Page loading... Please wait.
अष्टाध्यायीसूत्रपाठः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
1|3|3 हलन्त्यम् SK 1
1|1|71 आदिरन्त्येन सहेता SK 2
1|3|2 उपदेशेऽजनुनासिक इत् SK 3
1|2|27 ऊकालोऽज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः SK 4
1|2|29 उच्चैरुदात्तः SK 5
1|2|30 नीचैरनुदात्तः SK 6
1|2|31 समाहारः स्वरितः SK 7
1|2|32 तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम् SK 8
1|1|8 मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः SK 9
1|1|9 तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् SK 10
8|4|68 अ अ SK 11
8|2|1 पूर्वत्रासिद्धम् SK 12
1|1|10 नाज्झलौ SK 13
1|1|69 अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः SK 14
1|1|70 तपरस्तत्कालस्य SK 15
1|1|1 वृद्धिरादैच् SK 16
1|1|2 अदेङ् गुणः SK 17
1|3|1 भूवादयो धातवः SK 18
1|4|56 प्राग्रीश्वरान्निपाताः SK 19
1|4|57 चादयोऽसत्त्वे SK 20
1|4|58 प्रादयः SK 21
1|4|59 उपसर्गाः क्रियायोगे SK 22
1|4|60 गतिश्च SK 23
1|1|44 न वेति विभाषा SK 24
1|1|68 स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा SK 25
1|1|72 येन विधिस्तदन्तस्य SK 26
1|4|110 विरामोऽवसानम् SK 27
1|4|109 परः संनिकर्षः संहिता SK 28
1|4|14 सुप्तिङन्तं पदम् SK 29
1|1|7 हलोऽनन्तराः संयोगः SK 30
1|4|10 ह्रस्वं लघु SK 31
1|4|11 संयोगे गुरु SK 32
1|4|12 दीर्घं च SK 33
1|1|3 इको गुणवृद्धी SK 34
1|2|28 अचश्च SK 35
1|1|46 आद्यन्तौ टकितौ SK 36
1|1|47 मिदचोऽन्त्यात्परः SK 37
1|1|49 षष्ठी स्थानेयोगा SK 38
1|1|50 स्थानेऽन्तरतमः SK 39
1|1|66 तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य SK 40
1|1|67 तस्मादित्युत्तरस्य SK 41
1|1|52 अलोऽन्त्यस्य SK 42
1|1|53 ङिच्च SK 43
1|1|54 आदेः परस्य SK 44
1|1|55 अनेकाल्शित्सर्वस्य SK 45
1|3|11 स्वरितेनाधिकारः SK 46
6|1|77 इको यणचि SK 47
8|4|47 अनचि च SK 48
1|1|56 स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ SK 49
1|1|57 अचः परस्मिन् पूर्वविधौ SK 50
1|1|58 न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु SK 51
8|4|53 झलां जश् झशि SK 52
1|1|60 अदर्शनं लोपः SK 53
8|2|23 संयोगान्तस्य लोपः SK 54
8|4|48 नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य SK 55
8|4|50 त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य SK 56
8|4|51 सर्वत्र शाकल्यस्य SK 57
8|4|52 दीर्घादाचार्याणाम् SK 58
8|4|46 अचो रहाभ्यां द्वे SK 59
8|4|64 हलो यमां यमि लोपः SK 60
6|1|78 एचोऽयवायावः SK 61
1|3|9 तस्य लोपः SK 62
6|1|79 वान्तो यि प्रत्यये SK 63
6|1|80 धातोस्तन्निमित्तस्यैव SK 64
6|1|81 क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे SK 65
6|1|82 क्रय्यस्तदर्थे SK 66
8|3|19 लोपः शाकल्यस्य SK 67
6|1|84 एकः पूर्वपरयोः SK 68
6|1|87 आद्गुणः SK 69
1|1|51 उरण् रपरः SK 70
8|4|65 झरो झरि सवर्णे SK 71
6|1|88 वृद्धिरेचि SK 72
6|1|89 एत्येधत्यूठ्सु SK 73
6|1|91 उपसर्गादृति धातौ SK 74
6|1|85 अन्तादिवच्च SK 75
8|3|15 खरवसानयोर्विसर्जनीयः SK 76
6|1|92 वा सुप्यापिशलेः SK 77
6|1|94 एङि पररूपम् SK 78
1|1|64 अचोऽन्त्यादि टि SK 79
6|1|95 ओमाङोश्च SK 80
6|1|98 अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ SK 81
6|1|99 नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा SK 82
8|1|2 तस्य परमाम्रेडितम्‌ SK 83
8|2|39 झलां जशोऽन्ते SK 84
6|1|101 अकः सवर्णे दीर्घः SK 85
6|1|109 एङः पदान्तादति SK 86
6|1|122 सर्वत्र विभाषा गोः SK 87
6|1|123 अवङ् स्फोटायनस्य SK 88
6|1|124 इन्द्रे च नित्यम् SK 89
6|1|125 प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् SK 90
6|1|127 इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च SK 91
6|1|128 ऋत्यकः SK 92
8|2|82 वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः SK 93
8|2|83 प्रत्यभिवादेऽशूद्रे SK 94
8|2|84 दूराद्धूते च SK 95
8|2|85 हैहेप्रयोगे हैहयोः SK 96
8|2|86 गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् SK 97
6|1|129 अप्लुतवदुपस्थिते SK 98
6|1|130 ई३ चाक्रवर्मणस्य SK 99
1|1|11 ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् SK 100
1|1|12 अदसो मात् SK 101
1|1|13 शे SK 102
1|1|14 निपात एकाजनाङ् SK 103
1|1|15 ओत् SK 104
1|1|16 सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे SK 105
1|1|17 उञः SK 106
1|1|18 ऊँ SK 107
8|3|33 मय उञो वो वा SK 108
1|1|19 ईदूतौ च सप्तम्यर्थे SK 109
8|4|57 अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः SK 110
8|4|40 स्तोः श्चुना श्चुः SK 111
8|4|44 शात्‌ SK 112
8|4|41 ष्टुना ष्टुः SK 113
8|4|42 न पदान्ताट्टोरनाम् SK 114
8|4|43 तोः षि SK 115
8|4|45 यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा SK 116
8|4|60 तोर्लि SK 117
8|4|61 उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य SK 118
8|4|62 झयो होऽन्यतरस्याम् SK 119
8|4|63 शश्छोऽटि SK 120
8|4|55 खरि च SK 121
8|3|23 मोऽनुस्वारः SK 122
8|3|24 नश्चापदान्तस्य झलि SK 123
8|4|58 अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः SK 124
8|4|59 वा पदान्तस्य SK 125
8|3|25 मो राजि समः क्वौ SK 126
8|3|26 हे मपरे वा SK 127
1|3|10 यथासंख्यमनुदेशः समानाम् SK 128
8|3|27 नपरे नः SK 129
8|3|28 ङ्णोः कुक्टुक् शरि SK 130
8|3|29 डः सि धुट् SK 131
8|3|30 नश्च SK 132
8|3|31 शि तुक् SK 133
8|3|32 ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम् SK 134
8|3|5 समः सुटि SK 135
8|3|2 अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा SK 136
8|3|4 अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः SK 137
8|3|34 विसर्जनीयस्य सः SK 138
8|3|6 पुमः खय्यम्परे SK 139
8|3|7 नश्छव्यप्रशान् SK 140
8|3|10 नॄन् पे SK 141
8|3|37 कुप्वोः ≍क≍पौ च SK 142
8|3|12 कानाम्रेडिते SK 143
8|3|48 कस्कादिषु च SK 144
6|1|72 संहितायाम् SK 145
6|1|73 छे च SK 146
6|1|74 आङ्माङोश्च SK 147
6|1|75 दीर्घात्‌ SK 148
6|1|76 पदान्ताद्वा SK 149
8|3|35 शर्परे विसर्जनीयः SK 150
8|3|36 वा शरि SK 151
8|3|38 सोऽपदादौ SK 152
8|3|39 इणः षः SK 153
8|3|40 नमस्पुरसोर्गत्योः SK 154
8|3|41 इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य SK 155
8|3|42 तिरसोऽन्यतरस्याम् SK 156
8|3|43 द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे SK 157
8|3|44 इसुसोः सामर्थ्ये SK 158
8|3|45 नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य SK 159
8|3|46 अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य SK 160
