॥ तस्मै पाणिनये नम: ॥

अष्टाध्यायी - शब्दानुक्रमणिका (Ashtadhyayi - Word Index)

अंश
अंशम्
अंश्वादयः
अंसाभ्याम्
अः
अक
अकः
अकखादौ
अकङ्
अकच्
अकच्चिति
अकथितम्
अकद्र्‍वाः
अकर्तरि
अकर्त्तरि
अकर्मक
अकर्मकस्य
अकर्मकाणाम्
अकर्मकात्
अकर्मकेभ्यः
अकर्मधारये
अकामे
अकार्ययोः
अकालात्
अकाले
अकिंवृत्ते
अकितः
अकिति
अकृच्छ्र
अकृच्छ्रिणि
अकृच्छ्रे
अकृञः
अकृत
अकृता
अकृत्पदे
अकृत्सार्वधातुकयोः
अके
अकेकान्तखोपधात्
अकेवले
अकोः
अकौ
अक्रान्तात्
अक्ष
अक्षः
अक्षयोः
अक्षशलाकासंख्याः
अक्षेषु
अक्ष्णः
अक्ष्णाम्
अकॢपिचृतेः
अगः
अगतौ
अगदस्य
अगस्ति
अगस्त्य
अगात्
अगारान्तात्
अगारैकदेशे
अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्
अगोत्रात्
अगोत्रादौ
अगौरादयः
अग्निचित्ये
अग्नीत्प्रेषणे
अग्नीषोम
अग्नेः
अग्नौ
अग्न्याख्यायाम्
अग्र
अग्रगामिनि
अग्रत:
अग्रन्थे
अग्रात्
अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यः
अग्रामणीपूर्वात्
अग्रामाः
अग्रे
अग्रेषु
अग्लोपिशास्वृदिताम्
अघञपोः
अघो
अघोः
अङि
अङ्
अङ्कवत्
अङ्ग
अङ्गम्
अङ्गयुक्तम्
अङ्गविकारः
अङ्गस्य
अङ्गात्
अङ्गानाम्
अङ्गानि
अङ्गिरोभ्यः
अङ्गे
अङ्यः
अङ्‍गुलेः
अङ्‍गुल्यादिभ्यः
अच:
अचः
अचङि
अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरत्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः
अचपित्र
अचाम्
अचि
अचिण्णलोः
अचित्त
अचित्तात्
अचिर
अच्
अच्कौ
अच्छ
अच्छन्दसि
अच्वे
अच्वौ
अज
अजः
अजगात्
अजन्तस्य
अजर्यम्
अजस
अजसौ
अजस्तुन्दे
अजातौ
अजात्
अजात्या
अजादात्
अजादि
अजादी
अजादीनाम्
अजादेः
अजादौ
अजाद्यदन्तम्
अजिन
अजिनयोः
अजिवृज्योः
अजेः
अज्ञाति
अज्ञाते
अज्वरेः
अञः
अञो:
अञौ
अञ्
अञ्चः
अञ्चतौ
अञ्चु
अञ्चूत्तरपद
अञ्चेः
अञ्जलेः
अञ्जस्
अञ्जेः
अञ्ञौ
अञ्ठञौ
अञ्णित्
अञ्यञिञाम्
अटि
अट्
अठच्
अडच्
अडभ्यासव्यवाये
अड्व्यवाये
अड्‍व्यवाये
अड्‍व्यावये
अण
अणः
अणञौ
अणि
अणिञोः
अणुदित्
अणुभ्यः
अणो
अणौ
अण्
अण्डात्
अत:
अतः
अतदर्थे
अतद्धिते
अतरुणेषु
अतसर्थप्रत्ययेन
अतसुच्
अति
अतिः
अतिक्रमणे
अतिग्रह
अतिङः
अतिङ्
अतिचर
अतिथि
अतिथेः
अतिव्यथने
अतिशायने
अतिसर्ग
अतिसाराभ्याम्
अतीणवस्
अतु
अतुस्
अतृतीयास्थस्य
अतृन्
अतेः
अतौ
अत्
अत्त्यर्तिव्ययतीनाम्
अत्पूर्वस्य
अत्यन्त
अत्यन्तसंयोगे
अत्यय
अत्याकार
अत्याधानम्
अत्र
अत्रि
अत्रिषु
अत्वतः
अथ
अथुच्
अथुस्
अद
अदः
अदन्तात्
अदर्शनं
अदर्शनम्
अदर्शनात्
अदसः
अदसोः
अदाप्
अदिक्
अदिति
अदिप्रभृतिभ्यः
अदुपदेशात्
अदुपधात्
अदूर
अदूरभवः
अदूरात्
अदूरे
अदेशकालात्
अदेशे
अद्ड्
अद्भिः
अद्य
अद्यश्वीन
अद्रव्यप्रकर्षे
अद्रि
अद्वन्द्वे
अद्‍व्यादिभ्यः
अधः
अधनुषा
अधर
अधराणि
अधरेद्युः
अधातुः
अधातोः
अधिः
अधिक
अधिकम्
अधिकरणम्
अधिकरणयोः
अधिकरणवाचिनः
अधिकरणवाचिना
अधिकरणविचाले
अधिकरणे
अधिकरणैतावत्त्वे
अधिकारः
अधिकार्थवचने
अधिकृत्य
अधिके
अधिगर्थ
अधिपति
अधिपरी
अधिभ्याम्
अधिशीङ्स्थाऽऽसाम्
अधीते
अधीन
अधीष्ट
अधीष्टः
अधीष्टे
अधुना
अधृष्ट
अधेः
अध्
अध्यक्षे
अध्ययनतः
अध्ययने
अध्यर्थे
अध्यर्धपूर्व
अध्यापक
अध्याय
अध्यायिनि
अध्यायेषु
अध्युत्तरपदात्
अध्यै
अध्यैन्
अध्रुवे
अध्वनः
अध्वन्
अध्वर्यु
अध्वर्युक्रतुः
अध्वानौ
अन
अनः
अनक्षे
अनग्लोपे
अनङि
अनङ्
अनचि
अनञ्
अनञ्पूर्वे
अनडुहः
अनडुहोः
अनतः
अनत्यन्तगतौ
अनत्याधाने
अनदितेः
अनद्यतनवत्
अनद्यतने
अनधिकरणवाचि
अनध्वनि
अनन्त
अनन्तःपादम्
अनन्तरः
अनन्तरम्
अनन्तराः
अनन्तिके
अनन्तेषु
अनन्त्ययोः
अनन्त्यस्य
अनन्ने
अनपत्ये
अनपादाने
अनपुंसकम्
अनपुंसकस्य
अनपुंसकेन
अनपेते
अनभिहिते
अनभ्यासस्य
अनर्थकौ
अनल्विधौ
अनवक्ऌप्ति
अनवने
अनव्ययस्य
अनस्तेः
अनहोरात्राणाम्
अनाकाङ्क्षे
अनाङ्
अनाचमेः
अनाचितादीनाम्
अनाच्छादनात्
अनाति
अनात्
अनात्मनेपदनिमित्ते
अनादरे
अनादेशादेः
अनादेशे
अनाध्याने
अनाम्
अनार्तवे
अनार्षयोः
अनार्षे
अनालोचने
अनावः
अनाश्वान्
अनासेवने
अनास्यविहरणे
अनिः
अनिगन्तः
अनिच्
अनिञः
अनिटः
अनिटि
अनितिपरम्
अनितेः
अनितौ
अनित्यसमासे
अनित्ये
अनिदिताम्
अनिधाने
अनिप्सीतम्
अनिरोधेषु
अनिवसन्तः
अनिष्ठा
अनिष्ठायाम्
अनीयर:
अनु
अनुः
अनुक
अनुकम्पायाम्
अनुकरणम्
अनुकरणात्
अनुकामम्
अनुगवम्
अनुगादिनः
अनुगु
अनुज्ञैषणायाम्
अनुतापे
अनुत्तमम्
अनुत्तरपदस्थस्य
अनुदके
अनुदात्त
अनुदात्तः
अनुदात्तम्
अनुदात्तस्य
अनुदात्तात्
अनुदात्तादेः
अनुदात्तादौ
अनुदात्तानाम्
अनुदात्ते
अनुदात्तेतः
अनुदात्तेत्
अनुदात्तोपदेश
अनुदात्तौ
अनुदीचाम्
अनुदेशः
अनुद्यमने
अनुनासिक
अनुनासिकः
अनुनासिकस्य
अनुनासिकात्
अनुनासिकान्तस्य
अनुनासिके
अनुपद
अनुपदम्
अनुपदी
अनुपदेशे
अनुपराभ्याम्
अनुपसर्गम्
अनुपसर्गस्य
अनुपसर्गात्
अनुपसर्गे
अनुपसर्जनात्
अनुपाख्ये
अनुपूर्वम्
अनुप्रतिगृणः
अनुप्रयुज्यते
अनुप्रयोगः
अनुप्रयोगस्य
अनुप्रवचनादिभ्यः
अनुब्राह्मणात्
अनुभवति
अनुमः
अनुयोगे
अनुरुध
अनुलोम्येषु
अनुवाकयोः
अनुवादे
अनुविपर्यभिनिभ्यः
अनुशतिकादीनाम्
अनुसमुद्रम्
अनुस्वार
अनुस्वारः
अनुस्वारस्य
अनु्
अनूङ्
अनूचानः
अनूर्ध्वकर्मणि
अनृच्छः
अनृतः
अनृषि
अनेकम्
अनेकाचः
अनेकाल्
अनेते
अनेन
अनोः
अनोत्परः
अनौ
अनौत्तराधर्ये
अन्
अन्त
अन्तः
अन्तःपादम्
अन्तःपूर्वपदात्
अन्तम्
अन्तरं
अन्तरतमः
अन्तरम्
अन्तरयोः
अन्तरा
अन्तराले
अन्तरेण
अन्तर्
अन्तर्घनः
अन्तर्द्धौ
अन्तर्बहिर्भ्याम्
अन्तर्वत्पतिवतोः
अन्तवचनेषु
अन्तवत्
अन्तस्य
अन्तात्
अन्तायाः
अन्तिक
अन्ते
अन्तेवासि
अन्तेवासिनि
अन्तेवासी
अन्तोदत्तात्
अन्तोदात्ताट्ठञ्
अन्तोदात्तात्
अन्तौ
अन्त्य
अन्त्यम्
अन्त्यस्य
अन्त्यात्
अन्त्येन
अन्ध
अन्धक
अन्धेभ्यः
अन्न
अन्नम्
अन्नात्
अन्नेन
अन्य
अन्यतः
अन्यतरस्याम्
अन्यतरेद्युः
अन्यत्र
अन्यथा
अन्यपदार्थे
अन्यप्रमाणत्वात्
अन्यस्मिन्
अन्यस्य
अन्येद्युः
अन्येभ्यः
अन्येषाम्
अन्येषु
अन्योन्य
अन्वचि
अन्वाजे
अन्वादिष्टः
अन्वादेशे
अन्विच्छति
अन्वेष्टा
अप
अपः
अपगुरः
अपघनः
अपचर
अपचितः
अपञ्चम्याः
अपण्ये
अपत्यम्
अपत्ये
अपत्रप
अपत्रस्तै:
अपथम्
अपदातौ
अपदादौ
अपदान्तस्य
अपदान्तात्
अपदेशे
अपनयने
अपनुदो:
अपपरिबहिरञ्चवः
अपपरी
अपमित्य
अपर
अपरस्पराः
अपराह्ण
अपरिग्रहे
अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यः
अपरिह्वृताः
अपरे
अपरेद्युः
अपरोक्षे
अपर्शु
अपवर्गे
अपस्करः
अपस्पृधेथाम्
अपहृते
अपह्नवे
अपा:
अपात्
अपादादौ
अपादानम्
अपादाने
अपान्नप्तृभ्याम्
अपाये
अपारलौकिके
अपि
अपिः
अपिजात्वोः
अपित्
अपिभ्याम्
अपीलोः
अपुत्रस्य
अपूपादिभ्यः
अपूरणीप्रियाऽऽदिषु
अपूर्वपदात्
अपूर्वम्
अपूर्ववचने
अपूर्वस्य
अपृक्तः
अपृक्तम्
अपृक्तस्य
अपृक्ते
अपे
अपेत
अपोढ
अपोनप्तृ
अप्
अप्यो:
अप्रगृह्यस्य
अप्रतिषिद्धम्
अप्रतेः
अप्रत्ययः
अप्रत्ययस्य
अप्रत्यये
अप्रथमायाम्
अप्रधान
अप्रधाने
अप्रशान्
अप्राणिनाम्
अप्राणिषु
अप्रातिलोम्ये
अप्लुतवत्
अप्लुतात्
अप्लुते
अबहुगणात्
अबहुव्रीहि
अबह्वव्च्
अबोधने
अब्राह्मण
अभक्ष्याच्छादनयोः
अभविष्यति
अभसत्
अभागे
अभाषितपुंस्कात्
अभि
अभिः
अभिक
अभिजनः
अभिजित्
अभिज्ञावचने
अभितोभावि
अभिनिविशः
अभिनिष्क्रामति
अभिनिसः
अभिप्रती
अभिप्रत्यतिभ्यः
अभिप्रैति
अभिभ्याम्
अभिविधौ
अभीकः
अभूत
अभेः
अभ्यम
अभ्यमित्रात्
अभ्यस्त
अभ्यस्तम्
अभ्यस्तयोः
अभ्यस्तस्य
अभ्यस्तात्
अभ्यस्तानाम्
अभ्यादाने
अभ्यावृत्तिगणने
अभ्यासः
अभ्यासलोपः
अभ्यासस्य
अभ्यासात्
अभ्यासे
अभ्यासेन
अभ्युत्सादयाम्
अभ्यो:
अभ्र
अभ्रात्
अभ्रेषयोः
अम:
अमः
अमत्रेभ्यः
अमद्राणाम्
अमनुष्यकर्तृके
अमनुष्यपूर्वा
अमनुष्ये
अमन्त्रे
अमर्षयो:
अमा
अमाङ्योगे
अमानिनि
अमावस्यत्
अमावास्यायाः
अमि
अमित्रे
अमु
अमूर्ध
अमूर्धमस्तकात्
अमौ
अम्
अम्नरूधरवरित्युभयथा
अम्परे
अम्बाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशेकुशङ्‍क्वङ्गुमञ्जिपुञ्जिपरमेबर्हिर्दिव्यग्निभ्यः
अम्बार्थ
अम्बाले
अम्बिकेपूर्वे
अम्बे
अम्भसा
अम्भस्
अयःशूल
अयङ्
अयच्
अयजपन्यूङ्खसामसु
अयज्ञपात्रेषु
अयज्ञे
अयतौ
अयथाभिप्रेताख्याने
अयदि
अयदौ
अयनम्
अयम्
अयवादिभ्यः
अयस्
अयस्मयादीनि
अयानयम्
अयोपधात्
अय्
अरण्यात्
अरिष्ट
अरिष्टस्य
अरीहण
अरुद्
अरुष्
अरुस्
अर्केषु
अर्घाभ्याम्
अर्चाभ्यः
अर्चायाम्
अर्ति
अर्तिपिपर्त्योः
अर्तिभ्य:
अर्तिसंयोगाद्योः
अर्त्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्याताम्
अर्थ
अर्थप्रत्यये
अर्थलक्षणे
अर्थवत्
अर्थस्य
अर्था:
अर्थाभाव
अर्थायाम्
अर्थे
अर्थेन
अर्थेषु
अर्दयतिभ्य:
अर्देः
अर्ध
अर्धमास
अर्धम्
अर्धर्चाः
अर्धस्य
अर्धह्रस्वम्
अर्धात्
अर्पिते
अर्मे
अर्यः
अर्यमा
अर्यम्णाम्
अर्वणः
अर्श
अर्ह
अर्हः
अर्हण
अर्हति
अर्हम्
अर्हात्
अर्हे
अलंकर्म
अलंकृत्
अलंगामी
अलः
अलङ्कारे
अलम्
अलम्पुरुष
अलर्षि
अलिटि
अलुक्
अलोपे
अल्प
अल्पयोः
अल्पशः
अल्पाख्यायाम्
अल्पाच्तरम्
अल्पार्थात्
अल्पे
अल्लोपः
अव
अवः
