॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥

अष्टाध्यायी - शब्दानुक्रमणिका (Ashtadhyayi - Word Index)

अंश
अंशम्
अंश्वादयः
अंसाभ्याम्
अः
अक
अकः
अकखादौ
अकङ्
अकच्
अकच्चिति
अकथितम्
अकद्र्‍वाः
अकर्तरि
अकर्मक
अकर्मकस्य
अकर्मकाणाम्
अकर्मकात्
अकर्मकेभ्यः
अकर्मधारये
अकामे
अकार्ययोः
अकालात्
अकाले
अकिंवृत्ते
अकितः
अकिति
अकृच्छ्र
अकृच्छ्रिणि
अकृच्छ्रे
अकृञः
अकृत
अकृता
अकृत्पदे
अकृत्रिम
अकृत्सार्वधातुकयोः
अके
अकेवले
अकोः
अकौ
अक्रान्तात्
अक्ष
अक्षः
अक्षयोः
अक्षेषु
अक्ष्णः
अक्ष्णाम्
अकॢपिचृतेः
अगः
अगतौ
अगदस्य
अगस्ति
अगस्त्य
अगात्
अगार
अगारैकदेशे
अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्
अगोत्रात्
अगोत्रादौ
अगौरादयः
अग्नि
अग्निचित्ये
अग्नीत्प्रेषणे
अग्नीषोम
अग्नेः
अग्नौ
अग्न्याख्यायाम्
अग्र
अग्रगामिनि
अग्रतः
अग्रन्थे
अग्रात्
अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यः
अग्रामणीपूर्वात्
अग्रे
अग्रेषु
अग्लोपिशास्वृदिताम्
अघञपोः
अघो
अघोः
अङि
अङ्
अङ्क
अङ्कवत्
अङ्ग
अङ्गम्
अङ्गयुक्तम्
अङ्गवत्
अङ्गस्य
अङ्गात्
अङ्गानाम्
अङ्गानि
अङ्गिरोभ्यः
अङ्गे
अङ्यः
अङ्‍गुलेः
अङ्‍गुल्यादिभ्यः
अचः
अचङि
अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरत्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः
अचपित्र
अचाम्
अचि
अचिण्णलोः
अचित
अचिर
अच्
अच्कौ
अच्छ
अच्छन्दसि
अच्वे
अच्वौ
अज
अजः
अजगात्
अजन्तस्य
अजर्यम्
अजस
अजस्तुन्दे
अजातौ
अजात्
अजात्या
अजादात्
अजादि
अजादी
अजादीनाम्
अजादेः
अजादौ
अजिन
अजिनयोः
अजिवृज्योः
अजेः
अज्ञाति
अज्ञाते
अज्वरेः
अञः
अञोः
अञौ
अञ्
अञ्चः
अञ्चतौ
अञ्चवः
अञ्चु
अञ्चूत्तरपद
अञ्चेः
अञ्जलेः
अञ्जस्
अञ्जेः
अटि
अट्
अठच्
अडच्
अडभ्यासव्यवाये
अड्व्यवाये
अड्‍व्यवाये
अड्‍व्यावये
अण
अणः
अणि
अणुभ्यः
अणो
अणौ
अण्
अण्डात्
अतः
अतदर्थे
अतद्धिते
अतसर्थ
अतसुच्
अति
अतिः
अतिक्रमणे
अतिग्रह
अतिङः
अतिङ्
अतिचर
अतिथि
अतिथेः
अतिव्यथने
अतिशायने
अतिसर्ग
अतिसाराभ्याम्
अतीणवस्
अतीत
अतु
अतुस्
अतृतीयास्थस्य
अतृन्
अतेः
अतौ
अत्
अत्त्यर्तिव्ययतीनाम्
अत्पूर्वस्य
अत्यन्त
अत्यन्तसंयोगे
अत्यय
अत्यस्त
अत्याकार
अत्याधानम्
अत्र
अत्रि
अत्रिषु
अत्वतः
अथ
अथुच्
अथुस्
अद
अदः
अदन्तात्
अदर्शनं
अदर्शनम्
अदर्शनात्
अदसः
अदसोः
अदाप्
अदि
अदिक्
अदिति
अदुपदेशात्
अदुपधात्
अदूर
अदूरभवः
अदूरात्
अदूरे
अदेशे
अद्ड्
अद्भिः
अद्य
अद्यश्वीन
अद्रव्यप्रकर्षे
अद्रि
अद्‍व्यादिभ्यः
अधः
अधम
अधर
अधराणि
अधरेद्युः
अधातुः
अधातोः
अधिः
अधिक
अधिकम्
अधिकरण
अधिकरणम्
अधिकरणयोः
अधिकरणवाचिना
अधिकरणविचाले
अधिकरणे
अधिकरणेन
अधिकारः
अधिकृत्य
अधिके
अधिगर्थ
अधिपति
अधिपरी
अधिभ्याम्
अधिशीङ्स्थाऽऽसाम्
अधीते
अधीन
अधीष्ट
अधीष्टः
अधीष्टे
अधुना
अधृष्ट
अधेः
अध्
अध्यक्षे
अध्ययनतः
अध्ययने
अध्यर्थे
अध्यर्धपूर्व
अध्यापक
अध्याय
अध्यायिनि
अध्यायेषु
अध्युत्तरपदात्
अध्यै
अध्यैन्
अध्रुवे
अध्वनः
अध्वनोः
अध्वन्
अध्वर
अध्वर्यु
अध्वानौ
अन
अनः
अनक्षे
अनग्लोपे
अनङि
अनङ्
अनचि
अनञ्
अनञ्पूर्वे
अनडुहः
अनडुहोः
अनतः
अनत्यन्तगतौ
अनत्याधाने
अनदितेः
अनद्यतनवत्
अनद्यतने
अनधिकरणवाचि
अनध्वनि
अनन्त
अनन्तःपादम्
अनन्तरः
अनन्तरम्
अनन्तराः
अनन्तिके
अनन्तेषु
अनन्त्ययोः
अनन्त्यस्य
अनन्ने
अनपत्ये
अनपादाने
अनपुंसकस्य
अनपुंसकेन
अनपेते
अनभिहिते
अनभ्यासस्य
अनर्थकौ
अनल्विधौ
अनवक्ऌप्ति
अनवने
अनव्ययस्य
अनस्तेः
अनहोरात्राणाम्
अनाकाङ्क्षे
अनाङ्
अनाचमेः
अनाचितादीनाम्
अनाच्छादन
अनाच्छादनात्
अनाति
अनात्
अनात्मनेपदनिमित्ते
अनादरे
अनादेशादेः
अनादेशे
अनाध्याने
अनाम्
अनार्तवे
अनार्षयोः
अनार्षे
अनालोचने
अनावः
अनाश्वान्
अनासेवने
अनास्यविहरणे
अनिः
अनिगन्तः
अनिच्
अनिञः
अनिटः
अनिटि
अनितिपरम्
अनितेः
अनितौ
अनित्यसमासे
अनित्ये
अनिदिताम्
अनिधाने
अनिप्सीतम्
अनिरोधेषु
अनिवसन्तः
अनिष्ठा
अनिष्ठायाम्
अनीयरः
अनु
अनुः
अनुक
अनुकम्पायाम्
अनुकरणम्
अनुकरणात्
अनुकामम्
अनुगवम्
अनुगादिनः
अनुगु
अनुज्ञैषणायाम्
अनुतापे
अनुत्तमम्
अनुत्तरपदस्थस्य
अनुदके
अनुदात्त
अनुदात्तः
अनुदात्तम्
अनुदात्तस्य
अनुदात्तात्
अनुदात्तादौ
अनुदात्तानाम्
अनुदात्ते
अनुदात्तेतः
अनुदात्तेत्
अनुदात्तोपदेश
अनुदात्तौ
अनुदीचाम्
अनुदेशः
अनुद्यमने
अनुनासिक
अनुनासिकः
अनुनासिकस्य
अनुनासिकात्
अनुनासिकान्तस्य
अनुनासिके
अनुपद
अनुपदम्
अनुपदी
अनुपदेशे
अनुपराभ्याम्
अनुपसर्गम्
अनुपसर्गस्य
अनुपसर्गात्
अनुपसर्गे
अनुपसर्जनात्
अनुपाख्ये
अनुपूर्वम्
अनुप्रतिगृणः
अनुप्रयुज्यते
अनुप्रयोगः
अनुप्रयोगस्य
अनुप्रवचनादिभ्यः
अनुब्राह्मणात्
अनुभवति
अनुमः
अनुयोगे
अनुराधा
अनुरुध
अनुलोम्येषु
अनुवाकयोः
अनुवादे
अनुविपर्यभिनिभ्यः
अनुशतिकादीनाम्
अनुस्वार
अनुस्वारः
अनुस्वारस्य
अनु्
अनूङ्
अनूचानः
अनूर्ध्वकर्मणि
अनृच्छः
अनृतः
अनृषि
अनेकम्
अनेकाचः
अनेकाल्
अनेते
अनेन
अनोः
अनोत्परः
अनौ
अनौत्तराधर्ये
अन्
अन्त
अन्तः
अन्तःपादम्
अन्तम्
अन्तरं
अन्तरतमः
अन्तरम्
अन्तरयोः
अन्तरा
अन्तराले
अन्तरेण
अन्तर्
अन्तर्घनः
अन्तर्द्धौ
अन्तर्बहिर्भ्याम्
अन्तर्वत्
अन्तवचनेषु
अन्तवत्
अन्तस्य
अन्तात्
अन्तायाः
अन्तिक
अन्ते
अन्तेवासि
अन्तेवासिनि
अन्तेवासिभ्यः
अन्तेवासिषु
अन्तेवासी
अन्तोदत्तात्
अन्तोदात्तात्
अन्तौ
अन्त्य
अन्त्यम्
अन्त्यस्य
अन्त्यात्
अन्त्येन
अन्ध
अन्धक
अन्धेभ्यः
अन्न
अन्नम्
अन्नात्
अन्नेन
अन्य
अन्यतः
अन्यतरस्याम्
अन्यतरेद्युः
अन्यत्र
अन्यथा
अन्यपदार्थे
अन्यप्रमाणत्वात्
अन्यस्मिन्
अन्यस्य
अन्येद्युः
अन्येभ्यः
अन्येषाम्
अन्येषु
अन्योन्य
अन्वचि
अन्वाजे
अन्वादिष्टः
अन्वादेशे
अन्विच्छति
अन्वेष्टा
अप
अपः
अपकराभ्याम्
अपगुरः
अपघनः
अपचर
अपचितः
अपञ्चम्याः
अपण्ये
अपत्यम्
अपत्ये
अपत्रप
अपत्रस्तैः
अपथम्
अपदादौ
अपदान्तस्य
अपदान्तात्
अपदेशे
अपनयने
अपनुदोः
अपपरी
अपमित्य
अपर
अपरस्पराः
अपराह्ण
अपराह्णाभ्याम्
अपरिग्रहे
अपरिह्वृताः
अपरे
अपरेद्युः
अपरोक्षे
अपर्शु
अपवर्गे
अपस्करः
अपस्पृधेथाम्
अपहृते
अपह्नवे
अपाः
अपाक्
अपात्
अपादादौ
अपादानम्
अपादाने
अपान्नप्तृभ्याम्
अपाये
अपारलौकिके
अपि
अपिः
अपिजात्वोः
अपित्
अपिभ्याम्
अपीलोः
अपुत्रस्य
अपूप
अपूरणीप्रियाऽऽदिषु
अपूर्वनिपाते
अपूर्वम्
अपूर्ववचने
अपूर्वस्य
अपृक्तः
अपृक्तम्
अपृक्तस्य
अपृक्ते
अपे
अपेत
अपोः
अपोढ
अपोनप्तृ
अप्
अप्योः
अप्रगृह्यस्य
अप्रतिषिद्धम्
अप्रतेः
अप्रत्ययः
अप्रत्ययस्य
अप्रत्यये
अप्रथमायाम्
अप्रधान
अप्रधाने
अप्रयोगे
अप्रशान्
अप्राणिषु
अप्रातिलोम्ये
अप्लुतवत्
अप्लुतात्
अप्लुते
अबहुगणात्
अबहुव्रीहि
अबह्वव्च्
अब्राह्मण
अभविष्यति
अभसत्
अभागे
अभावे
अभाषितपुंस्कात्
अभि
अभिः
अभिक
अभिजनः
अभिजित्
अभिज्ञावचने
अभितोभावि
अभिनिविशः
अभिनिष्क्रामति
अभिनिसः
अभिप्रत्यतिभ्यः
अभिप्रैति
अभिभ्याम्
अभिविधौ
अभीकः
अभूत
अभेः
अभ्यम
अभ्यमित्रात्
अभ्यस्त
अभ्यस्तम्
अभ्यस्तयोः
अभ्यस्तस्य
अभ्यस्तात्
अभ्यस्तानाम्
अभ्यादाने
अभ्यावृत्तिगणने
अभ्यासः
अभ्यासलोपः
अभ्यासस्य
अभ्यासात्
अभ्यासे
अभ्यासेन
अभ्युत्सादयाम्
अभ्योः
अभ्र
अभ्रात्
अभ्रेषयोः
अमः
अमत्र
अमत्रेभ्यः
अमद्राणाम्
अमनुष्यकर्तृके
अमनुष्ये
अमन्त्रे
अमर्षयोः
अमा
अमाङ्योगे
अमानिनि
अमावस्यत्
अमावास्यायाः
अमि
अमित्रे
अमु
अमूर्ध
अमूर्धमस्तकात्
अमौ
अम्
अम्नरूधरवरित्युभयथा
अम्परे
अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशेकुशङ्‍क्वङ्गुमञ्जिपुञ्जिपरमेबर्हिर्दिव्यग्निभ्यः
अम्बार्थ
अम्बाले
अम्बिकेपूर्वे
अम्बे
अम्भसा
अम्भस्
अयःशूल
अयङ्
अयच्
अयज्ञपात्रेषु
अयज्ञे
अयतौ
अयथाभिप्रेताख्याने
अयदि
अयदौ
अयनम्
अयम्
अयवादिभ्यः
अयस्
अयस्मयादीनि
अयानयम्
अयोविकार
अय्
अरण्य
अरण्यात्
अरिष्ट
अरिष्टस्य
अरीहण
अरुद्
अरुष्
अरुस्
अर्केषु
अर्घाभ्याम्
अर्चाभ्यः
अर्चायाम्
अर्जुनाभ्याम्
अर्ति
अर्तिपिपर्त्योः
अर्तिभ्यः
अर्तिसंयोगाद्योः
अर्त्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याताम्
अर्थ
अर्थप्रत्यये
अर्थलक्षणे
अर्थवचनम्
अर्थवत्
अर्थस्य
अर्थाः
अर्थानाम्
अर्थाभाव
अर्थायाम्
अर्थे
अर्थेन
अर्थेभ्यः
अर्थेषु
अर्थैः
अर्दयतिभ्यः
अर्देः
अर्ध
अर्धमास
अर्धम्
अर्धर्चाः
अर्धस्य
अर्धह्रस्वम्
अर्धात्
अर्पिते
अर्मे
अर्यः
अर्यमा
अर्यम्णाम्
अर्वणः
अर्श
अर्ह
अर्हः
अर्हण
अर्हति
अर्हम्
