4|2|109 उदीच्यग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात्‌ 1330
4|2|110 प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् 1331
4|2|111 कण्वादिभ्यो गोत्रे 1332
4|2|112 इञश्च 1333
4|2|113 न द्व्यचः प्राच्यभरतेषु 1334
4|2|114 वृद्धाच्छः 1337
4|2|115 भवतष्ठक्छसौ 1339
4|2|116 काश्यादिभ्यष्ठञ्ञिठौ 1340
4|2|117 वाहीकग्रामेभ्यश्च 1341
4|2|118 विभाषोशीनरेषु 1342
4|2|119 ओर्देशे ठञ् 1343
4|2|120 वृद्धात्‌ प्राचाम् 1344
4|2|121 धन्वयोपधाद्वुञ् 1345
4|2|122 प्रस्थपुरवहान्ताच्च 1346
4|2|123 रोपधेतोः प्राचाम् 1347
4|2|124 जनपदतदवध्योश्च 1348
4|2|125 अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ 1349
4|2|126 कच्छाग्निवक्त्रवर्त्तोत्तरपदात्‌ 1350
4|2|127 धूमादिभ्यश्च 1351
4|2|128 नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः 1352
4|2|129 अरण्यान्मनुष्ये 1353
4|2|130 विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम् 1354
4|2|131 मद्रवृज्योः कन् 1355
4|2|132 कोपधादण् 1356
4|2|133 कच्छादिभ्यश्च 1357
4|2|134 मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् 1358
4|2|135 अपदातौ साल्वात्‌ 1359
4|2|136 गोयवाग्वोश्च 1360
4|2|137 गर्तोत्तरपदाच्छः 1361
4|2|138 गहादिभ्यश्च 1362
4|2|139 प्राचां कटादेः 1363
4|2|140 राज्ञः क च 1364
4|2|141 वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ 1365
4|2|142 कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्‌ 1366
4|2|143 पर्वताच्च 1367
4|2|144 विभाषाऽमनुष्ये 1368
4|2|145 कृकणपर्णाद्भारद्वाजे 1369
4|3|1 युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च 1370
4|3|2 तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ 1371
4|3|3 तवकममकावेकवचने 1372
4|3|4 अर्धाद्यत्‌ 1374
4|3|5 परावराधमोत्तमपूर्वाच्च 1375
4|3|6 दिक्पूर्वपदाट्ठञ् च 1376
4|3|7 ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठञौ 1377
4|3|8 मध्यान्मः 1378
4|3|9 अ साम्प्रतिके 1379
4|3|10 द्वीपादनुसमुद्रं यञ् 1380
4|3|11 कालाट्ठञ् 1381
4|3|12 श्राद्धे शरदः 1382
4|3|13 विभाषा रोगातपयोः 1383
4|3|14 निशाप्रदोषाभ्यां च 1384
4|3|15 श्वसस्तुट् च 1385
4|3|16 संधिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण् 1387
4|3|17 प्रावृष एण्यः 1388
4|3|18 वर्षाभ्यष्ठक् 1389
4|3|19 छन्दसि ठञ् 3450
4|3|20 वसन्ताच्च 3451
4|3|21 हेमन्ताच्च 3452
4|3|22 सर्वत्राण् च तलोपश्च 1390
4|3|23 सायंचिरम्प्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुट् च 1391
4|3|24 विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् 1392
4|3|25 तत्र जातः 1393
4|3|26 प्रावृषष्ठप्‌ 1394
4|3|27 संज्ञायां शरदो वुञ् 1395
4|3|28 पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन् 1401
4|3|29 पथः पन्थ च 1402
4|3|30 अमावास्याया वा 1403
4|3|31 अ च 1404
4|3|32 सिन्ध्वपकराभ्यां कन् 1405
4|3|33 अणञौ च 1406
4|3|34 श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाऽषाढाबहुलाल्लुक् 1407
4|3|35 स्थानान्तगोशालखरशालाच्च 1410
4|3|36 वत्सशालाऽभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा 1411
4|3|37 नक्षत्रेभ्यो बहुलम् 1412
4|3|38 कृतलब्धक्रीतकुशलाः 1413
4|3|39 प्रायभवः 1414
4|3|40 उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक् 1415
4|3|41 संभूते 1416
4|3|42 कोशाड्ढञ् 1417
4|3|43 कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु 1418
4|3|44 उप्ते च 1419
4|3|45 आश्वयुज्या वुञ् 1420
4|3|46 ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् 1421
4|3|47 देयमृणे 1422
4|3|48 कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् 1423
4|3|49 ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् 1424
4|3|50 संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च 1425
4|3|51 व्याहरति मृगः 1426
4|3|52 तदस्य सोढम् 1427
4|3|53 तत्र भवः 1428
4|3|54 दिगादिभ्यो यत्‌ 1429
4|3|55 शरीरावयवाच्च 1430
4|3|56 दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् 1433
4|3|57 ग्रीवाभ्योऽण् च 1434
4|3|58 गम्भीराञ्ञ्यः 1435
4|3|59 अव्ययीभावाच्च 1436
4|3|60 अन्तःपूर्वपदाट्ठञ् 1437
4|3|61 ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ 1440
4|3|62 जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः 1441
4|3|63 वर्गान्ताच्च 1442
4|3|64 अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् 1443
4|3|65 कर्णललाटात्‌ कनलंकारे 1444
4|3|66 तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः 1445
4|3|67 बह्वचोऽन्तोदात्ताट्ठञ् 1446
4|3|68 क्रतुयज्ञेभ्यश्च 1447
4|3|69 अध्यायेष्वेवर्षेः 1448
4|3|70 पौरोडाशपुरोडाशात् ष्ठन् 1449
4|3|71 छन्दसो यदणौ 1450
4|3|72 द्व्यजृद्ब्राह्मणर्क्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक् 1451
4|3|73 अणृगयनादिभ्यः 1452
4|3|74 तत आगतः 1453
4|3|75 ठगायस्थानेभ्यः 1454
4|3|76 शुण्डिकादिभ्योऽण् 1455
4|3|77 विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ् 1456
4|3|78 ऋतष्ठञ् 1457
4|3|79 पितुर्यच्च 1458
4|3|80 गोत्रादङ्कवत्‌ 1459
4|3|81 हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः 1461
4|3|82 मयट् च 1462
4|3|83 प्रभवति 1463
4|3|84 विदूराञ्ञ्यः 1464
4|3|85 तद्गच्छति पथिदूतयोः 1465
4|3|86 अभिनिष्क्रामति द्वारम् 1466
4|3|87 अधिकृत्य कृते ग्रन्थे 1467
4|3|88 शिशुक्रन्दयमसभद्वंद्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः 1468
4|3|89 सोऽस्य निवासः 1469
4|3|90 अभिजनश्च 1470
4|3|91 आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते 1471
4|3|92 शण्डिकादिभ्यो ञ्यः 1472
4|3|93 सिन्धुतक्षशिलाऽऽदिभ्योऽणञौ 1473
4|3|94 तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्छण्ढञ्यकः 1474
4|3|95 भक्तिः 1475
4|3|96 अचित्ताददेशकालाट्ठक् 1476
4|3|97 महाराजाट्ठञ् 1477
4|3|98 वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् 1478
4|3|99 गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् 1479
4|3|100 जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने 1480
4|3|101 तेन प्रोक्तम् 1481
4|3|102 तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण् 1482
4|3|103 काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः 1483
4|3|104 कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च 1484
4|3|105 पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 1485
4|3|106 शौनकादिभ्यश्छन्दसि 1486
4|3|107 कठचरकाल्लुक् 1487
4|3|108 कलापिनोऽण् 1488
4|3|109 छगलिनो ढिनुक् 1489
4|3|110 पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः 1490
4|3|111 कर्मन्दकृशाश्वादिनिः 1491
4|3|112 तेनैकदिक् 1492
4|3|113 तसिश्च 1493
4|3|114 उरसो यच्च 1494
4|3|115 उपज्ञाते 1495
4|3|116 कृते ग्रन्थे 1496
4|3|117 संज्ञायाम् 1497
4|3|118 कुलालादिभ्यो वुञ् 1498
4|3|119 क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ् 1499
4|3|120 तस्येदम् 1500
4|3|121 रथाद्यत्‌ 1501
4|3|122 पत्त्रपूर्वादञ् 1502
4|3|123 पत्त्राध्वर्युपरिषदश्च 1503
4|3|124 हलसीराट्ठक् 1504
4|3|125 द्वंद्वाद्वुन् वैरमैथुनिकयोः 1505
4|3|126 गोत्रचरणाद्वुञ् 1506
4|3|127 संघाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण् 1507
4|3|128 शाकलाद्वा 1508
4|3|129 छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वृचनटाञ्ञ्यः 1509
4|3|130 न दण्डमाणवान्तेवासिषु 1510
4|3|131 रैवतिकादिभ्यश्छः 1511
4|3|132 कौपिञ्जलहास्तिपदादण् 1512
4|3|133 आथर्वणिकस्येकलोपश्च 1513
4|3|134 तस्य विकारः 1514
4|3|135 अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः 1515
4|3|136 बिल्वादिभ्योऽण् 1516
4|3|137 कोपधाच्च 1517
4|3|138 त्रपुजतुनोः षुक् 1518
4|3|139 ओरञ् 1519
4|3|140 अनुदात्तादेश्च 1520
4|3|141 पलाशादिभ्यो वा 1521
4|3|142 शम्याष्ट्लञ् 1522
4|3|143 मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः 1523
4|3|144 नित्यं वृद्धशरादिभ्यः 1524
4|3|145 गोश्च पुरीषे 1525
4|3|146 पिष्टाच्च 1526
4|3|147 संज्ञायां कन् 1527