अवक्रमु:
अवक्रयः
अवक्षेपण
अवक्षेपणे
अवङ्
अवचक्षे
अवज्ञाने
अवत्याः
अवद्य
अवद्यात्
अवधारणम्
अवधारणे
अवनञः
अवनुपात्यये
अवन्ति
अवन्तु
अवपथासि
अवम
अवयवाः
अवयवात्
अवयवे
अवयसि
अवयाः
अवर
अवरस्य
अवराणाम्
अवराभ्याम्
अवरार्धात्
अवर्णम्
अवर्णस्य
अवर्मणः
अवष्टब्धे
अवसानम्
अवसाने
अवस्करः
अवस्थायाम्
अवस्युषु
अवहरति
अवहृ
अवाते
अवात्
अवारपार
अविचिण्णल्ङित्सु
अविजिगीषायाम्
अविदर्थस्य
अविद्यमानवत्
अविप्रकृष्टकाले
अविप्रकृष्टाख्यानाम्
अविभ्याम्
अविशब्दने
अविशेषे
अवृद्धम्
अवृद्धात्
अवृद्धाभ्यः
अवे
अवेः
अवोद
अव्
अव्यक्त
अव्यक्तानुकरणस्य
अव्यथ
अव्यथन
अव्यथिष्यै
अव्यथ्याः
अव्यपरे
अव्यय
अव्ययम्
अव्ययसर्वनाम्नाम्
अव्ययात्
अव्ययादेः
अव्ययीभावः
अव्ययीभावात्
अव्ययीभावे
अव्यये
अव्ययेन
अव्ययेभ्यः
अव्यात्
अव्रत
अशक्तौ
अशते
अशनायोदन्यधनाया
अशपथे
अशब्दसंज्ञा
अशब्दसंज्ञायाम्
अशब्दे
अशरीरे
अशाला
अशि
अशिति
अशिश्वी
अशिष्यम्
अशीति
अशीत्योः
अशूद्रे
अश्
अश्नोतेः
अश्म
अश्मन्
अश्व
अश्वत्थात्
अश्वपत्यादिभ्यः
अश्वस्य
अश्वाघस्य
अश्वादिभ्यः
अश्वादेः
अश्वाभ्याम्
अश्विमान्
अषडक्ष
अषष्ठी
अषान्ते
अष्ट
अष्टनः
अष्टमाभ्याम्
अष्टानाम्
अष्टाभ्यः
अष्ठीवत्
असंज्ञायाम्
असंज्ञाशाणयोः
असंमतौ
असंयोगपूर्वस्य
असंयोगपूर्वात्
असंयोगात्
असंयोगोपधात्
असखि
असङ्‍ख्या
असङ्‍ख्यादेः
असत्त्ववचनस्य
असत्त्वे
असन्
असन्तात्
असन्धौ
असमाप्तौ
असमासे
असम्प्रति
असम्बुद्धौ
असरूपः
असर्वनामस्थानम्
असर्वनामस्थाने
असर्वविभक्तिः
असवर्णे
असहाये
असादृश्ये
असि
असिचि
असिच्
असिद्धः
असिद्धम्
असिद्धवत्
असुक्
असुङ्
असुपः
असुपि
असुरस्य
असूतजरति
असूयः
असूयाप्रतिवचने
असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु
असूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु
असूर्य
असे
असेः
असेन्
असेवित
असो:
असोः
असोढः
असौ
अस्
अस्तम्
अस्ताति
अस्तातिः
अस्ति
अस्तिः
अस्तिनास्तिदिष्टम्
अस्तिसिचः
अस्तेः
अस्तेये
अस्त्यर्थेषु
अस्त्रियाम्
अस्त्री
अस्त्रीविषयात्
अस्थि
अस्थूलात्
अस्पर्शे
अस्मदः
अस्मदि
अस्मदोः
अस्मद्भ्याम्
अस्मिन्
अस्मे
अस्मै
अस्य
अस्यति
अस्यतेः
अस्याम्
अस्वाङ्गपूर्वपदात्
अस्वाङ्गम्
अस्वैरि
अह
अह:
अहं
अहः
अहनि
अहन्
अहरणे
अहस्
अहस्त्यादिभ्यः
अहा:
अहीने
अहो
अहोरात्रावयवाः
अहोरात्रे
अह्न
अह्नः
अह्नस्य
अादित्य
आः
आकम्
आकर्षात्
आकर्षादिभ्यः
आकाङ्क्षम्
आकालिकट्
आकिनिच्
आक्रन्दात्
आक्रीश
आक्रोश
आक्रोशे
आख्याता
आख्यान
आख्यायाम्
आख्येभ्य:
आगतः
आगतेः
आगवीनः
आगस्त्य
आग्रहायणी
आग्रहायणीभ्यः
आग्रायणेषु
आङः
आङि
आङो:
आङ्
आङ्गिरसे
आङ्यम
आङ्यस
आच
आचारे
आचार्य
आचार्यकरण
आचार्याणाम्
आचार्योपसर्जन:
आचार्योपसर्जनः
आचित
आच्
आच्छादने
आजि
आज्ञायिनि
आटः
आटचौ
आटौ
आट्
आढक
आढ्य
आतः
आततन्थ
आताम्
आति
आतिः
आत्
आत्मनः
आत्मनेपदम्
आत्मनेपदानाम्
आत्मनेपदे
आत्मनेपदेषु
आत्मन्
आत्मप्रीतौ
आत्ममाने
आत्मम्भरिः
आत्मा
आत्वत:
आथर्वणिक
आथर्वणिकस्येकलोपः
आथाम्
आदय:
आदयः
आदरानादरयोः
आदायेषु
आदि
आदिः
आदिकर्मणि
आदितः
आदिनी
आदिभ्यः
आदिवत्
आदिशि
आदिषु
आदीनाम्
आदीनि
आदुक्
आदृ
आदेः
आदेशः
आदेशप्रत्यययोः
आदौ
आद्यन्तवचने
आद्युदात्तः
आद्युदात्तम्
आद्यूने
आधमर्ण्ययोः
आधमर्ण्ये
आधार
आधारः
आनङ्
आनन्तर्ये
आनाम्य
आनायः
आनाय्यः
आनि
आनुक्
आनुपूर्व्य
आनुलोम्ये
आनृचुः
आनृहुः
आने
आप:
आपः
आपण
आपत्यस्य
आपनीफणत्
आपन्नः
आपात्याः
आपि
आपिशलेः
आपूर्वनिपाते
आपृच्छ्य
आपो
आपोः
आप्
आप्ज्ञप्यृधाम्
आप्रपदम्
आप्लाव्य
आप्सुपः
आबर्हि
आबाध
आबाधे
आब्भ्य:
आभिमुख्ये
आभीक्ष्ण्ये
आम
आमः
आमन्त्रण
आमन्त्रितम्
आमन्त्रितस्य
आमन्त्रिते
आमि
आमु
आमुष
आम्
आम्प्रत्ययवत्
आम्रेडितम्
आम्रेडितस्य
आम्रेडिते
आय
आयः
आयन्
आयस्थानेभ्यः
आयादयः
आयामः
आयामे
आयुक्त
आयुधजीविभ्यः
आयुधजीविसङ्‍घात्
आयुधात्
आयुष्य
आय्
आय्य
आरक्
आरातितर
आरुः
आरूढयोः
आरोह्यादयः
आर्द्धधातुके
आर्धद्धातुके
आर्धधातुकम्
आर्धधातुकस्य
आर्धधातुके
आर्यः
आर्ष
आलच्
आलम्बनाविदूर्ययोः
आलिङ्गने
आलु
आलुच्
आलेखने
आव:
आवट्यात्
आवया:
आवश्यक
आवश्यके
आवसथ
आवसथात्
आवहति
आविदूर्ये
आशंस
आशंसायाम्
आशंसावचने
आशङ्क
आशा
आशितः
आशितङ्गु
आशिते
आशिषि
आशीर्
आशीर्त्ताः
आश्चर्यम्
आश्मकात्
आश्रये
आश्वयुज्याः
आषाढात्
आस
आसः
आसन
आसन्
आसन्दीवत्
आसन्न
आसन्नकाले
आसाम्
आसीत्
आसुति
आसुयु
आसेवायाम्
आसेव्यमानयोः
आस्था
आस्थित
आस्पदम्
आस्य
आस्रु
आहः
आहत
आहावः
आहि
आहिताग्न्यादिषु
आहितात्
आहियुक्ते
आहृतम्
आहो
इकः
इक्
इगन्त
इगन्तात्
इगुपध
इगुपधात्
इङः
इङो:
इङ्
इचः
इचि
इच्
इच्छति
इच्छा
इच्छायाम्
इच्छार्थेभ्यो
इच्छार्थेषु
इच्छुः
इजादेः
इजुपधात्
इञः
इञि
इञो:
इञोः
इञ्
इटः
इटाम्
इटि
इट्
इडायाः
इड्
इण:
इणः
इण्
इण्कोः
इत:
इतः
इतच्
इतरात्
इतराभ्यः
इतरेतर
इतरेद्युः
इता
इति
इतिह
इतौ
इत्
इत्थंभूतलक्षणे
इत्थम्
इत्थम्भूतेन
इत्नु
इत्यादयः
इत्यादौ
इत्रः
इथुक्
इदः
इदन्तः
इदमः
इदम्
इदितः
इदुतौ
इदुदुपधस्य
इदुद्‍भ्याम्
इन
इनः
इनङ्
इनच्
इनि
इनि:
इनिः
इनिठनौ
इनी
इनुणः
इनुण्
इनो:
इन्
इन्द्रजुष्टम्
इन्द्रदत्तम्
इन्द्रदृष्टम्
इन्द्रलिङ्गम्
इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणाम्
इन्द्रसृष्टम्
इन्द्रस्य
इन्द्रिय
इन्द्रियम्
इन्द्रे
इन्धानयो:
इन्धिभवतिभ्यां
इमनिच्
इमन्
इमात्
इम्
इयः
इयङ्
इयस्सु
इरः
इरम्मद
इरयोः
इरितः
इरेच्
इलचः
इलचौ
इलच्
इल्
इव
इवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनाम्
इवात्
इवे
इश्
इष
इषसहलुभरुषरिषः
इषिका
इषुगमियमाम्
इषुषु
इष्टका
इष्टकासु
इष्टादिभ्यः
इष्ट्‍वीनम्
इष्ठ
इष्ठनौ
इष्ठस्य
इष्णुच्
इष्णुषु
इष्वास
इसुसोः
इस्
ईकक्
ईकन्
ईटि
ईट्
ईड
ईडजनोः
ईतः
ईति
ईत्
ईदूतौ
ईन्
ईप
ईप्सितः
ईप्सिततमम्
ईयङ्
ईयसः
ईयसुनौ
ईय्
ईरचौ
ईरन्
ईवत्याः
ईश
ईशः
ईशाम्
ईश्
ईश्वर
ईश्वरः
ईश्वरवचनम्
ईश्वरे
ईषत्
ईषद्
ई३
उः
उक
उकञ्
उक्
उक्थशस्
उक्ष
उक्षन्
उगितः
उगिदचाम्
उग्रम्पश्य
उचः
उच्चैः
उच्चैस्तराम्
उच्छिष्य
उञः
उञि
उञो
उञ्छति
उञ्छादीनाम्
उणादयः
उत
उतः
उताप्योः
उताहो
उति
उत्
उत्कः
उत्करादिभ्यः
उत्कृष्टाः
उत्तम
उत्तमः
उत्तमर्णः
उत्तमस्य
उत्तमा:
उत्तमैकाभ्याम्
उत्तर
उत्तरपथेन
उत्तरपद
उत्तरपदभूम्नि
उत्तरपदयोः
उत्तरपदलोपः
उत्तरपदवृद्धौ
उत्तरपदस्य
उत्तरपदात्
उत्तरपदादिः
उत्तरपदे
उत्तरम्
उत्तरस्य
उत्तराणाम्
उत्तरात्
उत्तराभ्याम्
उत्तरेद्युः
उत्तरेषु
उत्पच
उत्पत
उत्पत्तिषु
उत्पातौ
उत्पुच्छे
उत्पूतिसुसुरभिभ्यः
उत्वद्वर्द्‍ध्रबिल्वात्
उत्सङ्गादिभ्यः
उत्सञ्जन
उत्सादिभ्यः
उत्सुक
उत्सुकाभ्याम्
उदः
उदकस्य
उदके
उदक्
उदङ्कः
उदधौ
उदन्
उदन्वान्
उदर
उदरयो:
उदरात्
उदरे
उदश्वितः
उदात्तः
उदात्तम्
उदात्तयणः
उदात्तलोपः
उदात्तवति
उदात्तस्वरितपरस्य
उदात्तस्वरितयोः
उदात्तस्वरितोदयम्
उदात्तात्
उदात्तेन
उदात्तोपदेशस्य
उदि
उदितः
उदीचाम्
उदीच्यग्रामात्
उदुपधात्
उदेजि
उदो:
उद्
उद्गमने
उद्गात्रादिभ्यः
उद्घौ
उद्धृतम्
उद्ध्यौ
उद्याव
उद्वमने
उद्विभ्याम्
उद्‍घनः
उन्नतः
उन्नीय
उन्न्योः
उन्मद
उन्मनाः
उप
उपः
उपकादिभ्यः
उपक्रम
उपक्रमम्
उपघ्नः
उपचाय्य
उपचाय्यपृडानि
उपजानूपकर्णोपनीवेः
उपज्ञा
उपज्ञाते
उपताप
उपदंशः
उपदाः
उपदेशस्य
उपदेशे
उपधयोः
उपधस्य
उपधा
उपधात्
उपधानः
उपधाया:
उपधायाः
उपधायाम्
उपधालोपिनः
उपधि
उपपदम्
उपपदात्
उपपदे
उपपदेन
उपपराभ्याम्
उपमान
उपमानम्
उपमानात्
उपमानानि
उपमाने
उपमाभ्याम्
उपमाऽर्थे
उपमितम्
उपयमने
उपयो:
उपयोगे
उपयोगेषु
उपरि
उपरिष्टात्
उपरिस्थम्
उपर्यध्यधसः
उपसंवादाशङ्कयोः
उपसंव्यानयोः
उपसमाधानेषु
उपसम्पत्तौ
उपसर्गपूर्वम्
उपसर्गप्रादुर्भ्याम्
उपसर्गव्यपेतम्
उपसर्गस्य
उपसर्गाः
उपसर्गात्
उपसर्गे
उपसर्गेभ्य:
उपसर्जनम्
उपसर्जनस्य
उपसर्जनात्
उपसर्या
उपसिक्ते
उपसृष्टयोः
उपस्थानीय
उपस्थिते
उपहतेषु
उपाजे
उपात्
उपादेः
उपानहोः
उपान्वध्याङ्वसः
उपे
उपेभ्य:
उपेयिवान्
उपोत्तमम्
उपोत्तमात्
उप्ते
उभयथा
उभयप्राप्तौ
उभयेद्युः
उभयेषाम्
उभात्
उभाभ्याम्
उभे
उभौ
उमा
उमोर्णयोः
उम्
उरः
उरःप्रभृतिभ्यः
उरच्
उरभ्र
उरसः
उरसिमनसी
उरु
उरुष्याणाम्
उवङौ
उवङ्
उशीनरेषु
उष
उषसः
उषासा
उष्ट्र
उष्ट्रः
उष्ट्रात्
उष्णाभ्याम्
उष्णिके
उष्णिग्
उष्णे
उसि
उस्
ऊँ
ऊकः
ऊकालः
ऊङ्
ऊठ्
ऊठ्सु
ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयः
ऊत्
ऊथ्
ऊधसः
ऊनयति
ऊनार्थ
ऊनार्थकलहम्
ऊरूत्तरपदात्
ऊर्जस्वल
ऊर्जस्विन्
ऊर्जि
ऊर्णायाः
ऊर्णावत्
ऊर्णोः
ऊर्णोतेः
ऊर्ध्वमौहूर्तिके
ऊर्ध्वम्
ऊर्ध्वाद्
ऊर्ध्वे
ऊर्यादि
ऊलोपः
ऊष
ऊष्माभ्याम्
ऊहतेः
ऋक्पूरप्धूःपथाम्
ऋक्षु
ऋगयनादिभ्यः
ऋचः
ऋचि
ऋच्छत्यॄताम्
ऋच्छि
ऋजोः
ऋणम्
ऋणे
ऋतः
ऋति
ऋतु
ऋते
ऋतेः
ऋतोः
ऋत्
ऋत्विक्
ऋत्विग्
ऋत्विग्भ्याम्
ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि
ऋदवग्रहात्