अर्हात्
अर्हे
अलंकर्म
अलंकृत्
अलंगामी
अलः
अलङ्कारे
अलङ्कारेषु
अलम्
अलम्पुरुष
अलर्षि
अलिटि
अलुक्
अलोपे
अल्प
अल्पयोः
अल्पशः
अल्पाख्यायाम्
अल्पार्थात्
अल्पे
अल्लोपः
अव
अवः
अवक्रमुः
अवक्रयः
अवक्षेपण
अवक्षेपणे
अवङ्
अवचक्षे
अवज्ञाने
अवत्याः
अवद्य
अवद्यात्
अवधारणम्
अवधारणे
अवध्योः
अवनञः
अवनुपात्यये
अवन्ति
अवन्तु
अवपथासि
अवपन
अवम
अवयव
अवयवाः
अवयवात्
अवयवे
अवयसि
अवयाः
अवर
अवरस्य
अवराणाम्
अवराभ्याम्
अवरार्धात्
अवर्णम्
अवर्णस्य
अवर्मणः
अवष्टब्धे
अवसानम्
अवसाने
अवस्करः
अवस्करात्
अवस्थायाम्
अवस्युषु
अवहरति
अवहृ
अवाते
अवात्
अवारपार
अविचिण्णल्ङित्सु
अविजिगीषायाम्
अविदर्थस्य
अविद्यमानवत्
अविप्रकृष्टकाले
अविभ्याम्
अविशब्दने
अविशेषे
अवृद्धम्
अवे
अवेः
अवेभ्यः
अवोद
अव्
अव्यक्त
अव्यक्तानुकरणस्य
अव्यथ
अव्यथन
अव्यथिष्यै
अव्यथ्याः
अव्यपरे
अव्यय
अव्ययम्
अव्ययसर्वनाम्नाम्
अव्ययात्
अव्ययादेः
अव्ययीभावः
अव्ययीभावात्
अव्ययीभावे
अव्यये
अव्ययेन
अव्ययेभ्यः
अव्यात्
अव्रत
अशक्तौ
अशते
अशनायोदन्यधनाया
अशपथे
अशब्दसंज्ञायाम्
अशब्दे
अशरीरे
अशि
अशिति
अशिश्वी
अशीति
अशीत्योः
अशूद्रे
अश्
अश्नोतेः
अश्म
अश्मन्
अश्राणा
अश्व
अश्वत्थ
अश्वत्थात्
अश्वत्थाभ्याम्
अश्वपति
अश्वयुक्
अश्वस्य
अश्वाघस्य
अश्वादेः
अश्वाभ्याम्
अश्विमान्
अषडक्ष
अषष्ठी
अषान्ते
अष्ट
अष्टनः
अष्टमाभ्याम्
अष्टानाम्
अष्टाभ्यः
अष्ठीवत्
असंज्ञायाम्
असंज्ञाशाणयोः
असंमतौ
असंयोगपूर्वस्य
असंयोगपूर्वात्
असंयोगात्
असखि
असङ्‍ख्या
असङ्‍ख्यादेः
असत्त्व
असत्त्वे
असन्
असन्तात्
असन्धौ
असमाप्तौ
असमासे
असम्प्रति
असम्बुद्धौ
असरूपः
असर्वनामस्थानम्
असर्वनामस्थाने
असवर्णे
असहाये
असादृश्ये
असि
असिचि
असिच्
असिद्धः
असिद्धम्
असिद्धवत्
असुक्
असुङ्
असुपः
असुपि
असुरस्य
असूतजरति
असूयः
असूयाप्रतिवचने
असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु
असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु
असूर्य
असे
असेः
असेन्
असेवित
असोः
असोढः
असौ
अस्
अस्तम्
अस्ताति
अस्तातिः
अस्ति
अस्तिः
अस्तिसिचः
अस्तेः
अस्तेये
अस्त्यर्थेषु
अस्त्रियाम्
अस्त्री
अस्थि
अस्थूलात्
अस्थौल्य
अस्पर्शे
अस्मदः
अस्मदि
अस्मदोः
अस्मद्भ्याम्
अस्माकौ
अस्मिन्
अस्मे
अस्मै
अस्य
अस्यति
अस्यतेः
अस्याम्
अस्वाङ्गम्
अस्वैरि
अह
अहं
अहः
अहनि
अहन्
अहरणे
अहस्
अहस्त्यादिभ्यः
अहाः
अहीने
अहेः
अहो
अहोरात्र
अहोरात्रे
अह्न
अह्नः
अह्नस्य
आः
आकम्
आकर्षात्
आकर्षादिभ्यः
आकाङ्क्षम्
आकालिकट्
आकिनिच्
आक्रन्दात्
आक्रीश
आक्रोश
आक्रोशे
आख्ययोः
आख्याः
आख्याता
आख्यातात्
आख्यान
आख्यानाम्
आख्यायाम्
आख्येभ्यः
आगतः
आगतेः
आगवीनः
आगस्त्य
आग्रहायणी
आग्रहायणीभ्यः
आग्रहायणीभ्याम्
आग्रायणेषु
आङः
आङि
आङोः
आङ्
आङ्गिरसे
आङ्यम
आङ्यस
आच
आचारे
आचार्य
आचार्यकरण
आचार्याणाम्
आचार्योपसर्जनः
आचिख्यासायाम्
आचित
आच्
आच्छादनयोः
आच्छादने
आजि
आज्ञायिनि
आटः
आटचौ
आटौ
आट्
आढक
आढ्य
आतः
आततन्थ
आतपयोः
आताम्
आति
आतिः
आत्
आत्मनः
आत्मनेपदम्
आत्मनेपदानाम्
आत्मनेपदे
आत्मनेपदेषु
आत्मन्
आत्मप्रीतौ
आत्ममाने
आत्मम्भरिः
आत्मा
आत्वतः
आथर्वणिक
आथर्वणिकस्य
आथाम्
आदयः
आदरानादरयोः
आदायेषु
आदि
आदिः
आदिकर्मणि
आदितः
आदित्य
आदिनी
आदिभिः
आदिभ्यः
आदिवत्
आदिशि
आदिषु
आदीनाम्
आदीनि
आदुक्
आदृ
आदेः
आदेशः
आदेशप्रत्यययोः
आदेशे
आदौ
आद्यन्तवचने
आद्युदात्तः
आद्युदात्तम्
आद्यूने
आधमर्ण्ययोः
आधमर्ण्ये
आधार
आधारः
आनङ्
आनन्तर्ये
आनाम्य
आनायः
आनाय्यः
आनि
आनुक्
आनुपूर्व्य
आनुलोम्ये
आनृचुः
आनृहुः
आने
आपः
आपण
आपत्यस्य
आपनीफणत्
आपन्नः
आपन्ने
आपन्नैः
आपात्याः
आपि
आपिशलेः
आपृच्छ्य
आपो
आपोः
आप्
आप्ज्ञप्यृधाम्
आप्रपदम्
आप्लाव्य
आबर्हि
आबाध
आबाधे
आब्भ्यः
आभिमुख्ये
आभीक्ष्ण्ये
आम
आमः
आमन्त्रण
आमन्त्रितम्
आमन्त्रितस्य
आमन्त्रिते
आमि
आमु
आमुष
आम्
आम्प्रत्ययवत्
आम्रेडितम्
आम्रेडितस्य
आम्रेडिते
आय
आयः
आयन्
आयस्थानेभ्यः
आयादयः
आयामः
आयामे
आयुक्त
आयुधजीविभ्यः
आयुधजीविसङ्‍घात्
आयुधात्
आयुष्य
आय्
आय्य
आरक्
आरातितर
आरुः
आरूढयोः
आरोह्यादयः
आर्द्धधातुके
आर्द्रा
आर्धद्धातुके
आर्धधातुकम्
आर्धधातुकयोः
आर्धधातुकस्य
आर्धधातुके
आर्यः
आर्यकृत
आर्ष
आलच्
आलम्बनाविदूर्ययोः
आलिङ्गने
आलु
आलुच्
आलेखने
आवः
आवट्यात्
आवयाः
आवश्यक
आवश्यके
आवसथ
आवसथात्
आवहति
आवार
आविदूर्ये
आशंस
आशंसायाम्
आशंसावचने
आशङ्क
आशङ्कयोः
आशा
आशितः
आशितङ्गु
आशिते
आशिषि
आशीर्
आशीर्त्ताः
आश्चर्यम्
आश्मकात्
आश्रये
आश्वयुज्याः
आषाढा
आषाढात्
आस
आसः
आसन
आसन्
आसन्दीवत्
आसन्न
आसन्नकाले
आसाम्
आसीत्
आसुति
आसुयु
आसेवायाम्
आसेव्यमानयोः
आस्था
आस्थित
आस्पदम्
आस्य
आस्रु
आहः
आहत
आहावः
आहि
आहिताग्नि
आहितात्
आहियुक्ते
आहृतम्
आहो
इक
इकः
इक्
इगन्त
इगन्तात्
इगुपध
इगुपधात्
इङः
इङोः
इङ्
इचः
इचि
इच्
इच्छति
इच्छा
इच्छायाम्
इच्छार्थेभ्यो
इच्छार्थेषु
इच्छुः
इजादेः
इजुपधात्
इञः
इञाम्
इञि
इञोः
इञ्
इटः
इटाम्
इटि
इट्
इडायाः
इड्
इणः
इण्
इण्कोः
इतः
इतच्
इतरात्
इतराभ्यः
इतरेतर
इतरेद्युः
इता
इति
इतिह
इतोः
इतौ
इत्
इत्थंभूत
इत्थम्
इत्थम्भूतेन
इत्नु
इत्यादयः
इत्यादौ
इत्रः
इथुक्
इदः
इदन्तः
इदमः
इदम्
इदितः
इदुतौ
इदुदुपधस्य
इदुद्‍भ्याम्
इन
इनः
इनङ्
इनच्
इनि
इनिः
इनिठनौ
इनी
इनुणः
इनुण्
इनोः
इन्
इन्द्र
इन्द्रजनन
इन्द्रजुष्टम्
इन्द्रदत्तम्
इन्द्रदृष्टम्
इन्द्रलिङ्गम्
इन्द्रसृष्टम्
इन्द्रस्य
इन्द्रिय
इन्द्रियम्
इन्द्रे
इन्धानयोः
इन्धि
इमनिच्
इमन्
इमात्
इम्
इयः
इयङ्
इयस्सु
इरः
इरम्मद
इरयोः
इरितः
इरेच्
इलचः
इलचौ
इलच्
इल्
इव
इवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनाम्
इवात्
इवे
इश्
इष
इषसहलुभरुषरिषः
इषिका
इषुगमियमाम्
इषुषु
इष्टका
इष्टकासु
इष्टादिभ्यः
इष्ट्‍वीनम्
इष्ठ
इष्ठनौ
इष्ठस्य
इष्णुच्
इष्णुषु
इष्वास
इसुसोः
इस्
ईकक्
ईकन्
ईटि
ईट्
ईड
ईडजनोः
ईतः
ईति
ईत्
ईदूतौ
ईन्
ईप
ईप्सितः
ईप्सिततमम्
ईयङ्
ईयसः
ईयसुनौ
ईय्
ईरचौ
ईरन्
ईवत्याः
ईश
ईशः
ईशाम्
ईश्
ईश्वर
ईश्वरः
ईश्वरवचनम्
ईश्वरे
ईषत्
ईषद्
ई३
उः
उक
उकञ्
उक्
उक्थ
उक्थशस्
उक्ष
उक्षन्
उखात्
उगितः
उगिदचाम्
उग्रम्पश्य
उचः
उच्चैः
उच्चैस्तराम्
उच्छिष्य
उञः
उञि
उञो
उञ्छति
उञ्छादीनाम्
उणादयः
उत
उतः
उताप्योः
उताहो
उति
उत्
उत्कः
उत्कर
उत्कृष्टाः
उत्तम
उत्तमः
उत्तमर्णः
उत्तमस्य
उत्तमाः
उत्तमैकाभ्याम्
उत्तर
उत्तरपथेन
उत्तरपद
उत्तरपदभूम्नि
उत्तरपदम्
उत्तरपदयोः
उत्तरपदलोपः
उत्तरपदवृद्धौ
उत्तरपदस्य
उत्तरपदात्
उत्तरपदादिः
उत्तरपदे
उत्तरम्
उत्तरस्य
उत्तराणाम्
उत्तरात्
उत्तराभ्याम्
उत्तरेद्युः
उत्तरेषु
उत्पच
उत्पत
उत्पत्तिषु
उत्पातौ
उत्पुच्छे
उत्पूतिसुसुरभिभ्यः
उत्वत्
उत्स
उत्सङ्गादिभ्यः
उत्सञ्जन
उत्सुक
उत्सुकाभ्याम्
उदः
उदकस्य
उदके
उदक्
उदङ्कः
उदधौ
उदन्
उदन्वान्
उदर
उदरयोः
उदरात्
उदरे
उदश्वितः
उदात्त
उदात्तः
उदात्तम्
उदात्तयणः
उदात्तलोपः
उदात्तवति
उदात्तस्वरितयोः
उदात्तस्वरितोदयम्
उदात्तात्
उदात्तेन
उदात्तोपदेशस्य
उदि
उदितः
उदित्
उदीचाम्
उदीच्य
उदेजि
उदोः
उद्
उद्गमने
उद्गात्रादिभ्यः
उद्घौ
उद्धृतम्
उद्ध्यौ
उद्याव
उद्वमने
उद्विभ्याम्
उद्‍घनः
उन्नतः
उन्नीय
उन्न्योः
उन्मद
उन्मनाः
उप
उपः
उपक
उपकर्ण
उपक्रम
उपक्रमम्
उपघ्नः
उपचाय्य
उपचाय्यपृडानि
उपजानु
उपज्ञा
उपज्ञाते
उपताप
उपदंशः
उपदाः
उपदेशस्य
उपदेशे
उपधयोः
उपधस्य
उपधा
उपधात्
उपधानः
उपधायाः
उपधायाम्
उपधि
उपनीवेः
उपपदम्
उपपदस्य
उपपदात्
उपपदे
उपपदेन
उपमान
उपमानम्
उपमानात्
उपमानानि
उपमाने
उपमाभ्याम्
उपमाऽर्थे
उपमितम्
उपयमने
उपयोः
उपयोगे
उपयोगेषु
उपरि
उपरिष्टात्
उपरिस्थम्
उपर्यध्यधसः
उपसंवाद
उपसंव्यानयोः
उपसमाधानेषु
उपसम्पत्तौ
उपसर्गपूर्वम्
उपसर्गप्रादुर्भ्याम्
उपसर्गव्यपेतम्
उपसर्गस्य
उपसर्गाः
उपसर्गात्
उपसर्गे
उपसर्गेभ्यः
उपसर्जनम्
उपसर्जनस्य
उपसर्जनात्
उपसर्जने
उपसर्या
उपसिक्ते
उपसृष्टयोः
उपस्थानीय
उपस्थिते
उपहतेषु
उपाजे
उपात्
उपादेः
उपानहोः
उपान्वध्याङ्वसः
उपाभ्याम्
उपे
उपेभ्यः
उपेयिवान्
उपोत्तमम्
उपोत्तमयोः
उपोत्तमात्
उप्ते
उभयथा
उभयप्राप्तौ
उभयेद्युः
उभयेषाम्
उभात्
उभाभ्याम्
उभे
उभौ
उमा
उम्
उरः
उरःप्रभृतिभ्यः
उरच्
उरभ्र
उरसः
उरसिमनसी
उरु
उरुष्याणाम्
उवङौ
उवङ्
उशीनरेषु
उष
उषसः
उषासा
उष्ट्र
उष्ट्रः
उष्ट्रात्
उष्णाभ्याम्
उष्णिके
उष्णिग्
उष्णे
उसि
उस्