8|3|47 अधःशिरसी पदे SK 161
8|2|66 ससजुषो रुः SK 162
6|1|113 अतो रोरप्लुतादप्लुते SK 163
6|1|102 प्रथमयोः पूर्वसवर्णः SK 164
6|1|104 नादिचि SK 165
6|1|114 हशि च SK 166
8|3|17 भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि SK 167
8|3|18 व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य SK 168
8|3|20 ओतो गार्ग्यस्य SK 169
8|3|21 उञि च पदे SK 170
8|3|22 हलि सर्वेषाम् SK 171
8|2|69 रोऽसुपि SK 172
8|3|14 रो रि SK 173
6|3|111 ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः SK 174
1|4|2 विप्रतिषेधे परं कार्यम् SK 175
6|1|132 एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि SK 176
6|1|134 सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम् SK 177
1|2|45 अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् SK 178
1|2|46 कृत्तद्धितसमासाश्च SK 179
3|1|1 प्रत्ययः SK 180
3|1|2 परश्च SK 181
4|1|1 ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ SK 182
4|1|2 स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्‌ SK 183
1|4|104 विभक्तिश्च SK 184
1|4|103 सुपः SK 185
1|4|22 द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने SK 186
1|4|21 बहुषु बहुवचनम् SK 187
1|2|64 सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ SK 188
1|3|7 चुटू SK 189
1|3|4 न विभक्तौ तुस्माः SK 190
6|1|97 अतो गुणे SK 191
2|3|49 एकवचनं संबुद्धिः SK 192
6|1|69 एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेः SK 193
6|1|107 अमि पूर्वः SK 194
1|3|8 लशक्वतद्धिते SK 195
6|1|103 तस्माच्छसो नः पुंसि SK 196
8|4|2 अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि SK 197
8|4|37 पदान्तस्य SK 198
1|4|13 यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् SK 199
6|4|1 अङ्गस्य SK 200
7|1|12 टाङसिङसामिनात्स्याः SK 201
7|3|102 सुपि च SK 202
7|1|9 अतो भिस ऐस् SK 203
7|1|13 ङेर्यः SK 204
7|3|103 बहुवचने झल्येत्‌ SK 205
8|4|56 वाऽवसाने SK 206
7|3|104 ओसि च SK 207
7|1|54 ह्रस्वनद्यापो नुट् SK 208
6|4|3 नामि SK 209
8|3|55 अपदान्तस्य मूर्धन्यः SK 210
8|3|57 इण्कोः SK 211
8|3|59 आदेशप्रत्यययोः SK 212
1|1|27 सर्वादीनि सर्वनामानि SK 213
7|1|17 जसः शी SK 214
7|1|14 सर्वनाम्नः स्मै SK 215
7|1|15 ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ SK 216
7|1|52 आमि सर्वनाम्नः सुट् SK 217
1|1|34 पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् SK 218
1|1|35 स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् SK 219
1|1|36 अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः SK 220
7|1|16 पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा SK 221
1|1|29 न बहुव्रीहौ SK 222
1|1|30 तृतीयासमासे SK 223
1|1|31 द्वन्द्वे च SK 224
1|1|32 विभाषा जसि SK 225
1|1|33 प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च SK 226
7|2|101 जराया जरसन्यतरस्याम् SK 227
6|1|63 पद्दन्नोमास्हृन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु SK 228
1|1|43 सुडनपुंसकस्य SK 229
1|4|17 स्वादिष्वसर्वनामस्थाने SK 230
1|4|18 यचि भम् SK 231
1|4|1 आ कडारादेका संज्ञा SK 232
6|4|129 भस्य SK 233
6|4|134 अल्लोपोऽनः SK 234
8|4|1 रषाभ्यां नो णः समानपदे SK 235
8|2|7 नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य SK 236
6|4|136 विभाषा ङिश्योः SK 237
6|3|110 संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्याहन्नन्यतरस्यां ङौ SK 238
6|1|105 दीर्घाज्जसि च SK 239
6|4|140 आतो धातोः SK 240
7|3|109 जसि च SK 241
7|3|108 ह्रस्वस्य गुणः SK 242
1|4|7 शेषो घ्यसखि SK 243
7|3|120 आङो नाऽस्त्रियाम् SK 244
7|3|111 घेर्ङिति SK 245
6|1|110 ङसिङसोश्च SK 246
7|3|119 अच्च घेः SK 247
7|1|93 अनङ् सौ SK 248
1|1|65 अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा SK 249
6|4|8 सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ SK 250
1|2|41 अपृक्त एकाल् प्रत्ययः SK 251
6|1|68 हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल् SK 252
7|1|92 सख्युरसम्बुद्धौ SK 253
7|2|115 अचो ञ्णिति SK 254
6|1|112 ख्यत्यात्‌ परस्य SK 255
7|3|118 औत्‌ SK 256
1|4|8 पतिः समास एव SK 257
1|1|23 बहुगणवतुडति संख्या SK 258
1|1|25 डति च SK 259
1|1|61 प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः SK 260
7|1|22 षड्भ्यो लुक् SK 261
1|1|62 प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् SK 262
1|1|63 न लुमताङ्गस्य SK 263
7|1|53 त्रेस्त्रयः SK 264
7|2|102 त्यदादीनामः SK 265
1|4|3 यू स्त्र्याख्यौ नदी SK 266
7|3|107 अम्बाऽर्थनद्योर्ह्रस्वः SK 267
7|3|112 आण्नद्याः SK 268
6|1|90 आटश्च SK 269
7|3|116 ङेराम्नद्याम्नीभ्यः SK 270
6|4|77 अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ SK 271
6|4|82 एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य SK 272
6|4|85 न भूसुधियोः SK 273
7|1|95 तृज्वत्‌ क्रोष्टुः SK 274
7|3|110 ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः SK 275
7|1|94 ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च SK 276
6|4|11 अप्तृन्तृच्स्वसृनप्तृनेष्टृत्वष्टृक्षत्तृहोतृपोतृप्रशास्तॄणाम् SK 277
7|1|97 विभाषा तृतीयादिष्वचि SK 278
6|1|111 ऋत उत्‌ SK 279
8|2|24 रात्‌ सस्य SK 280
6|4|83 ओः सुपि SK 281
6|4|84 वर्षाभ्वश्च SK 282
6|4|6 नृ च SK 283
7|1|90 गोतो णित्‌ SK 284
6|1|93 औतोऽम्शसोः SK 285
7|2|85 रायो हलि SK 286
7|1|18 औङ आपः SK 287
7|3|106 सम्बुद्धौ च SK 288
7|3|105 आङि चापः SK 289
7|3|113 याडापः SK 290
7|3|114 सर्वनाम्नः स्याड्ढ्रस्वश्च SK 291
1|1|28 विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ SK 292
7|3|115 विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम् SK 293
8|2|36 व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः SK 294
8|2|41 षढोः कः सि SK 295
1|4|6 ङिति ह्रस्वश्च SK 296
7|3|117 इदुद्भ्याम् SK 297
7|2|99 त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ SK 298
7|2|100 अचि र ऋतः SK 299
6|4|4 न तिसृचतसृ SK 300
6|4|79 स्त्रियाः SK 301
6|4|80 वाऽम्शसोः SK 302
1|4|4 नेयङुवङ्स्थानावस्त्री SK 303
1|4|5 वाऽऽमि SK 304
7|1|96 स्त्रियां च SK 305
4|1|5 ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ SK 306
8|4|12 एकाजुत्तरपदे णः SK 307
4|1|10 न षट्स्वस्रादिभ्यः SK 308
7|1|24 अतोऽम् SK 309
7|1|19 नपुंसकाच्च SK 310
6|4|148 यस्येति च SK 311
7|1|20 जश्शसोः शिः SK 312
1|1|42 शि सर्वनामस्थानम् SK 313