ऋदुपधस्य
ऋदुपधात्
ऋदुशनस्पुरुदंसऽनेहसाम्
ऋदृशः
ऋदोः
ऋद्धनोः
ऋश्य
ऋषभ
ऋषभेभ्यः
ऋषि
ऋषिभ्याम्
ऋषी
ऋषेः
ऋषौ
ऌदितः
एः
एक
एकः
एकदिक्
एकदेश
एकदेशिना
एकधुरात्
एकम्
एकयो:
एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः
एकवचनम्
एकवचनस्य
एकवचनात्
एकवचने
एकवत्
एकवर्जम्
एकविभक्ति
एकविभक्तौ
एकशालायाः
एकशेषः
एकश्रुति
एकस्मिन्
एकस्य
एकहलादौ
एकहल्मध्ये
एका
एकाचः
एकाच्
एकाजाद्घसाम्
एकात्
एकादशभ्यः
एकादिः
एकादेशः
एकाधिकरणे
एकान्तरम्
एकान्याभ्याम्
एकाल्
एकाहगमः
एकेषाम्
एकैकस्य
एङः
एङि
एङ्
एचः
एचि
एजेः
एण्यः
एण्याः
एत
एतः
एतत्
एतदः
एतयोः
एति
एतेः
एतेभ्यः
एत्
एध
एधति
एधाच्
एनः
एनपा
एनप्
एय्
एलयति
एव
एवम्
एश्
एषाम्
एहिमन्ये
ऐकागारिकट्
ऐक्ष्वाक
ऐचः
ऐच्
ऐरक्
ऐश्वर्ये
ऐषमः
ऐषमोह्यःश्वसः
ऐषुकार्यादिभ्यः
ऐस्
ओः
ओकः
ओजः
ओजसः
ओजस्
ओतः
ओत्
ओदन
ओदितः
ओद्म
ओम्
ओषधिवनस्पतिभ्यः
ओषधेः
ओष्ठ्यपूर्वस्य
ओसि
ओस्
ओस्सु
औक्षम्
औङः
औट्
औत्
औपम्ययोः
औपम्ये
औश्
कंस
कंसात्
कंसीयपरशव्ययोः
कः
कःकरत्करतिकृधिकृतेषु
ककुदस्य
कक्
कक्षीवत्
कच्छाग्निवक्‍त्रवर्त्तोत्तरपदात्
कच्छादिभ्यः
कज्जलम्
कञ्
कटच्
कटादेः
कटुक
कट्यचः
कठचरकात्
कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु
कडङ्कर
कडाराः
कडारात्
कडारात्‌
कणेमनसी
कण्ठ
कण्ड्वादिभ्यः
कण्व
कण्वादिभ्यः
कत
कतमौ
कतर
कति
कतिपय
कतिपयस्य
कत्
कत्त्र्यादिभ्यः
कत्थ
कथमि
कथम्
कथादिभ्यः
कथि
कदा
कद्रुकमण्डल्वोः
कध्यै
कध्यैन्
कनिक्रदत्
कनीन
कनीयसी
कनौ
कन्
कन्था
कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्
कन्थायाः
कन्यायाः
कन्लुकौ
कपाटयोः
कपाल
कपि
कपिष्ठलः
कप्
कम
कमि
कमिता
कमुलौ
कमेः
कम्
कम्पि
कम्बलात्
कम्बोजात्
करण
करणपूर्वात्
करणम्
करणे
करभे
करिक्रत्
करीषेषु
करे
करोति
करोतेः
करोतौ
कर्क
कर्क्यादीनाम्
कर्ण
कर्णः
कर्णयोः
कर्णललाटात्
कर्णादिभ्यः
कर्णीषु
कर्णे
कर्तरि
कर्ता
कर्तुः
कर्तृ
कर्तृकरणे
कर्तृकर्मणोः
कर्तृयकि
कर्तृस्थे
कर्त्तृकरणयोः
कर्त्रभिप्राये
कर्त्रोः
कर्दमात्
कर्म
कर्मकर्त्तरि
कर्मणः
कर्मणा
कर्मणि
कर्मणी
कर्मणोः
कर्मधारय
कर्मधारयः
कर्मधारयवत्
कर्मधारये
कर्मन्दकृशाश्वात्
कर्मप्रवचनीययुक्ते
कर्मप्रवचनीयाः
कर्मवत्
कर्मव्यतिहारे
कर्म्मणि
कर्म्मणोः
कर्ष
कर्षः
कर्षाः
कर्षेषु
कर्ह्योः
कल
कलकूट
कलह
कलापिनः
कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यः
कलाप्यश्वत्थयवबुसात्
कलिङ्ग
कलेर्ढक्
कल्क
कल्प
कल्पप्
कल्याणी
कवचिनः
कवतेः
कवम्
कव्य
कव्यध्वरपृतनस्य
कशेः
कष
कषः
कषादिषु
कषाययोः
कष्टाय
कस:
कसन्तेभ्यः
कसुनः
कसुनौ
कसुन्
कसेन्
कस्कादिषु
कस्य
का
काकुदस्य
काठके
काणाम्
काण्ड
काण्डम्
काण्डादीनि
काण्डान्तात्
कात्
कानच्
कान्
कापिश्याः
काम
कामप्रवेदने
कामे
काम्यच्
कार
कारक
कारकमध्ये
कारकम्
कारकात्
कारके
कारनाम्नि
कारस्करः
कारिणि
कारिभ्यः
कारे
कार्त्तकौजपादयः
कार्त्तिकी
कार्त्स्न्ये
कार्मार्याभ्याम्
कार्म्मः
कार्य
कार्यम्
कार्षापण
काल
कालः
कालनाम्नः
कालयोः
कालविभागे
कालाः
कालात्
कालाध्वनोः
काले
कालेभ्यः
कालेषु
कालोपसर्जने
काल्या
काश
काशे
काश्यपकौशिकाभ्याम्
काश्यपस्य
काश्यपे
काश्यादिभ्यः
काषि
कासू
कास्तीर
कास्प्रत्ययात्
कि
किं
किंकिल
किंवृत्ते
किंशुलकादीनाम्
किः
कितः
कितव
किति
कितौ
कित्
किद्भ्य:
किनौ
किमः
किमिदम्भ्याम्
किमोः
किम्
किम्वृत्तम्
किरः
किरतौ
किशरादिभ्यः
की
कु
कुः
कुक्
कुक्टुक्
कुक्षि
कुगतिप्रादयः
कुञ्जरैः
कुञ्जादिभ्यः
कुटादिभ्यः
कुटारच्
कुटिलिकायाः
कुटी
कुट्ट
कुणप्
कुण्डपाय्य
कुण्डम्
कुण्डिनच्
कुत्वा
कुत्स
कुत्सनप्रावीण्ययोः
कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः
कुत्सने
कुत्सनैः
कुत्सायाम्
कुत्सितानि
कुत्सिते
कुत्सितैः
कुधपरे
कुन्ति
कुप्य
कुप्वोः
कुमति
कुमार
कुमारः
कुमारयोः
कुमार्याम्
कुमुद
कुमुदनडवेतसेभ्यः
कुमुदादिभ्यः
कुम्बि
कुम्भ
कुम्भपदीषु
कुरच्
कुरु
कुरुगार्हपत
कुरुभ्यः
कुरुयुगन्धराभ्याम्
कुर्वन्तु
कुर्वादिभ्यः
कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः
कुलटायाः
कुलत्थकोपधात्
कुलात्
कुलालादिभ्यः
कुलिजात्
कुल्माषात्
कुशल
कुशलः
कुशलाभ्याम्
कुशा
कुशाग्रात्
कुषः
कुषि
कुषीतकात्
कुसीद
कुसूल
कुस्तुम्बुरूणि
कुह
कुहोः
कूप
कूपेषु
कूल
कूलम्
कूले
कृ
कृकणपर्णात्
कृच्छाणि
कृच्छ्र
कृच्छ्रगहनयोः
कृच्छ्रयोः
कृञः
कृञि
कृञोः
कृञ्
कृण्व्योः
कृत
कृतः
कृतचृतच्छृदतृदनृतः
कृतमितप्रतिपन्नाः
कृतम्
कृतलब्धक्रीतकुशलाः
कृता
कृतादिभिः
कृति
कृते
कृत्
कृत्य
कृत्यतुल्याख्याः
कृत्यल्युटः
कृत्याः
कृत्यानाम्
कृत्यार्थे
कृत्यैः
कृत्व:
कृत्वसुचः
कृत्वसुच्
कृत्वोऽर्थप्रयोगे
कृद्भ्य:
कृपः
कृवृषोः
कृशाश्व
कृषि
कृषेः
कृषौ
कृष्टपच्य
कृसृभृवृस्तुद्रुस्रुश्रुवः
कॄ
के
केकयमित्त्रयुप्रलयानाम्
केदारात्
केन्
केन्य
केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजात्
केवलस्य
केवला:
केवलात्
केवलाभ्याम्
केश
केशात्
केशि
कोः
कोटर
कोपः
कोपधात्
कोपधायाः
कोशात्
कोसल
कौटाभ्याम्
कौटिल्ये
कौण्डिन्ययोः
कौपिञ्जलहास्तिपदात्
कौपीने
कौमार
कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्
कौशले
कौशिकयोः
कौसल्य
क्क्ङिति
क्ङिति
क्त
क्तः
क्तवतू
क्तस्य
क्तात्
क्तिचि
क्तिच्
क्तिन्
क्ते
क्तेन
क्तौ
क्त्रिः
क्त्वः
क्त्वा
क्त्वानिष्ठयोः
क्त्वि
क्नुः
क्नोपेः
क्मरच्
क्य
क्यङ्
क्यचि
क्यच्
क्यप्
क्यषः
क्यष्
क्यस्य
क्यात्
क्ये
क्रतुयज्ञेभ्यः
क्रतूक्थादिसूत्रान्तात्
क्रतौ
क्रत्वादयः
क्रथानाम्
क्रम
क्रमः
क्रमणे
क्रमादिभ्यः
क्रमु
क्रम्य
क्रय्यः
क्रव्ये
क्राथ
क्रियः
क्रिया
क्रियागणने
क्रियातिपत्तौ
क्रियान्तरे
क्रियाप्रबन्ध
क्रियाप्रश्ने
क्रियाफले
क्रियायाः
क्रियायाम्
क्रियायोगे
क्रियार्थायाम्
क्रियार्थोपपदस्य
क्रियासमभिहारे
क्रियासातत्ये
क्री
क्रीडः
क्रीडाजीविकयोः
क्रीडायाम्
क्रीतम्
क्रीतवत्
क्रीता:
क्रीतात्
क्रु
क्रुङ्
क्रुञ्चाम्
क्रुध
क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानाम्
क्रुधद्रुहोः
क्रुशोः
क्रोडादिबह्वचः
क्रोष्टुः
क्रौड्यादिभ्यः
क्र्यादिभ्यः
क्लमु
क्लिश
क्लिशः
क्लुकनौ
क्लेश
क्व
क्वणः
क्वनिप्
क्वरप्
क्वसुः
क्वादेः
क्वि
क्विन्
क्विन्प्रत्ययस्य
क्विप्
क्विषु
क्वे
क्वौ
क्षत्तृ
क्षत्रात्
क्षत्रिय
क्षत्रियात्
क्षयः
क्षय्य
क्षर
क्षायः
क्षि
क्षिपः
क्षिपेः
क्षिप्र
क्षिप्रवचने
क्षियः
क्षियायाम्
क्षियाऽऽशीःप्रैषेषु
क्षीर
क्षीरात्
क्षु
क्षुद्रजन्तवः
क्षुद्राणाम्
क्षुद्राभ्यः
क्षुद्राभ्रमरवटरपादपात्
क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्टबाढानि
क्षुभ्नाऽऽदिषु
क्षुल्लकः
क्षेत्र
क्षेत्रियच्
क्षेत्रे
क्षेपे
क्षेपेषु
क्षेम
क्ष्णुवः
क्सः
क्सस्य
क्से
क्स्नुः
क्‍त्रेः
कॢपः
खः
खचि
खच्
खञौ
खञ्
खट्वा
खण्डिकादिभ्यः
खन
खनः
खनति
खनाम्
खन्य
खमुञ्
खयः
खयि
खरवसानयोः
खरि
खल
खलति
खलर्थ
खलर्थाः
खल्
खल्वो:
खश्
खाद
खान्य
खार्याः
खिति
खिदेः
खिष्णुच्
खुकञौ
खे
खेट
खौ
ख्य
ख्यः
ख्याञ्
ख्यातिभ्यः
ख्युन्
गः
गच्छति
गण
गणः
गणि
गतः
गति
गतिः
गतिकारक
गतिहिंसार्थेभ्यः
गतौ
गत्यर्थ
गत्यर्थकर्मणि
गत्यर्थलोटा
गत्यर्थवदेषु
गत्यर्थेभ्यः
गत्योः
गत्वरः
गद
गन्तव्य
गन्धन
गन्धने
गन्धस्य
गम
गमः
गमहनविदविशाम्
गमि
गमिः
गमेः
गम्भीरात्
गर्
गर्गादिभ्यः
गर्तोत्तरपदात्
गर्भिण्या
गर्हायाम्
गर्ह्य
गर्ह्यम्
गर्ह्यात्
गवादिभ्यः
गवाश्वप्रभृतीनि
गवियुधिभ्याम्
गहादिभ्यः
गा
गागाहेषु
गाङ्
गाण्डी
गाति
गाथा
गाथि
गाध
गान्धारिभ्याम्
गापोः
गामी
गार्ग्यगालवयोः
गार्ग्यस्य
गालवस्य
गिरि
गिरेः
गिर्योः
गुडादिभ्यः
गुण
गुणः
गुणकार्त्स्न्ये
गुणप्रतिषेधे
गुणवचन
गुणवचनस्य
गुणवचनात्
गुणवचनेन
गुणवचनेषु
गुणस्य
गुणादयः
गुणानाम्
गुणान्तायाः
गुणे
गुपू
गुपेः
गुप्
गुरु
गुरुमतः
गुरू
गुरूपोत्तमयोः
गुरोः
गुरौ
गृ
गृधि
गृधिवञ्च्योः
गृष्टि
गृष्टिधेनु
गृष्ट्‍यादिभ्यः
गृहपतिना
गृहमेधात्
गृहि
गृह्णाति
गॄभ्यः
गेय
गेहे
गो
गोः
गोघ्नौ
गोचर
गोणीभ्याम्
गोण्याः
गोतः
गोतम
गोत्र
गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यः
गोत्रचरणात्
गोत्रम्
गोत्रस्त्रियाः
गोत्रात्
गोत्रादीनि
गोत्रावयवात्
गोत्रे
गोधायाः
गोपयसोः
गोपवनादिभ्यः
गोपुच्छ
गोपुच्छात्
गोमिन्
गोयवाग्वोः
गोषदादिभ्यः
गोष्ठात्
गोष्पदम्
गोस्त्रियोः
गोहः
गौः
गौडपूर्वे
गौरादिभ्यः
ग्मिनिः
ग्रः
ग्रन्थान्ताधिके
ग्रन्थे
ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ताः
ग्रह
ग्रह:
ग्रहः
ग्रहगुहोः
ग्रहणम्
ग्रहि
ग्रहेः
ग्रहोः
ग्राम
ग्रामः
ग्रामजनपदैकदेशात्
ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यः
ग्रामणीः
ग्रामण्योः
ग्रामनगराणाम्
ग्रामात्
ग्रामे
ग्राम्यपशुसंघेषु
ग्राव
ग्रीवा
ग्रीवाभ्यः
ग्रीष्मवसन्तात्