ऊँ
ऊकः
ऊखात्
ऊङ्
ऊठ्
ऊठ्सु
ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयः
ऊत्
ऊथ्
ऊधसः
ऊनयति
ऊनार्थ
ऊनार्थकलहम्
ऊरू
ऊर्जस्वल
ऊर्जस्विन्
ऊर्जि
ऊर्णयोः
ऊर्णायाः
ऊर्णावत्
ऊर्णोः
ऊर्णोतेः
ऊर्ध्वमौहूर्तिके
ऊर्ध्वम्
ऊर्ध्वाद्
ऊर्ध्वे
ऊर्यादि
ऊलोपः
ऊष
ऊष्माभ्याम्
ऊहतेः
ऋक्
ऋक्पूरप्धूःपथाम्
ऋक्षु
ऋगयन
ऋचः
ऋचि
ऋच्छत्यॄताम्
ऋच्छि
ऋजोः
ऋणम्
ऋणे
ऋतः
ऋति
ऋतु
ऋते
ऋतेः
ऋतोः
ऋत्
ऋत्विक्
ऋत्विग्
ऋत्विग्भ्याम्
ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि
ऋदवग्रहात्
ऋदुपधस्य
ऋदुपधात्
ऋदुशनस्पुरुदंसऽनेहसाम्
ऋदृशः
ऋदोः
ऋद्धनोः
ऋश्य
ऋषभ
ऋषभेभ्यः
ऋषि
ऋषिभ्याम्
ऋषी
ऋषेः
ऋषौ
ऌदितः
एः
एक
एकः
एकदिक्
एकदेश
एकदेशात्
एकदेशिना
एकधुरात्
एकम्
एकयोः
एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः
एकवचनम्
एकवचनस्य
एकवचनात्
एकवचने
एकवत्
एकवर्जम्
एकविभक्ति
एकशालायाः
एकश्रुति
एकस्मिन्
एकस्य
एकहलादौ
एकहल्मध्ये
एका
एकाचः
एकाच्
एकाजाद्घसाम्
एकात्
एकादशभ्यः
एकादिः
एकादेशः
एकाधिकरणे
एकान्तरम्
एकान्याभ्याम्
एकाल्
एकाहगमः
एकेषाम्
एकैकस्य
एङः
एङि
एङ्
एचः
एचि
एजेः
एण्यः
एण्याः
एत
एतः
एतत्
एतदः
एतयोः
एतावत्त्वे
एति
एतेः
एतेभ्यः
एत्
एध
एधति
एधाच्
एनः
एनपा
एनप्
एय्
एलयति
एव
एवम्
एश्
एषाम्
एहिमन्ये
ऐकागारिकट्
ऐक्ष्वाक
ऐचः
ऐच्
ऐरक्
ऐश्वर्ये
ऐषमस्
ऐषुकार्यादिभ्यः
ऐस्
ओः
ओकः
ओजः
ओजसः
ओजस्
ओतः
ओत्
ओदन
ओदनात्
ओदितः
ओद्म
ओम्
ओषधि
ओषधिवनस्पतिभ्यः
ओषधेः
ओष्ठ
ओष्ठ्यपूर्वस्य
ओसि
ओस्
ओस्सु
औक्थिक
औक्षम्
औङः
औट्
औत्
औपम्ययोः
औपम्ये
औश्
कंस
कंसात्
कंसीय
कः
कःकरत्करतिकृधिकृतेषु
ककुदस्य
कक्
कक्षीवत्
कच्छ
कज्जलम्
कञ्
कट
कटच्
कटुक
कट्यचः
कठ
कठिन
कडङ्कर
कडाराः
कडारात्
कडारात्‌
कणेमनसी
कण्ठ
कण्ड्वादिभ्यः
कण्व
कत
कतमौ
कतर
कतान्तेभ्यः
कति
कतिपय
कतिपयस्य
कत्
कत्थ
कत्रि
कथमि
कथम्
कथा
कथि
कदा
कद्रु
कध्यै
कध्यैन्
कनिक्रदत्
कनीन
कनीयसी
कनौ
कन्
कन्था
कन्थायाः
कन्यायाः
कन्लुकौ
कपाटयोः
कपाल
कपि
कपिष्ठलः
कप्
कबरात्
कम
कमण्डल्वोः
कमि
कमिता
कमुलौ
कमेः
कम्
कम्पि
कम्बलात्
कम्बल्येभ्यः
कम्बोजात्
करण
करणम्
करणयोः
करणे
करभे
करिक्रत्
करीषेषु
करे
करोति
करोतेः
करोतौ
कर्क
कर्क्यादीनाम्
कर्ण
कर्णः
कर्णयोः
कर्णादिभ्यः
कर्णीषु
कर्णे
कर्तरि
कर्ता
कर्तुः
कर्तृ
कर्तृयकि
कर्तृस्थे
कर्त्रभिप्राये
कर्त्रोः
कर्दमात्
कर्म
कर्मकर्त्तरि
कर्मणः
कर्मणा
कर्मणि
कर्मणी
कर्मणोः
कर्मधारय
कर्मधारयः
कर्मधारयवत्
कर्मधारये
कर्मन्द
कर्मप्रवचनीय
कर्मप्रवचनीयाः
कर्मवत्
कर्मव्यतिहारे
कर्ष
कर्षः
कर्षाः
कर्षेषु
कर्ह्योः
कल
कलकूट
कलशि
कलह
कलापि
कलापिनः
कलिङ्ग
कलेः
कल्क
कल्प
कल्पप्
कल्पेषु
कल्याणी
कवचिनः
कवतेः
कवम्
कव्य
कव्यध्वरपृतनस्य
कशेः
कष
कषः
कषादिषु
कषाययोः
कष्टाय
कसः
कसन्तेभ्यः
कसुनः
कसुनौ
कसुन्
कसेन्
कस्कादिषु
कस्य
का
काकुदस्य
काठके
काणाम्
काण्ठेविद्धिभ्यः
काण्ड
काण्डम्
काण्डादीनि
कात्
कानच्
कान्
कापिश्याः
काम
कामप्रवेदने
कामुक
कामे
काम्यच्
कार
कारक
कारकम्
कारकात्
कारके
कारनाम्नि
कारस्करः
कारिणि
कारिभ्यः
कारे
कार्त्तकौजपादयः
कार्त्तिकी
कार्त्स्न्ये
कार्मार्याभ्याम्
कार्म्मः
कार्य
कार्यम्
कार्षापण
काल
कालः
कालनाम्नः
कालयोः
कालविभागे
कालाः
कालात्
काले
कालेभ्यः
कालेषु
काल्या
काश
काशी
काशे
काश्यप
काश्यपस्य
काश्यपे
काषि
काष्ठादिभ्यः
कासू
कास्तीर
कास्प्रत्ययात्
कि
किं
किंकिल
किंवृत्ते
किंशुलकादीनाम्
किः
कितः
किति
कित्
किद्भ्यः
किनौ
किमः
किमिदम्भ्याम्
किमोः
किम्
किम्वृत्तम्
किरः
किरतौ
किशर
की
कु
कुः
कुक्
कुक्टुक्
कुक्षि
कुक्‍कुट्यौ
कुञ्ज
कुञ्जरैः
कुटारच्
कुटिलिकायाः
कुटी
कुट्
कुट्ट
कुणप्
कुण्ड
कुण्डपाय्य
कुण्डम्
कुण्डिनच्
कुत्वा
कुत्स
कुत्सन
कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः
कुत्सने
कुत्सनैः
कुत्सायाम्
कुत्सितानि
कुत्सिते
कुत्सितैः
कुधपरे
कुन्ति
कुप्य
कुप्वोः
कुमति
कुमार
कुमारः
कुमारयोः
कुमार्याम्
कुमुद
कुमुदादिभ्यः
कुम्बि
कुम्भ
कुम्भपदीषु
कुरच्
कुरु
कुरुगार्हपत
कुरुभ्यः
कुर्वन्तु
कुल
कुलटायाः
कुलत्थ
कुलात्
कुलाल
कुलिजात्
कुल्माषात्
कुश
कुशल
कुशलः
कुशलाः
कुशलाभ्याम्
कुशा
कुशाग्रात्
कुष
कुषः
कुषि
कुषीतकात्
कुसित
कुसीद
कुसीदानाम्
कुसूल
कुस्तुम्बुरूणि
कुह
कुहोः
कूचवारात्
कूप
कूपेषु
कूल
कूलम्
कूले
कृ
कृकण
कृच्छाणि
कृच्छ्र
कृच्छ्रगहनयोः
कृच्छ्रयोः
कृञः
कृञि
कृञोः
कृञ्
कृण्व्योः
कृत
कृतः
कृतचृतच्छृदतृदनृतः
कृतमितप्रतिपन्नाः
कृतम्
कृता
कृति
कृते
कृत्
कृत्य
कृत्यल्युटः
कृत्याः
कृत्यानाम्
कृत्यार्थे
कृत्यैः
कृत्वः
कृत्वसुचः
कृत्वसुच्
कृत्वोऽर्थ
कृद्भ्यः
कृपः
कृवृषोः
कृशाश्व
कृशाश्वात्
कृशेः
कृषि
कृषेः
कृषौ
कृष्टपच्य
कृसृभृवृस्तुद्रुस्रुश्रुवः
कॄ
के
केकयमित्त्रयुप्रलयानाम्
केदारात्
केन्
केन्य
केवल
केवलस्य
केवलाः
केवलात्
केवलाभ्याम्
केश
केशवेशेषु
केशात्
केशि
कोः
कोटर
कोपः
कोपधात्
कोपधायाः
कोशात्
कोसल
कौटाभ्याम्
कौटिल्ये
कौण्डिन्ययोः
कौपिञ्जल
कौपीने
कौमार
कौरव्य
कौशले
कौशिकयोः
कौशिकाभ्याम्
कौसल्य
क्ङिति
क्त
क्तः
क्तवतू
क्तस्य
क्तात्
क्तिचि
क्तिच्
क्तिन्
क्ते
क्तेन
क्तौ
क्त्रिः
क्त्वः
क्त्वा
क्त्वानिष्ठयोः
क्त्वि
क्नुः
क्नोपेः
क्मरच्
क्य
क्यङ्
क्यचि
क्यच्
क्यप्
क्यषः
क्यष्
क्यस्य
क्यात्
क्ये
क्रतु
क्रतुः
क्रतौ
क्रत्वादयः
क्रथानाम्
क्रम
क्रमः
क्रमणे
क्रमु
क्रम्य
क्रय
क्रय्यः
क्रव्ये
क्राथ
क्रियः
क्रिया
क्रियागणने
क्रियातिपत्तौ
क्रियान्तरे
क्रियापदम्
क्रियाप्रबन्ध
क्रियाप्रश्ने
क्रियाफले
क्रियायाः
क्रियायाम्
क्रियायोगे
क्रियार्थ
क्रियार्थायाम्
क्रियासमभिहारे
क्रियासातत्ये
क्री
क्रीडः
क्रीडा
क्रीडायाम्
क्रीत
क्रीतम्
क्रीतवत्
क्रीताः
क्रीतात्
क्रु
क्रुङ्
क्रुञ्चाम्
क्रुध
क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम्
क्रुधद्रुहोः
क्रुशोः
क्रोड
क्रोष्टुः
क्रौड्य
क्र्यादिभ्यः
क्लमु
क्लिश
क्लिशः
क्लुकनौ
क्लेश
क्व
क्वणः
क्वनिप्
क्वरपः
क्वरप्
क्वसुः
क्वादेः
क्वि
क्विन्
क्विन्प्रत्ययस्य
क्विप्
क्विषु
क्वे
क्वौ
क्षत्तृ
क्षत्रात्
क्षत्रिय
क्षत्रियात्
क्षयः
क्षय्य
क्षर
क्षायः
क्षि
क्षिपः
क्षिपेः
क्षिप्र
क्षिप्रवचने
क्षियः
क्षियायाम्
क्षियाऽऽशीःप्रैषेषु
क्षीर
क्षीरात्
क्षु
क्षुद्र
क्षुद्रा
क्षुद्राणाम्
क्षुद्राभ्यः
क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि
क्षुभ्नाऽऽदिषु
क्षुल्लकः
क्षेत्र
क्षेत्रियच्
क्षेत्रे
क्षेपे
क्षेपेषु
क्षेम
क्ष्णुवः
क्ष्विदि
क्सः
क्सस्य
क्से
क्स्नुः
क्‍त्रेः
कॢपः
खः
खचि
खच्
खञौ
खञ्
खट्वा
खण्डिका
खन
खनः
खनति
खनाम्
खन्य
खमुञ्
खयः
खयि
खरवसानयोः
खरशालात्
खरि
खल
खलति
खलर्थ
खलर्थाः
खल्
खल्वोः
खश्
खाद
खान्य
खार्याः
खिति
खिदेः
खिष्णुच्
खुकञौ
खे
खेट
खौ
ख्य
ख्यः
ख्याञ्
ख्यातिभ्यः
ख्युन्
गः
गच्छति
गण
गणः
गणम्
गणि
गत
गतः
गति
गतिः
गतिकारक
गतौ
गत्यर्थ
गत्यर्थलोटा
गत्यर्थवदेषु
गत्यर्थेभ्यः
गत्योः
गत्वरः
गद
गन्तव्य
गन्धन
गन्धने
गन्धस्य
गम
गमः
गमहनविदविशाम्
गमि
गमिः
गमेः
गम्भीरात्
गर्
गर्ग
गर्त
गर्भिण्या
गर्हायाम्
गर्ह्य
गर्ह्यम्
गर्ह्यात्
गवाश्व
गवियुधिभ्याम्
गह
गा
गागाहेषु
गाङ्
गाण्डी
गाति
गाथा
गाथि
गाध
गान्धारिभ्याम्
गापोः
गामी
गार्ग्यगालवयोः
गार्ग्यस्य
गालवस्य
गिरि
गिरेः
गिर्योः
गुड
गुण
गुणः
गुणकार्त्स्न्ये
गुणप्रतिषेधे
गुणवचन
गुणवचनस्य
गुणवचनात्
गुणवचनेषु
गुणस्य
गुणादयः
गुणानाम्
गुणान्तायाः
गुणे
गुध
गुपू
गुपेः
गुप्
गुरु
गुरुमतः
गुरू
गुरोः
गुरौ
गृ
गृधि
गृधिवञ्च्योः
गृष्टि
गृष्टिधेनु
गृष्ट्‍य
गृहपतिना
गृहमेधात्
गृहि
गृह्णाति
गॄभ्यः
गेय
गेहे
गो
गोः
गोघ्नौ
गोचर
गोण
गोणीभ्याम्
गोण्याः
गोतः
गोतम
गोत्र
गोत्रम्
गोत्रात्
गोत्रादीनि
गोत्रे
गोधायाः
गोपयसोः
गोपवन
गोपुच्छ
गोपुच्छात्
गोमिन्
गोशाल
गोषदादिभ्यः
गोष्ठात्
गोष्पदम्
गोहः
गौः
गौडपूर्वे
गौर
ग्मिनिः
ग्रः
ग्रन्थान्ताधिके
ग्रन्थे
ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ताः
ग्रह
ग्रहः
ग्रहगुहोः
ग्रहणम्
ग्रहि
ग्रहेः
ग्रहोः
ग्राम
ग्रामः
ग्रामणीः
ग्रामण्योः
ग्रामनगराणाम्
ग्रामाः
ग्रामात्
ग्रामे
ग्रामेभ्यः
ग्राम्य
ग्राव
ग्रीवा
ग्रीवाभ्यः
ग्रीष्म
ग्रुचु
ग्लहः
ग्ला
ग्लुचु
ग्लुञ्चु
घः
घञः
घञि
घञोः
घञ्
घट
घटः
