येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥
अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता ।
वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः ॥
येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः ।
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः ॥
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः ॥
शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान् यो विलक्षणम्
सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः ॥
वाक्यकारं वररूचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् ।
पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॥