ग्रीष्मावरसमात्
ग्रुचु
ग्लहः
ग्ला
ग्लुचु
ग्लुञ्चु
घः
घखौ
घच्छौ
घञः
घञपोः
घञि
घञोः
घञ्
घट
घटः
घनः
घन्
घस
घसाम्
घसि
घस्
घस्य
घसॢ
घाङ्कयोः
घात्
घाम्
घि
घिनुण्
घिन्ण्यतोः
घु
घुरच्
घुषिः
घे
घेः
घोः
घोष
घोषादिषु
घ्रा
घ्राध्मोः
घ्वोः
ङमः
ङमुट्
ङयि
ङसः
ङसाम्
ङसि
ङसिँ
ङसो:
ङस्
ङि
ङितः
ङिति
ङित्
ङिश्योः
ङिसम्बुद्ध्योः
ङिसर्वनामस्थानयोः
ङीन्
ङीप्
ङीष्
ङे
ङेः
ङौ
ङ्
ङ्यः
ङ्याः
ङ्याप्प्रातिपदिकात्
ङ्योः
ङ्वनिप्
ङ्‍णोः
चक्षिङः
चक्षुस्
चङि
चङो:
चङ्
चङ्‍परे
चजोः
चटकायाः
चणपौ
चतसृ
चतु:
चतुर
चतुरः
चतुराम्
चतुर्
चतुर्थी
चतुर्थ्यर्थे
चतुर्थ्याः
चतुर्भ्यः
चतुष्पात्
चतुष्पादः
चतुष्पाद्‍भ्यः
चत्वारिंशतोः
चत्वारिंशत्
चनचिदिवगोत्रादितद्धिताम्रेडितेषु
चन्द्र
चमः
चर
चर:
चरः
चरकाभ्याम्
चरट्
चरणात्
चरणानाम्
चरणे
चरणेभ्यः
चरति
चरफलोः
चरम
चरि
चरेः
चर्
चर्चः
चर्म
चर्मणः
चर्मण्वती
चर्म्मणः
चलनशब्दार्थात्
चवायोगे
चवाहाहैवयुक्ते
चाक्रवर्मणस्य
चाटु
चादयः
चादिलोपे
चादिषु
चानराटेषु
चानश्
चान्द्रायणम्
चाप्
चायः
चार्थे
चार्वादय:
चाहलोप
चि
चिक
चिकयाम्
चिकित्स्यः
चिच्युषे
चिणः
चिणि
चिणौ
चिण्
चिण्कृतोः
चिण्वत्
चितः
चिततूलभारिषु
चिति
चितेः
चित्
चित्तवति
चित्तवत्कर्तृकात्
चित्तविरागे
चित्य
चित्र
चित्रङः
चित्रीकरणे
चिदुत्तरम्
चिनोति
चिन्ति
चिर
चिरम्
चिहणादीनाम्
चीरम्
चीवरात्
चु
चुः
चुञ्चुप्
चुटू
चुरादिभ्यः
चूर्ण
चूर्णात्
चूर्णादीनि
चेः
चेतस्
चेति
चेत्
चेल
चेलट्
चेले
चेष्टायाम्
चैत्रीभ्यः
चोः
चौ
चौरे
च्छ
च्छिद
च्छिदेः
च्छेषु
च्छ्
च्फञोः
च्फञ्
च्लि
च्लेः
च्वि
च्विः
च्वौ
च्व्यर्थे
च्व्यर्थेषु
च्व्योः
छः
छगलात्
छगलिनः
छण्
छत्रादिभ्यः
छदिर्
छन्दः
छन्दसः
छन्दसि
छन्दसोः
छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्‍वृचनटात्
छन्दोनाम्नि
छन्दोब्राह्मणानि
छवि
छस्य
छा
छात्र्यादयः
छादेः
छाया
छाये
छिद्र
छिन्न
छे
छेदादिभ्यः
छौ
जंघम्
जः
जक्ष्
जगती
जगृम्भ
जग्धिः
जघन्य
जङ्गलधेनुवलजान्तस्य
जङ्घा
जन
जनः
जनपद
जनपदतदवध्योः
जनपदवत्
जनपदशब्दात्
जनपदस्य
जनपदिनाम्
जनपदे
जनपदेन
जनि
जनिकर्तुः
जनिता
जनिभ्यः
जनिवध्योः
जनेः
जन्य
जन्याः
जप
जपजभदहदशभञ्जपशाम्
जपोः
जभ
जभोः
जम्ब्वाः
जम्भा
जयः
जयति
जय्यौ
जर
जरतीभिः
जरत्
जरस्
जराया
जल्प
जवे
जशः
जश्
जसः
जसि
जसेः
जस्
जहाति
जहातेः
जा
जागराम्
जागुः
जागृभ्यः
जाग्रः
जातः
जातरूपेभ्यः
जाति
जातिः
जातिनाम्नः
जातिपरिप्रश्ने
जातीय
जातीययोः
जातीयर्
जातु
जाते
जातेः
जातौ
जात्यन्तात्
जात्याख्यायाम्
जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात्
जानपदाख्यायाम्
जानुनोः
जान्त
जाबाल
जाया
जायायाः
जालम्
जासि
जाहचौ
जि
जिघ्रतेः
जितम्
जित्या:
जिह्वामूलाङ्‍गुलेः
जीनाम्
जीर्यतिभ्यः
जीर्यतेः
जीव
जीवति
जीवन्तात्
जीविका
जीविकार्थे
जीविकोपनिषदौ
जीवेषु
जीवोः
जु
जुक्
जुषः
जुषाणो
जुष्ट
जुसि
जुस्
जुहोत्यादिभ्यः
जॄ
जॄव्रश्च्योः
जे
जेः
जैह्माशिनेय
ज्ञः
ज्ञा
ज्ञाजनोः
ज्ञाति
ज्ञात्योः
ज्ञान
ज्ञाश्रुस्मृदृशाम्
ज्ञीप्स्यमानः
ज्ञुः
ज्य
ज्यः
ज्या
ज्यात्
ज्यायसि
ज्येष्ठाभ्याम्
ज्योति:
ज्योतिरायुषः
ज्योत्स्ना
ज्वर
ज्वल
ज्वलिति
झः
झयः
झयोः
झरः
झरि
झर्झरात्
झलः
झलचः
झलाम्
झलि
झलो:
झलोः
झल्
झल्भ्यः
झशि
झषः
झषन्तस्य
झस्य
झि
झेः
ञः
ञि
ञितः
ञीतः
ञे
ञ्णिति
ञ्णित्
ञ्निति
ञ्य
ञ्यः
ञ्यङ्
ञ्यट्
ञ्युट्
टः
टक्
टखोः
टच्
टा
टाप्
टि
टिठन्
टिड्‍ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः
टितः
टीटच्
टु
टेः
टेण्यण्
टोः
ट्यण्
ट्यु
ट्युलौ
ट्लञ्
ट्वितः
ठकः
ठक्
ठक्छसौ
ठक्छौ
ठक्ठञौ
ठच्
ठञ्
ठञ्ञिठौ
ठन्
ठन्कनौ
ठप्
ठस्य
डः
डच्
डट्
डण्
डतमच्
डतरच्
डतरादिभ्यः
डति
डवः
डा
डाचः
डाचि
डाच्
डाज्भ्यः
डाप्
डिति
डु
डुपच्
ड्यड्ड्यौ
ड्यण्
ड्या
ड्वितः
ड्‍मतुप्
ड्‍वुन्
ढः
ढकञौ
ढकञ्
ढकि
ढक्
ढक्छण्ढञ्यकः
ढञौ
ढञ्
ढिनुक्
ढे
ढ्रक्
ढ्रलोपे
णः
णचः
णच्
णमुलि
णमुलो:
णमुलोः
णमुलौ
णमुल्
णलः
णल्
णश
णि
णिङ्
णिचः
णिच्
णित्
णिनि
णिनिः
णी
णेः
णोः
णौ
ण्य
ण्यः
ण्यतः
ण्यत्
ण्युट्
ण्ये
ण्विः
ण्विन्
ण्वुच्
ण्वुलौ
ण्वुल्
तः
तक्षः
तक्ष्णः
तङानौ
तङ्
तच्छील
तत
तत्
तत्कालस्य
तत्कृत
तत्पुरुषः
तत्पुरुषस्य
तत्पुरुषात्
तत्पुरुषे
तत्प्रत्ययस्य
तत्प्रत्ययात्
तत्प्रयोजकः
तत्र
तत्साधुकारिषु
तथयोः
तथा
तथासोः
तथोः
तदः
तदन्तस्य
तदभावे
तदर्थ
तदर्थम्
तदर्थस्य
तदर्थे
तदर्थेषु
तदवेतेषु
तदादि
तदाद्याचिख्यासायाम्
तदोः
तद्
तद्धर्म
तद्धित
तद्धितः
तद्धितलुकि
तद्धितस्य
तद्धिताः
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे
तद्धिते
तद्धितेषु
तद्भावे
तद्भ्य:
तद्युक्तात्
तद्राजस्य
तद्राजाः
तद्वान्
तद्विषयाणि
तद्विषयात्
तध्वमोः
तन
तनप्
तनयो:
तनादि
तनादिभ्यः
तनि
तनिषु
तनुत्वे
तनूकरणे
तनेषु
तनोति
तनोतेः
तन्ति
तन्त्रात्
तन्द्रा
तन्नामिकाभ्यः
तन्नाम्नि
तन्निमित्तस्य
तन्वोः
तपः
तपःकर्मकस्य
तपतौ
तपरः
तपि
तपोः
तपोभ्याम्
तप्
तप्तात्
तमट्
तमपौ
तमप्
तमसः
तमसोः
तमि
तमिस्रा
तम्
तय
तयप्
तयस्य
तयोः
तरति
तरप्
तरित्रतः
तरुतृ
तरूतृ
तलोपः
तल्
तल्लक्षणः
तवकममकौ
तवममौ
तवेङ्
तवेन:
तवै
तव्य
तव्यत्
तसिः
तसिलादिषु
तसिल्
तसेः
तस्
तस्मात्
तस्मिन्
तस्मै
तस्य
ताच्छील्य
ताच्छील्ये
ताडघौ
तातङ्
तातिलौ
तातिल्
तात्
तादर्थ्ये
तादौ
तानि
तापेः
ताभ्याम्
ताम्
तायि
तारकादिभ्यः
तार्य
तालादिभ्यः
तावतिथम्
तासस्त्योः
तासि
तासिषु
तासी
तास्वत्
ति
तिः
तिक
तिकन्
तिकादिभ्यः
तिङः
तिङि
तिङ्
तिज्
तितिक्षायाम्
तितुत्रतथसिसुसरकसेषु
तित्
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्
तित्याज
तिथुक्
तिथोः
तिपि
तिप्
तिरः
तिरसः
तिरि
तिर्यचि
तिल
तिलयवाभ्याम्
तिल्
तिष्ठति
तिष्ठतेः
तिष्ठद्गुप्रभृतीनि
तिष्य
तिष्यपुनर्वस्वोः
तिसृ
तिसृचतसृ
तिसृभ्यः
तीक्ष्ण
तीयः
तीयात्
तीर
तीररूप्योत्तरपदात्
तीर्थे
तु
तुः
तुको:
तुक्
तुग्रात्
तुजादीनाम्
तुट्
तुद
तुदः
तुदादिभ्यः
तुन्द
तुन्दादिभ्यः
तुन्दिवलिवटेः
तुपश्यपश्यताहैः
तुभ्यमह्यौ
तुमर्थात्
तुमर्थे
तुमुन्
तुरायण
तुरुस्तुशम्यमः
तुला
तुलाभ्यः
तुल्य
तुल्यक्रियः
तुल्यम्
तुल्ययोगे
तुल्यार्थ
तुल्यार्थे
तुष
तुस्माः
तूदीशलातुरवर्मतीकूचवारात्
तूर्य
तूल
तूष्णीमि
तूस्तेभ्यः
तृ
तृचः
तृचौ
तृच्
तृजकाभ्याम्
तृज्वत्
तृण
तृणहः
तृणे
तृतीय
तृतीया
तृतीयात्
तृतीयादिः
तृतीयादिषु
तृतीयाप्रभृतीनि
तृतीयायाः
तृतीयायाम्
तृतीयायुक्तात्
तृतीयार्थे
तृतीयासप्तम्योः
तृतीयासमासे
तृदोः
तृनाम्
तृन्
तृप्र
तृषिमृषिकृशेः
तृषोः
तॄ
ते
तेतिक्ते
तेन
तेन्
तेमयौ
तैतिलकद्रूः
तोः
तोपधात्
तोसुन्
तौ
तौल्वलिभ्यः
त्यकन्
त्यक्
त्यज
त्यदादिषु
त्यदादीनाम्
त्यदादीनि
त्यप्
त्याग
त्यात्
त्र
त्रतसोः
त्रतसौ
त्रन्
त्रपः
त्रपि
त्रपुजतुनोः
त्रप्
त्रयः
त्रयाणाम्
त्रल्
त्रसाम्
त्रसि
त्रा
त्रि
त्रिंशत्
त्रिंशद्‍भ्याम्
त्रिककुत्
त्रिगर्तषष्ठात्
त्रिचतुरोः
त्रिप्रभृतिषु
त्रिभ्याम्
त्रिस्
त्रिस्तावा
त्रीणि
त्रुटि
त्रेः
त्रैगर्ते
त्र्यच्
त्र्योः
त्वः
त्वच
त्वतलौ
त्वनः
त्वमौ
त्वर
त्वष्टृ
त्वात्
त्वामौ
त्वाहौ
त्वे
थः
थकन्
थट्
थना:
थफान्तात्
थमुः
थलि
थल्
थस्
था
थाल्
थासः
थास्
थुक्
थोः
थ्यन्
दः
दक्षिण
दक्षिणा
दक्षिणात्
दक्षिणापश्चात्पुरसः
दक्षिणेर्मा
दघ्नच्
दण्ड
दण्डमाणवान्तेवासिषु
दण्डयोः
दण्डाजिनाभ्याम्
दण्डादिभ्यः
दतृ
दत्
दत्त
दत्तम्
ददाति
दद्
दधः
दधातेः
दधात्योः
दधि
दधृक्
दध्नः
दन्त
दन्तः
दन्तस्य
दन्त्ये
दन्द्रम्य
दन्श
दमः
दमि
दम्भः
दय
दयतेः
दयायासः
दयि
दरिद्रस्य
दरिद्रा
दर्दुरम्
दर्धर्ति
दर्धर्षि
दर्भात्
दर्शनः
दविद्युतत्
दविध्वतः
दश
दशान्तात्
दशाम्
दशैकादशात्
दह
दा
दाज्ञः
दाणः
दाण्दिनायन
दात्
दादेः
दाधर्ति
दानीम्
दान्
दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः
दाप्
दामन्यादि
दामहायनान्तात्
दायाद
दायादे
दायाद्यम्
दारि
दारुणि
दाश
दाश्वान्
दासीभाराणाम्
दि
दिक्पूर्वपदात्
दिक्शब्द
दिक्सङ्ख्ये
दिक्समासे
दिक्‌शब्द
दिक्‌शब्दाः
दिक्‌शब्देभ्यः
दिगादिभ्यः
दिगि
दिग्
दिङ्
दिति
दिधिषु
दिवः
दिवसः
दिवा
दिवादिभ्यः
दिवाम्
दिशः
दिष्टि
दीक्षः
दीङः
दीङाम्
दीधी
दीधीवेव्योः
दीप
दीपः
दीयते
दीर्घ
दीर्घः
दीर्घजिह्वी
दीर्घम्
दीर्घात्
दीव्यतः
दीव्यति
दुःखात्
दुक्
दुन्योः
दुरस्युः
दुवः
दुष
दुष्कुलात्
दुस्
दुह
दुहः
दुहदिहलिहगुहाम्
दुहाम्
दूतस्य
दूर
दूरात्
दूरान्तिकार्थेभ्यः
दूरान्तिकार्थैः
दूरार्थ
दूरे
दृ
दृक्
दृढः
दृति
दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेः
दृश
दृशः
दृशाम्
दृशि
दृशिविदोः
दृशे
दृशेः
दृशोः
दृश्यते
दृश्यन्ते
दृश्यम्
दृष्टम्
देग्धिषु
देयम्
देये
देव
देवतयोः
देवता
देवताद्वन्द्वे
देवतान्तात्
देवतासम्प्रदाने
देवपथादिभ्यः
देवब्रह्मणोः
देवयज्या
देवयोः
देवसुम्नयोः
देवहूय
देवात्
देवि