घनः
घन्
घस
घसाम्
घसि
घस्
घस्य
घसॢ
घाङ्कयोः
घात्
घाम्
घि
घिनुण्
घिन्ण्यतोः
घु
घुरच्
घुषिः
घे
घेः
घोः
घोष
घोषादिषु
घ्रा
घ्राध्मोः
घ्वोः
ङमः
ङमुट्
ङयि
ङसः
ङसाम्
ङसि
ङसिँ
ङसोः
ङस्
ङि
ङितः
ङिति
ङित्
ङिश्योः
ङिसम्बुद्ध्योः
ङिसर्वनामस्थानयोः
ङी
ङीन्
ङीप्
ङीष्
ङे
ङेः
ङौ
ङ्यः
ङ्याः
ङ्योः
ङ्वनिप्
ङ्‍णोः
चक्षिङः
चक्षुस्
चङि
चङोः
चङ्
चङ्‍परे
चजोः
चटकायाः
चणपौ
चतसृ
चतुः
चतुर
चतुरः
चतुराम्
चतुर्
चतुर्थ
चतुर्थी
चतुर्थ्यर्थे
चतुर्थ्याः
चतुर्थ्यौ
चतुर्भ्यः
चतुष्पात्
चतुष्पादः
चतुष्पाद्‍भ्यः
चत्वारिंशतोः
चत्वारिंशत्
चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्रेडितेषु
चन्द्र
चमः
चर
चरः
चरकात्
चरकाभ्याम्
चरट्
चरणात्
चरणानाम्
चरणे
चरणेभ्यः
चरति
चरफलोः
चरम
चरि
चरेः
चर्
चर्चः
चर्म
चर्मणः
चर्मण्वती
चलनशब्दार्थात्
चवायोगे
चवाहाहैवयुक्ते
चाक्रवर्मणस्य
चाटु
चादयः
चादिलोपे
चादिषु
चानराटेषु
चानश्
चान्द्रायणम्
चाप्
चायः
चार्थे
चार्वादयः
चाहलोप
चि
चिक
चिकयाम्
चिकित्स्यः
चिच्युषे
चिणः
चिणि
चिणौ
चिण्
चिण्कृतोः
चिण्वत्
चितः
चिततूलभारिषु
चिति
चितेः
चित्
चित्त
चित्तवति
चित्तवत्कर्तृकात्
चित्तविरागे
चित्तात्
चित्य
चित्र
चित्रङः
चित्रीकरणे
चिदुत्तरम्
चिनोति
चिन्ति
चिर
चिरम्
चिहणादीनाम्
चीरम्
चीवरात्
चु
चुः
चुञ्चुप्
चुरादिभ्यः
चूर्ण
चूर्णात्
चूर्णादीनि
चेः
चेतस्
चेति
चेत्
चेल
चेलट्
चेले
चेष्टायाम्
चैत्रीभ्यः
चोः
चौ
चौरे
च्छ
च्छिद
च्छिदेः
च्छेषु
च्छ्
च्फञोः
च्फञ्
च्लि
च्लेः
च्वि
च्विः
च्वौ
च्व्यर्थे
च्व्यर्थेषु
च्व्योः
छः
छगलात्
छगलिनः
छण्
छत्र
छदिर्
छन्दः
छन्दसः
छन्दसि
छन्दसोः
छन्दस्
छन्दोग
छन्दोनाम्नि
छवि
छसौ
छस्य
छा
छात्र्यादयः
छादेः
छाया
छाये
छिद्र
छिन्न
छे
छेदादिभ्यः
छौ
जंघम्
जः
जक्ष्
जगती
जगृम्भ
जग्धिः
जघन्य
जङ्गलधेनुवलजान्तस्य
जङ्घा
जङ्‍घा
जतुनोः
जन
जनः
जनपद
जनपदवत्
जनपदस्य
जनपदिनाम्
जनपदे
जनपदेन
जनि
जनिकर्तुः
जनिता
जनिभ्यः
जनिवध्योः
जनेः
जन्तवः
जन्य
जन्याः
जप
जपजभदहदशभञ्जपशाम्
जपोः
जभ
जभोः
जम्ब्वाः
जम्भा
जयः
जयति
जय्यौ
जर
जरतीभिः
जरत्
जरस्
जराया
जल्प
जवे
जशः
जश्
जसः
जसि
जसेः
जसौ
जस्
जहाति
जहातेः
जा
जागराम्
जागुः
जागृभ्यः
जाग्रः
जात
जातः
जाति
जातिः
जातिनाम्नः
जातिपरिप्रश्ने
जातीय
जातीययोः
जातीयर्
जातु
जाते
जातेः
जातौ
जात्यन्तात्
जानपद
जानपदाख्यायाम्
जानुनोः
जान्त
जाबाल
जाया
जायायाः
जालम्
जासि
जाहचौ
जि
जिघ्रतेः
जितम्
जित्याः
जिह्वामूल
जिह्वी
जीनाम्
जीर्यतिभ्यः
जीर्यतेः
जीव
जीवति
जीवन्तात्
जीविकयोः
जीविका
जीविकार्थे
जीविकोपनिषदौ
जीवेषु
जीवोः
जु
जुक्
जुषः
जुषाणो
जुष्ट
जुसि
जुस्
जुहोति
जॄ
जॄव्रश्च्योः
जे
जेः
जैह्माशिनेय
ज्ञः
ज्ञा
ज्ञाजनोः
ज्ञाति
ज्ञात्योः
ज्ञान
ज्ञाश्रुस्मृदृशाम्
ज्ञीप्स्यमानः
ज्ञुः
ज्य
ज्यः
ज्या
ज्यात्
ज्यायसि
ज्येष्ठाभ्याम्
ज्योतिः
ज्योतिरायुषः
ज्योत्स्ना
ज्वर
ज्वल
ज्वलिति
झः
झयः
झयोः
झरः
झरि
झर्झरात्
झलः
झलचः
झलाम्
झलि
झलोः
झल्
झल्भ्यः
झशि
झषः
झषन्तस्य
झस्य
झि
झेः
ञः
ञि
ञिठौ
ञितः
ञीतः
ञे
ञौ
ञ्णिति
ञ्णित्
ञ्निति
ञ्य
ञ्यः
ञ्यङ्
ञ्यट्
ञ्युट्
टः
टकितौ
टक्
टखोः
टच्
टा
टाप्
टि
टिठन्
टितः
टित्
टीटच्
टु
टू
टेः
टेण्यण्
टोः
ट्यण्
ट्यु
ट्युलौ
ट्लञ्
ट्वितः
ठकः
ठक्
ठक्ठञौ
ठच्
ठञौ
ठञ्
ठन्
ठन्कनौ
ठप्
ठस्य
डः
डच्
डट्
डण्
डतमच्
डतरच्
डतरादिभ्यः
डति
डवः
डा
डाचः
डाचि
डाच्
डाज्भ्यः
डाप्
डिति
डु
डुपच्
ड्यण्
ड्यत्
ड्या
ड्यौ
ड्वितः
ड्‍मतुप्
ड्‍वुन्
ढः
ढकञौ
ढकञ्
ढकि
ढकौ
ढक्
ढञौ
ढञ्
ढिनुक्
ढे
ढ्रक्
ढ्रलोपे
णः
णचः
णच्
णमुलि
णमुलोः
णमुलौ
णमुल्
णलः
णल्
णश
णि
णिङ्
णिचः
णिच्
णित्
णिनि
णिनिः
णी
णेः
णोः
णौ
ण्य
ण्यः
ण्यतः
ण्यत्
ण्युट्
ण्ये
ण्विः
ण्विन्
ण्वुच्
ण्वुलौ
ण्वुल्
तः
तक्षः
तक्षशिला
तक्ष्णः
तङानौ
तङ्
तच्छील
तत
तत्
तत्कालस्य
तत्कृत
तत्पुरुषः
तत्पुरुषयोः
तत्पुरुषस्य
तत्पुरुषात्
तत्पुरुषे
तत्प्रत्ययस्य
तत्प्रयोजकः
तत्र
तत्साधुकारिषु
तथयोः
तथा
तथोः
तदः
तदन्तस्य
तदर्थ
तदर्थम्
तदर्थस्य
तदर्थे
तदर्थेषु
तदवेतेषु
तदादि
तदोः
तद्
तद्धर्म
तद्धित
तद्धितः
तद्धितस्य
तद्धिताः
तद्धितार्थ
तद्धिते
तद्धितेषु
तद्भावे
तद्भ्यः
तद्युक्तात्
तद्राजस्य
तद्राजाः
तद्वान्
तद्विषयात्
तध्वमोः
तन
तनप्
तनयोः
तनादि
तनि
तनिषु
तनुत्वे
तनूकरणे
तनेषु
तनोति
तनोतेः
तन्
तन्ति
तन्त्रात्
तन्द्रा
तन्नाम्नि
तन्निमित्तस्य
तन्वोः
तपः
तपःकर्मकस्य
तपतौ
तपरः
तपि
तपोः
तपोभ्याम्
तप्
तप्तात्
तमट्
तमपौ
तमप्
तमसः
तमसोः
तमि
तमिस्रा
तम्
तय
तयप्
तयस्य
तयोः
तरति
तरप्
तरम्
तरित्रतः
तरुणेषु
तरुतृ
तरूतृ
तल्
तवक
तवममौ
तवेङ्
तवेनः
तवै
तव्य
तव्यत्
तसिः
तसिलादिषु
तसिल्
तसेः
तसोः
तसौ
तस्
तस्मात्
तस्मिन्
तस्मै
तस्य
ताच्छील्य
ताच्छील्ये
ताडघौ
तातङ्
तातिलौ
तातिल्
तात्
तादर्थ्ये
तादौ
तानि
तापेः
ताभ्याम्
ताम्
तायि
तारकादिभ्यः
तार्य
ताल
तावतिथम्
तासस्त्योः
तासि
तासिषु
तासी
तास्वत्
ति
तिः
तिक
तिककितव
तिकन्
तिङः
तिङन्तपदम्
तिङि
तिङ्
तिज्
तितिक्षायाम्
तितुत्रतथसिसुसरकसेषु
तित्
तित्तिरि
तित्याज
तिथुक्
तिथोः
तिपि
तिप्
तिरः
तिरसः
तिरि
तिर्यचि
तिल
तिल्
तिष्ठति
तिष्ठतेः
तिष्ठद्गु
तिष्य
तिसृ
तिसृचतसृ
तिसृभ्यः
तीक्ष्ण
तीयः
तीयात्
तीर
तीर्थे
तु
तुः
तुकोः
तुक्
तुग्रात्
तुजादीनाम्
तुट्
तुद
तुदः
तुदादिभ्यः
तुन्द
तुन्दादिभ्यः
तुन्दिवलिवटेः
तुपश्यपश्यताहैः
तुभ्यमह्यौ
तुमर्थात्
तुमर्थे
तुमुन्
तुरायण
तुरुस्तुशम्यमः
तुर्याणि
तुला
तुलाभ्यः
तुल्य
तुल्यक्रियः
तुल्यम्
तुल्ययोगे
तुल्यार्थ
तुल्यार्थे
तुष
तुस्माः
तूदी
तूर्य
तूल
तूष्णीमि
तूस्तेभ्यः
तृ
तृचः
तृचौ
तृच्
तृजकाभ्याम्
तृज्वत्
तृण
तृणहः
तृणे
तृतीय
तृतीया
तृतीयात्
तृतीयादिः
तृतीयादिषु
तृतीयायाः
तृतीयायाम्
तृतीयायुक्तात्
तृतीयार्थे
तृदोः
तृनाम्
तृन्
तृप्र
तृषि
तृषोः
तॄ
ते
तेतिक्ते
तेन
तेन्
तेमयौ
तैतिलकद्रूः
तोः
तोसुन्
तौ
तौल्वलिभ्यः
त्यकन्
त्यक्
त्यज
त्यदादिषु
त्यदादीनाम्
त्यद्
त्यप्
त्याग
त्यात्
त्र
त्रन्
त्रपः
त्रपि
त्रपु
त्रप्
त्रयः
त्रयाणाम्
त्रल्
त्रसाम्
त्रसि
त्रा
त्रि
त्रिंशत्
त्रिंशद्‍भ्याम्
त्रिककुत्
त्रिगर्तषष्ठात्
त्रिचतुरोः
त्रिप्रभृतिषु
त्रिभ्याम्
त्रिस्
त्रिस्तावा
त्रीणि
त्रुटि
त्रेः
त्रैगर्ते
त्र्यच्
त्र्योः
त्वः
त्वच
त्वतलौ
त्वनः
त्वमौ
त्वर
त्वष्टृ
त्वात्
त्वामौ
त्वाहौ
त्वे
थः
थकन्
थट्
थनाः
थमुः
थलि
थल्
थस्
था
थाल्
थासः
थासोः
थास्
थुक्
थोः
थ्यन्
दः
दक्षिण
दक्षिणा
दक्षिणात्
दक्षिणेर्मा
दघ्नच्
दण्ड
दण्डयोः
दण्डाजिनाभ्याम्
दण्डादिभ्यः
दतृ
दत्
दत्त
दत्तम्
ददाति
दद्
दधः
दधातेः
दधात्योः
दधि
दधृक्
दध्नः
दन्त
दन्तः
दन्तस्य
दन्त्ये
दन्द्रम्य
दन्श
दमः
दमि
दम्भः
दय
दयतेः
दयायासः
दयि
दरिद्रस्य
दरिद्रा
दर्दुरम्
दर्धर्ति
दर्धर्षि
दर्भात्
दर्शनः
दर्शनम्
दविद्युतत्
दविध्वतः
दश
दशान्तात्
दशाम्
दशैकादशात्
दह
दा
दाज्ञः
दाणः
दाण्दिनायन
दात्
दादेः
दाधर्ति
दानीम्
दान्
दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः
दाप्
दाम
दामन्यादि
दायाद
दायादे
दायाद्यम्
दारि
दारुणि
दाश
दाश्वान्
दासीभाराणाम्
दि
दिक्
दिक्शब्द
दिक्समासे
दिक्‌शब्द
दिक्‌शब्दाः
दिक्‌शब्देभ्यः
दिगि
दिग्
दिङ्
दिति
दिधिषु
दिवः
दिवसः
दिवा
दिवादिभ्यः
दिवाम्
दिशः
दिष्टम्
दिष्टि
दीक्षः
दीङः
दीङाम्
दीधी
दीधीवेव्योः
दीप
दीपः
दीयते
दीर्घ
दीर्घः
दीर्घम्
दीर्घात्
दीव्यतः
दीव्यति
दुःखात्
दुक्
दुन्योः
दुरस्युः
दुवः
दुष
दुष्कुलात्
दुस्
दुह
दुहः
दुहदिहलिहगुहाम्
दुहाम्
दुहितृभ्याम्
दूतस्य
दूर
दूरा
दूरात्
दूरार्थ
दूरे
दृ
दृक्
दृढः
दृति
दृश
दृशः
दृशाम्
दृशि
दृशिविदोः
दृशे
दृशेः
दृशोः
दृश्यते
दृश्यन्ते
दृश्यम्
दृष्टम्
देग्धिषु
देयम्
देये
देव
देवतयोः
देवता
देवताद्वन्द्वे
देवतान्तात्
देवपथादिभ्यः
देवयज्या
देवयोः
देवसुम्नयोः
देवहूय
देवात्
देवि
देविकाशिंशपादित्यवाड्‍दीर्घसत्रश्रेयसाम्
देश
देशः
देशीयरः
देशीयेषु
देशे
देश्य
दैन्ययोः
दैवयज्ञि
दोषः
दोषन्
द्यतिस्यतिमास्थाम्
द्यावा
द्यावापृथिवी
द्यु
द्युत
द्युतादि
द्युतिस्वाप्योः
द्युभ्यः
द्यूत
द्रवमूर्ति
द्रविणस्युः
द्रव्यम्
द्रव्याभ्याम्
द्रष्टरि
द्राति
द्राधि
द्रु
द्रुभ्याम्
द्रुवः
द्रुषु
द्रुह
द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम्
द्रोः
द्रोण
द्वंद्वे
