॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥
No dhatus match these criteria.

पय्

[01.0548] पयँ गतौ
पयँ गतौ
  • अदित्
  • पकारादिः
  • झलादिः
  • हलादिः
  • यकारान्तः
  • हलन्तः
  • अकारोपधः
  • एकाच्
  • उदात्तोपदेशः
भ्वादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट्

लट् (आत्मनेपदम्)

पयते

पयेते

पयन्ते

पयसे

पयेथे

पयध्वे

पये

पयावहे

पयामहे

लिट् (आत्मनेपदम्)

पेये

पेयाते

पेयिरे

पेयिषे

पेयाथे

पेयिढ्वे

,

पेयिध्वे

पेये

पेयिवहे

पेयिमहे

लुट् (आत्मनेपदम्)

पयिता

पयितारौ

पयितारः

पयितासे

पयितासाथे

पयिताध्वे

पयिताहे

पयितास्वहे

पयितास्महे

लृट् (आत्मनेपदम्)

पयिष्यते

पयिष्येते

पयिष्यन्ते

पयिष्यसे

पयिष्येथे

पयिष्यध्वे

पयिष्ये

पयिष्यावहे

पयिष्यामहे

लोट् (आत्मनेपदम्)

पयताम्

पयेताम्

पयन्ताम्

पयस्व

पयेथाम्

पयध्वम्

पयै

पयावहै

पयामहै

लङ् (आत्मनेपदम्)

अपयत

अपयेताम्

अपयन्त

अपयथाः

अपयेथाम्

अपयध्वम्

अपये

अपयावहि

अपयामहि

विधिलिङ् (आत्मनेपदम्)

पयेत

पयेयाताम्

पयेरन्

पयेथाः

पयेयाथाम्

पयेध्वम्

पयेय

पयेवहि

पयेमहि

आशीर्लिङ् (आत्मनेपदम्)

पयिषीष्ट

पयिषीयास्ताम्

पयिषीरन्

पयिषीष्ठाः

पयिषीयास्थाम्

पयिषीढ्वम्

,

पयिषीध्वम्

पयिषीय

पयिषीवहि

पयिषीमहि

लुङ् (आत्मनेपदम्)

अपयिष्ट

अपयिषाताम्

अपयिषत

अपयिष्ठाः

अपयिषाथाम्

अपयिढ्वम्

,

अपयिध्वम्

अपयिषि

अपयिष्वहि

अपयिष्महि

लृङ् (आत्मनेपदम्)

अपयिष्यत

अपयिष्येताम्

अपयिष्यन्त

अपयिष्यथाः

अपयिष्येथाम्

अपयिष्यध्वम्

अपयिष्ये

अपयिष्यावहि

अपयिष्यामहि


Coming soon...

The kridanta forms will be uploaded soon.