देविकाशिंशपादित्यवाड्‍दीर्घसत्रश्रेयसाम्
देश
देशः
देशीयरः
देशीयेषु
देशे
देश्य
दैन्ययोः
दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्यः
दोषः
दोषन्
द्यतिस्यतिमास्थाम्
द्यावा
द्यावापृथिवी
द्यु
द्युत
द्युतादि
द्युतिस्वाप्योः
द्युप्रागपागुदक्प्रतीचः
द्युभ्य:
द्यूत
द्रवमूर्ति
द्रविणस्युः
द्रव्यम्
द्रव्याभ्याम्
द्रष्टरि
द्राति
द्राधि
द्रु
द्रुभ्याम्
द्रुवः
द्रुषु
द्रुह
द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम्
द्रोः
द्रोण
द्वन्द्व
द्वन्द्वः
द्वन्द्वतत्पुरुषयोः
द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः
द्वन्द्वम्
द्वन्द्वात्
द्वन्द्वे
द्वयसच्
द्वयोः
द्वायोः
द्वारम्
द्वारादीनाम्
द्वि
द्विगुः
द्विगोः
द्विगौ
द्वितीय
द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याणि
द्वितीयया
द्वितीयस्य
द्वितीया
द्वितीयाचतुर्थ्यौ
द्वितीयातृतीयाभ्याम्
द्वितीयात्
द्वितीयायाः
द्वितीयायाम्
द्वितीये
द्वित्रिपूर्वात्
द्वित्रिभ्याम्
द्विदण्ड्यादिभ्यः
द्विर्वचन
द्विर्वचने
द्विवचन
द्विवचनं
द्विवचनम्
द्विवचने
द्विष
द्विषः
द्विषत्
द्विषस्
द्विस्
द्विस्तावा
द्विहलः
द्वीपात्
द्वे
द्वेः
द्वैपवैयाघ्रात्
द्व्
द्व्यच्
द्‍युद्भ्यः
द्‍व्यचः
द्‍व्यच्
द्‍व्यजजिनम्
द्‍व्यजृद्‍ब्राह्मणर्क्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्यातात्
द्‍व्युपसर्गस्य
धः
धन
धनगणम्
धनाख्यायाम्
धनुषः
धनुष्
धने
धन्वयोपधात्
धमुञ्
धर्म
धर्मम्
धर्मवत्
धर्मशीलवर्णान्तात्
धर्मात्
धर्म्यम्
धर्म्ये
धा
धातवः
धातु
धातुलोपे
धातुसम्बन्धे
धातुस्थोरुषुभ्यः
धातोः
धातौ
धात्वर्थे
धात्वादेः
धात्वो:
धान्य
धान्यानाम्
धान्ये
धाय्याः
धारि
धारेः
धार्य्योः
धावति
धि
धिः
धिन्वि
धिषीय
धिषु
धिष्व
धुट्
धुरः
धुर्
धू
धूप
धूमादिभ्यः
धूर्तैः
धृत
धृष
धृषि
धृषिशसी
धृष्टौ
धेटोः
धेट्
धेनुष्या
धेनोः
धैवत्य
ध्मा
ध्यमुञ्
ध्याख्यापॄमूर्छिमदाम्
ध्रुवम्
ध्रौव्य
ध्वनयति
ध्वमः
ध्वम्
ध्वर्य
ध्वाङ्क्षेण
ध्वात्
ध्वे
नः
नकुल
नक्र
नक्षत्र
नक्षत्रद्वंद्वे
नक्षत्रात्
नक्षत्रे
नक्षत्रेण
नक्षत्रेभ्यः
नख
नखमुखात्
नगः
नगरात्
नगरान्ते
नगरे
नग्न
नङ्
नजिङ्
नजिरादीनाम्
नञः
नञि
नञ्
नञ्दुःसुभ्यः
नञ्पूर्वाणाम्
नञ्पूर्वात्
नञ्भ्याम्
नञ्वत्
नञ्विशिष्टेन
नञ्समासे
नञ्सुभ्याम्
नञ्स्नञौ
नडशादात्
नडादिभ्यः
नडादीनाम्
नते
नद
नदी
नदीभिः
नदीमानुषीभ्यः
नदे
नद्याः
नद्यादिभ्यः
नद्याम्
नद्यृतः
नद्योः
ननु
ननौ
नन्
नन्दि
नन्वोः
नपरे
नपात्
नपुंसक
नपुंसकम्
नपुंसकस्य
नपुंसकात्
नपुंसके
नप्तृ
नभ्राट्
नमः
नमस्पुरसोः
नमाम्
नमि
नमुचि
नमो
नरे
नलोपः
नव
नवति
नवभ्यः
नवेदाः
नश
नशाम्
नशि
नशेः
नशोः
नश्
नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि
नसम्
नसह
नस्
नह
नह:
नहः
नहि
ना
नाकेषु
नाग
नाञौ
नाट
नाटच्
नाडी
नाडीतन्त्र्योः
नात्
नाथः
नाथयोः
नादिभ्यः
नानाभि:
नान्तात्
नान्दी
नाभि
नाम
नामानि
नामि
नाम्
नाम्नि
नावः
नासत्याः
नासिका
नासिकायाः
नासिकास्
नासिकोदरौष्ठजङ्‍घादन्तकर्णशृङ्गात्
नि
निंसनिक्षनिन्दाम्
निः
निकटे
निकाययोः
निकाय्य
निगमाः
निगमे
निगरणचलनार्थेभ्यः
निगृह्य
निघः
निङ्
निजाम्
निति
नित्य
नित्यम्
नित्यवीप्सयोः
नित्यार्थे
निद्रा
निनदीभ्याम्
निन्द
निपत
निपातः
निपातम्
निपातयो:
निपातस्य
निपाताः
निपातैः
निपानम्
निपुण
निप्रहण
निमन्त्रण
निमाने
निमितम्
निमित्तम्
निमूल
नियः
नियुक्तः
नियुक्तम्
नियुक्ते
निरः
निरवसितानाम्
निराकृत्
निरुदकादीनि
निर्
निर्दिष्टे
निर्द्धारणम्
निर्द्धारणे
निर्धारणे
निर्निविभ्यः
निर्मिते
निर्वाणः
निर्वृत्तम्
निर्वृत्ते
निवचने
निवाते
निवास
निवासः
निवासे
निविभ्याम्
निव्यभिभ्यः
निशा
निशानाम्
निशाप्रदोषाभ्याम्
निश्
निश्चि
निष्कात्
निष्कादिभ्यः
निष्कुलात्
निष्कोषणे
निष्टर्क्य
निष्ठा
निष्ठातः
निष्ठायाम्
निष्ठोपमानात्
निष्पत्रात्
निष्प्रवाणिः
निसः
नी
नीक्
नीचैः
नीतौ
नीभ्य:
नु
नुक्
नुग्लुकौ
नुट्
नुड्भ्याम्
नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्यः
नुम्
नुम्विसर्जनीयशर्व्यवाये
नृ
नृति
नॄन्
ने
नेः
नेद
नेदियस्सु
नेभ्य:
नेमधित
नेमाः
नेयेषु
नेषु
नेष्टृ
नोपधात्
नौ
नौद्‍व्यचः
न्थः
न्द्राः
न्यग्रोधस्य
न्यङ्‍क्वादीनाम्
न्यधी
न्याय
न्यायात्
न्योः
पः
पक्व
पक्ष
पक्षात्
पक्षि
पक्ष्येषु
पङ्गोः
पङ्‍क्ति
पच
पचः
पचति
पचादिभ्यः
पच्यन्ते
पञ्च
पञ्चद्दशतौ
पञ्चभ्यः
पञ्चमी
पञ्चम्या
पञ्चम्याः
पञ्चम्याम्
पञ्चानाम्
पञ्चाशत्
पठ
पण
पणः
पणि
पणितव्य
पणिनः
पण्य
पण्यकम्बलः
पण्यम्
पत
पतः
पति
पतिः
पतित
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु
पत्
पत्त्रपूर्वात्
पत्त्राध्वर्युपरिषदः
पत्यन्तपुरोहितादिभ्यः
पत्युः
पत्युत्तरपदात्
पत्योः
पत्यौ
पत्र
पत्रे
पथः
पथि
पथिदूतयोः
पथिमथ्यृभुक्षाम्
पद
पदः
पदम्
पदविधिः
पदवी
पदव्यवाये
पदस्य
पदात्
पदादि
पदादौ
पदान्त
पदान्तस्य
पदान्तात्
पदान्ताभ्याम्
पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु
पदि
पदे
पदेषु
पदोत्तरपदम्
पद्
पद्‍
पनिभ्यः
पन्थ
पन्थः
पय
पर
परः
परक्षेत्रे
परम
परम्
परम्पर
परयोः
पररूपम्
परवत्
परश्वधात्
परसवर्णः
परस्मिन्
परस्मैपदम्
परस्मैपदानाम्
परस्मैपदेषु
परस्य
पराङ्गवत्
पराजेः
परादिः
पराभ्याम्
परारि
परावराधमोत्तमपूर्वात्
परि
परिक्रयणे
परिक्लिश्यमाने
परिक्षिप
परिखायाः
परिचाय्य
परिजय्य
परिजातः
परिणा
परिदह
परिदेवि
परिनिविभ्यः
परिपन्थम्
परिपन्थि
परिपरिणौ
परिप्रश्नयोः
परिभि:
परिभू
परिभ्य:
परिमणाख्यायाम्
परिमाण
परिमाणम्
परिमाणस्य
परिमाणात्
परिमाणान्तस्य
परिमाणिना
परिमाणे
परिमुखम्
परिमुह
परिमृज
परिरट
परिवद
परिवादि
परिवापणे
परिवृढः
परिवृतः
परिव्यवेभ्यः
परिव्राजकयोः
परिषदः
परिसृ
परिस्कन्दः
परीप्सायाम्
परुत्
परे
परेः
परेद्यवि
परोक्षे
परोवर
परौ
पर्पादिभ्यः
पर्यनुपूर्वात्
पर्यवस्थातरि
पर्याप्तिवचनेषु
पर्याय
पर्याये
पर्यायेण
पर्वत
पर्वतात्
पर्वते
पर्श्वादि
पलल
पलाशादिभ्यः
पलित
पशु
पशुषु
पशौ
पश्च
पश्चा
पश्चात्
पश्यति
पश्यार्थैः
पश्वङ्गयोः
पसर्गे
पा
पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदात्
पाकमूले
पाके
पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्त्तिसर्त्तिशदसदाम्
पाणिघ
पाणिन्धमाः
पाणौ
पाण्डुकम्बलात्
पाण्युपतापयोः
पाते
पातौ
पात्र
पात्रम्
पात्रात्
पात्रेसंमितादयः
पाथोनदीभ्याम्
पाद
पादः
पादपूरणम्
पादपूरणे
पादविहरणे
पादस्य
पादान्ते
पाद्
पानम्
पाप
पापम्
पापयोगात्
पापवत्सु
पापाणके
पामादि
पायौ
पाय्य
पार
पारस्करप्रभृतीनि
पारायण
पाराशर्यशिलालिभ्याम्
पारि
पारे
पारेवडवा
पार्श्वेन
पाले
पावयांक्रियात्
पाश
पाशप्
पाशादिभ्यः
पिच्छादिभ्यः
पिटच्
पितरामातरा
पिता
पितामहाः
पिति
पितुः
पितृ
पितृव्य
पितृष्वसुः
पित्
पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्च्छधौशीयसीदाः
पिबतेः
पिषः
पिषाम्
पिष्टात्
पिस
पी
पीड
पीलायाः
पील्वादि
पु
पुंयोगात्
पुंवत्
पुंसः
पुंसि
पुक्
पुगन्तलघूपधस्य
पुच्छ
पुण्यम्
पुण्यात्
पुण्येषु
पुत्र
पुत्रः
पुत्रपौत्रम्
पुत्रस्य
पुत्रात्
पुत्रान्तात्
पुत्रे
पुनर्वस्वोः
पुमः
पुमान्
पुम्
पुम्भ्यः
पुयण्जि
पुरंदरौ
पुरः
पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराऽग्रेभ्यः
पुरस्
पुरस्तात्
पुरा
पुराण
पुराणप्रोक्तेषु
पुरि
पुरीष
पुरीषे
पुरीष्येषु
पुरु
पुरुष
पुरुषः
पुरुषयोः
पुरुषहस्तिभ्याम्
पुरुषात्
पुरुषाभ्याम्
पुरुषे
पुरे
पुरोडाः
पुरोडाशः
पुरोडाशे
पुर्
पुवः
पुषः
पुषादि
पुष्करादिभ्यः
पुष्य
पू
पूग
पूगात्
पूगेषु
पूङः
पूङ्यजोः
पूजनात्
पूजायाम्
पूजार्थेभ्यः
पूजि
पूजितम्
पूज्यमानम्
पूत
पूतक्रतोः
पूरण
पूरणात्
पूरणीप्रमाण्योः
पूरणे
पूरण्योः
पूरयितव्ये
पूरि
पूरेः
पूरोः
पूर्
पूर्णात्
पूर्व
पूर्वः
पूर्वकाल
पूर्वकाले
पूर्वत्र
पूर्वपदम्
पूर्वपदस्य
पूर्वपदात्
पूर्वपरयोः
पूर्वम्
पूर्ववत्
पूर्वविधौ
पूर्वसवर्ण
पूर्वसवर्णः
पूर्वस्मिन्
पूर्वस्य
पूर्वात्
पूर्वादिभ्यः
पूर्वापराधरोत्तरम्
पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्
पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्करात्
पूर्वे
पूर्वेद्युः
पूर्वेषु
पूर्वैः
पूर्वौ
पूष
पूषमन्थिषु
पृच्छति
पृतनर्ताभ्याम्
पृथक्
पृथिवी
पृथिवीभ्याम्
पृथिव्याम्
पृथु
पृथ्वादिभ्यः
पृषोदरादीनि
पृष्टप्रतिवचने
पृष्ठ
पॄ
पे
पेषम्
पैलादिभ्यः
पोः
पोटा
पोतृ
पौत्रप्रभृति
पौरोडाशपुरोडाशात्
पौर्णमासी
प्यायः
प्यायिभ्यः
प्र
प्रकथन
प्रकारवचने
प्रकारे
प्रकाशन
प्रकृतवचने
प्रकृतिः
प्रकृतौ
प्रकृत्या
प्रकृष्टे
प्रगदिन्
प्रगाथेषु
प्रगृह्यम्
प्रगृह्या:
प्रगे
प्रघणः
प्रघाणः
प्रच्छ
प्रच्छि
प्रजन
प्रजनयाम्
प्रजने
प्रजामेधयोः
प्रजोः
प्रज्ञा
प्रज्ञादिभ्यः
प्रणवः
प्रणाय्यः
प्रणीय
प्रति
प्रतिः
प्रतिकण्ठ
प्रतिकृतौ