द्वन्द्व
द्वन्द्वः
द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः
द्वन्द्वम्
द्वन्द्वात्
द्वन्द्वे
द्वयसच्
द्वयोः
द्वारम्
द्वारादीनाम्
द्वि
द्विगुः
द्विगोः
द्विगौ
द्वितीय
द्वितीयया
द्वितीयस्य
द्वितीया
द्वितीयातृतीयाभ्याम्
द्वितीयात्
द्वितीयायाः
द्वितीयायाम्
द्वितीये
द्वित्रिपूर्वात्
द्वित्रिभ्याम्
द्विदण्ड्यादिभ्यः
द्विर्वचन
द्विर्वचने
द्विवचन
द्विवचनं
द्विवचनम्
द्विवचने
द्विष
द्विषः
द्विषत्
द्विषस्
द्विस्
द्विस्तावा
द्विहलः
द्वीपात्
द्वे
द्वेः
द्वैप
द्व्
द्व्यचः
द्व्यच्
द्‍युद्भ्यः
द्‍व्यचः
द्‍व्यच्
द्‍व्यजजिनम्
द्‍व्युपसर्गस्य
धः
धन
धनाख्यायाम्
धनुषः
धनुषा
धनुष्
धने
धन्व
धमुञ्
धर्म
धर्मम्
धर्मवत्
धर्मशीलवर्णान्तात्
धर्मात्
धर्म्यम्
धर्म्ये
धा
धातवः
धातु
धातुलोपे
धातुसम्बन्धे
धातुस्थोरुषुभ्यः
धातोः
धातौ
धात्वर्थे
धात्वादेः
धात्वोः
धान्य
धान्यानाम्
धान्ये
धाय्याः
धारि
धारेः
धार्य्योः
धावति
धि
धिः
धिन्वि
धिषीय
धिषु
धिष्व
धुट्
धुरः
धुर्
धू
धूप
धूम
धूर्तैः
धृत
धृष
धृषः
धृषि
धृषिशसी
धृष्टौ
धेटोः
धेट्
धेनुष्या
धेनोः
धैवत्य
ध्मा
ध्यमुञ्
ध्याख्यापॄमूर्छिमदाम्
ध्रुवम्
ध्रौव्य
ध्वनयति
ध्वमः
ध्वम्
ध्वर्य
ध्वाङ्क्षेण
ध्वात्
ध्वे
नः
नकुल
नक्र
नक्षत्र
नक्षत्रात्
नक्षत्रे
नक्षत्रेण
नक्षत्रेभ्यः
नख
नगः
नगर
नगरात्
नगरान्ते
नगरे
नग्न
नङ्
नजिङ्
नजिरादीनाम्
नञः
नञि
नञ्
नञ्दुःसुभ्यः
नञ्पूर्वाणाम्
नञ्पूर्वात्
नञ्भ्याम्
नञ्वत्
नञ्समासे
नञ्सुभ्याम्
नटसूत्रयोः
नटात्
नड
नते
नद
नदी
नदीभिः
नदीभ्याम्
नदे
नद्याः
नद्याम्
नद्यृतः
नद्योः
ननु
ननौ
नन्
नन्दि
नन्वोः
नपरे
नपात्
नपुंसक
नपुंसकम्
नपुंसकस्य
नपुंसकात्
नपुंसके
नप्तृ
नभ्राट्
नमः
नमस्पुरसोः
नमाम्
नमि
नमुचि
नमो
नरे
नलोपः
नव
नवति
नवभ्यः
नवेदाः
नश
नशाम्
नशि
नशेः
नशोः
नश्
नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि
नसम्
नसह
नस्
नह
नहः
नहि
ना
नाकेषु
नाग
नाञौ
नाट
नाटच्
नाडी
नाडीतन्त्र्योः
नात्
नाथः
नाथयोः
नादिभ्यः
नानाभिः
नान्तात्
नान्दी
नाभि
नाम
नामानि
नामि
नामिकाभ्यः
नाम्
नाम्नः
नाम्नि
नावः
नासत्याः
नासिक
नासिका
नासिकायाः
नासिकास्
नास्ति
नि
निंसनिक्षनिन्दाम्
निः
निकटे
निकाययोः
निकाय्य
निगमाः
निगमे
निगरणचलनार्थेभ्यः
निगृह्य
निघः
निङ्
निजाम्
निति
नित्य
नित्यम्
नित्यवीप्सयोः
नित्यार्थे
निद्रा
निनदीभ्याम्
निन्द
निपत
निपातः
निपातम्
निपातयोः
निपातस्य
निपाताः
निपातैः
निपानम्
निपुण
निपुणाभ्याम्
निप्रहण
निमन्त्रण
निमाने
निमितम्
निमित्तम्
निमूल
नियः
नियुक्तः
नियुक्तम्
नियुक्ते
निरः
निरवसितानाम्
निराकृत्
निरुदकादीनि
निर्
निर्दिष्टे
निर्द्धारणम्
निर्द्धारणे
निर्धारणे
निर्निविभ्यः
निर्मिते
निर्वाणः
निर्वृत्तम्
निर्वृत्ते
निवचने
निवाते
निवास
निवासः
निवासे
निविभ्याम्
निव्यभिभ्यः
निशा
निशानाम्
निश्
निश्चि
निष्क
निष्कात्
निष्कुलात्
निष्कोषणे
निष्टर्क्य
निष्ठा
निष्ठातः
निष्ठायाम्
निष्ठोपमानात्
निष्पत्रात्
निष्प्रवाणिः
निसः
नी
नीक्
नीचैः
नीतौ
नीभ्यः
नील
नु
नुक्
नुग्लुकौ
नुट्
नुड्भ्याम्
नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्यः
नुम्
नुम्विसर्जनीयशर्व्यवाये
नृ
नृति
नॄन्
ने
नेः
नेद
नेदियस्सु
नेभ्यः
नेमधित
नेमाः
नेयेषु
नेषु
नेष्टृ
नौ
न्थः
न्द्राः
न्यग्रोधस्य
न्यङ्‍क्वादीनाम्
न्यधी
न्याय
न्यायात्
न्यूङ्ख
न्योः
पः
पक्व
पक्ष
पक्षात्
पक्षि
पक्ष्येषु
पङ्गोः
पङ्‍क्ति
पच
पचः
पचति
पचादिभ्यः
पच्यन्ते
पच्यमानेषु
पञ्च
पञ्चद्दशतौ
पञ्चभ्यः
पञ्चमी
पञ्चम्या
पञ्चम्याः
पञ्चम्याम्
पञ्चम्यौ
पञ्चानाम्
पञ्चाशत्
पठ
पण
पणः
पणि
पणितव्य
पणिनः
पणोः
पण्य
पण्यकम्बलः
पण्यम्
पत
पतः
पति
पतिः
पतित
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु
पतिवतोः
पत्
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः
पत्युः
पत्योः
पत्यौ
पत्र
पत्रे
पथः
पथि
पथिदूतयोः
पथिमथ्यृभुक्षाम्
पद
पदः
पदम्
पदविधिः
पदवी
पदव्यवाये
पदस्य
पदातौ
पदात्
पदादि
पदादौ
पदान्त
पदान्तस्य
पदान्तात्
पदान्ताभ्याम्
पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु
पदार्थे
पदि
पदे
पदेषु
पद्
पद्‍
पनिभ्यः
पन्थ
पन्थः
पय
पर
परः
परक्षेत्रे
परम
परम्
परम्पर
परयोः
पररूपम्
परवत्
परशव्ययोः
परश्वधात्
परसवर्णः
परस्मिन्
परस्मैपदम्
परस्मैपदानाम्
परस्मैपदेषु
परस्य
पराजेः
परादिः
पराभ्याम्
परारि
परि
परिक्रयणे
परिक्लिश्यमाने
परिक्षिप
परिखायाः
परिचाय्य
परिजय्य
परिजातः
परिणा
परिदह
परिदेवि
परिनिविभ्यः
परिपन्थम्
परिपन्थि
परिपरिणौ
परिप्रश्नयोः
परिप्रश्ने
परिभिः
परिभू
परिभ्यः
परिमणाख्यायाम्
परिमाण
परिमाणम्
परिमाणस्य
परिमाणात्
परिमाणान्तस्य
परिमाणिना
परिमाणे
परिमुखम्
परिमुह
परिमृज
परिरट
परिवद
परिवादि
परिवापणे
परिवृढः
परिवृतः
परिव्राजकयोः
परिषदः
परिसृ
परिस्कन्दः
परीप्सायाम्
परुत्
परे
परेः
परेद्यवि
परोक्षे
परोवर
परौ
पर्ण
पर्णात्
पर्प
पर्यवस्थातरि
पर्याप्तिवचनेषु
पर्याय
पर्याये
पर्यायेण
पर्वत
पर्वतात्
पर्वते
पर्श्वादि
पलद
पलदी
पलल
पलाश
पलित
पशु
पशुषु
पशौ
पश्च
पश्चा
पश्चात्
पश्यति
पश्यार्थैः
पश्वङ्गयोः
पसर्गे
पा
पाक
पाकमूले
पाके
पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्त्तिसर्त्तिशदसदाम्
पाणिघ
पाणिन्धमाः
पाणौ
पाण्डुकम्बलात्
पाण्युपतापयोः
पाते
पातौ
पात्र
पात्रम्
पात्रात्
पात्रेसंमित
पाथस्
पाद
पादः
पादपात्
पादपूरणम्
पादपूरणे
पादविहरणे
पादस्य
पादान्ते
पाद्
पानम्
पाप
पापम्
पापयोगात्
पापवत्सु
पापाणके
पामादि
पायौ
पाय्य
पार
पारस्करप्रभृतीनि
पारात्
पारायण
पाराशर्य
पारि
पारे
पारेवडवा
पार्श्वेन
पाले
पावयांक्रियात्
पाश
पाशप्
पिच्छादिभ्यः
पिटच्
पितरामातरा
पिता
पितामहाः
पिति
पितुः
पितृ
पितृव्य
पितृष्वसुः
पित्
पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्च्छधौशीयसीदाः
पिबतेः
पिषः
पिषाम्
पिष्टात्
पिस
पी
पीड
पीलायाः
पील्वादि
पु
पुंवत्
पुंसः
पुंसाभ्याम्
पुंसि
पुक्
पुगन्तलघूपधस्य
पुच्छ
पुण्यम्
पुण्यात्
पुण्येषु
पुत्र
पुत्रः
पुत्रपौत्रम्
पुत्रस्य
पुत्रात्
पुत्रे
पुत्रौ
पुनर्वसु
पुनर्वस्वोः
पुमः
पुमान्
पुम्
पुम्भ्यः
पुयण्जि
पुर
पुरंदरौ
पुरः
पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराऽग्रेभ्यः
पुरश्चरण
पुरसः
पुरस्
पुरस्तात्
पुरा
पुराण
पुरि
पुरीष
पुरीषे
पुरीष्येषु
पुरु
पुरुष
पुरुषः
पुरुषयोः
पुरुषहस्तिभ्याम्
पुरुषात्
पुरुषाभ्याम्
पुरुषे
पुरे
पुरोडाः
पुरोडाशः
पुरोडाशात्
पुरोडाशे
पुर्
पुवः
पुषः
पुषादि
पुष्करादिभ्यः
पुष्प
पुष्प्यत्
पुष्य
पू
पूग
पूगात्
पूगेषु
पूङः
पूङ्यजोः
पूजनात्
पूजायाम्
पूजार्थेभ्यः
पूजि
पूजितम्
पूज्यमानम्
पूज्यमानैः
पूत
पूतक्रतोः
पूरण
पूरणात्
पूरणीप्रमाण्योः
पूरणे
पूरण्योः
पूरयितव्ये
पूरि
पूरेः
पूरोः
पूर्
पूर्णात्
पूर्व
पूर्वः
पूर्वकाल
पूर्वकाले
पूर्वत्र
पूर्वपदम्
पूर्वपदस्य
पूर्वपदात्
पूर्वपरयोः
पूर्वम्
पूर्ववत्
पूर्वविधौ
पूर्वसवर्ण
पूर्वसवर्णः
पूर्वस्मिन्
पूर्वस्य
पूर्वा
पूर्वात्
पूर्वादिभ्यः
पूर्वायाः
पूर्वाह्ण
पूर्वे
पूर्वेद्युः
पूर्वेषु
पूर्वैः
पूर्वौ
पूष
पूषमन्थिषु
पृच्छति
पृतनर्ताभ्याम्
पृथक्
पृथिवी
पृथिवीभ्याम्
पृथिव्याम्
पृथु
पृथ्वादिभ्यः
पृषोदरादीनि
पृष्टप्रतिवचने
पृष्ठ
पॄ
पे
पेषम्
पैल
पोः
पोटा
पोतृ
पौत्र
पौरोडाश
पौर्णमासी
प्यायः
प्यायिभ्यः
प्र
प्रकथन
प्रकारवचने
प्रकारे
प्रकाशन
प्रकृतवचने
प्रकृतिः
प्रकृतौ
प्रकृत्या
प्रकृष्ट
प्रकृष्टे
प्रख्यानात्
प्रगदिन्
प्रगाथेषु
प्रगृह्यम्
प्रगृह्याः
प्रगे
प्रघणः
प्रघाणः
प्रच्छ
प्रच्छः
प्रच्छि
प्रजन
प्रजनयाम्
प्रजने
प्रजामेधयोः
प्रजोः
प्रज्ञा
प्रज्ञादिभ्यः
प्रणवः
प्रणाय्यः
प्रणीय
प्रति
प्रतिः
प्रतिकण्ठ
प्रतिकृतौ
प्रतिजन
प्रतिज्ञाने
प्रतिदाने
प्रतिना
प्रतिनिधि
प्रतिनिधिप्रतिदानयोः
प्रतिपथम्
प्रतिपर्यनवः
प्रतिबन्धि
प्रतिभू
प्रतियत्न
प्रतियत्ने
प्रतियोगे
प्रतिरूपयोः
प्रतिश्रवणे
प्रतिषीव्य
प्रतिषेधयोः
प्रतिष्कशः
प्रतिष्ठायाम्
प्रतिष्णातम्
प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ
प्रती
प्रतीचः
प्रतीयमाने
प्रतेः
प्रत्न
प्रत्यग्रथ
प्रत्यभिवादे
प्रत्यय
प्रत्ययः
प्रत्ययलक्षणम्
प्रत्ययलोपे
प्रत्ययवत्
प्रत्ययविधिः
प्रत्ययस्थात्
प्रत्ययस्य
प्रत्ययाः
प्रत्ययात्