4|3|148 व्रीहेः पुरोडाशे 1528
4|3|149 असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ 1529
4|3|150 द्व्यचश्छन्दसि 3453
4|3|151 नोत्वद्वर्ध्रबिल्वात्‌ 3454
4|3|152 तालादिभ्योऽण् 1530
4|3|153 जातरूपेभ्यः परिमाणे 1531
4|3|154 प्राणिरजतादिभ्योऽञ् 1532
4|3|155 ञितश्च तत्प्रत्ययात्‌ 1533
4|3|156 क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ 1534
4|3|157 उष्ट्राद्वुञ् 1535
4|3|158 उमोर्णयोर्वा 1536
4|3|159 एण्या ढञ् 1537
4|3|160 गोपयसोर्यत्‌ 1538
4|3|161 द्रोश्च 1539
4|3|162 माने वयः 1540
4|3|163 फले लुक् 1541
4|3|164 प्लक्षादिभ्योऽण् 1542
4|3|165 जम्ब्वा वा 1544
4|3|166 लुप् च 1545
4|3|167 हरीतक्यादिभ्यश्च 1546
4|3|168 कंसीयपरशव्ययोर्यञञौ लुक् च 1547
4|4|1 प्राग्वहतेष्ठक् 1548
4|4|2 तेन दीव्यति खनति जयति जितम् 1550
4|4|3 संस्कृतम् 1551
4|4|4 कुलत्थकोपधादण् 1552
4|4|5 तरति 1553
4|4|6 गोपुच्छाट्ठञ् 1554
4|4|7 नौद्व्यचष्ठन् 1555
4|4|8 चरति 1556
4|4|9 आकर्षात् ष्ठल् 1557
4|4|10 पर्पादिभ्यः ष्ठन् 1558
4|4|11 श्वगणाट्ठञ्च 1559
4|4|12 वेतनादिभ्यो जीवति 1562
4|4|13 वस्नक्रयविक्रयाट्ठन् 1563
4|4|14 आयुधाच्छ च 1564
4|4|15 हरत्युत्सङ्गादिभ्यः 1565
4|4|16 भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् 1566
4|4|17 विभाषा विवधवीवधात्‌ 1567
4|4|18 अण् कुटिलिकायाः 1568
4|4|19 निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः 1569
4|4|20 क्त्रेर्मम् नित्यं 1570
4|4|21 अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ 1571
4|4|22 संसृष्टे 1572
4|4|23 चूर्णादिनिः 1573
4|4|24 लवणाल्लुक् 1574
4|4|25 मुद्गादण् 1575
4|4|26 व्यञ्जनैरुपसिक्ते 1576
4|4|27 ओजस्सहोऽम्भसा वर्तते 1577
4|4|28 तत् प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् 1578
4|4|29 परिमुखं च 1579
4|4|30 प्रयच्छति गर्ह्यम् 1580
4|4|31 कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठन्ष्ठचौ 1581
4|4|32 उञ्छति 1582
4|4|33 रक्षति 1583
4|4|34 शब्ददर्दुरं करोति 1584
4|4|35 पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति 1585
4|4|36 परिपन्थं च तिष्ठति 1586
4|4|37 माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति 1587
4|4|38 आक्रन्दाट्ठञ्च 1588
4|4|39 पदोत्तरपदं गृह्णाति 1589
4|4|40 प्रतिकण्ठार्थललामं च 1590
4|4|41 धर्मं चरति 1591
4|4|42 प्रतिपथमेति ठंश्च 1592
4|4|43 समवायान् समवैति 1593
4|4|44 परिषदो ण्यः 1594
4|4|45 सेनाया वा 1595
4|4|46 संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति 1596
4|4|47 तस्य धर्म्यम् 1597
4|4|48 अण् महिष्यादिभ्यः 1598
4|4|49 ऋतोऽञ् 1599
4|4|50 अवक्रयः 1600
4|4|51 तदस्य पण्यम् 1601
4|4|52 लवणाट्ठञ् 1602
4|4|53 किशरादिभ्यः ष्ठन् 1603
4|4|54 शलालुनोऽन्यतरस्याम् 1604
4|4|55 शिल्पम्‌ 1605
4|4|56 मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम् 1606
4|4|57 प्रहरणम् 1607
4|4|58 परश्वधाट्ठञ्च 1608
4|4|59 शक्तियष्ट्योरीकक् 1609
4|4|60 अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः 1610
4|4|61 शीलम् 1611
4|4|62 छत्रादिभ्यो णः 1612
4|4|63 कर्माध्ययने वृत्तम् 1614
4|4|64 बह्वच्पूर्वपदाट्ठच् 1615
4|4|65 हितं भक्षाः 1616
4|4|66 तदस्मै दीयते नियुक्तम् 1617
4|4|67 श्राणामांसौदनाट्टिठन् 1618
4|4|68 भक्तादणन्यतरस्याम् 1619
4|4|69 तत्र नियुक्तः 1620
4|4|70 अगारान्ताट्ठन् 1621
4|4|71 अध्यायिन्यदेशकालात्‌ 1622
4|4|72 कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति 1623
4|4|73 निकटे वसति 1624
4|4|74 आवसथात् ष्ठल् 1625
4|4|75 प्राग्घिताद्यत्‌ 1626
4|4|76 तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् 1627
4|4|77 धुरो यड्ढकौ 1628
4|4|78 खः सर्वधुरात्‌ 1630
4|4|79 एकधुराल्लुक् च 1631
4|4|80 शकटादण् 1632
4|4|81 हलसीराट्ठक् 1633
4|4|82 संज्ञायां जन्याः 1634
4|4|83 विध्यत्यधनुषा 1635
4|4|84 धनगणं लब्धा 1636
4|4|85 अन्नाण्णः 1637
4|4|86 वशं गतः 1638
4|4|87 पदमस्मिन् दृश्यम्‌ 1639
4|4|88 मूलमस्याबर्हि 1640
4|4|89 संज्ञायां धेनुष्या 1641
4|4|90 गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः 1642
4|4|91 नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु 1643
4|4|92 धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते 1644
4|4|93 छन्दसो निर्मिते 1645
4|4|94 उरसोऽण् च 1646
4|4|95 हृदयस्य प्रियः 1647
4|4|96 बन्धने चर्षौ 1648
4|4|97 मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु 1649
4|4|98 तत्र साधुः 1650
4|4|99 प्रतिजनादिभ्यः खञ् 1651
4|4|100 भक्ताण्णः 1652
4|4|101 परिषदो ण्यः 1653
4|4|102 कथादिभ्यष्ठक् 1654
4|4|103 गुडादिभ्यष्ठञ् 1655
4|4|104 पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ् 1656
4|4|105 सभाया यः 1657
4|4|106 ढश्छन्दसि 3455
4|4|107 समानतीर्थे वासी 1658
4|4|108 समानोदरे शयित ओ चोदात्तः 1659
4|4|109 सोदराद्यः 1660
4|4|110 भवे छन्दसि 3456
4|4|111 पाथोनदीभ्यां ड्यण् 3457
4|4|112 वेशन्तहिमवद्भ्यामण् 3458
4|4|113 स्रोतसो विभाषा ड्यड्ड्यौ 3459
4|4|114 सगर्भसयूथसनुताद्यन् 3460
4|4|115 तुग्राद्घन् 3461
4|4|116 अग्राद्यत्‌ 3462
4|4|117 घच्छौ च 3463
4|4|118 समुद्राभ्राद्घः 3464
4|4|119 बर्हिषि दत्तम् 3465
4|4|120 दूतस्य भागकर्मणी 3466
4|4|121 रक्षोयातूनां हननी 3467
4|4|122 रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये 3468
4|4|123 असुरस्य स्वम् 3469
4|4|124 मायायामण् 3470
4|4|125 तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक् च मतोः 3471
4|4|126 अश्विमानण् 3472
4|4|127 वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ 3473
4|4|128 मत्वर्थे मासतन्वोः 3474
4|4|129 मधोर्ञ च 3475
4|4|130 ओजसोऽहनि यत्खौ 3476
4|4|131 वेशोयशआदेर्भगाद्यल् 3477
4|4|132 ख च 3478
4|4|133 पूर्वैः कृतमिनयौ च 3479
4|4|134 अद्भिः संस्कृतम् 3480
4|4|135 सहस्रेण संमितौ घः 3481
4|4|136 मतौ च 3482
4|4|137 सोममर्हति यः 3483
4|4|138 मये च 3484
4|4|139 मधोः 3485
4|4|140 वसोः समूहे च 3486
4|4|141 नक्षत्राद्घः 3487
4|4|142 सर्वदेवात्‌ तातिल् 3488
4|4|143 शिवशमरिष्टस्य करे 3489
4|4|144 भावे च 3490
5|1|1 प्राक् क्रीताच्छः 1661
5|1|2 उगवादिभ्यो यत् 1662
5|1|3 कम्बलाच्च संज्ञायाम् 1663
5|1|4 विभाषा हविरपूपादिभ्यः 1664
5|1|5 तस्मै हितम् 1665
5|1|6 शरीरावयवाद्यत्‌ 1666
5|1|7 खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च 1668
5|1|8 अजाविभ्यां थ्यन् 1669
5|1|9 आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः 1670
5|1|10 सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ 1672
5|1|11 माणवचरकाभ्यां खञ् 1673
5|1|12 तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ 1674
5|1|13 छदिरुपधिबलेः ढञ् 1675
5|1|14 ऋषभोपानहोर्ञ्यः 1676
5|1|15 चर्म्मणोऽञ् 1677
5|1|16 तदस्य तदस्मिन् स्यादिति 1678
5|1|17 परिखाया ढञ् 1679
5|1|18 प्राग्वतेष्ठञ् 1680
5|1|19 आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक् 1681
5|1|20 असमासे निष्कादिभ्यः 1682
5|1|21 शताच्च ठन्यतावशते 1686
5|1|22 संख्याया अतिशदन्तायाः कन् 1687
5|1|23 वतोरिड्वा 1688
5|1|24 विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वुन्नसंज्ञायाम्‌ 1689
5|1|25 कंसाट्टिठन् 1690
5|1|26 शूर्पादञन्यतरस्याम् 1691
5|1|27 शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण् 1692
5|1|28 अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् 1693
5|1|29 विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम् 1694
5|1|30 द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्‌ 1695
5|1|31 बिस्ताच्च 1696
5|1|32 विंशतिकात्‌ खः 1697
5|1|33 खार्या ईकन् 1698
5|1|34 पणपादमाषशताद्यत्‌ 1699
5|1|35 शाणाद्वा 1700
5|1|36 द्वित्रिपूर्वादण् च 1701
5|1|37 तेन क्रीतम् 1702
5|1|38 तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ 1704
5|1|39 गोद्व्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌ 1705
5|1|40 पुत्राच्छ च 1706
5|1|41 सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ 1707
5|1|42 तस्येश्वरः 1708
5|1|43 तत्र विदित इति च 1709