7|1|72 नपुंसकस्य झलचः SK 314
7|1|25 अद्ड् डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः SK 315
6|4|143 टेः SK 316
6|4|10 सान्तमहतः संयोगस्य SK 317
1|2|47 ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य SK 318
7|1|23 स्वमोर्नपुंसकात्‌ SK 319
7|1|73 इकोऽचि विभक्तौ SK 320
7|1|74 तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य SK 321
7|1|75 अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङुदात्तः SK 322
1|1|48 एच इग्घ्रस्वादेशे SK 323
8|2|31 हो ढः SK 324
8|2|32 दादेर्धातोर्घः SK 325
8|2|37 एकाचो बशो भष् झषन्तस्य स्ध्वोः SK 326
8|2|33 वा द्रुहमुहष्णुहष्णिहाम् SK 327
1|1|45 इग्यणः सम्प्रसारणम् SK 328
6|4|132 वाह ऊठ् SK 329
6|1|108 सम्प्रसारणाच्च SK 330
7|1|98 चतुरनडुहोरामुदात्तः SK 331
7|1|82 सावनडुहः SK 332
7|1|99 अम् सम्बुद्धौ SK 333
8|2|72 वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहां दः SK 334
8|3|56 सहेः साडः सः SK 335
7|1|84 दिव औत्‌ SK 336
6|1|131 दिव उत्‌ SK 337
7|1|55 षट्चतुर्भ्यश्च SK 338
8|3|16 रोः सुपि SK 339
8|4|49 शरोऽचि SK 340
8|2|64 मो नो धातोः SK 341
7|2|103 किमः कः SK 342
7|2|108 इदमो मः SK 343
7|2|111 इदोऽय् पुंसि SK 344
7|2|109 दश्च SK 345
7|2|112 अनाप्यकः SK 346
7|2|113 हलि लोपः SK 347
1|1|21 आद्यन्तवदेकस्मिन् SK 348
7|1|11 नेदमदसोरकोः SK 349
2|4|32 इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादौ SK 350
2|4|34 द्वितीयाटौस्स्वेनः SK 351
8|2|8 न ङिसम्बुद्ध्योः SK 352
8|2|2 नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति SK 353
8|2|77 हलि च SK 354
6|4|137 न संयोगाद्वमन्तात्‌ SK 355
6|4|12 इन्हन्पूषार्यम्णां शौ SK 356
6|4|13 सौ च SK 357
7|3|54 हो हन्तेर्ञ्णिन्नेषु SK 358
8|4|22 हन्तेरत्पूर्वस्य SK 359
6|4|128 मघवा बहुलम् SK 360
7|1|70 उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः SK 361
6|4|133 श्वयुवमघोनामतद्धिते SK 362
6|1|37 न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् SK 363
6|4|127 अर्वणस्त्रसावनञः SK 364
7|1|85 पथिमथ्यृभुक्षामात्‌ SK 365
7|1|86 इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने SK 366
7|1|87 थो न्थः SK 367
7|1|88 भस्य टेर्लोपः SK 368
1|1|24 ष्णान्ता षट् SK 369
6|4|7 नोपधायाः SK 370
7|2|84 अष्टन आ विभक्तौ SK 371
7|1|21 अष्टाभ्य औश् SK 372
3|2|59 ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रुञ्चां च SK 373
3|1|93 कृदतिङ् SK 374
6|1|67 वेरपृक्तस्य SK 375
7|1|71 युजेरसमासे SK 376
8|2|62 क्विन्प्रत्ययस्य कुः SK 377
8|2|30 चोः कुः SK 378
6|3|128 विश्वस्य वसुराटोः SK 379
8|2|29 स्कोः संयोगाद्योरन्ते च SK 380
7|2|106 तदोः सः सावनन्त्ययोः SK 381
7|1|28 ङे प्रथमयोरम् SK 382
7|2|91 मपर्यन्तस्य SK 383
7|2|94 त्वाहौ सौ SK 384
7|2|90 शेषे लोपः SK 385
7|2|92 युवावौ द्विवचने SK 386
7|2|88 प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् SK 387
7|2|93 यूयवयौ जसि SK 388
7|2|97 त्वमावेकवचने SK 389
7|2|87 द्वितीयायां च SK 390
7|1|29 शसो न SK 391
7|2|89 योऽचि SK 392
7|2|86 युष्मदस्मदोरनादेशे SK 393
7|2|95 तुभ्यमह्यौ ङयि SK 394
7|1|30 भ्यसो भ्यम् SK 395
7|1|32 एकवचनस्य च SK 396
7|1|31 पञ्चम्या अत्‌ SK 397
7|2|96 तवममौ ङसि SK 398
7|1|27 युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश् SK 399
7|1|33 साम आकम् SK 400
8|1|16 पदस्य SK 401
8|1|17 पदात्‌ SK 402
8|1|18 अनुदात्तं सर्वमपादादौ SK 403
8|1|20 युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वान्नावौ SK 404
8|1|21 बहुवचनस्य वस्नसौ SK 405
8|1|22 तेमयावेकवचनस्य SK 406
8|1|23 त्वामौ द्वितीयायाः SK 407
8|1|24 न चवाहाहैवयुक्ते SK 408
8|1|25 पश्यार्थैश्चानालोचने SK 409
8|1|26 सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा SK 410
2|3|48 सामन्त्रितम्‌ SK 411
8|1|72 आमन्त्रितं पूर्वम् अविद्यमानवत्‌ SK 412
8|1|73 नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् SK 413
6|4|130 पादः पत् SK 414
6|4|24 अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति SK 415
6|4|138 अचः SK 416
6|3|138 चौ SK 417
6|3|92 विष्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्चतावप्रत्यये SK 418
8|2|80 अदसोऽसेर्दादु दो मः SK 419
6|4|139 उद ईत्‌ SK 420
6|3|93 समः समि SK 421
6|3|95 सहस्य सध्रिः SK 422
6|3|94 तिरसस्तिर्यलोपे SK 423
6|4|30 नाञ्चेः पूजायाम् SK 424
6|4|14 अत्वसन्तस्य चाधातोः SK 425
6|1|5 उभे अभ्यस्तम् SK 426
7|1|78 नाभ्यस्ताच्छतुः SK 427
6|1|6 जक्षित्यादयः षट् SK 428
3|2|60 त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ् च SK 429
6|3|91 आ सर्वनाम्नः SK 430
8|2|63 नशेर्वा SK 431
3|2|58 स्पृशोऽनुदके क्विन् SK 432
8|2|76 र्वोरुपधाया दीर्घ इकः SK 433
8|3|58 नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि SK 434
6|4|131 वसोः सम्प्रसारणम् SK 435
7|1|89 पुंसोऽसुङ् SK 436
7|2|107 अदस औ सुलोपश्च SK 437
8|2|81 एत ईद्बहुवचने SK 438
8|2|3 न मु ने SK 439
8|2|34 नहो धः SK 440
7|2|110 यः सौ SK 441
7|4|48 अपो भि SK 442
8|2|68 अहन् SK 443
7|1|79 वा नपुंसकस्य SK 444
7|1|80 आच्छीनद्योर्नुम् SK 445
7|1|81 शप्श्यनोर्नित्यम् SK 446
1|1|37 स्वरादिनिपातमव्ययम् SK 447
1|1|38 तद्धितश्चासर्वविभक्तिः SK 448
1|1|39 कृन्मेजन्तः SK 449
1|1|40 क्त्वातोसुन्कसुनः SK 450
1|1|41 अव्ययीभावश्च SK 451
2|4|82 अव्ययादाप्सुपः SK 452
4|1|3 स्त्रियाम् SK 453
4|1|4 अजाद्यतष्टाप्‌ SK 454
4|1|6 उगितश्च SK 455
4|1|7 वनो र च SK 456
4|1|8 पादोऽन्यतरस्याम् SK 457
4|1|9 टाबृचि SK 458
4|1|11 मनः SK 459
4|1|12 अनो बहुव्रीहेः SK 460
4|1|13 डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ SK 461
4|1|28 अन उपधालोपिनोन्यतरस्याम् SK 462
7|3|44 प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः SK 463
7|3|45 न यासयोः SK 464
7|3|46 उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः SK 465
7|3|47 भस्त्रैषाऽजाज्ञाद्वास्वानञ्पूर्वाणामपि SK 466
7|3|48 अभाषितपुंस्काच्च SK 467
7|3|49 आदाचार्याणाम् SK 468
4|1|14 अनुपसर्जनात्‌ SK 469
4|1|15 टिड्ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः SK 470
4|1|16 यञश्च SK 471
6|4|150 हलस्तद्धितस्य SK 472
4|1|17 प्राचां ष्फ तद्धितः SK 473
1|3|6 षः प्रत्ययस्य SK 474
7|1|2 आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ SK 475
4|1|18 सर्वत्र लोहितादिकतान्तेभ्यः SK 476
4|1|19 कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च SK 477