प्रतिजनादिभ्यः
प्रतिज्ञाने
प्रतिना
प्रतिनिधिप्रतिदानयोः
प्रतिनिधिप्रतिदाने
प्रतिपथम्
प्रतिपर्यनवः
प्रतिबन्धि
प्रतिभू
प्रतियत्न
प्रतियत्ने
प्रतियोगे
प्रतिरूपयोः
प्रतिश्रवणे
प्रतिषीव्य
प्रतिषेधयोः
प्रतिष्कशः
प्रतिष्ठायाम्
प्रतिष्णातम्
प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ
प्रतीयमाने
प्रतेः
प्रत्न
प्रत्यग्रथ
प्रत्यभिवादे
प्रत्यय
प्रत्ययः
प्रत्ययलक्षणम्
प्रत्ययलोपे
प्रत्ययवत्
प्रत्ययविधिः
प्रत्ययस्थात्
प्रत्ययस्य
प्रत्ययाः
प्रत्ययात्
प्रत्ययादीनाम्
प्रत्यये
प्रत्यवसानार्थ
प्रत्यवसानार्थेभ्यः
प्रत्याङ्भ्याम्
प्रत्यारम्भे
प्रत्येनसि
प्रथने
प्रथम
प्रथमः
प्रथमपूरणयोः
प्रथमयोः
प्रथमयोरम्
प्रथमस्य
प्रथमा
प्रथमात्
प्रथमानिर्दिष्टम्
प्रथमाभ्यः
प्रथमायाः
प्रथमासमानाधिकरणे
प्रथमाऽत्र
प्रथमे
प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्
प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपियूक्षाभ्यः
प्रभवः
प्रभवति
प्रभा
प्रभृति
प्रभृतौ
प्रभौ
प्रमद
प्रमाणे
प्रमाणेषु
प्रयच्छति
प्रयत्नम्
प्रयाजानुयाजौ
प्रयुज्यमाने
प्रयै
प्रयोजनम्
प्रयोजनयोद्धृभ्यः
प्रयोजनात्
प्रयोज्यनियोज्यौ
प्रलम्भने
प्रवक्तॄ
प्रवचनीय
प्रवय्ये
प्रवाहणस्य
प्रवृद्धादीनाम्
प्रवृद्धेषु
प्रशंसयोः
प्रशंसायाम्
प्रशंसावचनैः
प्रशस्यस्य
प्रशस्ये
प्रशास्तॄणाम्
प्रश्नाख्यानयोः
प्रश्नान्ताभिपूजितयोः
प्रश्ने
प्रश्रथ
प्रष्ठः
प्रसमुपोदः
प्रसम्भ्याम्
प्रसहने
प्रसित
प्रसिते
प्रसूतै:
प्रसूभ्यश्च
प्रस्कण्व
प्रस्त्यः
प्रस्थपुरवहान्तात्
प्रस्थे
प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात्
प्रहरणम्
प्रहासे
प्राक्
प्राग्
प्राचाम्
प्राच्य
प्राच्यभरतेषु
प्राणभृज्जाति
प्राणि
प्राणिरजतादिभ्यः
प्राणिस्थात्
प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः
प्रातिपदिक
प्रातिपदिकम्
प्रातिपदिकयोः
प्रातिपदिकस्य
प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु
प्रातिपदिकार्थ
प्रातिलोम्ये
प्रात्
प्रादयः
प्राध्वम्
प्राप्तकालेषु
प्राप्तम्
प्राप्तापन्ने
प्राप्नोति
प्राप्य
प्रायभवः
प्राये
प्रायेण
प्रार्थनेषु
प्रावृट्
प्रावृषः
प्राह्णे
प्रिय
प्रियः
प्रियवशे
प्रियसुखयोः
प्रियात्
प्रियेषु
प्री
प्रीतौ
प्रीयमाणः
प्रु
प्रे
प्रेक्षा
प्रेष्यब्रुवोः
प्रैष
प्रोक्तम्
प्रोक्तात्
प्रोपाभ्याम्
प्रोष्ठपदानाम्
प्लक्षादिभ्यः
प्लुत
प्लुतः
प्लुतौ
प्लुवोः
प्वादीनाम्
प्साति
फक्
फक्फिञोः
फञ्
फणाम्
फल
फलक
फले
फलेग्रहिः
फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्
फाण्टाहृति
फाल्गुनी
फिञौ
फिञ्
फिन्
फुल्लक्षीबकृशोल्लाघाः
फेः
फेनात्
बंहि
बद्धा
बध
बन्धः
बन्धनम्
बन्धने
बन्धुनि
बन्धुषु
बन्धे
बन्धेषु
बन्धैः
बभूथ
बभ्र्वोः
बर्हिषि
बल
बलादिभ्यः
बलि
बले
बलेः
बशः
बष्कयणी
बहिर्योग
बहु
बहुच्
बहुप्रजाः
बहुभाषिणि
बहुभ्यः
बहुल
बहुलम्
बहुवचन
बहुवचनम्
बहुवचनविषयात्
बहुवचनस्य
बहुवचने
बहुव्रीहिः
बहुव्रीहिवत्
बहुव्रीहेः
बहुव्रीहौ
बहुषु
बहूनाम्
बहोः
बह्वचः
बह्वच्पूर्वपदात्
बह्वजङ्गात्
बह्वादिभ्यः
बाढयोः
बाष्प
बाहु
बाहुल्ये
बाह्या
बाह्वन्तात्
बाह्वादिभ्यः
बिडच्
बिडाल
बिदादिभ्यः
बिन्दु
बिभेतेः
बिरीसचौ
बिले
बिल्वकादिभ्यः
बिल्वादिभ्यः
बिस्तात्
बीजात्
बुद्धि
बुध
बुभुक्षापिपासागर्द्धेषु
बृहत्याः
बोधात्
बोभूतु
ब्रह्म
ब्रह्मचर्यम्
ब्रह्मचारिणि
ब्रह्मणः
ब्रह्मवाद्य
ब्राह्मः
ब्राह्मण
ब्राह्मणक
ब्राह्मणकल्पेषु
ब्राह्मणादिभ्यः
ब्राह्मणे
ब्राह्मणेषु
ब्रुवः
ब्रूव
ब्रूहिप्रेस्यश्रौषड्वौषडावहानाम्
भः
भकुर्छुराम्
भक्तलौ
भक्ताख्याः
भक्तात्
भक्ति
भक्तिः
भक्षयति
भक्षाः
भक्ष्ये
भक्ष्येण
भगात्
भगाल
भगालम्
भगो
भङ्गा
भज
भजः
भञ्ज
भञ्जेः
भद्र
भम्
भयहेतुः
भयेन
भयेषु
भय्य
भरद्वाज
भरिभ्रत्
भर्गात्
भर्गादि
भर्त्सने
भवः
भवतः
भवतेः
भवनात्
भवने
भववत्
भविष्यति
भविष्यदाधमर्ण्ययोः
भवे
भव्य
भव्ये
भष्
भसोः
भस्त्रा
भस्त्रैषाऽजाज्ञाद्वास्वाः
भस्य
भाग
भागात्
भागे
भाण्ड
भात्
भाभूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्
भार
भारत
भारद्वाजस्य
भारद्वाजे
भारात्
भाव
भावः
भावकरणयोः
भावकर्मणोः
भावकर्मवचनः
भावकर्म्मणोः
भावगर्हायाम्
भावयोः
भावलक्षणम्
भावलक्षणे
भाववचनाः
भाववचनात्
भाववचनानाम्
भावादिकर्मणोः
भावी
भावे
भावेन
भाव्य
भाषायाम्
भाषितपुँस्काद्
भाषितपुंस्कम्
भास
भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु
भास्
भि
भिक्ष
भिक्ष:
भिक्षा
भिक्षादिभ्यः
भिक्षुनटसूत्रयोः
भित्तम्
भिद
भिदादिभ्य:
भिदि
भिद्य
भिन्न
भियः
भिस
भिस्
भी
भीत्रार्थानाम्
भीमादयः
भीरोः
भीस्म्योः
भुक्तम्
भुजः
भुजन्युब्जौ
भुवः
भुवनम्
भुवि
भू
भूः
भूत
भूतः
भूतपूर्वे
भूतवत्
भूते
भूभ्यः
भूषणे
भूसुवोः
भृ
भृगु
भृज्जतीनाम्
भृञः
भृञाम्
भृञ्
भृतः
भृतयः
भृति
भृतौ
भृशादिभ्यः
भेषजात्
भो
भोगप्रत्यययोः
भोगोत्तरपदात्
भोजने
भोज्यम्
भौरिक्यादि
भ्य:
भ्यम्
भ्यसः
भ्यस्
भ्याम्
भ्रमु
भ्रस्ज
भ्रस्जः
भ्राज
भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडाम्
भ्राटचः
भ्रातरि
भ्रातुः
भ्रातृपुत्रौ
भ्राश
भ्राष्ट्र
भ्रुवः
भ्रुवाम्
भ्रूण
भ्रौणहत्य
भ्लाश
भ्वोः
मः
मक्षु
मगध
मघवा
मघोनाम्
मट्
मड्‍डुक
मणि
मणौ
मण्डलम्
मण्डार्थेभ्यः
मण्डूकात्
मत
मति
मतिः
मतुप्
मतुवसोः
मतोः
मतौ
मत्वर्थे
मत्स्य
मत्स्यानाम्
मत्स्ये
मथ
मथाम्
मथोः
मद
मदः
मद्र
मद्रवृज्योः
मद्रात्
मद्रे
मद्रेभ्यः
मधः
मधु
मधोः
मध्य
मध्यम
मध्यमः
मध्यात्
मध्ये
मध्वादिभ्यः
मन
मनः
मनसः
मनसी
मनस्
मनिन्
मनुष्य
मनुष्यजातेः
मनुष्यतत्स्थयोः
मनुष्यनाम्नः
मनुष्ये
मनोः
मन्
मन्त्र
मन्त्रः
मन्त्रकरणे
मन्त्रे
मन्त्रेषु
मन्थ
मन्थमनस्तमःसक्ताविस्पष्टस्वरानायासभृशेषु
मन्यकर्मणि
मन्यतेः
मन्योपपदे
मपरे
मपर्यन्तस्य
मपूर्वः
मप्
मयः
मयट्
मयतेः
मयूरव्यंसकादयः
मये
मर
मरुत्वत्
मर्त्येभ्यः
मर्य
मर्यादावचने
मर्यादाऽभिविध्योः
मलिन
मलीमसाः
मवाम्
मश्
मसि
मस्
मस्कर
मस्करिणौ
मस्जि
महतः
महत्
महद्‍भ्याम्
महन्नवम्
महाकुलात्
महान्
महाराजप्रोष्ठपदात्
महाराजात्
महाव्याहृतेः
महिङ्
महिष्यादिभ्यः
महेन्द्रात्
मा
मा:
माङः
माङि
माङो:
माङ्योगे
माणव
मातरपितरौ
मातामह
मातुः
मातुःपितुर्भ्याम्
मातुल
मातृपितृभ्याम्
मातृष्वसुः
मात्
मात्रचः
मात्रा
मात्राऽर्थे
माथ
माद
मान
मानिनोः
माने
मान्
मान्तस्य
माभ्याम्
माया
मायायाम्
मार्देयाः
माला
मालानाम्
माष
मास
मासात्
मास्
मितनखे
मिताम्
मित्
मित्र
मित्रामित्रयोः
मित्रे
मिथ्योपपदात्
मिदः
मिदेः
मिनोति
मिपाम्
मिप्
मिमताभ्याम्
मिश्र
मिश्रम्
मिश्रीकरणम्
मिश्रे
मिह
मीढ्
मीना
मीनाति
मीनातेः
मीमाघुरभलभशकपतपदामच
मु
मुक्
मुक्त
मुख
मुखम्
मुचः
मुचादीनाम्
मुञ्ज
मुण्ड
मुद्गात्
मुम्
मुष्क
मुष्टि
मुष्टौ
मुष्ट्योः
मूर्तौ
मूर्धन्यः
मूर्धसु
मूर्ध्नः
मूल
मूलम्
मृ
मृग
मृगः
मृगान्
मृज
मृजेः
मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः
मृताः
मृदः
मृषः
मृषोद्य
मेः
मेघ
मेघेभ्यः
मेजन्तः
मेधा
मैत्रेय
मैरेये
म्
म्रियते
म्रुचु
म्लुचु
म्वोः
यः
यकन्
यकपूर्वायाः
यकि
यक्
यखञौ
यङः
यङि
यङोः
यङ्
यङ्लुकोः
यचि
यच्
यच्च
यच्परः
यज
यजः
यजध्वैनम्
यजयाचरुचप्रवचर्चः
यजादीनाम्
यजुषि
यजेः
यजोः
यज्ञ
यज्ञकर्मणि
यज्ञसंयोगे
यज्ञाख्येभ्यः
यज्ञाङ्गे
यज्ञे
यञः
यञञौ
यञि
यञ्
यड्‍ढकौ
यणः
यणादिपरम्
यण्
यण्वतः
यत
यतः
यति
यतौ
यत्
यत्खञौ
यत्खौ
यत्र
यत्रयोः
यत्समया
यथा
यथाकथाच
यथातथयथापुरयोः
यथामुख
यथायथम्
यथाविधि
यथासंख्यम्
यथास्वे
यथोपदिष्टम्
यदणौ
यदि
यदोः
यद्
यद्धितुपरम्
यद्यदिहन्तकुविन्नेच्चेच्चण्कच्चिद्यत्रयुक्तम्
यद्वृतात्
यन्
यप्
यमः
यमरमनमाताम्
यमहनः
यमाम्
यमि
यम्
ययतोः
ययि
यरः
यलोप
यल्
यव
यवक
यवम्
यश
यश्लीलदृढरूपा
यष्ट्‍योः
यसः
यस्कादिभ्यः
यस्मात्
यस्य
या
याच
याचिताभ्याम्
याजकादि
याजकादिभिः
याजाल:
याज्याऽन्तः
याट्
याति
यातूनाम्
यादेः
यापनायाम्
याप्ये
यावति
यावत्
यावद्यथाभ्याम्
यावादिभ्यः
यासयोः
यासुट्
यि
यिट्
यीवर्णयोः
यु
युक्
युक्तः
युक्तम्
युक्तयुक्त
युक्तवत्
युक्ते
युगपत्
युग्यम्
युच्
युज
युजि
युजेः
युट्
युद्धे
युध
युधि
युव
युवति
युवा
युवादिभ्यः
युवावौ
युष्मत्तत्ततक्षुःषु
युष्मदस्मदोः
युष्मदि
युष्मद्
युष्माकास्माकौ
युस्
यू
यूनः
यूना
यूनि
यूयवयौ
यूषन्
ये
येन
येषाम्
योगप्रमाणे
योगात्
योगाप्रख्यानात्
योगे
योजनम्
योनि
यौ
यौगपद्य
यौति
यौधेयादिभ्यः
यौधेयादिभ्याम्
य्वाभ्याम्
य्वोः
य्वौ
रः
रक्तम्
रक्तविकारे
रक्ते
रक्षः
रक्षति
रक्षि
रक्षितै:
रक्षो
रङ्कोः
रज
रजसाम्
रजस्
रजोः
रञ्जेः
रथ
रथः
रथयुगप्रासङ्गम्
रथाङ्गम्
रथात्
रदाभ्याम्
रधादिभ्यः
रधि
रधेः
रन्
रपरः
रपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्
रपि
रभ
रभेः
रमः
रमयाम्
रमि
रम्
रलः
रश्मौ
रषाभ्याम्