5|1|44 लोकसर्वलोकाट्ठञ् 1710
5|1|45 तस्य वापः 1711
5|1|46 पात्रात् ष्ठन् 1712
5|1|47 तदस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते 1713
5|1|48 पूरणार्धाट्ठन् 1714
5|1|49 भागाद्यच्च 1715
5|1|50 तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः 1716
5|1|51 वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ 1717
5|1|52 सम्भवत्यवहरति पचति 1718
5|1|53 आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम् 1719
5|1|54 द्विगोः ष्ठंश्च 1720
5|1|55 कुलिजाल्लुक्खौ च 1721
5|1|56 सोऽस्यांशवस्नभृतयः 1722
5|1|57 तदस्य परिमाणम् 1723
5|1|58 संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु 1724
5|1|59 पङ्क्तिविंशतित्रिंशत्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम् 1725
5|1|60 पञ्चद्दशतौ वर्गे वा 1726
5|1|61 सप्तनोऽञ् छन्दसि 3491
5|1|62 त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण् 1727
5|1|63 तद् अर्हति 1728
5|1|64 छेदादिभ्यो नित्यम् 1729
5|1|65 शीर्षच्छेदाद्यच्च 1730
5|1|66 दण्डादिभ्यः 1731
5|1|67 छन्दसि च 3492
5|1|68 पात्राद्घंश्च 1732
5|1|69 कडङ्करदक्षिणाच्छ च 1733
5|1|70 स्थालीबिलात्‌ 1734
5|1|71 यज्ञर्त्विग्भ्यां घखञौ 1735
5|1|72 पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति 1736
5|1|73 संशयमापन्नः 1737
5|1|74 योजनं गच्छति 1738
5|1|75 पथः ष्कन् 1739
5|1|76 पन्थो ण नित्यम् 1740
5|1|77 उत्तरपथेनाहृतं च 1741
5|1|78 कालात्‌ 1742
5|1|79 तेन निर्वृत्तम् 1743
5|1|80 तमधीष्टो भृतो भूतो भावी 1744
5|1|81 मासाद्वयसि यत्खञौ 1745
5|1|82 द्विगोर्यप्‌ 1746
5|1|83 षण्मासाण्ण्यच्च 1747
5|1|84 अवयसि ठंश्च 1748
5|1|85 समायाः खः 1749
5|1|86 द्विगोर्वा 1750
5|1|87 रात्र्यहस्संवत्सराच्च 1751
5|1|88 वर्षाल्लुक् च 1753
5|1|89 चित्तवति नित्यम् 1755
5|1|90 षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते 1756
5|1|91 वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि 3493
5|1|92 सम्परिपूर्वात्‌ ख च 3494
5|1|93 तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम् 1757
5|1|94 तदस्य ब्रह्मचर्यम् 1758
5|1|95 तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः 1759
5|1|96 तत्र च दीयते कार्यं भववत्‌ 1760
5|1|97 व्युष्टादिभ्योऽण् 1761
5|1|98 तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ 1762
5|1|99 सम्पादिनि 1763
5|1|100 कर्मवेषाद्यत् 1764
5|1|101 तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः 1765
5|1|102 योगाद्यच्च 1766
5|1|103 कर्मण उकञ् 1767
5|1|104 समयस्तदस्य प्राप्तम् 1768
5|1|105 ऋतोरण् 1769
5|1|106 छन्दसि घस् 3495
5|1|107 कालाद्यत्‌ 1770
5|1|108 प्रकृष्टे ठञ् 1771
5|1|109 प्रयोजनम् 1772
5|1|110 विशाखाषाढादण् मन्थदण्डयोः 1773
5|1|111 अनुप्रवचनादिभ्यश्छः 1774
5|1|112 समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ 1775
5|1|113 ऐकागारिकट् चौरे 1776
5|1|114 आकालिकडाद्यन्तवचने 1777
5|1|115 तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः 1778
5|1|116 तत्र तस्येव 1779
5|1|117 तदर्हम् 1780
5|1|118 उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे 3496
5|1|119 तस्य भावस्त्वतलौ 1781
5|1|120 आ च त्वात्‌ 1782
5|1|121 न नञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसंगतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः 1783
5|1|122 पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 1784
5|1|123 वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ् च 1787
5|1|124 गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च 1788
5|1|125 स्तेनाद्यन्नलोपश्च 1790
5|1|126 सख्युर्यः 1791
5|1|127 कपिज्ञात्योर्ढक् 1792
5|1|128 पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् 1793
5|1|129 प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ् 1794
5|1|130 हायनान्तयुवादिभ्योऽण् 1795
5|1|131 इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ 1796
5|1|132 योपधाद्गुरूपोत्तमाद्वुञ् 1797
5|1|133 द्वंद्वमनोज्ञादिभ्यश्च 1798
5|1|134 गोत्रचरणाच्श्लाघात्याकारतदवेतेषु 1799
5|1|135 होत्राभ्यश्छः 1800
5|1|136 ब्रह्मणस्त्वः 1801
5|2|1 धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् 1802
5|2|2 व्रीहिशाल्योर्ढक् 1803
5|2|3 यवयवकषष्टिकादत्‌ 1804
5|2|4 विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाऽणुभ्यः 1805
5|2|5 सर्वचर्मणः कृतः खखञौ 1806
5|2|6 यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः 1807
5|2|7 तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति 1808
5|2|8 आप्रपदं प्राप्नोति 1809
5|2|9 अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु 1810
5|2|10 परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति 1811
5|2|11 अवारपारात्यन्तानुकामं गामी 1812
5|2|12 समांसमां विजायते 1813
5|2|13 अद्यश्वीनाऽवष्टब्धे 1814
5|2|14 आगवीनः 1815
5|2|15 अनुग्वलंगामी 1816
5|2|16 अध्वनो यत्खौ 1817
5|2|17 अभ्यमित्राच्छ च 1818
5|2|18 गोष्ठात्‌ खञ् भूतपूर्वे 1819
5|2|19 अश्वस्यैकाहगमः 1820
5|2|20 शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः 1821
5|2|21 व्रातेन जीवति 1822
5|2|22 साप्तपदीनं सख्यम् 1823
5|2|23 हैयंगवीनं संज्ञायाम् 1824
5|2|24 तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ 1825
5|2|25 पक्षात्तिः 1826
5|2|26 तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ 1827
5|2|27 विनञ्भ्यां नानाञौ नसह 1828
5|2|28 वेः शालच्छङ्कटचौ 1829
5|2|29 सम्प्रोदश्च कटच् 1830
5|2|30 अवात्‌ कुटारच्च 1831
5|2|31 नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्राटचः 1832
5|2|32 नेर्बिडज्बिरीसचौ 1833
5|2|33 इनच्पिटच्चिकचि च 1834
5|2|34 उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः 1835
5|2|35 कर्मणि घटोऽठच् 1836
5|2|36 तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् 1837
5|2|37 प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः 1838
5|2|38 पुरुषहस्तिभ्यामण् च 1839
5|2|39 यद्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ 1840
5|2|40 किमिदंभ्यां वो घः 1841
5|2|41 किमः संख्यापरिमाणे डति च 1842
5|2|42 संख्याया अवयवे तयप्‌ 1843
5|2|43 द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा 1844
5|2|44 उभादुदात्तो नित्यम् 1845
5|2|45 तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः 1846
5|2|46 शदन्तविंशतेश्च 1847
5|2|47 संख्याया गुणस्य निमाने मयट् 1848
5|2|48 तस्य पूरणे डट् 1849
5|2|49 नान्तादसंख्यादेर्मट् 1850
5|2|50 थट् चच्छन्दसि 3497
5|2|51 षट्कतिकतिपयचतुरां थुक् 1851
5|2|52 बहुपूगगणसंघस्य तिथुक् 1852
5|2|53 वतोरिथुक् 1853
5|2|54 द्वेस्तीयः 1854
5|2|55 त्रेः सम्प्रसारणम् च 1855
5|2|56 विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् 1856
5|2|57 नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च 1857
5|2|58 षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः 1858
5|2|59 मतौ छः सूक्तसाम्नोः 1859
5|2|60 अध्यायानुवाकयोर्लुक् 1860
5|2|61 विमुक्तादिभ्योऽण् 1861
5|2|62 गोषदादिभ्यो वुन् 1862
5|2|63 तत्र कुशलः पथः 1863
5|2|64 आकर्षादिभ्यः कन् 1864
5|2|65 धनहिरण्यात्‌ कामे 1865
5|2|66 स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते 1866
5|2|67 उदराट्ठगाद्यूने 1867
5|2|68 सस्येन परिजातः 1868
5|2|69 अंशं हारी 1869
5|2|70 तन्त्रादचिरापहृते 1870
5|2|71 ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम् 1871
5|2|72 शीतोष्णाभ्यां कारिणि 1872
5|2|73 अधिकम् 1873
5|2|74 अनुकाभिकाभीकः कमिता 1874
5|2|75 पार्श्वेनान्विच्छति 1875
5|2|76 अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ 1876
5|2|77 तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा 1877
5|2|78 स एषां ग्रामणीः 1878
5|2|79 शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे 1879
5|2|80 उत्क उन्मनाः 1880
5|2|81 कालप्रयोजनाद्रोगे 1881
5|2|82 तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ 1882
5|2|83 कुल्माषादञ् 1883