4|1|20 वयसि प्रथमे SK 478
4|1|21 द्विगोः SK 479
4|1|22 अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि SK 480
4|1|23 काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे SK 481
4|1|24 पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम् SK 482
5|4|131 ऊधसोऽनङ् SK 483
4|1|25 बहुव्रीहेरूधसो ङीष् SK 484
4|1|26 संख्याव्ययादेर्ङीप्‌ SK 485
4|1|27 दामहायनान्ताच्च SK 486
4|1|29 नित्यं संज्ञाछन्दसोः SK 487
4|1|30 केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृत-सुमङ्गलभेषजाच्च SK 488
4|1|32 अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् SK 489
4|1|33 पत्युर्नो यज्ञसंयोगे SK 490
4|1|34 विभाषा सपूर्वस्य SK 491
4|1|35 नित्यं सपत्न्यादिषु SK 492
4|1|36 पूतक्रतोरै च SK 493
4|1|37 वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः SK 494
4|1|38 मनोरौ वा SK 495
4|1|39 वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः SK 496
4|1|40 अन्यतो ङीष् SK 497
4|1|41 षिद्गौरादिभ्यश्च SK 498
6|4|149 सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः SK 499
4|1|42 जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु SK 500
4|1|43 शोणात्‌ प्राचाम् SK 501
4|1|44 वोतो गुणवचनात्‌ SK 502
4|1|45 बह्वादिभ्यश्च SK 503
4|1|48 पुंयोगादाख्यायाम् SK 504
4|1|49 इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् SK 505
4|1|50 क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ SK 506
4|1|51 क्तादल्पाख्यायाम् SK 507
4|1|52 बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ SK 508
4|1|53 अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा SK 509
4|1|54 स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ SK 510
4|1|55 नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च SK 511
4|1|56 न क्रोडादिबह्वचः SK 512
4|1|57 सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च SK 513
4|1|58 नखमुखात्‌ संज्ञायाम् SK 514
4|1|60 दिक्पूर्वपदान्ङीप्‌ SK 515
4|1|61 वाहः SK 516
4|1|62 सख्यशिश्वीति भाषायाम् SK 517
4|1|63 जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ SK 518
4|1|64 पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलबालोत्तरपदाच्च SK 519
4|1|65 इतो मनुष्यजातेः SK 520
4|1|66 ऊङुतः SK 521
4|1|67 बाह्वन्तात्‌ संज्ञायाम् SK 522
4|1|68 पङ्गोश्च SK 523
4|1|69 ऊरूत्तरपदादौपम्ये SK 524
4|1|70 संहितशफलक्षणवामादेश्च SK 525
4|1|72 संज्ञायाम् SK 526
4|1|73 शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् SK 527
4|1|74 यङश्चाप्‌ SK 528
4|1|75 आवट्याच्च SK 529
4|1|76 तद्धिताः SK 530
4|1|77 यूनस्तिः SK 531
2|3|46 प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा SK 532
2|3|47 सम्बोधने च SK 533
1|4|23 कारके SK 534
1|4|49 कर्तुरीप्सिततमं कर्म SK 535
2|3|1 अनभिहिते SK 536
2|3|2 कर्मणि द्वितीया SK 537
1|4|50 तथायुक्तं चानीप्सितम् SK 538
1|4|51 अकथितं च SK 539
1|4|52 गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ SK 540
1|4|53 हृक्रोरन्यतरस्याम् SK 541
1|4|46 अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्म SK 542
1|4|47 अभिनिविशश्च SK 543
1|4|48 उपान्वध्याङ्वसः SK 544
2|3|4 अन्तराऽन्तरेण युक्ते SK 545
1|4|83 कर्मप्रवचनीयाः SK 546
1|4|84 अनुर्लक्षणे SK 547
2|3|8 कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया SK 548
1|4|85 तृतीयार्थे SK 549
1|4|86 हीने SK 550
1|4|87 उपोऽधिके च SK 551
1|4|90 लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः SK 552
1|4|91 अभिरभागे SK 553
1|4|93 अधिपरी अनर्थकौ SK 554
1|4|94 सुः पूजायाम् SK 555
1|4|95 अतिरतिक्रमणे च SK 556
1|4|96 अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु SK 557
2|3|5 कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे SK 558
1|4|54 स्वतन्त्रः कर्ता SK 559
1|4|42 साधकतमं करणम् SK 560
2|3|18 कर्तृकरणयोस्तृतीया SK 561
1|4|43 दिवः कर्म च SK 562
2|3|6 अपवर्गे तृतीया SK 563
2|3|19 सहयुक्तेऽप्रधाने SK 564
2|3|20 येनाङ्गविकारः SK 565
2|3|21 इत्थंभूतलक्षणे SK 566
2|3|22 संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि SK 567
2|3|23 हेतौ SK 568
1|4|32 कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् SK 569
2|3|13 चतुर्थी सम्प्रदाने SK 570
1|4|33 रुच्यर्थानां प्रीयमाणः SK 571
1|4|34 श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः SK 572
1|4|35 धारेरुत्तमर्णः SK 573
1|4|36 स्पृहेरीप्सितः SK 574
1|4|37 क्रुधद्रुहेर्ष्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः SK 575
1|4|38 क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म SK 576
1|4|39 राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः SK 577
1|4|40 प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता SK 578
1|4|41 अनुप्रतिगृणश्च SK 579
1|4|44 परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् SK 580
2|3|14 क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः SK 581
2|3|15 तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ SK 582
2|3|16 नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च SK 583
2|3|17 मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु SK 584
2|3|12 गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि SK 585
1|4|24 ध्रुवमपायेऽपादानम् SK 586
2|3|28 अपादाने पञ्चमी SK 587
1|4|25 भीत्रार्थानां भयहेतुः SK 588
1|4|26 पराजेरसोढः SK 589
1|4|27 वारणार्थानां ईप्सितः SK 590
1|4|28 अन्तर्द्धौ येनादर्शनमिच्छति SK 591
1|4|29 आख्यातोपयोगे SK 592
1|4|30 जनिकर्तुः प्रकृतिः SK 593
1|4|31 भुवः प्रभवः SK 594
2|3|29 अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते SK 595
1|4|88 अपपरी वर्जने SK 596
1|4|89 आङ् मर्यादावचने SK 597
2|3|10 पञ्चम्यपाङ्परिभिः SK 598
1|4|92 प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः SK 599
2|3|11 प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ SK 600
2|3|24 अकर्तर्यृणे पञ्चमी SK 601
2|3|25 विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ SK 602
2|3|32 पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ SK 603
2|3|33 करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य SK 604
2|3|35 दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च SK 605
2|3|50 षष्ठी शेषे SK 606
2|3|26 षष्ठी हेतुप्रयोगे SK 607
2|3|27 सर्वनाम्नस्तृतीया च SK 608