रस
रसः
रसादिभ्यः
रहसः
रहस्
रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु
रहाभ्याम्
राः
राग
रागात्
राज
राजदन्तादिषु
राजनि
राजन्
राजन्य
राजन्यात्
राजन्यादिभ्यः
राजन्वान्
राजपुत्र
राजसूय
राजा
राजाम्
राजि
राज्ञः
राज्ञाम्
राज्यम्
राटोः
राडङ्
रात्
रात्र
रात्रावयवेषु
रात्रि
रात्रेः
राधः
राधीक्ष्योः
रायः
राष्ट्रावारपारात्
रि
रिक्तगुरु
रिक्ते
रिङ्
रिति
रिषण्यति
रीक्
रीङ्
रीश्वरात्
रु
रुः
रुग्रिकौ
रुचि
रुच्य
रुच्यर्थानाम्
रुज
रुजार्थानाम्
रुजि
रुट्
रुदः
रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः
रुदादिभ्यः
रुद्र
रुध
रुधः
रुधादिभ्यः
रुमण्वत्
रुवः
रुषोः
रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्
रुह
रुहः
रुहिभ्यः
रुहोः
रूक्षेषु
रूप
रूपप्
रूपम्
रूपात्
रूप्य
रूप्यः
रे
रेवती
रेवत्यादिभ्यः
रै
रैवतिकादिभ्यः
रोः
रोगाख्यायाम्
रोगातपयोः
रोगात्
रोगे
रोगेषु
रोचना
रोणी
रोपधेतोः
रोमन्थ
रोहिष्यै
रौ
रौरव
र्वोः
र्हिलौ
र्हिल्
लः
लक्षण
लक्षणस्य
लक्षणहेत्वोः
लक्षणे
लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु
लक्षणेन
लघु
लघुनि
लघुपूर्वात्
लघुप्रयत्नतरः
लघोः
लङः
लङ्
लङ्वत्
लच्
लटः
लट्
लप
लपि
लब्धा
लभ
लभेः
लभ्य
ललाटकुक्‍कुट्यौ
ललाटयोः
ललामम्
लवण
लवणयोः
लवणात्
लवणानाम्
लवने
लष
लषः
लस
लसेभ्यः
लस्य
लाक्षा
लाभ
लासेषु
लि
लिङः
लिङर्थे
लिङि
लिङ्
लिङ्ग
लिङ्गम्
लिङ्लृटौ
लिङ्‌निमित्ते
लिङ्‍सिचोः
लिटः
लिटि
लिटो:
लिट्
लिति
लिपि
लिप्सायाम्
लिप्स्यमान
लिबि
लिम्प
लियः
लिह
लिहः
लीयतेः
लीलोः
लुकि
लुक्
लुक्‌
लुङि
लुङ्
लुङ्लृङोः
लुङ्सनोः
लुङ्‌लिङोः
लुटः
लुटि
लुट्
लुण्ठ
लुप
लुपः
लुपि
लुप्
लुबिलचौ
लुब्धयोगे
लुभः
लुमता
लू
लृङ्
लृङ्क्षु
लृटः
लृट्
लृलुटोः
लेः
लेख
लेटः
लेटि
लेट्
लोक
लोटः
लोटौ
लोट्
लोप
लोप:
लोपः
लोपे
लोम
लोमसु
लोमादि
लोमोषसी
लोम्नः
लोहितात्
लोहितादि
लोहितादिकतान्तेभ्यः
ल्यपि
ल्यप्
ल्यु
ल्युट्
ल्वः
ल्वादिभ्यः
ल्वोः
वंशादिभ्यः
वंश्ये
वंश्येन
वः
वक्ति
वचः
वचन
वचनः
वचनमात्रे
वचनशक्तिषु
वचने
वचि
वचिः
वज्र
वञ्चिलुञ्च्यृतः
वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दाम्
वञ्चेः
वट
वटम्
वडव
वडवौ
वणिजाम्
वतण्डात्
वतिः
वतु
वतुप्
वतुषु
वतेः
वतोः
वत्स
वत्सरान्तात्
वत्सशालाऽभिजिदश्वयुक्छतभिषजः
वत्सेभ्यः
वद
वदः
वदयोः
वदव्रजहलन्तस्य
वदि
वध
वधः
वध्य
वन
वनः
वनति
वनम्
वनस्पत्यादिषु
वनिप:
वनो:
वन्द
वन्दिते
वन्द्योः
वपति
वपि
वप्रत्यये
वम
वमन्तात्
वमोः
वयः
वयसि
वयस्
वयस्यासु
वयि
वयिः
वयो
वयोवचन
वरच्
वरणादिभ्यः
वरस्मिन्
वरात्
वराह
वरिवस्
वरी
वरुण
वरुणयोः
वरुणस्य
वरे
वर्
वर्गान्तात्
वर्गे
वर्ग्यादयः
वर्चस्के
वर्च्चसः
वर्जने
वर्जमान
वर्ण
वर्णः
वर्णदृढादिभ्यः
वर्णलक्षणात्
वर्णात्
वर्णे
वर्णेन
वर्णेषु
वर्णौ
वर्तते
वर्तमानवत्
वर्तमानसामीप्ये
वर्तयति
वर्त्तमाने
वर्त्ति
वर्त्तिचरोः
वर्म
वर्याः
वर्ष
वर्षप्रतिबन्धे
वर्षप्रमाणे
वर्षस्य
वर्षात्
वर्षाभ्यः
वर्षाभ्वः
वर्षि
वर्षिष्ठे
वलच्
वलादेः
वलि
वलिन
वले
ववर्थ
वशः
वशम्
वशा
वशि
वषट्
वषट्कारः
वष्टि
वस
वस:
वसः
वसति
वसतिक्षुधोः
वसनात्
वसन्तात्
वसन्तादिभ्यः
वसिष्ठ
वसीयस्
वसु
वसुः
वसुधित
वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहाम्
वसोः
वस्
वस्तेः
वस्त्र
वस्न
वस्नक्रयविक्रयात्
वस्नसौ
वह
वहः
वहति
वहतेः
वहाभ्रे
वहि
वहे
वहोः
वह्यम्
वा
वाकिनादीनाम्
वाक्
वाक्यस्य
वाक्यादेः
वाक्याध्याहारेषु
वाचंयम
वाचः
वाचि
वाडवात्
वाणिजे
वात
वातत्राणे
वाति
वादि
वान्
वान्तः
वान्नावौ
वापः
वाभ्याम्
वामदेवात्
वायु
वारणार्थानाम्
वास
वासिनायनि
वासिषु
वासी
वासुदेवार्जुनाभ्याम्
वास्तोष्पति
वाहः
वाहन
वाहनम्
वाहीकग्रामेभ्यः
वाहीकेषु
वाऽप्राम्रेडितयोः
वि
विंशति
विंशतिक
विंशतिकात्
विंशतेः
विकर्ण
विकारः
विकुशमिपरिभ्यः
विकृतेः
विक्रियः
विख्ये
विगणन
विचति
विचार्यमाणानाम्
विच्
विच्छ
विच्छि
विजः
विजायते
विट्
वितस्त्योः
वित्तः
विद
विदः
विदथि
विदभृत्
विदाङ्
विदामक्रन्
विदि
विदितः
विदिभ्य:
विदूरात्
विदेः
विद्या
विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः
विद्युत
विधल्
विधार्थे
विधि
विधिः
विधिषु
विधूनने
विध्यति
विध्व
विनयादिभ्यः
विना
विनाश
विनि
विनिः
विनियोगे
विनीय
विन्
विन्द
विन्दुः
विपाशः
विपूय
विप्रतिषिद्धम्
विप्रतिषेधे
विप्रलापे
विप्रश्नः
विभक्ति
विभक्तिः
विभक्ते
विभक्तौ
विभज्य
विभा
विभाषा
विभाषितम्
विभ्यः
विभ्याम्
विमुक्तादिभ्यः
विमोहने
विरामः
विरोधः
विवध
विविच
विश
विशः
विशस्तॄ
विशाखयोः
विशाखा
विशाल
विशि
विशिष्टलिङ्ग:
विशेषः
विशेषणम्
विशेषणानाम्
विशेषवचने
विशेष्येण
विश्व
विश्वजन
विश्वदेव्यस्य
विश्वम्
विश्वस्य
विष
विषयः
विषु
विष्किरः
विष्ट
विष्टरः
विष्वक्
विसर्जनीयः
विसर्जनीयस्य
विसारिणः
विस्पष्टादीनि
वी
वीणा
वीणायाम्
वीप्सायाम्
वीयतेः
वीर
वीराः
वीर्यौ
वीवध
वीवधात्
वुक्
वुचौ
वुञ्
वुन्
वृ
वृक
वृकात्
वृक्ष
वृक्षः
वृक्षासनयोः
वृङः
वृच
वृजि
वृणोतेः
वृति
वृतु
वृत्तम्
वृत्तिसर्गतायनेषु
वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु
वृत्रेषु
वृद्ध
वृद्धः
वृद्धम्
वृद्धशरादिभ्यः
वृद्धस्य
वृद्धात्
वृद्धि
वृद्धिः
वृद्धिनिमित्तस्य
वृद्धी
वृद्धौ
वृद्‍भ्यः
वृधु
वृन्दाः
वृन्दारक
वृन्दारकणाम्
वृभ्यः
वृश्चति
वृष
वृषण्यति
वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानाम्
वृषादीनाम्
वृषि
वृष्णि
वृष्णिषु
वृष्णो
वॄतः
वेः
वेञः
वेणु
वेतनादिभ्यः
वेत्तेः
वेद
वेदनायाम्
वेदि
वेदिः
वेलासु
वेवी
वेशन्तहिमवद्‍भ्याम्
वेशो
वेषात्
वेष्टिचेष्ट्योः
वेहत्
वैकृत
वैयाकरणाख्यायाम्
वैयात्ये
वैर
वैरमैथुनिकयोः
वैवाव
वैश्ययोः
वैश्वदेवे
वो:
वौ
व्यः
व्यक्तवाचाम्
व्यक्तिवचने
व्यज
व्यञ्जन
व्यञ्जनम्
व्यञ्जनैः
व्यतिहारे
व्यतीहारे
व्यत्
व्यत्ययः
व्यत्ययेन
व्यथः
व्यध
व्यधि
व्यन्
व्ययेषु
व्यवसर्गयोः
व्यवस्थायाम्
व्यवहरति
व्यवहिताः
व्यवहृपणोः
व्यवायिनः
व्यवाये
व्याख्यातव्यनाम्नः
व्याख्यान
व्याख्याने
व्याघ्रादिभिः
व्याङ्परिभ्यः
व्याप्नोति
व्याप्यमान
व्याभाष
व्याश्रये
व्याहरति
व्याहृता
व्युपधाद्त्
व्युष्टादिभ्यः
व्यृद्धि
व्येञाम्
व्योः
व्रज
व्रत
व्रते
व्रश्च
व्रात
व्रातेन
व्रीहि
व्रीहेः
व्रीह्यादिभ्यः
शंभ्याम्
शंस
शंस्तृ
शः
शक
शकटात्
शकन्
शकल
शकलम्
शकि
शकुनि
शकुनिषु
शकुनौ
शकृतोः
शक्ति
शक्तौ
शक्यार्थे
शङ्कटचौ
शण्डिकादिभ्यः
शत
शतमान
शतम्
शतस्य
शतात्
शतादि
शतुः
शतृ
शतृशानचौ
शद
शदन्तविंशतेः
शदेः
शद्
शध्यै
शध्यैन्
शपः
शपि
शप्
शब्द
शब्दकर्म
शब्दकर्म्मणः
शब्दप्रादुर्भाव
शब्दसंज्ञायाम्
शब्दस्य
शब्दार्थ
शब्देषु
शमाम्
शमि
शमिता
शमिति
शमी
शमीवय्
शम्
शम्ब
शम्याः
शय
शयग्लिङ्‍क्षु
शयन
शयितः
शयितरि
शर
शरः
शरत्
शरत्प्रभृतिभ्यः
शरदः
शरद्वत्
शरादीनाम्
शरावेषु
शरि
शरीर
शरीरसुखम्
शरीरावयवात्
शर्करादिभ्यः
शर्करायाः
शर्परे
शर्पूर्वाः
शलः
शलालुनः
शस
शसः
शसि
शसो:
शसोः
शस्
शस्प्रभृतिषु
शा
शाकटायनस्य
शाकम्
शाकलात्
शाकल्यस्य
शाखादिभ्यः
शाच्छासाह्वाव्यावेपाम्
शाच्छोः
शाणात्
शात्
शानच्
शानन्
शान्भ्य:
शाम्
शाम्यति
शायच्
शारदे
शार्ङ्गरवाद्यञः
शालच्
शालम्
शाला
शालायाम्
शालावत्
शालीन
शाल्योः
शाश्वतिकः
शासः
शासिवसिघसीनाम्
शास्ति
शास्तृ
शि
शिः
शिखात्
शिखाया
शिखावत्
शितः
शिति
शितेः
शित्
शिरसी
शिलायाः
शिल्पम्
शिल्पिनि
शिव
शिवादिभ्यः
शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यः
शी
शीङः
शीङ्
शीत
शीर्षः
शीर्षच्छेदात्
शीर्षन्
शीर्षयोः
शीलम्
शुक्रात्
शुङ्ग
शुच
शुचिषु
शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्
शुण्डाभ्यः
शुण्डिकादिभ्यः
शुनः
शुनक
शुनासीर
शुभमोः
शुभ्रादिभ्यः
शुल्क
शुषः
शुषि
शुष्क
शूद्राणाम्
शूर्प
शूर्पात्
शूलात्
शूलोखात्
शृ
शृङ्गम्
शृङ्गिण
शृङ्‍खलम्
शृणु
शृतम्
शॄ
शॄदॄप्राम्
शॄभ्य
शे
शेः
शेतेः
शेवल
शेषः
शेषस्य
शेषात्
शेषे
शोक
शोकयो:
शोणात्
शौ
शौण्डैः
शौनकादिभ्यः
श्चुः
श्चुना
श्नः
श्नम्
श्ना
श्नात्
श्नु
श्नुः
श्नुवोः
श्यः
श्यनि
श्यनोः
श्यन्
श्या
श्यावारोकाभ्याम्
श्येनतिलस्य
श्र
श्रः
श्रद्धा
श्रद्धाप्रतीघाते
श्रद्धाभ्यः
श्रन्थः
श्रमणाऽऽदिभिः
श्रयति
श्रवणा
श्रवणाश्वत्थाभ्याम्
श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाऽषाढाबहुलात्
श्राणामांसौदनात्
श्राताः
श्राद्धम्
श्राद्धे
श्रि
श्रितम्
श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः
श्री
श्रु
श्रुतयोः
श्रुमत्
श्रुवः
श्रेण्यादयः
श्रेयसः
श्रोत्रिय
श्रोत्रियन्
श्र्युकः
श्लक्ष्ण
श्लक्ष्णै:
श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम्
श्लाघा
श्लिष
श्लिषः
श्लु
श्लुः
श्लुवत्
श्लोक
श्लौ
श्व
श्वगणात्
श्वठ
श्वतोः
श्वन्
श्वयतेः
श्वशुरः
श्वशुरात्