5|2|84 श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते 1884
5|2|85 श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ 1885
5|2|86 पूर्वादिनिः 1886
5|2|87 सपूर्वाच्च 1887
5|2|88 इष्टादिभ्यश्च 1888
5|2|89 छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि 1889
5|2|90 अनुपद्यन्वेष्टा 1890
5|2|91 साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम् 1891
5|2|92 क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः 1892
5|2|93 इन्द्रियमिन्द्रलिंगमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा 1893
5|2|94 तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 1894
5|2|95 रसादिभ्यश्च 1895
5|2|96 प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् 1903
5|2|97 सिध्मादिभ्यश्च 1904
5|2|98 वत्सांसाभ्यां कामबले 1905
5|2|99 फेनादिलच् च 1906
5|2|100 लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः 1907
5|2|101 प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः 1908
5|2|102 तपःसहस्राभ्यां विनीनी 1909
5|2|103 अण् च 1910
5|2|104 सिकताशर्कराभ्यां च 1911
5|2|105 देशे लुबिलचौ च 1912
5|2|106 दन्त उन्नत उरच् 1913
5|2|107 ऊषसुषिमुष्कमधो रः 1914
5|2|108 द्युद्रुभ्यां मः 1915
5|2|109 केशाद्वोऽन्यतरस्याम् 1916
5|2|110 गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम् 1917
5|2|111 काण्डाण्डादीरन्नीरचौ 1918
5|2|112 रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच् 1919
5|2|113 दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम् 1920
5|2|114 ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः 1921
5|2|115 अत इनिठनौ 1922
5|2|116 व्रीह्यादिभ्यश्च 1923
5|2|117 तुन्दादिभ्य इलच् च 1924
5|2|118 एकगोपूर्वाट्ठञ् नित्यम् 1925
5|2|119 शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ 1926
5|2|120 रूपादाहतप्रशंसयोरप्‌ 1927
5|2|121 अस्मायामेधास्रजो विनिः 1928
5|2|122 बहुलं छन्दसि 3498
5|2|123 ऊर्णाया युस् 1929
5|2|124 वाचो ग्मिनिः 1930
5|2|125 आलजाटचौ बहुभाषिणि 1931
5|2|126 स्वामिन्नैश्वर्ये 1932
5|2|127 अर्शआदिभ्योऽच् 1933
5|2|128 द्वंद्वोपतापगर्ह्यात्‌ प्राणिस्थादिनिः 1934
5|2|129 वातातिसाराभ्यां कुक् च 1935
5|2|130 वयसि पूरणात्‌ 1936
5|2|131 सुखादिभ्यश्च 1937
5|2|132 धर्मशीलवर्णान्ताच्च 1938
5|2|133 हस्ताज्जातौ 1939
5|2|134 वर्णाद्ब्रह्मचारिणि 1940
5|2|135 पुष्करादिभ्यो देशे 1941
5|2|136 बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम् 1942
5|2|137 संज्ञायां मन्माभ्याम् 1943
5|2|138 कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः 1944
5|2|139 तुन्दिवलिवटेर्भः 1945
5|2|140 अहंशुभमोर्युस् 1946
5|3|1 प्राग्दिशो विभक्तिः 1947
5|3|2 किंसर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः 1948
5|3|3 इदम इश् 1949
5|3|4 एतेतौ रथोः 1950
5|3|5 एतदोऽन् 1951
5|3|6 सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि 1952
5|3|7 पञ्चम्यास्तसिल् 1953
5|3|8 तसेश्च 1955
5|3|9 पर्यभिभ्यां च 1956
5|3|10 सप्तम्यास्त्रल् 1957
5|3|11 इदमो हः 1958
5|3|12 किमोऽत्‌ 1959
5|3|13 वा ह च च्छन्दसि 1961
5|3|14 इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते 1963
5|3|15 सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा 1964
5|3|16 इदमो र्हिल् 1965
5|3|17 अधुना 1966
5|3|18 दानीं च 1967
5|3|19 तदो दा च 1968
5|3|20 तयोर्दार्हिलौ च च्छन्दसि 3499
5|3|21 अनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम् 1969
5|3|22 सद्यःपरुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः 1970
5|3|23 प्रकारवचने थाल् 1971
5|3|24 इदमस्थमुः 1972
5|3|25 किमश्च 1973
5|3|26 था हेतौ च च्छन्दसि 3500
5|3|27 दिक्‌शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः 1974
5|3|28 दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् 1978
5|3|29 विभाषा परावराभ्याम् 1979
5|3|30 अञ्चेर्लुक् 1980
5|3|31 उपर्युपरिष्टात्‌ 1981
5|3|32 पश्चात्‌ 1982
5|3|33 पश्च पश्चा च च्छन्दसि 3501
5|3|34 उत्तराधरदक्षिणादातिः 1983
5|3|35 एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः 1984
5|3|36 दक्षिणादाच् 1985
5|3|37 आहि च दूरे 1986
5|3|38 उत्तराच्च 1987
5|3|39 पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ 1975
5|3|40 अस्ताति च 1976
5|3|41 विभाषावरस्य 1977
5|3|42 संख्याया विधार्थे धा 1988
5|3|43 अधिकरणविचाले च 1989
5|3|44 एकाद्धो ध्यमुञन्यतरस्याम् 1990
5|3|45 द्वित्र्योश्च धमुञ् 1991
5|3|46 एधाच्च 1992
5|3|47 याप्ये पाशप्‌ 1993
5|3|48 पूरणाद्भागे तीयादन् 1994
5|3|49 प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि 1995
5|3|50 षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च 1996
5|3|51 मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च 1997
5|3|52 एकादाकिनिच्चासहाये 1998
5|3|53 भूतपूर्वे चरट् 1999
5|3|54 षष्ठ्या रूप्य च 2000
5|3|55 अतिशायने तमबिष्ठनौ 2001
5|3|56 तिङश्च 2002
5|3|57 द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ 2005
5|3|58 अजादी गुणवचनादेव 2006
5|3|59 तुश्छन्दसि 2007
5|3|60 प्रशस्यस्य श्रः 2009
5|3|61 ज्य च 2011
5|3|62 वृद्धस्य च 2013
5|3|63 अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ 2014
5|3|64 युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् 2019
5|3|65 विन्मतोर्लुक् 2020
5|3|66 प्रशंसायां रूपप्‌ 2021
5|3|67 ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः 2022
5|3|68 विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु 2023
5|3|69 प्रकारवचने जातीयर् 2024
5|3|70 प्रागिवात्कः 2025
5|3|71 अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक् टेः 2026
5|3|72 कस्य च दः 2027
5|3|73 अज्ञाते 2028
5|3|74 कुत्सिते 2029
5|3|75 संज्ञायां कन् 2030
5|3|76 अनुकम्पायाम् 2031
5|3|77 नीतौ च तद्युक्तात्‌ 2032
5|3|78 बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा 2033
5|3|79 घनिलचौ च 2034
5|3|80 प्राचामुपादेरडज्वुचौ च 2036
5|3|81 जातिनाम्नः कन् 2037
5|3|82 अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च 2039
5|3|83 ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः 2035
5|3|84 शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात्‌ 2038
5|3|85 अल्पे 2040
5|3|86 ह्रस्वे 2041
5|3|87 संज्ञायां कन् 2042
5|3|88 कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः 2043
5|3|89 कुत्वा डुपच् 2044
5|3|90 कासूगोणीभ्यां ष्टरच् 2045
5|3|91 वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे 2046
5|3|92 किंयत्तदो निर्द्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् 2047
5|3|93 वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् 2048
5|3|94 एकाच्च प्राचाम् 2049
5|3|95 अवक्षेपणे कन् 2050
5|3|96 इवे प्रतिकृतौ 2051
5|3|97 संज्ञायां च 2052
5|3|98 लुम्मनुष्ये 2053
5|3|99 जीविकार्थे चापण्ये 2054
5|3|100 देवपथादिभ्यश्च 2055
5|3|101 वस्तेर्ढञ् 2056
5|3|102 शिलाया ढः 2057
5|3|103 शाखादिभ्यो यत्‌ 2058
5|3|104 द्रव्यं च भव्ये 2059
5|3|105 कुशाग्राच्छः 2060
5|3|106 समासाच्च तद्विषयात्‌ 2061
5|3|107 शर्करादिभ्योऽण् 2062
5|3|108 अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् 2063
5|3|109 एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम् 2064
5|3|110 कर्कलोहितादीकक् 2065
5|3|111 प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल् छन्दसि 3502
5|3|112 पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ 2066
5|3|113 व्रातच्फञोरस्त्रियाम् 1100
5|3|114 आयुधजीविसंघाञ्ञ्यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ 2067
5|3|115 वृकाट्टेण्यण् 2068
5|3|116 दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः 2069
5|3|117 पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ 2070
5|3|118 अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छ्रुमदणो यञ् 2071
5|3|119 ञ्यादयस्तद्राजाः 2072