2|3|30 षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन SK 609
2|3|31 एनपा द्वितीया SK 610
2|3|34 दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ SK 611
2|3|51 ज्ञोऽविदर्थस्य करणे SK 612
2|3|52 अधीगर्थदयेशां कर्मणि SK 613
2|3|53 कृञः प्रतियत्ने SK 614
2|3|54 रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः SK 615
2|3|55 आशिषि नाथः SK 616
2|3|56 जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ SK 617
2|3|57 व्यवहृपणोः समर्थयोः SK 618
2|3|58 दिवस्तदर्थस्य SK 619
2|3|59 विभाषोपसर्गे SK 620
2|3|61 प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने SK 621
2|3|64 कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे SK 622
2|3|65 कर्तृकर्मणोः कृति SK 623
2|3|66 उभयप्राप्तौ कर्मणि SK 624
2|3|67 क्तस्य च वर्तमाने SK 625
2|3|68 अधिकरणवाचिनश्च SK 626
2|3|69 न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ SK 627
2|3|70 अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः SK 628
2|3|71 कृत्यानां कर्तरि वा SK 629
2|3|72 तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ SK 630
2|3|73 चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः SK 631
1|4|45 आधारोऽधिकरणम् SK 632
2|3|36 सप्तम्यधिकरणे च SK 633
2|3|37 यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ SK 634
2|3|38 षष्ठी चानादरे SK 635
2|3|39 स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च SK 636
2|3|40 आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ SK 637
2|3|41 यतश्च निर्धारणम्‌ SK 638
2|3|42 पञ्चमी विभक्ते SK 639
2|3|43 साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः SK 640
2|3|44 प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च SK 641
2|3|45 नक्षत्रे च लुपि SK 642
2|3|7 सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये SK 643
1|4|97 अधिरीश्वरे SK 644
2|3|9 यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी SK 645
1|4|98 विभाषा कृञि SK 646
2|1|1 समर्थः पदविधिः SK 647
2|1|3 प्राक् कडारात्‌ समासः SK 648
2|1|4 सह सुपा SK 649
2|4|71 सुपो धातुप्रातिपदिकयोः SK 650
2|1|5 अव्ययीभावः SK 651
2|1|6 अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु SK 652
1|2|43 प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् SK 653
2|2|30 उपसर्जनं पूर्वम्‌ SK 654
1|2|44 एकविभक्ति चापूर्वनिपाते SK 655
1|2|48 गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य SK 656
2|4|83 नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः SK 657
2|4|84 तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ SK 658
2|4|18 अव्ययीभावश्च SK 659
6|3|81 अव्ययीभावे चाकाले SK 660
2|1|7 यथासादृश्ये SK 661
2|1|8 यावदवधारणे SK 662
2|1|9 सुप्प्रतिना मात्रार्थे SK 663
2|1|10 अक्षशलाकासंख्याः परिणा SK 664
2|1|11 विभाषा SK 665
2|1|12 अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या SK 666
2|1|13 आङ् मर्यादाभिविध्योः SK 667
2|1|14 लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये SK 668
2|1|15 अनुर्यत्समया SK 669
2|1|16 यस्य चायामः SK 670
2|1|17 तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च SK 671
2|1|18 पारे मध्ये षष्ठ्या वा SK 672
2|1|19 संख्या वंश्येन SK 673
2|1|20 नदीभिश्च SK 674
2|1|21 अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ SK 675
5|4|68 समासान्ताः SK 676
5|4|107 अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः SK 677
5|4|108 अनश्च SK 678
6|4|144 नस्तद्धिते SK 679
5|4|109 नपुंसकादन्यतरस्याम् SK 680
5|4|110 नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः SK 681
5|4|111 झयः SK 682
5|4|112 गिरेश्च सेनकस्य SK 683
2|1|22 तत्पुरुषः SK 684
2|1|23 द्विगुश्च SK 685
2|1|24 द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः SK 686
2|1|25 स्वयं क्तेन SK 687
2|1|26 खट्वा क्षेपे SK 688
2|1|27 सामि SK 689
2|1|28 कालाः SK 690
2|1|29 अत्यन्तसंयोगे च SK 691
2|1|30 तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन SK 692
2|1|31 पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः SK 693
2|1|32 कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ SK 694
2|1|33 कृत्यैरधिकार्थवचने SK 695
2|1|34 अन्नेन व्यञ्जनम्‌ SK 696
2|1|35 भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ SK 697
2|1|36 चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः SK 698
2|1|37 पञ्चमी भयेन SK 699
2|1|38 अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः SK 700
2|1|39 स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन SK 701
2|2|8 षष्ठी SK 702
2|2|9 याजकादिभिश्च SK 703
2|2|10 न निर्धारणे SK 704
2|2|11 पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन SK 705
2|2|12 क्तेन च पूजायाम्‌ SK 706
2|2|13 अधिकरणवाचिना च SK 707
2|2|14 कर्मणि च SK 708
2|2|15 तृजकाभ्यां कर्तरि SK 709
2|2|16 कर्तरि च SK 710
2|2|17 नित्यं क्रीडाजीविकयोः SK 711
2|2|1 पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे SK 712
2|2|2 अर्धं नपुंसकम्‌ SK 713
2|2|3 द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ SK 714
2|2|4 प्राप्तापन्ने च द्वितीयया SK 715
2|2|5 कालाः परिमाणिना SK 716
2|1|40 सप्तमी शौण्डैः SK 717
2|1|41 सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च SK 718
2|1|42 ध्वाङ्क्षेण क्षेपे SK 719
2|1|43 कृत्यैर्ऋणे SK 720
2|1|44 संज्ञायाम्‌ SK 721
2|1|45 क्तेनाहोरात्रावयवाः SK 722
2|1|46 तत्र SK 723
2|1|47 क्षेपे SK 724
2|1|48 पात्रेसमितादयश्च SK 725
2|1|49 पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन SK 726
2|1|50 दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ SK 727
2|1|51 तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च SK 728
5|4|92 गोरतद्धितलुकि SK 729
2|1|52 संख्यापूर्वो द्विगुः SK 730
2|4|1 द्विगुरेकवचनम्‌ SK 731
2|1|53 कुत्सितानि कुत्सनैः SK 732
2|1|54 पापाणके कुत्सितैः SK 733
2|1|55 उपमानानि सामान्यवचनैः SK 734
2|1|56 उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे SK 735
2|1|57 विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ SK 736
2|1|58 पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च SK 737
2|1|59 श्रेण्यादयः कृतादिभिः SK 738
2|1|60 क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ् SK 739
2|1|61 सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः SK 740