प्रत्ययादीनाम्
प्रत्यये
प्रत्ययेन
प्रत्यवसानार्थ
प्रत्यवसानार्थेभ्यः
प्रत्याङ्भ्याम्
प्रत्यारम्भे
प्रत्येनसि
प्रथने
प्रथम
प्रथमः
प्रथमपूरणयोः
प्रथमयोः
प्रथमयोरम्
प्रथमस्य
प्रथमा
प्रथमात्
प्रथमानिर्दिष्टम्
प्रथमाभ्यः
प्रथमायाः
प्रथमासमानाधिकरणे
प्रथमाऽत्र
प्रथमे
प्रदोष
प्रदोषाभ्याम्
प्रधान
प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपियूक्षाभ्यः
प्रभवः
प्रभवति
प्रभा
प्रभृति
प्रभृतिभ्यः
प्रभृतीनि
प्रभृतौ
प्रभौ
प्रमद
प्रमाणत्वात्
प्रमाणे
प्रमाणेषु
प्रयच्छति
प्रयत्नम्
प्रयाजानुयाजौ
प्रयुज्यमाने
प्रयै
प्रयोगे
प्रयोजन
प्रयोजनम्
प्रयोजनात्
प्रयोज्यनियोज्यौ
प्रलम्भने
प्रवक्तॄ
प्रवचनीय
प्रवय्ये
प्रवाहणस्य
प्रवृद्धादीनाम्
प्रवृद्धेषु
प्रशंसयोः
प्रशंसा
प्रशंसायाम्
प्रशस्यस्य
प्रशस्ये
प्रशास्तॄणाम्
प्रश्नाख्यानयोः
प्रश्नान्ताभिपूजितयोः
प्रश्ने
प्रश्रथ
प्रष्ठः
प्रसमुपोदः
प्रसम्भ्याम्
प्रसहने
प्रसित
प्रसिते
प्रसूतैः
प्रसूभ्यश्च
प्रस्कण्व
प्रस्तार
प्रस्त्यः
प्रस्थ
प्रस्थे
प्रहरणम्
प्रहासे
प्राक्
प्राक्षु
प्राग्
प्राचाम्
प्राच्य
प्राच्यभरतेषु
प्राणभृज्जाति
प्राणि
प्राणिनाम्
प्राणिस्थात्
प्रातिपदिक
प्रातिपदिकम्
प्रातिपदिकयोः
प्रातिपदिकस्य
प्रातिपदिकात्
प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु
प्रातिपदिकार्थ
प्रातिलोम्ये
प्रात्
प्रादयः
प्राध्वम्
प्राप्त
प्राप्तकालेषु
प्राप्तम्
प्राप्नोति
प्राप्य
प्राय
प्राये
प्रायेण
प्रार्थनेषु
प्रावीण्ययोः
प्रावृट्
प्रावृषः
प्रासङ्गम्
प्राह्णे
प्रिय
प्रियः
प्रियवशे
प्रियसुखयोः
प्रियात्
प्रियेषु
प्री
प्रीतौ
प्रीयमाणः
प्रु
प्रे
प्रेक्षा
प्रेष्य
प्रैष
प्रोक्तम्
प्रोक्तात्
प्रोक्तेषु
प्रोपाभ्याम्
प्रोष्ठपदात्
प्रोष्ठपदानाम्
प्लक्ष
प्लुत
प्लुतः
प्लुतौ
प्लुवोः
प्वादीनाम्
प्साति
फक्
फञ्
फणाम्
फल
फलक
फले
फलेग्रहिः
फल्गुनी
फाण्टाहृति
फाल्गुनी
फिञोः
फिञौ
फिञ्
फिन्
फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः
फेः
फेनात्
बंहि
बद्धा
बध
बन्धः
बन्धनम्
बन्धने
बन्धु
बन्धुनि
बन्धुषु
बन्धे
बन्धेषु
बन्धैः
बभूथ
बभ्र्वोः
बर्हिषि
बल
बलादिभ्यः
बलि
बले
बलेः
बशः
बष्कयणी
बहिः
बहिर्योग
बहु
बहुच्
बहुप्रजाः
बहुभाषिणि
बहुभ्यः
बहुल
बहुलम्
बहुलात्
बहुवचन
बहुवचनम्
बहुवचनस्य
बहुवचने
बहुव्रीहिः
बहुव्रीहिवत्
बहुव्रीहेः
बहुव्रीहौ
बहुषु
बहूनाम्
बहोः
बह्व
बह्वचः
बह्‍वृच
बाढयोः
बाष्प
बाहु
बाहुल्ये
बाह्या
बाह्व
बिडच्
बिडाल
बिदादिभ्यः
बिन्दु
बिभेतेः
बिरीसचौ
बिले
बिल्व
बिल्वकादिभ्यः
बिल्वात्
बिस्त
बिस्तात्
बीजात्
बुद्धि
बुध
बुभुक्षापिपासागर्द्धेषु
बुसात्
बृहत्याः
बोधने
बोधात्
बोभूतु
ब्रह्म
ब्रह्मचर्यम्
ब्रह्मचारिणि
ब्रह्मणः
ब्रह्मणोः
ब्रह्मवाद्य
ब्राह्मः
ब्राह्मण
ब्राह्मणक
ब्राह्मणादिभ्यः
ब्राह्मणानि
ब्राह्मणे
ब्राह्मणेषु
ब्रुवः
ब्रुवोः
ब्रूव
ब्रूहिप्रेस्यश्रौषड्वौषडावहानाम्
भः
भकुर्छुराम्
भक्तलौ
भक्ताख्याः
भक्तात्
भक्ति
भक्तिः
भक्षयति
भक्षाः
भक्ष्य
भक्ष्ये
भक्ष्येण
भगात्
भगाल
भगालम्
भगो
भङ्गा
भज
भजः
भञ्ज
भञ्जेः
भद्र
भम्
भयहेतुः
भयेन
भयेषु
भय्य
भरतेषु
भरद्वाज
भरिभ्रत्
भर्गात्
भर्गादि
भर्त्सने
भव
भवः
भवतः
भवतिभ्यां
भवतेः
भवनात्
भवने
भववत्
भविष्यति
भविष्यत्
भवे
भव्य
भव्ये
भष्
भसोः
भस्त्रा
भस्त्रैषाऽजाज्ञाद्वास्वाः
भस्य
भाग
भागधेय
भागात्
भागे
भाज
भाण्ड
भात्
भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्
भार
भारत
भारद्वाजस्य
भारद्वाजे
भारात्
भाव
भावः
भावकरणयोः
भावकर्मणोः
भावकर्मवचनः
भावकर्म्मणोः
भावगर्हायाम्
भावयोः
भावलक्षणे
भाववचनाः
भाववचनात्
भावादि
भावादिकर्मणोः
भावी
भावे
भावेन
भाव्य
भाषायाम्
भाषितपुँस्काद्
भाषितपुंस्कम्
भास
भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु
भास्
भि
भिक्ष
भिक्षः
भिक्षा
भिक्षु
भित्तम्
भिद
भिदादिभ्यः
भिदि
भिद्य
भिन्न
भियः
भिस
भिस्
भी
भीत्रार्थानाम्
भीमादयः
भीरोः
भीस्म्योः
भुक्तम्
भुजः
भुजन्युब्जौ
भुवः
भुवनम्
भुवि
भू
भूः
भूत
भूतः
भूतपूर्वे
भूतवत्
भूते
भूभ्यः
भूषणे
भूसुवोः
भृ
भृगु
भृज्जतीनाम्
भृञः
भृञाम्
भृञ्
भृतः
भृतयः
भृति
भृतौ
भृशादिभ्यः
भेषजात्
भो
भोग
भोगप्रत्यययोः
भोजने
भोज्यम्
भौरिक्यादि
भ्यः
भ्यम्
भ्यसः
भ्यस्
भ्याम्
भ्रमर
भ्रमु
भ्रस्ज
भ्रस्जः
भ्राज
भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडाम्
भ्राटचः
भ्रातरि
भ्रातुः
भ्रातृ
भ्राश
भ्राष्ट्र
भ्रुवः
भ्रुवाम्
भ्रूण
भ्रौणहत्य
भ्लाश
भ्वोः
मः
मक्षु
मगध
मघवा
मघोनाम्
मट्
मड्‍डुक
मणि
मणौ
मण्डलम्
मण्डार्थेभ्यः
मण्डूकात्
मत
मति
मतिः
मतुप्
मतुवसोः
मतोः
मतौ
मत्वर्थे
मत्स्य
मत्स्यानाम्
मत्स्ये
मथ
मथाम्
मथोः
मद
मदः
मद्र
मद्रात्
मद्रे
मद्रेभ्यः
मधः
मधु
मधोः
मध्य
मध्यम
मध्यमः
मध्यात्
मध्ये
मन
मनः
मनसः
मनसी
मनस्
मनिन्
मनुष्य
मनुष्यनाम्नः
मनुष्ये
मनुष्येभ्यः
मनोः
मन्
मन्त्र
मन्त्रः
मन्त्रकरणे
मन्त्रे
मन्त्रेषु
मन्थ
मन्थमनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु
मन्यकर्मणि
मन्यतेः
मन्योपपदे
मपरे
मपर्यन्तस्य
मपूर्वः
मप्
ममकौ
मयः
मयट्
मयतेः
मयूरव्यंसक
मये
मर
मरुत्वत्
मर्त्येभ्यः
मर्य
मर्यादावचने
मलिन
मलीमसाः
मवाम्
मश्
मसि
मस्
मस्कर
मस्करिणौ
मस्जि
महतः
महत्
महद्‍भ्याम्
महन्नवम्
महाकुलात्
महान्
महाराज
महाराजात्
महाव्याहृतेः
महिङ्
महिषी
महेन्द्रात्
मा
मांस
माः
माङः
माङि
माङोः
माङ्योगे
माणव
माण्डूकाभ्याम्
मातरपितरौ
मातामह
मातुः
मातुःपितुर्भ्याम्
मातुल
मातृपितृभ्याम्
मातृष्वसुः
मात्
मात्रचः
मात्रच्
मात्रा
माथ
माद
मान
मानिनोः
मानुषीभ्यः
माने
मान्
मान्तस्य
माभ्याम्
मामक
माया
मायायाम्
मार्देयाः
माला
मालानाम्
माष
मास
मासात्
मास्
मितनखे
मिताम्
मित्
मित्र
मित्रामित्रयोः
मित्रे
मिथ्योपपदात्
मिदः
मिदि
मिदेः
मिनोति
मिपाम्
मिप्
मिमताभ्याम्
मिश्र
मिश्रम्
मिश्रीकरणम्
मिश्रे
मिह
मीढ्
मीना
मीनाति
मीनातेः
मीमाघुरभलभशकपतपदामच
मु
मुक्
मुक्त
मुख
मुखम्
मुखात्
मुचः
मुचादीनाम्
मुञ्ज
मुण्ड
मुद्गात्
मुम्
मुष
मुष्क
मुष्टि
मुष्टौ
मुष्ट्योः
मूर्तौ
मूर्धन्यः
मूर्धसु
मूर्ध्नः
मूल
मूलम्
मृ
मृग
मृगः
मृगान्
मृज
मृजेः
मृड
मृताः
मृद
मृदः
मृषः
मृषि
मृषोद्य
मेः
मेघ
मेघेभ्यः
मेजन्तः
मेधा
मैत्रेय
मैथुनिकयोः
मैथुनेच्छा
मैरेये
म्
म्रियते
म्रुचु
म्लुचु
म्वोः
यः
यकः
यकन्
यकपूर्वायाः
यकि
यक्
यङः
यङि
यङोः
यङ्
यङ्लुकोः
यचि
यच्
यच्च
यच्परः
यज
यजः
यजध्वैनम्
यजयाचरुचप्रवचर्चः
यजादीनाम्
यजुषि
यजेः
यजोः
यज्ञ
यज्ञकर्मणि
यज्ञसंयोगे
यज्ञाख्येभ्यः
यज्ञाङ्गे
यज्ञे
यज्ञेभ्यः
यञः
यञि
यञ्
यणः
यणादिपरम्
यण्
यण्वतः
यत
यतः
यति
यतौ
यत्
यत्खञौ
यत्र
यत्रयोः
यत्समया
यथा
यथाकथाच
यथातथयथापुरयोः
यथामुख
यथायथम्
यथाविधि
यथासंख्यम्
यथास्वे
यथोपदिष्टम्
यदि
यदोः
यद्
यद्धितुपरम्
यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तम्
यद्वृतात्
यन्
यप्
यम
यमः
यमने
यमरमनमाताम्
यमसभ
यमाम्
यमि
यम्
ययतोः
ययि
यरः
यलोप
यल्
यव
यवक
यवन
यवम्
यवाग्वोः
यवाभ्याम्
यशस्
यश्लीलदृढरूपा
यष्ट्‍योः
यसः
यस्क
यस्मात्
यस्य
या
याच
याचिताभ्याम्
याजक
याजकादि
याजालः
याज्ञिक
याज्याऽन्तः
याट्
याति
यातूनाम्
यादेः
यापनायाम्
याप्ये
यावति
यावत्
यावद्यथाभ्याम्
यावादिभ्यः
यासयोः
यासुट्
यि
यिट्
यीवर्णयोः
यु
युक्
युक्तः
युक्तम्
युक्तयुक्त
युक्तवत्
युक्ते
युग
युगन्धराभ्याम्
युगपत्
युग्यम्
युच्
युज
युजि
युजेः
युट्
युद्धे
युध
युधि
युव
युवति
युवा
युवादिभ्यः
युवावौ
युष्मत्तत्ततक्षुःषु
युष्मदस्मदोः
युष्मदि
युष्मद्
युष्माक
युस्
यू
यूनः
यूना
यूनि
यूयवयौ
यूषन्
ये
येन
येषाम्
योग
योगा
योगात्
योगे
योजनम्
योद्धृभ्यः
योनि
यौ
यौगपद्य
यौति
यौधेय
यौधेयादिभ्याम्
य्वाभ्याम्
य्वोः
य्वौ
रः
रक्तम्
रक्तविकारे
रक्ते
रक्षः
रक्षति
रक्षस्
रक्षि
रक्षितैः
रङ्कोः
रज
रजत
रजसाम्
रजस्
रजोः
रञ्जेः
रथ
रथः
रथाङ्गम्
रथात्
रदाभ्याम्
रधादिभ्यः
रधि
रधेः
रन्
रपरः
रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्
रपि
रभ
रभेः
रमः
रमयाम्
रमि
रम्
रलः
रश्मौ
रषाभ्याम्
रस
रसः
रसादिभ्यः
रहसः
रहस्
रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु
रहाभ्याम्
राः
राग
रागात्
राज
राजदन्त
राजनि
राजन्
राजन्य
राजन्यात्
राजन्वान्
राजपुत्र