5|4|1 पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुन् लोपश्च 2073
5|4|2 दण्डव्यवसर्गयोश्च 2074
5|4|3 स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् 2075
5|4|4 अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ 2076
5|4|5 न सामिवचने 2077
5|4|6 बृहत्या आच्छादने 2078
5|4|7 अषडक्षाशितङ्ग्वलंकर्मालम्पुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः 2079
5|4|8 विभाषा अञ्चेरदिक्स्त्रियाम् 2080
5|4|9 जात्यन्ताच्छ बन्धुनि 2081
5|4|10 स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ 2082
5|4|11 किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे 2004
5|4|12 अमु च च्छन्दसि 3503
5|4|13 अनुगादिनष्ठक् 2083
5|4|14 णचः स्त्रियामञ् 3216
5|4|15 अणिनुणः 3219
5|4|16 विसारिणो मत्स्ये 2084
5|4|17 संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् 2085
5|4|18 द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् 2086
5|4|19 एकस्य सकृच्च 2087
5|4|20 विभाषा बहोर्धाविप्रकृष्टकाले 2088
5|4|21 तत्प्रकृतवचने मयट् 2089
5|4|22 समूहवच्च बहुषु 2090
5|4|23 अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः 2091
5|4|24 देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ 2092
5|4|25 पादार्घाभ्यां च 2093
5|4|26 अतिथेर्ञ्यः 2094
5|4|27 देवात्तल् 2095
5|4|28 अवेः कः 2096
5|4|29 यावादिभ्यः कन् 2097
5|4|30 लोहितान्मणौ 2098
5|4|31 वर्णे चानित्ये 2099
5|4|32 रक्ते 2100
5|4|33 कालाच्च 2101
5|4|34 विनयादिभ्यष्ठक् 2102
5|4|35 वाचो व्याहृतार्थायाम् 2103
5|4|36 तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण् 2104
5|4|37 ओषधेरजातौ 2105
5|4|38 प्रज्ञादिभ्यश्च 2106
5|4|39 मृदस्तिकन् 2107
5|4|40 सस्नौ प्रशंसायाम् 2108
5|4|41 वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दसि 3504
5|4|42 बह्वल्पार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्याम् 2109
5|4|43 संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् 2110
5|4|44 प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः 2111
5|4|45 अपादाने चाहीयरुहोः 2112
5|4|46 अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः 2113
5|4|47 हीयमानपापयोगाच्च 2114
5|4|48 षष्ठ्या व्याश्रये 2115
5|4|49 रोगाच्चापनयने 2116
5|4|50 अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः 2117
5|4|51 अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च 2121
5|4|52 विभाषा साति कार्त्स्न्ये 2122
5|4|53 अभिविधौ सम्पदा च 2124
5|4|54 तदधीनवचने 2125
5|4|55 देये त्रा च 2126
5|4|56 देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम् 2127
5|4|57 अव्यक्तानुकरणाद्द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् 2128
5|4|58 कृञो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌ कृषौ 2129
5|4|59 संख्यायाश्च गुणान्तायाः 2130
5|4|60 समयाच्च यापनायाम् 2131
5|4|61 सपत्त्रनिष्पत्रादतिव्यथने 2132
5|4|62 निष्कुलान्निष्कोषणे 2133
5|4|63 सुखप्रियादानुलोम्ये 2134
5|4|64 दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये 2135
5|4|65 शूलात्‌ पाके 2136
5|4|66 सत्यादशपथे 2137
5|4|67 मद्रात्‌ परिवापणे 2138
5|4|68 समासान्ताः 676
5|4|69 न पूजनात्‌ 954
5|4|70 किमः क्षेपे 955
5|4|71 नञस्तत्पुरुषात्‌ 956
5|4|72 पथो विभाषा 957
5|4|73 बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ 851
5|4|74 ऋक्पूरप्धूःपथामानक्षे 940
5|4|75 अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः 943
5|4|76 अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ 944
5|4|77 अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरत्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः 945
5|4|78 ब्रह्महस्तिभ्याम् वर्च्चसः 946
5|4|79 अवसमन्धेभ्यस्तमसः 947
5|4|80 श्वसो वसीयःश्रेयसः 948
5|4|81 अन्ववतप्ताद्रहसः 949
5|4|82 प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ 950
5|4|83 अनुगवमायामे 951
5|4|84 द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः 952
5|4|85 उपसर्गादध्वनः 953
5|4|86 तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः 786
5|4|87 अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः 787
5|4|88 अह्नोऽह्न एतेभ्यः 790
5|4|89 न संख्यादेः समाहारे 793
5|4|90 उत्तमैकाभ्यां च 794
5|4|91 राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ 788
5|4|92 गोरतद्धितलुकि 729
5|4|93 अग्राख्यायामुरसः 795
5|4|94 अनोऽश्मायस्सरसाम् जातिसंज्ञयोः 796
5|4|95 ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः 797
5|4|96 अतेः शुनः 798
5|4|97 उपमानादप्राणिषु 799
5|4|98 उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थ्नः 800
5|4|99 नावो द्विगोः 801
5|4|100 अर्धाच्च 802
5|4|101 खार्याः प्राचाम् 803
5|4|102 द्वित्रिभ्यामञ्जलेः 804
5|4|103 अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि 3505
5|4|104 ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् 805
5|4|105 कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌ 806
5|4|106 द्वंद्वाच्चुदषहान्तात् समाहारे 930
5|4|107 अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः 677
5|4|108 अनश्च 678
5|4|109 नपुंसकादन्यतरस्याम् 680
5|4|110 नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः 681
5|4|111 झयः 682
5|4|112 गिरेश्च सेनकस्य 683
5|4|113 बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच् 852
5|4|114 अङ्गुलेर्दारुणि 853
5|4|115 द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः 854
5|4|116 अप् पूरणीप्रमाण्योः 832
5|4|117 अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः 855
5|4|118 अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ 856
5|4|119 उपसर्गाच्च 858
5|4|120 सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः 860
5|4|121 नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम् 861
5|4|122 नित्यमसिच् प्रजामेधयोः 862
5|4|123 बहुप्रजाश्छन्दसि 3506
5|4|124 धर्मादनिच् केवलात्‌ 863
5|4|125 जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः 864
5|4|126 दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे 865
5|4|127 इच् कर्मव्यतिहारे 866
5|4|128 द्विदण्ड्यादिभ्यश्च 867
5|4|129 प्रसम्भ्यां जानुनोर्ज्ञुः 868
5|4|130 ऊर्ध्वाद्विभाषा 869
5|4|131 ऊधसोऽनङ् 483
5|4|132 धनुषश्च 870
5|4|133 वा संज्ञायाम् 871
5|4|134 जायाया निङ् 872
5|4|135 गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः 874
5|4|136 अल्पाख्यायाम् 875
5|4|137 उपमानाच्च 876
5|4|138 पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः 877
5|4|139 कुम्भपदीषु च 878
5|4|140 संख्यासुपूर्वस्य 879
5|4|141 वयसि दन्तस्य दतृ 880
5|4|142 छन्दसि च 3507
5|4|143 स्त्रियां संज्ञायाम् 881
5|4|144 विभाषा श्यावारोकाभ्याम् 882
5|4|145 अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च 883
5|4|146 ककुदस्यावस्थायां लोपः 884
5|4|147 त्रिककुत् पर्वते 885
5|4|148 उद्विभ्यां काकुदस्य 886
5|4|149 पूर्णाद्विभाषा 887
5|4|150 सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः 888
5|4|151 उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ 889
5|4|152 इनः स्त्रियाम् 890
5|4|153 नद्यृतश्च 833
5|4|154 शेषाद्विभाषा 891
5|4|155 न संज्ञायाम् 893
5|4|156 ईयसश्च 894
5|4|157 वन्दिते भ्रातुः 895
5|4|158 ऋतश्छन्दसि 3508
5|4|159 नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे 896
5|4|160 निष्प्रवाणिश्च 897
6|1|1 एकाचो द्वे प्रथमस्य 2175
6|1|2 अजादेर्द्वितीयस्य 2176
6|1|3 न न्द्राः संयोगादयः 2446
6|1|4 पूर्वोऽभ्यासः 2178
6|1|5 उभे अभ्यस्तम् 426
6|1|6 जक्षित्यादयः षट् 428
6|1|7 तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य 3509
6|1|8 लिटि धातोरनभ्यासस्य 2177
6|1|9 सन्यङोः 2395
6|1|10 श्लौ 2490
6|1|11 चङि 2315
6|1|12 दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च 3629
6|1|13 ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे 1003
6|1|14 बन्धुनि बहुव्रीहौ 1005