2|1|62 वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्‌ SK 741
2|1|63 कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने SK 742
2|1|64 किं क्षेपे SK 743
2|1|65 पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहत्बष्कयणीप्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः SK 744
1|2|42 तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः SK 745
6|3|42 पुंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु SK 746
2|1|66 प्रशंसावचनैश्च SK 747
2|1|67 युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः SK 748
2|1|68 कृत्यतुल्याख्या अजात्या SK 749
2|1|69 वर्णो वर्णेन SK 750
2|2|38 कडाराः कर्मधारये SK 751
2|1|70 कुमारः श्रमणादिभिः SK 752
2|1|71 चतुष्पादो गर्भिण्या SK 753
2|1|72 मयूरव्यंसकादयश्च SK 754
2|2|7 ईषदकृता SK 755
2|2|6 नञ्‌ SK 756
6|3|73 नलोपो नञः SK 757
6|3|74 तस्मान्नुडचि SK 758
6|3|75 नभ्राण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या SK 759
6|3|77 नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम् SK 760
2|2|18 कुगतिप्रादयः SK 761
1|4|61 ऊर्यादिच्विडाचश्च SK 762
1|4|62 अनुकरणं चानितिपरम् SK 763
1|4|63 आदरानादरयोः सदसती SK 764
1|4|64 भूषणेऽलम् SK 765
1|4|65 अन्तरपरिग्रहे SK 766
1|4|66 कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते SK 767
1|4|67 पुरोऽव्ययम् SK 768
1|4|68 अस्तं च SK 769
1|4|69 अच्छ गत्यर्थवदेषु SK 770
1|4|70 अदोऽनुपदेशे SK 771
1|4|71 तिरोऽन्तर्द्धौ SK 772
1|4|72 विभाषा कृञि SK 773
1|4|73 उपाजेऽन्वाजे SK 774
1|4|74 साक्षात्प्रभृतीनि च SK 775
1|4|75 अनत्याधान उरसिमनसी SK 776
1|4|76 मध्येपदेनिवचने च SK 777
1|4|77 नित्यं हस्ते पाणावुपयमने SK 778
1|4|78 प्राध्वं बन्धने SK 779
1|4|79 जीविकोपनिषदावौपम्ये SK 780
3|1|92 तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ SK 781
2|2|19 उपपदमतिङ् SK 782
2|2|20 अमैवाव्ययेन SK 783
2|2|21 तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ SK 784
2|2|22 क्त्वा च SK 785
5|4|86 तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः SK 786
5|4|87 अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः SK 787
5|4|91 राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ SK 788
6|4|145 अह्नष्टखोरेव SK 789
5|4|88 अह्नोऽह्न एतेभ्यः SK 790
8|4|7 अह्नोऽदन्तात्‌ SK 791
8|4|39 क्षुभ्नाऽऽदिषु च SK 792
5|4|89 न संख्यादेः समाहारे SK 793
5|4|90 उत्तमैकाभ्यां च SK 794
5|4|93 अग्राख्यायामुरसः SK 795
5|4|94 अनोऽश्मायस्सरसाम् जातिसंज्ञयोः SK 796
5|4|95 ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः SK 797
5|4|96 अतेः शुनः SK 798
5|4|97 उपमानादप्राणिषु SK 799
5|4|98 उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थ्नः SK 800
5|4|99 नावो द्विगोः SK 801
5|4|100 अर्धाच्च SK 802
5|4|101 खार्याः प्राचाम् SK 803
5|4|102 द्वित्रिभ्यामञ्जलेः SK 804
5|4|104 ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम् SK 805
5|4|105 कुमहद्भ्यामन्यतरस्याम्‌ SK 806
6|3|46 आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः SK 807
6|3|47 द्व्यष्टनः संख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः SK 808
6|3|48 त्रेस्त्रयः SK 809
6|3|49 विभाषा चत्वारिंशत्प्रभृतौ सर्वेषाम् SK 810
6|3|76 एकादिश्चैकस्य चादुक् SK 811
2|4|26 परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः SK 812
2|4|27 पूर्ववदश्ववडवौ SK 813
2|4|29 रात्राह्नाहाः पुंसि SK 814
2|4|30 अपथं नपुंसकम्‌ SK 815
2|4|31 अर्धर्चाः पुंसि च SK 816
1|2|58 जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् SK 817
1|2|59 अस्मदो द्वयोश्च SK 818
1|2|60 फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे SK 819
1|2|63 तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् SK 820
2|4|17 स नपुंसकम्‌ SK 821
2|4|19 तत्पुरुषोऽनञ्‌ कर्मधारयः SK 822
2|4|20 संज्ञायां कन्थोशीनरेषु SK 823
2|4|21 उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ SK 824
2|4|22 छाया बाहुल्ये SK 825
2|4|23 सभा राजामनुष्यपूर्वा SK 826
2|4|24 अशाला च SK 827
2|4|25 विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम् SK 828
2|2|23 शेषो बहुव्रीहिः SK 829
2|2|24 अनेकमन्यपदार्थे SK 830
6|3|34 स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ् समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणीप्रियाऽऽदिषु SK 831
5|4|116 अप् पूरणीप्रमाण्योः SK 832
5|4|153 नद्यृतश्च SK 833
7|4|13 केऽणः SK 834
7|4|14 न कपि SK 835
6|3|35 तसिलादिषु आकृत्वसुचः SK 836
6|3|36 क्यङ्मानिनोश्च SK 837
6|3|37 न कोपधायाः SK 838
6|3|38 संज्ञापूरण्योश्च SK 839
6|3|39 वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे SK 840
6|3|40 स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि SK 841
6|3|41 जातेश्च SK 842
2|2|25 संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये SK 843
6|4|142 ति विंशतेर्डिति SK 844
2|2|26 दिङ्नामान्यन्तराले SK 845
2|2|27 तत्र तेनेदमिति सरूपे SK 846
6|4|146 ओर्गुणः SK 847
2|2|28 तेन सहेति तुल्ययोगे SK 848
6|3|82 वोपसर्जनस्य SK 849
6|3|83 प्रकृत्याऽऽशिष्यगोवत्सहलेषु SK 850
5|4|73 बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ SK 851
5|4|113 बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच् SK 852
5|4|114 अङ्गुलेर्दारुणि SK 853
5|4|115 द्वित्रिभ्यां ष मूर्ध्नः SK 854
5|4|117 अन्तर्बहिर्भ्यां च लोम्नः SK 855
5|4|118 अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ SK 856
8|4|3 पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः SK 857
5|4|119 उपसर्गाच्च SK 858
8|4|28 उपसर्गाद् बहुलम् SK 859
5|4|120 सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः SK 860
5|4|121 नञ्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरस्याम् SK 861
5|4|122 नित्यमसिच् प्रजामेधयोः SK 862
5|4|124 धर्मादनिच् केवलात्‌ SK 863
5|4|125 जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः SK 864
5|4|126 दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे SK 865
5|4|127 इच् कर्मव्यतिहारे SK 866
5|4|128 द्विदण्ड्यादिभ्यश्च SK 867
5|4|129 प्रसम्भ्यां जानुनोर्ज्ञुः SK 868
5|4|130 ऊर्ध्वाद्विभाषा SK 869
5|4|132 धनुषश्च SK 870
5|4|133 वा संज्ञायाम् SK 871
5|4|134 जायाया निङ् SK 872
6|1|66 लोपो व्योर्वलि SK 873
