॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
No dhatus match these criteria.
छिद्
[07.0003] छिदिँर् द्वैधीकरणे
छिदिँर् द्वैधीकरणे
 • भिदादिः
 • इरित्
 • छकारादिः
 • झलादिः
 • हलादिः
 • दकारान्तः
 • झलन्तः
 • हलन्तः
 • इकारोपधः
 • एकाच्
 • अनुदात्तोपदेशः
रुधादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् भिदादिः

लट् (परस्मैपदम्)
छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति
छिनत्सि छिन्थः छिन्थ
छिनद्मि छिन्द्वः छिन्द्मः
लट् (आत्मनेपदम्)
छिन्ते छिन्दाते छिन्दते
छिन्त्से छिन्दाथे छिन्ध्वे
छिन्दे छिन्द्वहे छिन्द्महे
लिट् (परस्मैपदम्)
चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद
चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम
लिट् (आत्मनेपदम्)
चिच्छिदे चिच्छिदाते चिच्छिदिरे
चिच्छिदिषे चिच्छिदाथे चिच्छिदिध्वे
चिच्छिदे चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमहे
लुट् (परस्मैपदम्)
छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः
छेत्तासि छेत्तास्थः छेत्तास्थ
छेत्तास्मि छेत्तास्वः छेत्तास्मः
लुट् (आत्मनेपदम्)
छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः
छेत्तासे छेत्तासाथे छेत्ताध्वे
छेत्ताहे छेत्तास्वहे छेत्तास्महे
लृट् (परस्मैपदम्)
छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति
छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेत्स्यथ
छेत्स्यामि छेत्स्यावः छेत्स्यामः
लृट् (आत्मनेपदम्)
छेत्स्यते छेत्स्येते छेत्स्यन्ते
छेत्स्यसे छेत्स्येथे छेत्स्यध्वे
छेत्स्ये छेत्स्यावहे छेत्स्यामहे
लोट् (परस्मैपदम्)
छिन्तात् , छिनत्तु छिन्ताम् छिन्दन्तु
छिन्तात् , छिन्धि छिन्तम् छिन्त
छिनदानि छिनदाव छिनदाम
लोट् (आत्मनेपदम्)
छिन्ताम् छिन्दाताम् छिन्दताम्
छिन्त्स्व छिन्दाथाम् छिन्ध्वम्
छिनदै छिनदावहै छिनदामहै
लङ् (परस्मैपदम्)
अच्छिनद् , अच्छिनत् अच्छिन्ताम् अच्छिन्दन्
अच्छिनः , अच्छिनद् , अच्छिनत् अच्छिन्तम् अच्छिन्त
अच्छिनदम् अच्छिन्द्व अच्छिन्द्म
लङ् (आत्मनेपदम्)
अच्छिन्त , अच्छिन्त्त अच्छिन्दाताम् अच्छिन्दत
अच्छिन्थाः अच्छिन्दाथाम् अच्छिन्ध्वम्
अच्छिन्दि अच्छिन्द्वहि अच्छिन्द्महि
विधिलिङ् (परस्मैपदम्)
छिन्द्यात् छिन्द्याताम् छिन्द्युः
छिन्द्याः छिन्द्यातम् छिन्द्यात
छिन्द्याम् छिन्द्याव छिन्द्याम
विधिलिङ् (आत्मनेपदम्)
छिन्दीत छिन्दीयाताम् छिन्दीरन्
छिन्दीथाः छिन्दीयाथाम् छिन्दीध्वम्
छिन्दीय छिन्दीवहि छिन्दीमहि
आशीर्लिङ् (परस्मैपदम्)
छिद्यात् छिद्यास्ताम् छिद्यासुः
छिद्याः छिद्यास्तम् छिद्यास्त
छिद्यासम् छिद्यास्व छिद्यास्म
आशीर्लिङ् (आत्मनेपदम्)
छित्सीष्ट छित्सीयास्ताम् छित्सीरन्
छित्सीष्ठाः छित्सीयास्थाम् छित्सीध्वम्
छित्सीय छित्सीवहि छित्सीमहि
लुङ् (परस्मैपदम्)
अच्छिदत् , अच्छैत्सीत् अच्छैत्ताम् , अच्छिदताम् अच्छैत्सुः , अच्छिदन्
अच्छिदः , अच्छैत्सीः अच्छैत्तम् , अच्छिदतम् अच्छैत्त , अच्छिदत
अच्छैत्सम् , अच्छिदम् अच्छिदाव , अच्छैत्स्व अच्छिदाम , अच्छैत्स्म
लुङ् (आत्मनेपदम्)
अच्छित्त अच्छित्साताम् अच्छित्सत
अच्छित्थाः अच्छित्साथाम् अच्छिद्ध्वम्
अच्छित्सि अच्छित्स्वहि अच्छित्स्महि
लृङ् (परस्मैपदम्)
अछेत्स्यत् अछेत्स्यताम् अछेत्स्यन्
अछेत्स्यः अछेत्स्यतम् अछेत्स्यत
अछेत्स्यम् अछेत्स्याव अछेत्स्याम
लृङ् (आत्मनेपदम्)
अछेत्स्यत अछेत्स्येताम् अछेत्स्यन्त
अछेत्स्यथाः अछेत्स्येथाम् अछेत्स्यध्वम्
अछेत्स्ये अछेत्स्यावहि अछेत्स्यामहि

Coming soon...

The kridanta forms will be uploaded soon.