6|1|15 वचिस्वपियजादीनां किति 2409
6|1|16 ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां ङिति च 2412
6|1|17 लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् 2408
6|1|18 स्वापेश्चङि 2584
6|1|19 स्वपिस्यमिव्येञां यङि 2645
6|1|20 न वशः 2646
6|1|21 चायः की 2647
6|1|22 स्फायः स्फी निष्ठायाम् 3044
6|1|23 स्त्यः प्रपूर्वस्य 3033
6|1|24 द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः 3020
6|1|25 प्रतेश्च 3022
6|1|26 विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य 3023
6|1|27 शृतं पाके 3067
6|1|28 प्यायः पी 3072
6|1|29 लिड्यङोश्च 2327
6|1|30 विभाषा श्वेः 2420
6|1|31 णौ च संश्चङोः 2601
6|1|32 ह्वः सम्प्रसारणम् 2586
6|1|33 अभ्यस्तस्य च 2417
6|1|34 बहुलं छन्दसि 3510
6|1|35 चायः की 3511
6|1|36 अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्राताःश्रितमाशीराशीर्त्तः 3512
6|1|37 न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् 363
6|1|38 लिटि वयो यः 2413
6|1|39 वश्चास्यान्यतरस्याम् किति 2414
6|1|40 वेञः 2415
6|1|41 ल्यपि च 3339
6|1|42 ज्यश्च 3340
6|1|43 व्यश्च 3341
6|1|44 विभाषा परेः 3342
6|1|45 आदेच उपदेशेऽशिति 2370
6|1|46 न व्यो लिटि 2416
6|1|47 स्फुरतिस्फुलत्योर्घञि 3185
6|1|48 क्रीङ्जीनां णौ 2600
6|1|49 सिध्यतेरपारलौकिके 2602
6|1|50 मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च 2508
6|1|51 विभाषा लीयतेः 2509
6|1|52 खिदेश्छन्दसि 3513
6|1|53 अपगुरो णमुलि 3375
6|1|54 चिस्फुरोर्णौ 2569
6|1|55 प्रजने वीयतेः 2603
6|1|56 बिभेतेर्हेतुभये 2593
6|1|57 नित्यं स्मयतेः 2596
6|1|58 सृजिदृशोर्झल्यमकिति 2405
6|1|59 अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम् 2402
6|1|60 शीर्षंश्छन्दसि 3514
6|1|61 ये च तद्धिते 1667
6|1|62 अचि शीर्षः 0
6|1|63 पद्दन्नोमास्हृन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु 228
6|1|64 धात्वादेः षः सः 2264
6|1|65 णो नः 2286
6|1|66 लोपो व्योर्वलि 873
6|1|67 वेरपृक्तस्य 375
6|1|68 हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल् 252
6|1|69 एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेः 193
6|1|70 शेश्छन्दसि बहुलम् 3516
6|1|71 ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् 2858
6|1|72 संहितायाम् 145
6|1|73 छे च 146
6|1|74 आङ्माङोश्च 147
6|1|75 दीर्घात्‌ 148
6|1|76 पदान्ताद्वा 149
6|1|77 इको यणचि 47
6|1|78 एचोऽयवायावः 61
6|1|79 वान्तो यि प्रत्यये 63
6|1|80 धातोस्तन्निमित्तस्यैव 64
6|1|81 क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे 65
6|1|82 क्रय्यस्तदर्थे 66
6|1|83 भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि 3517
6|1|84 एकः पूर्वपरयोः 68
6|1|85 अन्तादिवच्च 75
6|1|86 षत्वतुकोरसिद्धः 3333
6|1|87 आद्गुणः 69
6|1|88 वृद्धिरेचि 72
6|1|89 एत्येधत्यूठ्सु 73
6|1|90 आटश्च 269
6|1|91 उपसर्गादृति धातौ 74
6|1|92 वा सुप्यापिशलेः 77
6|1|93 औतोऽम्शसोः 285
6|1|94 एङि पररूपम् 78
6|1|95 ओमाङोश्च 80
6|1|96 उस्यपदान्तात्‌ 2214
6|1|97 अतो गुणे 191
6|1|98 अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ 81
6|1|99 नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा 82
6|1|100 नित्यमाम्रेडिते डाचि 0
6|1|101 अकः सवर्णे दीर्घः 85
6|1|102 प्रथमयोः पूर्वसवर्णः 164
6|1|103 तस्माच्छसो नः पुंसि 196
6|1|104 नादिचि 165
6|1|105 दीर्घाज्जसि च 239
6|1|106 वा छन्दसि 3515
6|1|107 अमि पूर्वः 194
6|1|108 सम्प्रसारणाच्च 330
6|1|109 एङः पदान्तादति 86
6|1|110 ङसिङसोश्च 246
6|1|111 ऋत उत्‌ 279
6|1|112 ख्यत्यात्‌ परस्य 255
6|1|113 अतो रोरप्लुतादप्लुते 163
6|1|114 हशि च 166
6|1|115 प्रकृत्याऽन्तःपादमव्यपरे 3518
6|1|116 अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च 3519
6|1|117 यजुष्युरः 3520
6|1|118 आपोजुषाणोवृष्णोवर्षिष्ठेऽम्बेऽम्बालेऽम्बिकेपूर्वे 3521
6|1|119 अङ्ग इत्यादौ च 3522
6|1|120 अनुदात्ते च कुधपरे 3523
6|1|121 अवपथासि च 3524
6|1|122 सर्वत्र विभाषा गोः 87
6|1|123 अवङ् स्फोटायनस्य 88
6|1|124 इन्द्रे च नित्यम् 89
6|1|125 प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् 90
6|1|126 आङोऽनुनासिकश्छन्दसि 3525
6|1|127 इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च 91
6|1|128 ऋत्यकः 92
6|1|129 अप्लुतवदुपस्थिते 98
6|1|130 ई३ चाक्रवर्मणस्य 99
6|1|131 दिव उत्‌ 337
6|1|132 एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि 176
6|1|133 स्यश्छन्दसि बहुलम् 3526
6|1|134 सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम् 177
6|1|135 सुट् कात्‌ पूर्वः 2553
6|1|136 अडभ्यासव्यवायेऽपि 2539
6|1|137 सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे 2550
6|1|138 समवाये च 2551
6|1|139 उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु 2552
6|1|140 किरतौ लवने 2539
6|1|141 हिंसायां प्रतेश्च 2540
6|1|142 अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने 2688
6|1|143 कुस्तुम्बुरूणि जातिः 1058
6|1|144 अपरस्पराः क्रियासातत्ये 1059
6|1|145 गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु 1060
6|1|146 आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ 1061
6|1|147 आश्चर्यमनित्ये 1062
6|1|148 वर्चस्केऽवस्करः 1063
6|1|149 अपस्करो रथाङ्गम् 1064
6|1|150 विष्किरः शकुनिर्विकरो वा 1065
6|1|151 ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे 3527
6|1|152 प्रतिष्कशश्च कशेः 1066
6|1|153 प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी 1067
6|1|154 मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः 1068
6|1|155 कास्तीराजस्तुन्दे नगरे 1069
6|1|156 कारस्करो वृक्षः 1070
6|1|157 पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् 1071
6|1|158 अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 3650
6|1|159 कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः 3680
6|1|160 उञ्छादीनां च 3681
6|1|161 अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 3651
6|1|162 धातोः 3671
6|1|163 चितः 3710
6|1|164 तद्धितस्य 3711
6|1|165 कितः 3712
6|1|166 तिसृभ्यो जसः 3713
6|1|167 चतुरः शसि 3682
6|1|168 सावेकाचस्तृतीयाऽऽदिविभक्तिः 3714
6|1|169 अन्तोदत्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे 3715
6|1|170 अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम् 3716
6|1|171 ऊडिदम्पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः 3717
6|1|172 अष्टनो दीर्घात्‌ 3718
6|1|173 शतुरनुमो नद्यजादी 3719
6|1|174 उदात्तयणो हल्पूर्वात्‌ 3720
6|1|175 नोङ्धात्वोः 3721
6|1|176 ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ 3722
6|1|177 नामन्यतरस्याम्‌ 3723
6|1|178 ङ्याश्छन्दसि बहुलम् 3724
6|1|179 षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः 3725
6|1|180 झल्युपोत्तमम् 3683
6|1|181 विभाषा भाषायाम् 3684
6|1|182 न गोश्वन्त्साववर्णराडङ्क्रुङ्कृद्भ्यः 3726
6|1|183 दिवो झल् 3727
6|1|184 नृ चान्यतरस्याम् 3728
6|1|185 तित्स्वरितम् 3729
6|1|186 तास्यनुदात्तेन्ङिददुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमहन्विङोः 3730
6|1|187 आदिः सिचोऽन्यतरस्याम् 3731
6|1|188 स्वपादिर्हिंसामच्यनिटि 3672
6|1|189 अभ्यस्तानामादिः 3673
6|1|190 अनुदात्ते च 3674
6|1|191 सर्वस्य सुपि 3685
6|1|192 भीह्रीभृहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात् पूर्वम् पिति 3675
6|1|193 लिति 3676
6|1|194 आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम् 3677
6|1|195 अचः कर्तृयकि 3678
6|1|196 थलि च सेटीडन्तो वा 3732
6|1|197 ञ्नित्यादिर्नित्यम् 3686
6|1|198 आमन्त्रितस्य च 3653
6|1|199 पथिमथोः सर्वनामस्थाने 3687
6|1|200 अन्तश्च तवै युगपत्‌ 3688
6|1|201 क्षयो निवासे 3689
6|1|202 जयः करणम् 3690
6|1|203 वृषादीनां च 3691
6|1|204 संज्ञायामुपमानम्‌ 3692
6|1|205 निष्ठा च द्व्यजनात्‌ 3693
6|1|206 शुष्कधृष्टौ 3694
6|1|207 आशितः कर्ता 3695
6|1|208 रिक्ते विभाषा 3696
6|1|209 जुष्टार्पिते च छन्दसि 3697
6|1|210 नित्यं मन्त्रे 3698