5|4|135 गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः SK 874
5|4|136 अल्पाख्यायाम् SK 875
5|4|137 उपमानाच्च SK 876
5|4|138 पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः SK 877
5|4|139 कुम्भपदीषु च SK 878
5|4|140 संख्यासुपूर्वस्य SK 879
5|4|141 वयसि दन्तस्य दतृ SK 880
5|4|143 स्त्रियां संज्ञायाम् SK 881
5|4|144 विभाषा श्यावारोकाभ्याम् SK 882
5|4|145 अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च SK 883
5|4|146 ककुदस्यावस्थायां लोपः SK 884
5|4|147 त्रिककुत् पर्वते SK 885
5|4|148 उद्विभ्यां काकुदस्य SK 886
5|4|149 पूर्णाद्विभाषा SK 887
5|4|150 सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः SK 888
5|4|151 उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ SK 889
5|4|152 इनः स्त्रियाम् SK 890
5|4|154 शेषाद्विभाषा SK 891
7|4|15 आपोऽन्यतरस्याम् SK 892
5|4|155 न संज्ञायाम् SK 893
5|4|156 ईयसश्च SK 894
5|4|157 वन्दिते भ्रातुः SK 895
5|4|159 नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्गे SK 896
5|4|160 निष्प्रवाणिश्च SK 897
2|2|35 सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ SK 898
2|2|36 निष्ठा SK 899
2|2|37 वाहिताग्न्यादिषु SK 900
2|2|29 चार्थे द्वंद्वः SK 901
2|2|31 राजदन्तादिषु परम्‌ SK 902
2|2|32 द्वन्द्वे घि SK 903
2|2|33 अजाद्यदन्तम्‌ SK 904
2|2|34 अल्पाच्तरम्‌ SK 905
2|4|2 द्वंद्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ SK 906
2|4|3 अनुवादे चरणानाम्‌ SK 907
2|4|4 अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम् SK 908
2|4|5 अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ SK 909
2|4|6 जातिरप्राणिनाम्‌ SK 910
2|4|7 विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः SK 911
2|4|8 क्षुद्रजन्तवः SK 912
2|4|9 येषां च विरोधः शाश्वतिकः SK 913
2|4|10 शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ SK 914
2|4|11 गवाश्वप्रभृतीनि च SK 915
2|4|12 विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ SK 916
2|4|13 विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि SK 917
2|4|14 न दधिपयआदीनि SK 918
2|4|15 अधिकरणैतावत्त्वे च SK 919
2|4|16 विभाषा समीपे SK 920
6|3|25 आनङ् ऋतो द्वंद्वे SK 921
6|3|26 देवताद्वंद्वे च SK 922
6|3|27 ईदग्नेः सोमवरुणयोः SK 923
8|3|82 अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः SK 924
6|3|28 इद्वृद्धौ SK 925
6|3|29 दिवो द्यावा SK 926
6|3|30 दिवसश्च पृथिव्याम् SK 927
6|3|31 उषासोषसः SK 928
6|3|32 मातरपितरावुदीचाम् SK 929
5|4|106 द्वंद्वाच्चुदषहान्तात् समाहारे SK 930
1|2|65 वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः SK 931
1|2|66 स्त्री पुंवच्च SK 932
1|2|67 पुमान् स्त्रिया SK 933
1|2|68 भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम् SK 934
1|2|69 नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम् SK 935
1|2|70 पिता मात्रा SK 936
1|2|71 श्वशुरः श्वश्र्वा SK 937
1|2|72 त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् SK 938
1|2|73 ग्राम्यपशुसंघेष्वतरुणेषु स्त्री SK 939
5|4|74 ऋक्पूरप्धूःपथामानक्षे SK 940
6|3|97 द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ SK 941
6|3|98 ऊदनोर्देशे SK 942
5|4|75 अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोम्नः SK 943
5|4|76 अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ SK 944
5|4|77 अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुवदारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तंदिवरत्रिंदिवाहर्दिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः SK 945
5|4|78 ब्रह्महस्तिभ्याम् वर्च्चसः SK 946
5|4|79 अवसमन्धेभ्यस्तमसः SK 947
5|4|80 श्वसो वसीयःश्रेयसः SK 948
5|4|81 अन्ववतप्ताद्रहसः SK 949
5|4|82 प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ SK 950
5|4|83 अनुगवमायामे SK 951
5|4|84 द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः SK 952
5|4|85 उपसर्गादध्वनः SK 953
5|4|69 न पूजनात्‌ SK 954
5|4|70 किमः क्षेपे SK 955
5|4|71 नञस्तत्पुरुषात्‌ SK 956
5|4|72 पथो विभाषा SK 957
6|3|1 अलुगुत्तरपदे SK 958
6|3|2 पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः SK 959
6|3|3 ओजःसहोऽम्भस्तमसः तृतीयायाः SK 960
6|3|4 मनसः संज्ञायाम् SK 961
6|3|5 आज्ञायिनि च SK 962
6|3|6 आत्मनश्च पूरणे SK 963
6|3|7 वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः SK 964
6|3|8 परस्य च SK 965
6|3|9 हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम् SK 966
8|3|95 गवियुधिभ्यां स्थिरः SK 967
6|3|10 कारनाम्नि च प्राचां हलादौ SK 968
6|3|11 मध्याद्गुरौ SK 969
6|3|12 अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे SK 970
6|3|13 बन्धे च विभाषा SK 971
6|3|14 तत्पुरुषे कृति बहुलम् SK 972
6|3|15 प्रावृट्शरत्कालदिवां जे SK 973
6|3|16 विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ SK 974
6|3|17 घकालतनेषु कालनाम्नः SK 975
6|3|18 शयवासवासिषु अकालात्‌ SK 976
6|3|19 नेन्सिद्धबध्नातिषु SK 977
6|3|20 स्थे च भाषायाम् SK 978
6|3|21 षष्ठ्या आक्रोशे SK 979
6|3|22 पुत्रेऽन्यतरस्याम् SK 980
6|3|23 ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः SK 981
6|3|24 विभाषा स्वसृपत्योः SK 982
8|3|85 मातुःपितुर्भ्यामन्यतरस्याम्‌ SK 983
8|3|84 मातृपितृभ्यां स्वसा SK 984
6|3|43 घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो ह्रस्वः SK 985
6|3|44 नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् SK 986
6|3|45 उगितश्च SK 987
6|3|50 हृदयस्य हृल्लेखयदण्लासेषु SK 988
6|3|51 वा शोकष्यञ्रोगेषु SK 989
6|3|52 पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु SK 990
6|3|53 पद् यत्यतदर्थे SK 991
6|3|54 हिमकाषिहतिषु च SK 992
6|3|55 ऋचः शे SK 993
6|3|56 वा घोषमिश्रशब्देषु SK 994
6|3|57 उदकस्योदः संज्ञायाम् SK 995
6|3|58 पेषंवासवाहनधिषु च SK 996
6|3|59 एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् SK 997
6|3|60 मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च SK 998
6|3|61 इको ह्रस्वोऽङ्यो गालवस्य SK 999
6|3|62 एक तद्धिते च SK 1000
6|3|63 ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् SK 1001
6|3|64 त्वे च SK 1002
6|1|13 ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे SK 1003
6|3|139 सम्प्रसारणस्य SK 1004
6|1|14 बन्धुनि बहुव्रीहौ SK 1005
6|3|65 इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु SK 1006