श्वश्र्वा
श्वस:
श्वसः
श्वादेः
श्वास्यलङ्कारेषु
श्विभ्यः
श्वीदितः
श्वेः
श्वेतवह
श्वेतवाः
श्व्यो:
षः
षच्
षट्
षट्‍स्वस्रादिभ्यः
षड्‍भ्यः
षढोः
षणि
षण्मासात्
षत्व
षद
षपूर्वस्य
षष्टि
षष्टिकाः
षष्टिकात्
षष्टिरात्रेण
षष्ठ
षष्ठी
षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः
षष्ठीयुक्तः
षष्ठ्या
षष्ठ्याः
षाकन्
षात्
षान्तस्य
षि
षित्
षिद्
षु
षुक्
षुञ्
ष्कन्
ष्टरच्
ष्टुः
ष्टुना
ष्ट्रन्
ष्ठचौ
ष्ठन्
ष्ठल्
ष्ठिवुक्लमुचमाम्
ष्णान्ता
ष्फः
ष्फक्
ष्यङः
ष्यङ्
ष्यञ्
ष्वुन्
सँश्चङोः
संकाश
संख्यया
संख्या
संख्या:
संख्यादेः
संख्यापरिमाणे
संख्यापूर्वः
संख्याया
संख्यायाः
संख्यायाम्
संख्यासम्भद्रपूर्वायाः
संख्याऽव्ययादेः
संख्येये
संगत
संगतम्
संघ
संघाङ्कलक्षणेषु
संघे
संचर
संचाय्यौ
संजातम्
संज्ञः
संज्ञयाम्
संज्ञयोः
संज्ञा
संज्ञाछन्दसोः
संज्ञाप्रमाणत्वात्
संज्ञायाम्
संज्ञासङ्‍घसूत्राध्ययनेषु
संज्वर
संतापादिभ्यः
संधिवेलादि
संभावने
संभूते
संमितौ
संयसः
संयुक्त
संयुक्ते
संयोग
संयोगः
संयोगस्य
संयोगात्
संयोगादयः
संयोगादिः
संयोगादेः
संयोगाद्योः
संयोगान्तस्य
संयोगे
संवत्सरसंख्यस्य
संवत्सराग्रहायणीभ्याम्
संवत्सरात्
संशयम्
संसनिष्यदत्
संसृष्टे
संस्कृतम्
संस्पर्शात्
संस्रु
संहार
संहितशफलक्षणवामादेः
संहिता
संहितायाम्
सः
सकर्मकात्
सकृत्
सक्
सक्तु
सक्थम्
सक्थि
सक्थ्यक्ष्णोः
सक्थ्‍नः
सखि
सखिभ्यः
सखी
सख्यम्
सख्युः
सगतिः
सगर्भ
सङ्कलादिभ्यः
सङ्ख्यात
सङ्गः
सङ्‍ख्या
सङ्‍ख्यादेः
सङ्‍ख्यायाः
सङ्‍ख्यासुपूर्वस्य
सङ्‍ग्रामे
सङ्‍घस्य
सञ्ज
सञ्जीव
सत्
सत्य
सत्यम्
सत्यात्
सत्याप
सद
सदः
सदद
सदव्यय
सदसती
सदिः
सदृश
सदेः
सदेशेषु
सद्यः
सध
सध्रिः
सन
सनः
सनाद्यन्ताः
सनि
सनिंससनिवांसम्
सनीड
सनुतात्
सनुमः
सनोतेः
सन्
सन्नतरः
सन्निकर्षः
सन्निविभ्यः
सन्लिटोः
सन्वत्
सपत्नी
सपत्ने
सपत्र
सपिण्डे
सपूर्वपदात्
सपूर्वस्य
सपूर्वात्
सपूर्वायाः
सप्तति
सप्तनः
सप्तमी
सप्तमीपञ्चम्यौ
सप्तमीविशेषणे
सप्तमीस्थम्
सप्तमीस्थात्
सप्तम्यर्थे
सप्तम्याः
सप्तम्याम्
सप्तम्योः
सप्तसप्तमी
सप्तानाम्
सभा
सभायाः
सभायाम्
सम
समः
समभिहारे
समम्
समय
समयः
समयात्
समर्थः
समर्थयोः
समर्थानाम्
समर्थाभ्याम्
समर्याद
समवायान्
समवाये
समवैति
समान
समानकर्तृकात्
समानकर्तृकेषु
समानकर्त्तृकयोः
समानकर्मकाणाम्
समानतीर्थे
समानपदे
समानपादे
समानशब्दानाम्
समानस्य
समानाधिकरण
समानाधिकरणः
समानाधिकरणे
समानाधिकरणेन
समानाम्
समानोदरे
समापनात्
समाम्
समायाः
समासः
समासत्तौ
समासस्य
समासा:
समासात्
समासान्ताः
समासे
समाहारः
समाहारे
समि
समित
समीप
समीपे
समुच्चये
समुच्चारणे
समुदाङ्भ्यः
समुद्र
समूल
समूलयोः
समूहः
समूहवत्
समूहे
समूह्याः
समृद्धि
सम्
सम्पत्ति
सम्पदा
सम्पद्यकर्तरि
सम्पादि
सम्पादिनि
सम्पृच
सम्प्रतिभ्याम्
सम्प्रदानम्
सम्प्रदाने
सम्प्रश्न
सम्प्रसारणम्
सम्प्रसारणस्य
सम्प्रसारणात्
सम्प्रसारणे
सम्बन्धेभ्यः
सम्बुद्धिः
सम्बुद्धेः
सम्बुद्धौ
सम्बोधने
सम्भवति
सम्भावनवचने
सम्भावने
सम्मदौ
सम्मानन
सम्माननशालिनीकरणयोः
सम्मितेषु
सम्मुखस्य
सयूथ
सरसाम्
सरीसृपतम्
सरूपाणाम्
सरूपे
सर्ति
सर्तेः
सर्त्तिभ्य:
सर्त्तेः
सर्व
सर्वकूल
सर्वत्र
सर्वधुरात्
सर्वनाम
सर्वनामस्थानम्
सर्वनामस्थाने
सर्वनामानि
सर्वनाम्नः
सर्वभूमि
सर्वम्
सर्वयोः
सर्वलोकात्
सर्वस्य
सर्वादेः
सर्वान्न
सर्वान्यत्
सर्वेभ्यः
सर्वेषाम्
सर्वौः
सलोपः
सवर्ण
सवर्णम्
सवर्णस्य
सवर्णे
सविध
सवेश
ससजुषोः
ससूव
सस्थानेन
सस्य
सस्येन
सह
सहः
सहनञ्‍विद्यमानपूर्वात्
सहयुक्ते
सहस्
सहस्य
सहस्र
सहस्रान्तात्
सहस्राभ्याम्
सहस्रेण
सहि
सहे
सहेः
सहोः
सा
साकल्यार्थ
साकल्ये
साकाङ्क्षम्
साकाङ्क्षे
साक्षात्
साक्षात्प्रभृतीनि
साक्षिन्
साडः
साढा
साढ्यै
साढ्वा
साति
सात्पदाद्योः
साद
सादिवाम्योः
सादिसारथिषु
सादृश्य
सादृश्ये
साधकतमम्
साधुः
साधुनिपुणाभ्याम्
साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु
साधौ
सान्त
सान्नाय्य
साप्तपदीनम्
साभ्यासस्य
साम
सामः
सामर्थ्ये
सामान्यवचनस्य
सामान्यवचनैः
सामान्याप्रयोगे
सामि
सामिधेनीषु
सामिवचने
सामीप्ययोः
सामीप्ये
साम्
साम्नोः
साम्प्रतिके
साय
सायम्
सारव
सार्वधतुके
सार्वधातुकम्
सार्वधातुकार्धधातुकयोः
सार्वधातुके
साल्वात्
साल्वावयव
साल्वेय
साववर्णः
साहसिक्य
साहिभ्यः
साह्वान्
सि
सिंह
सिकताशर्कराभ्याम्
सिच
सिचः
सिचि
सिचौ
सिच्
सितात्
सिति
सिद्ध
सिद्धबध्नातिषु
सिद्धाप्रयोगः
सिद्धाप्रयोगे
सिद्धौ
सिद्ध्यौ
सिध्मादिभ्यः
सिध्यतेः
सिन्धुतक्षशिलाऽऽदिभ्यः
सिन्ध्वपकराभ्याम्
सिपि
सिप्
सिवादीनाम्
सीता
सीयुट्
सीरनाम
सु
सुँ
सुः
सुकरम्
सुख
सुखप्रिययोः
सुखादिभ्यः
सुच्
सुञः
सुञि
सुटि
सुट्
सुतङ्गम
सुदुर्भ्याम्
सुधातुः
सुधित
सुधियोः
सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्
सुनोतेः
सुप
सुपः
सुपरि
सुपा
सुपाम्
सुपि
सुपिसूतिसमाः
सुप्
सुप्पितौ
सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः
सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु
सुब्रह्मण्यायाम्
सुभग
सुयजोः
सुरा
सुलोपः
सुवास्त्वादिभ्यः
सुविनिर्दुर्भ्यः
सुषामादिषु
सुषि
सुषु
सुसर्वार्धात्
सुहरिततृणसोमेभ्यः
सुहितार्थ
सुहृद्दुर्हृदौ
सू
सूकरयोः
सूक्त
सूत्र
सूत्रम्
सूत्रात्
सूद
सूप
सूपमानात्
सूरमसात्
सूर्य
सृ
सृज
सृजि
सृजिदृषोः
सृपि
सृसृज
से
सेः
सेटि
सेट्
सेधतेः
सेनकस्य
सेना
सेनान्त
सेनायाः
सेन्
सेवन
सेवसितसयसिवुसहसुट्‍स्तुस्वञ्जाम्
सेवित
सैन्धवेषु
सोः
सोढः
सोढम्
सोदरात्
सोपसर्गम्
सोम
सोमम्
सोमात्
सोमे
सौ
सौराज्ये
सौवीरसाल्वप्राक्षु
सौवीरेषु
स्कन्दाम्
स्कन्दि
स्कन्देः
स्कभ्नातेः
स्कम्भु
स्कुञ्भ्यः
स्कुम्भु
स्कोः
स्तनः
स्तन्भु
स्तम्ब
स्तम्बे
स्तम्भु
स्तम्भुसिवुसहाम्
स्तम्भेः
स्तर्या
स्ताव्य
स्तु
स्तुतस्तोमयोः
स्तुत्स्तोमसोमाः
स्तुम्भु
स्तुवः
स्तुसुधूञ्भ्यः
स्तेनात्
स्तोः
स्तोक
स्तोकादिभ्यः
स्तोमः
स्तौतिण्योः
स्त्यः
स्त्रः
स्त्रिया
स्त्रियाः
स्त्रियाम्
स्त्री
स्त्रीपुंसाभ्याम्
स्त्रीभ्यः
स्त्रीषु
स्त्रोः
स्त्र्याख्यौ
स्थ
स्थः
स्थण्डिलात्
स्थयोः
स्थल
स्थलम्
स्थविरतरे
स्था
स्थान
स्थानम्
स्थानान्तगोशालखरशालात्
स्थानान्तात्
स्थानिनः
स्थानिनि
स्थानिवत्
स्थाने
स्थानेयोगा
स्थानौ
स्थालीबिलात्
स्थास्तम्भोः
स्थाऽऽदिषु
स्थिर
स्थिरः
स्थिरे
स्थूल
स्थूलबलयोः
स्थूलादिभ्यः
स्थे
स्थेयाख्ययोः
स्ध्वोः
स्नातेः
स्नात्व्यादयः
स्नु
स्नुक्रमोः
स्नेहने
स्नेहविपातने
स्नौ
स्पर्द्धायाम्
स्पर्शयोः
स्पृशः
स्पृहि
स्पृहेः
स्फ
स्फायः
स्फिग
स्फिर
स्फी
स्फुरति
स्फुरतिस्फुलत्योः
स्फुरोः
स्फुलत्योः
स्फोटायनस्य
स्मयतेः
स्मात्
स्मि
स्मिनौ
स्मिपूङ्‍रञ्ज्वशाम्
स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तॄस्पशाम्
स्मे
स्मै
स्मोत्तरे
स्य
स्यः
स्यति
स्यदः
स्यन्दतेः
स्यन्दोः
स्यमि
स्यसनोः
स्या:
स्याट्
स्यात्
स्ये
स्रग्
स्रजः
स्रम्भः
स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनाम्
स्रिवि
स्रुभ्यः
स्रुव
स्रुवः
स्रोतसः
स्वकरणे
स्वञ्जाम्
स्वतन्त्रः
स्वतवसाम्
स्वतवान्
स्वधा
स्वन
स्वनः
स्वपः
स्वपतेः
स्वपादि:
स्वपि
स्वमोः
स्वम्
स्वयम्
स्वर
स्वरति
स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितः
स्वरादि
स्वरित
स्वरितः
स्वरितम्
स्वरितस्य
स्वरितात्
स्वरितेन
स्वरे
स्ववस्
स्वसा
स्वसुः
स्वसृ
स्वसृदुहितृभ्याम्
स्वस्ति
स्वस्तिकस्य
स्वागतादीनाम्
स्वाङ्गम्
स्वाङ्गात्
स्वाङ्गे
स्वाङ्गेभ्यः
स्वादिभ्यः
स्वादुमि
स्वापेः
स्वामि
स्वामिनि
स्वामिन्
स्वाहा
स्वित्
स्विदिमिदिक्ष्विदिधृषः
स्विदिस्वदिसहीनाम्
स्वृ
स्वे
हः
हतिषु
हतेषु
हन
हनः
हनगमाम्
हननी
हन्
हन्त
हन्ति
हन्तेः
हन्व
हरति
हरतेः
हरितादिभ्यः
हरिश्चन्द्रौ
हरीतक्यादिभ्यः
हर्षे
हल
हलः
हलदन्तात्
हलन्तात्
हलसीरात्
हलात्
हलादिः
हलादेः
हलादौ
हलि
हलिषु
हलिसक्थ्योः
हलेषु
हलो:
हलोः
हलौ
हल्
हविर्
हविषः
हविष्याभ्यः
हव्येः
हश
हशि
हसोः
हस्तात्
हस्तादाने
हस्ताभ्याम्
हस्ति
हस्तिभ्याम्
हस्ते
हान्तात्
हायनान्त
हार
हारिणौ
हारी
हास
हास्तिन
हास्तिनायन
हि
हिंस
हिंसाम्
हिंसायाम्
हिंसार्थानाम्
हिः
हित
हितम्
हितात्
हिते
हितै:
हिनु
हिम
हिमश्रथाः
हिरण्मयानि
हिरण्यपरिमाणम्
हिरण्यात्
हिस्वौ
हीने
हीय
हीयमान
हु
हुवाम्
हूते
हृक्रोः
हृत्
हृदयस्य
हृद्भगसिन्ध्वन्ते
हृषेः
हे
हेः
हेतु
हेतुः
हेतुप्रयोगे
हेतुभये
हेतुमति
हेतुमतोः
हेतुमनुष्येभ्यः
हेतौ
हेमन्तशिशिरौ
हेमन्तात्
हैयङ्गवीनम्
हैलिहिल
हैहयोः
हैहेप्रयोगे
होः
होतृ
होत्राभ्यः
हौ
ह्म्यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम्
ह्योः
ह्रस्व
ह्रस्व:
ह्रस्वः
ह्रस्वम्
ह्रस्वस्य
ह्रस्वात्
ह्रस्वादेशे
ह्रस्वान्ते
ह्रस्वे
ह्री
ह्रु
ह्लादः
ह्वः
ह्वर
ह्वरितः
ह्वरेः
ह्वावामः
ॠतः
≍क≍पौ