राजसूय
राजा
राजाम्
राजि
राज्ञः
राज्ञाम्
राज्यम्
राटोः
राडङ्
रात्
रात्र
रात्रावयवेषु
रात्रि
रात्रेः
राधः
राधीक्ष्योः
रायः
राष्ट्रा
रि
रिक्तगुरु
रिक्ते
रिङ्
रिति
रिषण्यति
रीक्
रीङ्
रीश्वरात्
रु
रुः
रुग्रिकौ
रुचि
रुच्य
रुच्यर्थानाम्
रुज
रुजि
रुट्
रुद
रुदः
रुदादिभ्यः
रुद्र
रुध
रुधः
रुधादिभ्यः
रुमण्वत्
रुवः
रुषोः
रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्
रुह
रुहः
रुहिभ्यः
रुहोः
रूक्षेषु
रूप
रूपप्
रूपम्
रूपात्
रूपेभ्यः
रूप्य
रूप्यः
रे
रेवती
रै
रैवतिक
रोः
रोग
रोगाख्यायाम्
रोगात्
रोगे
रोगेषु
रोचना
रोणी
रोमन्थ
रोहिष्यै
रौ
रौरव
र्वोः
र्हिलौ
र्हिल्
लः
लक्षण
लक्षणः
लक्षणम्
लक्षणस्य
लक्षणहेत्वोः
लक्षणे
लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु
लक्षणेन
लक्षणेषु
लघु
लघुनि
लघुपूर्वात्
लघुप्रयत्नतरः
लघोः
लङः
लङ्
लङ्वत्
लच्
लटः
लट्
लप
लपि
लब्ध
लब्धा
लभ
लभेः
लभ्य
ललाट
ललाटयोः
ललाटात्
ललामम्
लवण
लवणयोः
लवणात्
लवणानाम्
लवने
लष
लषः
लस
लसेभ्यः
लस्य
लाक्षा
लाभ
लासेषु
लि
लिङः
लिङर्थे
लिङि
लिङ्
लिङ्ग
लिङ्गः
लिङ्गम्
लिङ्लृटौ
लिङ्‌निमित्ते
लिङ्‍सिचोः
लिटः
लिटि
लिटोः
लिट्
लिति
लिपि
लिप्सायाम्
लिप्स्यमान
लिबि
लिम्प
लियः
लिह
लिहः
लीयतेः
लीलोः
लुकि
लुक्
लुक्‌
लुङि
लुङ्
लुङ्‌लिङोः
लुञ्चि
लुटः
लुटि
लुट्
लुण्ठ
लुप
लुपः
लुपि
लुप्
लुप्तपञ्चम्यन्तनिर्देशः
लुप्तप्रथमानिर्देशः
लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः
लुप्तषष्ठ्यन्तम्
लुप्तसप्तम्यन्तनिर्देशः
लुबिलचौ
लुब्धयोगे
लुभः
लुमता
लू
लृङोः
लृङ्
लृङ्क्षु
लृटः
लृट्
लृलुटोः
लेः
लेख
लेटः
लेटि
लेट्
लोक
लोटः
लोटौ
लोट्
लोप
लोपः
लोपिनः
लोपे
लोम
लोमसु
लोमादि
लोमोषसी
लोम्नः
लोहितात्
लोहितादि
ल्यपि
ल्यप्
ल्यु
ल्युट्
ल्वः
ल्वादिभ्यः
ल्वोः
वंशादिभ्यः
वंश्ये
वंश्येन
वः
वक्ति
वक्‍त्र
वचः
वचन
वचनः
वचनमात्रे
वचनशक्तिषु
वचनस्य
वचनात्
वचनानाम्
वचने
वचनेन
वचनैः
वचि
वचिः
वज्र
वञ्चि
वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दाम्
वञ्चेः
वट
वटम्
वटर
वडव
वडवौ
वणिजाम्
वतण्डात्
वतिः
वतु
वतुप्
वतुषु
वतेः
वतोः
वत्स
वत्सरान्तात्
वत्सशाला
वत्सेभ्यः
वद
वदः
वदयोः
वदव्रजहलन्तस्य
वदि
वध
वधः
वध्य
वन
वनः
वनति
वनम्
वनस्पत्यादिषु
वनिपः
वनोः
वन्द
वन्दिते
वन्द्योः
वपति
वपि
वप्रत्यये
वम
वमन्तात्
वमोः
वयः
वयसि
वयस्
वयस्यासु
वयि
वयिः
वयो
वयोवचन
वरच्
वरण
वरतन्तु
वरस्मिन्
वरात्
वराह
वरिवस्
वरी
वरुण
वरुणयोः
वरुणस्य
वरे
वर्
वर्ग
वर्गे
वर्ग्यादयः
वर्चस्के
वर्च्चसः
वर्जने
वर्जमान
वर्ण
वर्णः
वर्णदृढादिभ्यः
वर्णलक्षणात्
वर्णात्
वर्णे
वर्णेन
वर्णेषु
वर्णौ
वर्त
वर्तते
वर्तमानवत्
वर्तमानसामीप्ये
वर्तयति
वर्त्तमाने
वर्त्ति
वर्त्तिचरोः
वर्ध्र
वर्म
वर्मती
वर्याः
वर्ष
वर्षप्रतिबन्धे
वर्षप्रमाणे
वर्षस्य
वर्षात्
वर्षाभ्यः
वर्षाभ्वः
वर्षि
वर्षिष्ठे
वलच्
वलादेः
वलि
वलिन
वले
ववर्थ
वशः
वशम्
वशा
वशि
वषट्
वषट्कारः
वष्टि
वस
वसः
वसति
वसतिक्षुधोः
वसनात्
वसन्त
वसन्तात्
वसिष्ठ
वसीयस्
वसु
वसुः
वसुधित
वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहाम्
वसोः
वस्
वस्ति
वस्तेः
वस्त्र
वस्न
वस्नसौ
वह
वहः
वहति
वहतेः
वहाभ्रे
वहि
वहे
वहोः
वह्यम्
वा
वाकिन
वाक्
वाक्यस्य
वाक्यादेः
वाक्याध्याहारेषु
वाचंयम
वाचः
वाचि
वाचिनः
वाडवात्
वाणिजे
वात
वातत्राणे
वाति
वादि
वान्
वान्तः
वान्नावौ
वापः
वाभ्याम्
वामदेवात्
वामादेः
वायु
वारणार्थानाम्
वाल
वास
वासिनायनि
वासिषु
वासी
वासुदेव
वास्तोष्पति
वाहः
वाहन
वाहनम्
वाहीक
वाहीकेषु
वाऽप्राम्रेडितयोः
वि
विंशति
विंशतिक
विंशतिकात्
विंशतेः
विकर्ण
विकारः
विकुशमिपरिभ्यः
विकृतेः
विक्रयात्
विक्रियः
विख्ये
विगणन
विचति
विचार्यमाणानाम्
विच्
विच्छ
विच्छि
विजः
विजायते
विट्
वितस्त्योः
वित्तः
विद
विदः
विदथि
विदभृत्
विदाङ्
विदामक्रन्
विदि
विदितः
विदिभ्यः
विदूरात्
विदेः
विद्यमान
विद्या
विद्युत
विधल्
विधार्थे
विधि
विधिः
विधिषु
विधूनने
विध्यति
विध्व
विनयादिभ्यः
विना
विनाश
विनि
विनिः
विनियोगे
विनीय
विन्
विन्द
विन्दुः
विपरिणम्यते
विपाशः
विपूय
विप्रतिषिद्धम्
विप्रतिषेधे
विप्रलापे
विप्रश्नः
विभक्ति
विभक्तिः
विभक्ते
विभक्तौ
विभज्य
विभा
विभाषा
विभाषितम्
विभ्यः
विभ्याम्
विमुक्तादिभ्यः
विमोहने
विरामः
विरोधः
विवध
विविच
विश
विशः
विशस्तॄ
विशाखयोः
विशाखा
विशाल
विशि
विशिष्ट
विशिष्टेन
विशेषः
विशेषणम्
विशेषणानाम्
विशेषणे
विशेषवचने
विशेष्येण
विश्व
विश्वजन
विश्वदेव्यस्य
विश्वम्
विश्वस्य
विष
विषयः
विषयाणि
विषयात्
विषु
विष्किरः
विष्ट
विष्टरः
विष्वक्
विसर्जनीयः
विसर्जनीयस्य
विसारिणः
विस्पष्टादीनि
वी
वीणा
वीणायाम्
वीप्सायाम्
वीयतेः
वीर
वीराः
वीर्यौ
वीवध
वीवधात्
वुक्
वुचौ
वुञ्
वुन्
वृ
वृक
वृकात्
वृक्ष
वृक्षः
वृक्षासनयोः
वृक्षेभ्यः
वृङः
वृच
वृजि
वृज्योः
वृणोतेः
वृति
वृतु
वृत्तम्
वृत्ति
वृत्तिसर्गतायनेषु
वृत्रेषु
वृद्ध
वृद्धः
वृद्धम्
वृद्धस्य
वृद्धात्
वृद्धाभ्यः
वृद्धि
वृद्धिः
वृद्धिनिमित्तस्य
वृद्धी
वृद्धौ
वृद्‍भ्यः
वृधु
वृन्दाः
वृन्दारक
वृन्दारकणाम्
वृभ्यः
वृश्चति
वृष
वृषण्यति
वृषाकपि
वृषादीनाम्
वृषि
वृष्णि
वृष्णिषु
वृष्णो
वॄतः
वेः
वेञः
वेणु
वेतन
वेतसेभ्यः
वेत्तेः
वेद
वेदनायाम्
वेदि
वेदिः
वेलासु
वेवी
वेशन्त
वेशस्
वेषात्
वेष्टिचेष्ट्योः
वेहत्
वैकृत
वैयाकरणाख्यायाम्
वैयाघ्रात्
वैयात्ये
वैर
वैवाव
वैशम्पायन
वैश्ययोः
वैश्वदेवे
वोः
वौ
व्यः
व्यक्तवाचाम्
व्यक्ति
व्यज
व्यञ्जन
व्यञ्जनम्
व्यञ्जनैः
व्यतिहारे
व्यतीहारे
व्यत्
व्यत्ययः
व्यत्ययेन
व्यथः
व्यध
व्यधि
व्यन्
व्ययेषु
व्यवसर्गयोः
व्यवस्थायाम्
व्यवहरति
व्यवहिताः
व्यवहृ
व्यवायिनः
व्यवाये
व्याख्यातव्य
व्याख्यान
व्याख्याने
व्याघ्र
व्याङ्परिभ्यः
व्याप्नोति
व्याप्यमान
व्याभाष
व्याश्रये
व्याहरति
व्याहृता
व्युष्टादिभ्यः
व्यृद्धि
व्येञाम्
व्योः
व्रज
व्रत
व्रते
व्रश्च
व्रात
व्रातेन
व्रीहि
व्रीहेः
व्रीह्यादिभ्यः
शंभ्याम्
शंस
शंस्तृ
शः
शक
शकटात्
शकन्
शकल
शकलम्
शकि
शकुनि
शकुनिषु
शकुनौ
शकृतोः
शक्ति
शक्तौ
शक्यार्थे
शङ्कटचौ
शण्डिका
शत
शतभिषजः
शतमान
शतम्
शतस्य
शतात्
शतादि
शतुः
शतृ
शतृशानचौ
शद
शदन्तविंशतेः
शदेः
शद्
शध्यै
शध्यैन्
शपः
शपि
शप्
शफलक्षण
शब्द
शब्दकर्म
शब्दप्रादुर्भाव
शब्दसंज्ञा
शब्दसंज्ञायाम्
शब्दस्य
शब्दात्
शब्दानाम्
शब्दार्थ
शब्दे
शब्देषु
शमाम्
शमि
शमिता
शमिति
शमी
शमीवय्
शम्
शम्ब
शम्याः
शय
शयग्लिङ्‍क्षु
शयन
शयितः
शयितरि
शर
शरः
शरत्
शरत्प्रभृतिभ्यः
शरदः
शरद्वत्
शरादीनाम्
शरावेषु
शरि
शरीर
शरीरसुखम्
शर्करादिभ्यः
शर्करायाः
शर्परे
शर्पूर्वाः
शर्व
शलः
शलाका
शलातुर
शलालुनः
शस
शसः
शसि
शसोः
शस्
शस्प्रभृतिषु
शा
शाकटायनस्य
शाकम्
शाकलात्
शाकल्यस्य
शाखादिभ्यः
शाच्छासाह्वाव्यावेपाम्
शाच्छोः
शाणात्
शात्
शादात्
शानच्
शानन्
शान्भ्यः
शाम्
शाम्यति
शायच्
शारदे
शार्ङ्गरवात्
शालच्
शालम्
शाला
शालायाम्
शालावत्
शालीन
शाल्योः
शाश्वतिकः
शासः
शासिवसिघसीनाम्
शास्ति
शास्तृ
शि
शिः
शिखात्
शिखाया
शिखावत्
शितः
शिति
शितेः
शित्
शिरसी
शिलायाः
शिलालिभ्याम्
शिल्पम्
शिल्पिनि
शिव
शिशिरौ
शिशुक्रन्द
शिष्यम्
शी
शीङः
शीङ्
शीत
शीर्षः
शीर्षच्छेदात्
शीर्षन्
शीर्षयोः
शीलम्
शुक्रात्
शुङ्ग
शुच
शुचिषु
शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्
शुण्डाभ्यः
शुण्डिका
शुनः
शुनक
शुनासीर
शुभमोः
शुभ्रा
शुल्क
शुषः
शुषि
शुष्क
शूद्राणाम्
शूर्प
शूर्पात्
शूल
शूलात्
शृ
शृङ्गम्
शृङ्गात्
शृङ्गिण
शृङ्‍खलम्
शृणु
शृतम्
शॄ
शॄदॄप्राम्
शॄभ्य
शे
शेः
शेतेः
शेवल
शेषः
शेषस्य
शेषात्
शेषे
शोक
शोकयोः
शोणात्
शौ
शौचिवृक्षि
शौण्डैः
शौनक
श्चुः
श्चुना
श्नः
श्नम्
श्ना
श्नात्
श्नु
श्नुः
श्नुवोः
श्यः
श्यनि
श्यनोः
श्यन्
श्या
श्यावारोकाभ्याम्
श्येनतिलस्य
श्र
श्रः
श्रद्धा
श्रद्धाप्रतीघाते
श्रद्धाभ्यः
श्रन्थः
श्रमण
श्रयति
श्रवण
श्रवणा
श्रविष्ठा
श्राणा
श्राताः
श्राद्धम्
श्राद्धे
श्रि
श्रित
श्रितम्
श्री
श्रु
श्रुतयोः
श्रुमत्
श्रुवः
श्रेणि
श्रेयसः
श्रोत्रिय
श्रोत्रियन्
श्र्युकः
श्लक्ष्ण
श्लक्ष्णैः
श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम्
श्लाघा
श्लिष
श्लिषः
श्लु
श्लुः
श्लुवत्
श्लोक
श्लौ
श्व
श्वगणात्
श्वठ
श्वतोः
श्वन्
श्वयतेः
श्वशुरः