6|1|211 युष्मदस्मदोर्ङसि 3699
6|1|212 ङयि च 3700
6|1|213 यतोऽनावः 3701
6|1|214 ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः 3702
6|1|215 विभाषा वेण्विन्धानयोः 3703
6|1|216 त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम् 3704
6|1|217 उपोत्तमं रिति 3733
6|1|218 चङ्यन्यतरस्याम् 3679
6|1|219 मतोः पूर्वमात्‌ संज्ञायां स्त्रियाम्‌ 3705
6|1|220 अन्तोऽवत्याः 3706
6|1|221 ईवत्याः 3707
6|1|222 चौ 3652
6|1|223 समासस्य 3734
6|2|1 बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् 3735
6|2|2 तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः 3736
6|2|3 वर्णः वर्णेष्वनेते 3737
6|2|4 गाधलवणयोः प्रमाणे 3738
6|2|5 दायाद्यं दायादे 3739
6|2|6 प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः 3740
6|2|7 पदेऽपदेशे 3741
6|2|8 निवाते वातत्राणे 3742
6|2|9 शारदेअनार्तवे 3743
6|2|10 अध्वर्युकषाययोर्जातौ 3744
6|2|11 सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये 3745
6|2|12 द्विगौ प्रमाणे 3746
6|2|13 गन्तव्यपण्यं वाणिजे 3747
6|2|14 मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके 3748
6|2|15 सुखप्रिययोर्हिते 3749
6|2|16 प्रीतौ च 3750
6|2|17 स्वं स्वामिनि 3751
6|2|18 पत्यावैश्वर्ये 3752
6|2|19 न भूवाक्चिद्दिधिषु 3753
6|2|20 वा भुवनम् 3754
6|2|21 आशङ्काबाधनेदीयस्सु संभावने 3755
6|2|22 पूर्वे भूतपूर्वे 3756
6|2|23 सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये 3757
6|2|24 विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु 3758
6|2|25 श्रज्याऽवमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये 3759
6|2|26 कुमारश्च 3760
6|2|27 आदिः प्रत्येनसि 3761
6|2|28 पूगेष्वन्यतरस्याम् 3762
6|2|29 इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ 3763
6|2|30 बह्वन्यतरस्याम् 3764
6|2|31 दिष्टिवितस्त्योश्च 3765
6|2|32 सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात्‌ 3766
6|2|33 परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु 3767
6|2|34 राजन्यबहुवचनद्वंद्वेऽन्धकवृष्णिषु 3768
6|2|35 संख्या 3769
6|2|36 आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी 3770
6|2|37 कार्तकौजपादयश्च 3771
6|2|38 महान् व्रीह्यपराह्णगृष्टीष्वासजाबालभारभारतहैलिहिलरौरवप्रवृद्धेषु 3772
6|2|39 क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे 3773
6|2|40 उष्ट्रः सादिवाम्योः 3774
6|2|41 गौः सादसादिसारथिषु 3775
6|2|42 कुरुगार्हपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरूपापारेवडवातैतिलकद्रूःपण्यकम्बलो दासीभाराणां च 3776
6|2|43 चतुर्थी तदर्थे 3777
6|2|44 अर्थे 3778
6|2|45 क्ते च 3779
6|2|46 कर्मधारयेऽनिष्ठा 3780
6|2|47 अहीने द्वितीया 3781
6|2|48 तृतीया कर्मणि 3782
6|2|49 गतिरनन्तरः 3783
6|2|50 तादौ च निति कृत्यतौ 3784
6|2|51 तवै चान्तश्च युगपत्‌ 3785
6|2|52 अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये 3786
6|2|53 न्यधी च 3787
6|2|54 ईषदन्यतरस्याम् 3788
6|2|55 हिरण्यपरिमाणं धने 3789
6|2|56 प्रथमोऽचिरोपसम्पत्तौ 3790
6|2|57 कतरकतमौ कर्मधारये 3791
6|2|58 आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः 3792
6|2|59 राजा च 3793
6|2|60 षष्ठी प्रत्येनसि 3794
6|2|61 क्ते नित्यार्थे 3795
6|2|62 ग्रामः शिल्पिनि 3796
6|2|63 राजा च प्रशंसायाम् 3797
6|2|64 आदिरुदात्तः 3798
6|2|65 सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे 3799
6|2|66 युक्ते च 3800
6|2|67 विभाषाऽध्यक्षे 3801
6|2|68 पापं च शिल्पिनि 3802
6|2|69 गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे 3803
6|2|70 अङ्गानि मैरेये 3804
6|2|71 भक्ताख्यास्तदर्थेषु 3805
6|2|72 गोबिडालसिंहसैन्धवेषूपमाने 3806
6|2|73 अके जीविकाऽर्थे 3807
6|2|74 प्राचां क्रीडायाम् 3808
6|2|75 अणि नियुक्ते 3809
6|2|76 शिल्पिनि चाकृञः 3810
6|2|77 संज्ञायां च 3811
6|2|78 गोतन्तियवं पाले 3812
6|2|79 णिनि 3813
6|2|80 उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव 3814
6|2|81 युक्तारोह्यादयश्च 3815
6|2|82 दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटं जे 3816
6|2|83 अन्त्यात्‌ पूर्वं बह्वचः 3817
6|2|84 ग्रामेऽनिवसन्तः 3818
6|2|85 घोषादिषु 3819
6|2|86 छात्र्यादयः शालायाम् 3820
6|2|87 प्रस्थेऽवृद्धमकर्क्यादीनाम्‌ 3821
6|2|88 मालादीनां च 3822
6|2|89 अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम् 3823
6|2|90 अर्मे चावर्णं द्व्यच्त्र्यच् 3824
6|2|91 न भूताधिकसंजीवमद्राश्मकज्जलम् 3825
6|2|92 अन्तः 3826
6|2|93 सर्वं गुणकार्त्स्न्ये 3827
6|2|94 संज्ञायां गिरिनिकाययोः 3828
6|2|95 कुमार्यां वयसि 3829
6|2|96 उदकेऽकेवले 3830
6|2|97 द्विगौ क्रतौ 3831
6|2|98 सभायां नपुंसके 3832
6|2|99 पुरे प्राचाम् 3833
6|2|100 अरिष्टगौडपूर्वे च 3834
6|2|101 न हास्तिनफलकमार्देयाः 3835
6|2|102 कुसूलकूपकुम्भशालं बिले 3836
6|2|103 दिक्‌शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु 3837
6|2|104 आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि 3838
6|2|105 उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च 3839
6|2|106 बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञयाम् 3840
6|2|107 उदराश्वेषुषु 3841
6|2|108 क्षेपे 3842
6|2|109 नदी बन्धुनि 3843
6|2|110 निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्‌ 3844
6|2|111 उत्तरपदादिः 3845
6|2|112 कर्णो वर्णलक्षणात्‌ 3846
6|2|113 संज्ञौपम्ययोश्च 3847
6|2|114 कण्ठपृष्ठग्रीवाजंघं च 3848
6|2|115 शृङ्गमवस्थायां च 3849
6|2|116 नञो जरमरमित्रमृताः 3850
6|2|117 सोर्मनसी अलोमोषसी 3851
6|2|118 क्रत्वादयश्च 3852
6|2|119 आद्युदात्तं द्व्यच् छन्दसि 3853
6|2|120 वीरवीर्यौ च 3854
6|2|121 कूलतीरतूलमूलशालाऽक्षसममव्ययीभावे 3855
6|2|122 कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगौ 3856
6|2|123 तत्पुरुषे शालायां नपुंसके 3857
6|2|124 कन्था च 3858
6|2|125 आदिश्चिहणादीनाम् 3859
6|2|126 चेलखेटकटुककाण्डं गर्हायाम् 3860
6|2|127 चीरमुपमानम्‌ 3861
6|2|128 पललसूपशाकं मिश्रे 3862
6|2|129 कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम् 3863
6|2|130 अकर्मधारये राज्यम् 3864
6|2|131 वर्ग्यादयश्च 3865
6|2|132 पुत्रः पुंभ्यः 3866
6|2|133 नाचार्यराजर्त्विक्संयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः 3867
6|2|134 चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः 3868
6|2|135 षट् च काण्डादीनि 3869
6|2|136 कुण्डं वनम् 3870
6|2|137 प्रकृत्या भगालम् 3871
6|2|138 शितेर्नित्याबह्वज्बहुव्रीहावभसत्‌ 3872
6|2|139 गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ 3873
6|2|140 उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ 3874
6|2|141 देवताद्वंद्वे च 3875
6|2|142 नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु 3876
6|2|143 अन्तः 3877
6|2|144 थाथघञ्क्ताजबित्रकाणाम् 3878
6|2|145 सूपमानात्‌ क्तः 3879
6|2|146 संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ 3880
6|2|147 प्रवृद्धादीनां च 3881
6|2|148 कारकाद्दत्तश्रुतयोरेवाशिषि 3882
6|2|149 इत्थम्भूतेन कृतमिति च 3883
6|2|150 अनो भावकर्मवचनः 3884
6|2|151 मन्क्तिन्व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः 3885
6|2|152 सप्तम्याः पुण्यम् 3886
6|2|153 ऊनार्थकलहं तृतीयायाः 3887
6|2|154 मिश्रं चानुपसर्गमसंधौ 3888
6|2|155 नञो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्हहितालमर्थास्तद्धिताः 3889
6|2|156 ययतोश्चातदर्थे 3890
6|2|157 अच्कावशक्तौ 3891
6|2|158 आक्रोशे च 3892
6|2|159 संज्ञायाम् 3893
6|2|160 कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च 3894
6|2|161 विभाषा तृन्नन्नतीक्ष्णशुचिषु 3895
6|2|162 बहुव्रीहाविदमेतत्तद्भ्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने 3896
6|2|163 संख्यायाः स्तनः 3897
6|2|164 विभाषा छन्दसि 3898
6|2|165 संज्ञायां मित्राजिनयोः 3899
6|2|166 व्यवायिनोऽन्तरम् 3900
6|2|167 मुखं स्वाङ्गम् 3901
6|2|168 नाव्ययदिक्‌शब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः 3902