श्वशुरात्
श्वश्र्वा
श्वसः
श्वादेः
श्विभ्यः
श्वीदितः
श्वेः
श्वेतवह
श्वेतवाः
श्व्योः
षः
षच्
षट्
षट्‍
षड्‍भ्यः
षढोः
षणि
षण्मासात्
षत्व
षद
षपूर्वस्य
षष्टि
षष्टिकाः
षष्टिकात्
षष्टिरात्रेण
षष्ठ
षष्ठी
षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः
षष्ठीयुक्तः
षष्ठ्या
षष्ठ्याः
षाकन्
षात्
षान्तस्य
षि
षित्
षिद्
षु
षुक्
षुञ्
ष्कन्
ष्टरच्
ष्टुः
ष्टुना
ष्ट्रन्
ष्ठचौ
ष्ठन्
ष्ठल्
ष्ठिवुक्लमुचमाम्
ष्णान्ता
ष्फः
ष्फक्
ष्यङः
ष्यङ्
ष्यञ्
ष्वुन्
संकाश
संख्यया
संख्या
संख्याः
संख्यादेः
संख्यापरिमाणे
संख्याया
संख्यायाः
संख्यायाम्
संख्येये
संगत
संगतम्
संघ
संघे
संघेषु
संचर
संचाय्यौ
संजातम्
संज्ञः
संज्ञयाम्
संज्ञयोः
संज्ञा
संज्ञायाम्
संज्ञासङ्‍घसूत्राध्ययनेषु
संज्वर
संतापादिभ्यः
संधिवेला
संबन्धेभ्यः
संभावने
संभूते
संमितौ
संयसः
संयुक्त
संयुक्ते
संयोग
संयोगः
संयोगस्य
संयोगात्
संयोगादयः
संयोगादिः
संयोगादेः
संयोगाद्योः
संयोगान्तस्य
संयोगे
संवत्सर
संवत्सरसंख्यस्य
संवत्सरात्
संशयम्
संसनिष्यदत्
संसृष्टे
संस्कृतम्
संस्थानेषु
संस्पर्शात्
संस्रु
संहार
संहित
संहिता
संहितायाम्
सः
सकर्मकात्
सकृत्
सक्
सक्तु
सक्थम्
सक्थि
सक्थ्यक्ष्णोः
सक्थ्‍नः
सखि
सखिभ्यः
सखी
सख्यम्
सख्युः
सगतिः
सगर्भ
सङ्कल
सङ्ख्यात
सङ्ख्ये
सङ्गः
सङ्‍ख्या
सङ्‍ख्यादेः
सङ्‍ख्यायाः
सङ्‍ख्यासुपूर्वस्य
सङ्‍ग्रामे
सङ्‍घस्य
सञ्ज
सञ्जीव
सत्
सत्य
सत्यम्
सत्यात्
सत्याप
सद
सदः
सदद
सदव्यय
सदसती
सदिः
सदृश
सदेः
सदेशेषु
सद्यः
सध
सध्रिः
सन
सनः
सनाद्यन्ताः
सनि
सनिंससनिवांसम्
सनीड
सनुतात्
सनुमः
सनोः
सनोतेः
सन्
सन्नतरः
सन्निकर्षः
सन्निविभ्यः
सन्लिटोः
सन्वत्
सपत्नी
सपत्ने
सपत्र
सपिण्डे
सपूर्वपदात्
सपूर्वात्
सपूर्वायाः
सप्तति
सप्तनः
सप्तमी
सप्तमीस्थम्
सप्तमीस्थात्
सप्तम्यर्थे
सप्तम्याः
सप्तम्याम्
सप्तम्योः
सप्तसप्तमी
सप्तानाम्
सभा
सभायाः
सभायाम्
सम
समः
समभिहारे
समम्
समय
समयः
समयात्
समर्थः
समर्थयोः
समर्थानाम्
समर्थाभ्याम्
समर्याद
समवायान्
समवाये
समवैति
समात्
समान
समानकर्तृकात्
समानकर्तृकेषु
समानकर्त्तृकयोः
समानकर्मकाणाम्
समानतीर्थे
समानपदे
समानपादे
समानस्य
समानाधिकरण
समानाधिकरणः
समानाधिकरणे
समानाधिकरणेन
समानाम्
समापनात्
समाम्
समायाः
समासः
समासत्तौ
समासस्य
समासाः
समासात्
समासान्ताः
समासे
समाहारः
समाहारे
समि
समित
समीप
समीपे
समुच्चये
समुच्चारणे
समुदाङ्भ्यः
समुद्र
समुद्रम्
समूल
समूलयोः
समूहः
समूहवत्
समूहे
समूह्याः
समृद्धि
सम्
सम्पत्ति
सम्पदा
सम्पद्यकर्तरि
सम्पादि
सम्पादिनि
सम्पृच
सम्प्रतिभ्याम्
सम्प्रदानम्
सम्प्रदाने
सम्प्रश्न
सम्प्रसारणम्
सम्प्रसारणस्य
सम्प्रसारणात्
सम्प्रसारणे
सम्बन्धेभ्यः
सम्बुद्धिः
सम्बुद्धेः
सम्बुद्धौ
सम्बोधने
सम्भवति
सम्भावनवचने
सम्भावने
सम्मदौ
सम्मानन
सम्माननशालिनीकरणयोः
सम्मितेषु
सम्मुखस्य
सयूथ
सरसाम्
सरीसृपतम्
सरूपाणाम्
सरूपे
सर्ति
सर्तेः
सर्त्तिभ्यः
सर्त्तेः
सर्व
सर्वकूल
सर्वत्र
सर्वधुरात्
सर्वनाम
सर्वनामस्थानम्
सर्वनामस्थाने
सर्वनामानि
सर्वनाम्नः
सर्वभूमि
सर्वम्
सर्वयोः
सर्वलोकात्
सर्वस्य
सर्वादेः
सर्वान्न
सर्वान्यत्
सर्वेः
सर्वेभ्यः
सर्वेषाम्
सलोपः
सवर्ण
सवर्णम्
सवर्णस्य
सवर्णे
सविध
सवेश
ससजुषोः
ससूव
सस्थानेन
सस्य
सस्येन
सह
सहः
सहयुक्ते
सहस्
सहस्य
सहस्र
सहस्रान्तात्
सहस्राभ्याम्
सहस्रेण
सहायेभ्यः
सहि
सहे
सहेः
सहोः
सा
साकल्यार्थ
साकल्ये
साकाङ्क्षम्
साकाङ्क्षे
साक्षात्
साक्षात्प्रभृतीनि
साक्षिन्
साडः
साढा
साढ्यै
साढ्वा
साति
सात्पदाद्योः
सात्यमुग्रि
साद
सादिवाम्योः
सादिसारथिषु
सादृश्य
सादृश्ये
साधकतमम्
साधु
साधुः
साधौ
सान्त
सान्नाय्य
साप्तपदीनम्
साभ्यासस्य
साम
सामः
सामर्थ्ये
सामसु
सामान्य
सामान्यवचनम्
सामान्यवचनस्य
सामि
सामिधेनीषु
सामिवचने
सामीप्ययोः
सामीप्ये
साम्
साम्नोः
साम्प्रतिके
साय
सायम्
सारव
सार्वधातुक
सार्वधातुकम्
सार्वधातुके
साल्व
साल्वात्
साल्वेय
साववर्णः
साहसिक्य
साहिभ्यः
साह्वान्
सि
सिंह
सिकताशर्कराभ्याम्
सिच
सिचः
सिचि
सिचौ
सिच्
सितात्
सिति
सिद्ध
सिद्धबध्नातिषु
सिद्धाप्रयोगः
सिद्धाप्रयोगे
सिद्धौ
सिद्ध्यौ
सिध्मादिभ्यः
सिध्यतेः
सिन्धु
सिपि
सिप्
सिवादीनाम्
सीता
सीयुट्
सीरनाम
सीरात्
सु
सुँ
सुः
सुकरम्
सुख
सुखप्रिययोः
सुखादिभ्यः
सुच्
सुञः
सुञि
सुटि
सुट्
सुतङ्गम
सुदुर्भ्याम्
सुधातुः
सुधित
सुधियोः
सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्
सुनोतेः
सुप
सुपः
सुपरि
सुपा
सुपाम्
सुपि
सुपिसूतिसमाः
सुप्
सुप्पितौ
सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः
सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु
सुब्रह्मण्यायाम्
सुभग
सुमङ्गल
सुयजोः
सुरा
सुलोपः
सुवास्तु
सुविनिर्दुर्भ्यः
सुषामादिषु
सुषि
सुषु
सुसर्वार्धात्
सुहरिततृणसोमेभ्यः
सुहितार्थ
सुहृद्दुर्हृदौ
सू
सूकरयोः
सूक्त
सूत्र
सूत्रम्
सूत्रात्
सूद
सूप
सूपमानात्
सूरमसात्
सूर्य
सृ
सृज
सृजि
सृजिदृषोः
सृपि
सृसृज
से
सेः
सेटि
सेट्
सेधतेः
सेनकस्य
सेना
सेनान्त
सेनायाः
सेन्
सेवन
सेवसितसयसिवुसहसुट्‍स्तुस्वञ्जाम्
सेवित
सैन्धवेषु
सोः
सोढः
सोढम्
सोदरात्
सोपसर्गम्
सोम
सोमम्
सोमात्
सोमे
सौ
सौराज्ये
सौवीर
सौवीरेषु
स्कन्दाम्
स्कन्दि
स्कन्देः
स्कभ्नातेः
स्कम्भु
स्कुञ्भ्यः
स्कुम्भु
स्कोः
स्तनः
स्तन्भु
स्तम्ब
स्तम्बे
स्तम्भु
स्तम्भुसिवुसहाम्
स्तम्भेः
स्तर्या
स्ताव्य
स्तु
स्तुतस्तोमयोः
स्तुत्स्तोमसोमाः
स्तुम्भु
स्तुवः
स्तुसुधूञ्भ्यः
स्तेनात्
स्तोः
स्तोक
स्तोकादिभ्यः
स्तोमः
स्तौतिण्योः
स्त्यः
स्त्रः
स्त्रिया
स्त्रियाः
स्त्रियाम्
स्त्रियोः
स्त्री
स्त्रीभ्यः
स्त्रीषु
स्त्रोः
स्त्र्याख्यौ
स्थ
स्थः
स्थण्डिलात्
स्थयोः
स्थल
स्थलम्
स्थविरतरे
स्था
स्थान
स्थानम्
स्थानान्तात्
स्थानिनः
स्थानिनि
स्थानिवत्
स्थाने
स्थानौ
स्थालीबिलात्
स्थास्तम्भोः
स्थाऽऽदिषु
स्थिर
स्थिरः
स्थिरे
स्थूल
स्थूलबलयोः
स्थूलादिभ्यः
स्थे
स्थेय
स्ध्वोः
स्नञौ
स्नातेः
स्नात्व्यादयः
स्नु
स्नुक्रमोः
स्नेहने
स्नेहविपातने
स्नौ
स्पर्द्धायाम्
स्पर्शयोः
स्पृशः
स्पृहि
स्पृहेः
स्फ
स्फायः
स्फिग
स्फिर
स्फी
स्फुरति
स्फुरतिस्फुलत्योः
स्फुरोः
स्फुलत्योः
स्फोटायनस्य
स्मयतेः
स्मात्
स्मि
स्मिनौ
स्मिपूङ्‍रञ्ज्वशाम्
स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तॄस्पशाम्
स्मे
स्मै
स्मोत्तरे
स्य
स्यः
स्यति
स्यदः
स्यन्दतेः
स्यन्दोः
स्यमि
स्यसनोः
स्याः
स्याट्
स्यात्
स्ये
स्रग्
स्रजः
स्रम्भः
स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनाम्
स्रिवि
स्रुभ्यः
स्रुव
स्रुवः
स्रोतसः
स्व
स्वकरणे
स्वञ्जाम्
स्वतन्त्रः
स्वतवसाम्
स्वतवान्
स्वधा
स्वन
स्वनः
स्वपः
स्वपतेः
स्वपादिः
स्वपि
स्वमोः
स्वम्
स्वयम्
स्वर
स्वरति
स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितः
स्वरादि
स्वरित
स्वरितः
स्वरितम्
स्वरितस्य
स्वरितात्
स्वरितेन
स्वरे
स्ववस्
स्वसा
स्वसुः
स्वसृ
स्वस्ति
स्वस्तिकस्य
स्वागतादीनाम्
स्वाङ्गम्
स्वाङ्गात्
स्वाङ्गे
स्वाङ्गेभ्यः
स्वाति
स्वादिभ्यः
स्वादुमि
स्वापेः
स्वामि
स्वामिनि
स्वामिन्
स्वाहा
स्वित्
स्विदि
स्विदिस्वदिसहीनाम्
स्वृ
स्वे
हः
हतिषु
हतेषु
हन
हनः
हनगमाम्
हननी
हन्
हन्त
हन्ति
हन्तेः
हन्व
हरति
हरतेः
हरित
हरिश्चन्द्रौ
हरीतक्य
हर्षे
हल
हलः
हलदन्तात्
हलन्तात्
हलात्
हलादिः
हलादेः
हलादौ
हलि
हलिषु
हलिसक्थ्योः
हलेषु
हलोः
हलौ
हल्
हविर्
हविषः
हविष्याभ्यः
हव्येः
हश
हशि
हसोः
हस्त
हस्तात्
हस्तादाने
हस्ताभ्याम्
हस्ति
हस्तिभ्याम्
हस्ते
हान्तात्
हायन
हायनान्त
हार
हारिणौ
हारी
हास
हास्तिन
हास्तिनायन
हास्तिपदात्
हि
हिंस
हिंसा
हिंसाम्
हिंसायाम्
हिंसार्थानाम्
हिः
हित
हितम्
हितात्
हिते
हितैः
हिनु
हिम
हिमवद्‍भ्याम्
हिमश्रथाः
हिरण्मयानि
हिरण्यपरिमाणम्
हिरण्यात्
हिस्वौ
हीने
हीय
हीयमान
हु
हुवाम्
हूते
हृक्रोः
हृत्
हृदयस्य
हृद्भगसिन्ध्वन्ते
हृषेः
हे
हेः
हेतु
हेतुः
हेतुभये
हेतुमति
हेतुमतोः
हेतौ
हेमन्त
हेमन्तात्
हैयङ्गवीनम्
हैलिहिल
हैहयोः
हैहेप्रयोगे
होः
होतृ
होत्राभ्यः
हौ
ह्म्यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्
ह्यस्
ह्योः
ह्रद
ह्रस्व
ह्रस्वः
ह्रस्वम्
ह्रस्वस्य
ह्रस्वात्
ह्रस्वान्ते
ह्रस्वे
ह्री
ह्रु
ह्लादः
ह्वः
ह्वर
ह्वरितः
ह्वरेः
ह्वावामः
ॠतः
≍क≍पौ