6|2|169 निष्ठोपमानादन्यतरस्याम् 3903
6|2|170 जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तोऽकृतमितप्रतिपन्नाः 3904
6|2|171 वा जाते 3905
6|2|172 नञ्सुभ्याम् 3906
6|2|173 कपि पूर्वम् 3907
6|2|174 ह्रस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पूर्वम् 3908
6|2|175 बहोर्नञ्वदुत्तरपदभूम्नि 3909
6|2|176 न गुणादयोऽवयवाः 3910
6|2|177 उपसर्गात्‌ स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शु 3911
6|2|178 वनं समासे 3912
6|2|179 अन्तः 3913
6|2|180 अन्तश्च 3914
6|2|181 न निविभ्याम् 3915
6|2|182 परेरभितोभाविमण्डलम् 3916
6|2|183 प्रादस्वाङ्गं संज्ञायाम् 3917
6|2|184 निरुदकादीनि च 3918
6|2|185 अभेर्मुखम् 3919
6|2|186 अपाच्च 3920
6|2|187 स्फिगपूतवीणाऽञ्जोऽध्वकुक्षिसीरनामनाम च 3921
6|2|188 अधेरुपरिस्थम् 3922
6|2|189 अनोरप्रधानकनीयसी 3923
6|2|190 पुरुषश्चान्वादिष्टः 3924
6|2|191 अतेरकृत्पदे 3925
6|2|192 नेरनिधाने 3926
6|2|193 प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे 3927
6|2|194 उपाद् द्व्यजजिनमगौरादयः 3928
6|2|195 सोरवक्षेपणे 3929
6|2|196 विभाषोत्पुच्छे 3930
6|2|197 द्वित्रिभ्यां पाद्दन्मूर्धसु बहुव्रीहौ 3931
6|2|198 सक्थं चाक्रान्तात्‌ 3932
6|2|199 परादिश्छन्दसि बहुलम् 3933
6|3|1 अलुगुत्तरपदे 958
6|3|2 पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः 959
6|3|3 ओजःसहोऽम्भस्तमसः तृतीयायाः 960
6|3|4 मनसः संज्ञायाम् 961
6|3|5 आज्ञायिनि च 962
6|3|6 आत्मनश्च पूरणे 963
6|3|7 वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः 964
6|3|8 परस्य च 965
6|3|9 हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम् 966
6|3|10 कारनाम्नि च प्राचां हलादौ 968
6|3|11 मध्याद्गुरौ 969
6|3|12 अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे 970
6|3|13 बन्धे च विभाषा 971
6|3|14 तत्पुरुषे कृति बहुलम् 972
6|3|15 प्रावृट्शरत्कालदिवां जे 973
6|3|16 विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ 974
6|3|17 घकालतनेषु कालनाम्नः 975
6|3|18 शयवासवासिषु अकालात्‌ 976
6|3|19 नेन्सिद्धबध्नातिषु 977
6|3|20 स्थे च भाषायाम् 978
6|3|21 षष्ठ्या आक्रोशे 979
6|3|22 पुत्रेऽन्यतरस्याम् 980
6|3|23 ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः 981
6|3|24 विभाषा स्वसृपत्योः 982
6|3|25 आनङ् ऋतो द्वंद्वे 921
6|3|26 देवताद्वंद्वे च 922
6|3|27 ईदग्नेः सोमवरुणयोः 923
6|3|28 इद्वृद्धौ 925
6|3|29 दिवो द्यावा 926
6|3|30 दिवसश्च पृथिव्याम् 927
6|3|31 उषासोषसः 928
6|3|32 मातरपितरावुदीचाम् 929
6|3|33 पितरामातरा च च्छन्दसि 3528
6|3|34 स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियाऽऽदिषु 831
6|3|35 तसिलादिषु आकृत्वसुचः 836
6|3|36 क्यङ्मानिनोश्च 837
6|3|37 न कोपधायाः 838
6|3|38 संज्ञापूरण्योश्च 839
6|3|39 वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे 840
6|3|40 स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि 841
6|3|41 जातेश्च 842
6|3|42 पुंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु 746
6|3|43 घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो ह्रस्वः 985
6|3|44 नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् 986
6|3|45 उगितश्च 987
6|3|46 आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 807
6|3|47 द्व्यष्टनः संख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः 808
6|3|48 त्रेस्त्रयः 809
6|3|49 विभाषा चत्वारिंशत्प्रभृतौ सर्वेषाम् 810
6|3|50 हृदयस्य हृल्लेखयदण्लासेषु 988
6|3|51 वा शोकष्यञ्रोगेषु 989
6|3|52 पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु 990
6|3|53 पद् यत्यतदर्थे 991
6|3|54 हिमकाषिहतिषु च 992
6|3|55 ऋचः शे 993
6|3|56 वा घोषमिश्रशब्देषु 994
6|3|57 उदकस्योदः संज्ञायाम् 995
6|3|58 पेषंवासवाहनधिषु च 996
6|3|59 एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् 997
6|3|60 मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च 998
6|3|61 इको ह्रस्वोऽङ्यो गालवस्य 999
6|3|62 एक तद्धिते च 1000
6|3|63 ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् 1001
6|3|64 त्वे च 1002
6|3|65 इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु 1006
6|3|66 खित्यनव्ययस्य 2943
6|3|67 अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् 2942
6|3|68 इच एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च 2994
6|3|69 वाचंयमपुरंदरौ च 2957
6|3|70 कारे सत्यागदस्य 1007
6|3|71 श्येनतिलस्य पाते ञे 1268
6|3|72 रात्रेः कृति विभाषा 1008
6|3|73 नलोपो नञः 757
6|3|74 तस्मान्नुडचि 758
6|3|75 नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या 759
6|3|76 एकादिश्चैकस्य चादुक् 811
6|3|77 नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम् 760
6|3|78 सहस्य सः संज्ञायाम् 1009
6|3|79 ग्रन्थान्ताधिके च 1010
6|3|80 द्वितीये चानुपाख्ये 1011
6|3|81 अव्ययीभावे चाकाले 660
6|3|82 वोपसर्जनस्य 849
6|3|83 प्रकृत्याऽऽशिष्यगोवत्सहलेषु 850
6|3|84 समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदर्केषु 1012
6|3|85 ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु 1013
6|3|86 चरणे ब्रह्मचारिणि 1014
6|3|87 तीर्थे ये 1015
6|3|88 विभाषोदरे 1016
6|3|89 दृग्दृशवतुषु 1017
6|3|90 इदङ्किमोरीश्की 1018
6|3|91 आ सर्वनाम्नः 430
6|3|92 विष्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्चतावप्रत्यये 418
6|3|93 समः समि 421
6|3|94 तिरसस्तिर्यलोपे 423
6|3|95 सहस्य सध्रिः 422
6|3|96 सध मादस्थयोश्छन्दसि 3529
6|3|97 द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ 941
6|3|98 ऊदनोर्देशे 942
6|3|99 अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशिराशाऽऽस्थाऽऽस्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु 1025
6|3|100 अर्थे विभाषा 1026
6|3|101 कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि 1027
6|3|102 रथवदयोश्च 1028
6|3|103 तृणे च जातौ 1029
6|3|104 का पथ्यक्षयोः 1030
6|3|105 ईषदर्थे 1031
6|3|106 विभाषा पुरुषे 1032
6|3|107 कवं चोष्णे 1033
6|3|108 पथि च च्छन्दसि 3530
6|3|109 पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् 1034
6|3|110 संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्याहन्नन्यतरस्यां ङौ 238
6|3|111 ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः 174
6|3|112 सहिवहोरोदवर्णस्य 2357
6|3|113 साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे 3531
6|3|114 संहितायाम् 1035
6|3|115 कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नछिन्नछिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य 1036
6|3|116 नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ 1037
6|3|117 वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलकादीनाम् 1038
6|3|118 वले 1040
6|3|119 मतौ बह्वचोऽनजिरादीनाम् 1041
6|3|120 शरादीनां च 1042
6|3|121 इकः वहे अपीलोः 1043
6|3|122 उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् 1044
6|3|123 इकः काशे 1045
6|3|124 दस्ति 3079
6|3|125 अष्टनः संज्ञायाम् 1046
6|3|126 छन्दसि च 3532
6|3|127 चितेः कपि 1047
6|3|128 विश्वस्य वसुराटोः 379
6|3|129 नरे संज्ञायाम् 1048
6|3|130 मित्रे चर्षौ 1049
6|3|131 मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ 3533
6|3|132 ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम् 3534
6|3|133 ऋचि तुनुघमक्षुतङ्कुत्रोरुष्याणाम् 3535
6|3|134 इकः सुञि 3536
6|3|135 द्व्यचोऽतस्तिङः 3537
6|3|136 निपातस्य च 3538
6|3|137 अन्येषामपि दृश्यते 3539
6|3|138 चौ 417
6|3|139 सम्प्रसारणस्य 1004
6|4|1 अङ्गस्य 200
6|4|2 हलः 2559
6|4|3 नामि 209
6|4|4 न तिसृचतसृ 300
6|4|5 छन्दस्युभयथा 3540
6|4|6 नृ च 283
6|4|7 नोपधायाः 370
6|4|8 सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ 250
6|4|9 वा षपूर्वस्य निगमे 3541
6|4|10 सान्तमहतः संयोगस्य 317
6|4|11 अप्तृन्तृच्स्वसृनप्तृनेष्टृत्वष्टृक्षत्तृहोतृपोतृप्रशास्तॄणाम् 277
6|4|12 इन्हन्पूषार्यम्णां शौ 356
6|4|13 सौ च 357