6|3|70 कारे सत्यागदस्य SK 1007
6|3|72 रात्रेः कृति विभाषा SK 1008
6|3|78 सहस्य सः संज्ञायाम् SK 1009
6|3|79 ग्रन्थान्ताधिके च SK 1010
6|3|80 द्वितीये चानुपाख्ये SK 1011
6|3|84 समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदर्केषु SK 1012
6|3|85 ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु SK 1013
6|3|86 चरणे ब्रह्मचारिणि SK 1014
6|3|87 तीर्थे ये SK 1015
6|3|88 विभाषोदरे SK 1016
6|3|89 दृग्दृशवतुषु SK 1017
6|3|90 इदङ्किमोरीश्की SK 1018
8|3|80 समासेऽङ्गुलेः सङ्गः SK 1019
8|3|81 भीरोः स्थानम् SK 1020
8|3|83 ज्योतिरायुषः स्तोमः SK 1021
8|3|98 सुषामादिषु च SK 1022
8|3|99 ऐति संज्ञायामगात्‌ SK 1023
8|3|100 नक्षत्राद्वा SK 1024
6|3|99 अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशिराशाऽऽस्थाऽऽस्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु SK 1025
6|3|100 अर्थे विभाषा SK 1026
6|3|101 कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि SK 1027
6|3|102 रथवदयोश्च SK 1028
6|3|103 तृणे च जातौ SK 1029
6|3|104 का पथ्यक्षयोः SK 1030
6|3|105 ईषदर्थे SK 1031
6|3|106 विभाषा पुरुषे SK 1032
6|3|107 कवं चोष्णे SK 1033
6|3|109 पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् SK 1034
6|3|114 संहितायाम् SK 1035
6|3|115 कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नछिन्नछिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य SK 1036
6|3|116 नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ SK 1037
6|3|117 वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलकादीनाम् SK 1038
8|4|4 वनं पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराऽग्रेभ्यः SK 1039
6|3|118 वले SK 1040
6|3|119 मतौ बह्वचोऽनजिरादीनाम् SK 1041
6|3|120 शरादीनां च SK 1042
6|3|121 इकः वहे अपीलोः SK 1043
6|3|122 उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् SK 1044
6|3|123 इकः काशे SK 1045
6|3|125 अष्टनः संज्ञायाम् SK 1046
6|3|127 चितेः कपि SK 1047
6|3|129 नरे संज्ञायाम् SK 1048
6|3|130 मित्रे चर्षौ SK 1049
8|4|5 प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाम्रकार्ष्यखदिरपियूक्षाभ्योऽसंज्ञायामपि SK 1050
8|4|6 विभाषौषधिवनस्पतिभ्यः SK 1051
8|4|8 वाहनमाहितात्‌ SK 1052
8|4|9 पानं देशे SK 1053
8|4|10 वा भावकरणयोः SK 1054
8|4|11 प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च SK 1055
8|4|13 कुमति च SK 1056
8|4|38 पदव्यवायेऽपि SK 1057
6|1|143 कुस्तुम्बुरूणि जातिः SK 1058
6|1|144 अपरस्पराः क्रियासातत्ये SK 1059
6|1|145 गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु SK 1060
6|1|146 आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ SK 1061
6|1|147 आश्चर्यमनित्ये SK 1062
6|1|148 वर्चस्केऽवस्करः SK 1063
6|1|149 अपस्करो रथाङ्गम् SK 1064
6|1|150 विष्किरः शकुनिर्विकरो वा SK 1065
6|1|152 प्रतिष्कशश्च कशेः SK 1066
6|1|153 प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी SK 1067
6|1|154 मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः SK 1068
6|1|155 कास्तीराजस्तुन्दे नगरे SK 1069
6|1|156 कारस्करो वृक्षः SK 1070
6|1|157 पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् SK 1071
4|1|82 समर्थानां प्रथमाद्वा SK 1072
4|1|83 प्राग्दीव्यतोऽण् SK 1073
4|1|84 अश्वपत्यादिभ्यश्च SK 1074
7|2|117 तद्धितेष्वचामादेः SK 1075
7|2|118 किति च SK 1076
4|1|85 दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः SK 1077
4|1|86 उत्सादिभ्योऽञ् SK 1078
4|1|87 स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात्‌ SK 1079
4|1|88 द्विगोर्लुगनपत्ये SK 1080
4|1|89 गोत्रेऽलुगचि SK 1081
6|4|151 आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति SK 1082
4|1|90 यूनि लुक् SK 1083
2|4|59 पैलादिभ्यश्च SK 1084
2|4|60 इञः प्राचाम्‌ SK 1085
2|4|61 न तौल्वलिभ्यः SK 1086
4|1|91 फक्फिञोरन्यतरस्याम् SK 1087
4|1|92 तस्यापत्यम् SK 1088
4|1|162 अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ SK 1089
4|1|163 जीवति तु वंश्ये युवा SK 1090
4|1|164 भ्रातरि च ज्यायसि SK 1091
4|1|165 वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति SK 1092
4|1|93 एको गोत्रे SK 1093
4|1|94 गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् SK 1094
4|1|95 अत इञ् SK 1095
4|1|96 बाह्वादिभ्यश्च SK 1096
4|1|97 सुधातुरकङ् च SK 1097
7|3|3 न य्वाभ्यां पदान्ताभ्याम् पूर्वौ तु ताभ्यामैच् SK 1098
4|1|98 गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् SK 1099
5|3|113 व्रातच्फञोरस्त्रियाम् SK 1100
4|1|99 नडादिभ्यः फक् SK 1101
4|1|100 हरितादिभ्योऽञः SK 1102
4|1|101 यञिञोश्च SK 1103
4|1|102 शरद्वच्छुनकदर्भाद्भृगुवत्साग्रायणेषु SK 1104
4|1|103 द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् SK 1105
4|1|104 अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ् SK 1106
4|1|105 गर्गादिभ्यो यञ् SK 1107
2|4|64 यञञोश्च SK 1108
4|1|106 मधुबभ्र्वोर्ब्राह्मणकौशिकयोः SK 1109
4|1|107 कपिबोधादाङ्गिरसे SK 1110
4|1|108 वतण्डाच्च SK 1111
4|1|109 लुक् स्त्रियाम् SK 1112
4|1|110 अश्वादिभ्यः फञ् SK 1113
4|1|111 भर्गात्‌ त्रैगर्ते SK 1114
4|1|112 शिवादिभ्योऽण् SK 1115
4|1|113 अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः SK 1116
4|1|114 ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च SK 1117
4|1|115 मातुरुत्‌ संख्यासम्भद्रपूर्वायाः SK 1118
4|1|116 कन्यायाः कनीन च SK 1119
4|1|117 विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु SK 1120
4|1|118 पीलाया वा SK 1121
4|1|119 ढक् च मण्डूकात्‌ SK 1122
4|1|120 स्त्रीभ्यो ढक् SK 1123
4|1|121 द्व्यचः SK 1124
4|1|122 इतश्चानिञः SK 1125
4|1|123 शुभ्रादिभ्यश्च SK 1126
4|1|124 विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे SK 1127
4|1|125 भ्रुवो वुक् च SK 1128
7|3|28 प्रवाहणस्य ढे SK 1129
7|3|29 तत्प्रत्ययस्य च SK 1130
4|1|126 कल्याण्यादीनामिनङ् SK 1131
4|1|127 कुलटाया वा SK 1132
7|3|19 हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च SK 1133
4|1|128 चटकाया ऐरक् SK 1134
4|1|129 गोधाया ढ्रक् SK 1135
4|1|130 आरगुदीचाम् SK 1136
4|1|131 क्षुद्राभ्यो वा SK 1137
4|1|132 पितृष्वसुश्छण् SK 1138
4|1|133 ढकि लोपः SK 1139
4|1|134 मातृष्वसुश्च SK 1140
4|1|135 चतुष्पाद्भ्यो ढञ् SK 1141
6|4|147 ढे लोपोऽकद्र्वाः SK 1142
4|1|136 गृष्ट्यादिभ्यश्च SK 1143
7|3|2 केकयमित्त्रयुप्रलयानां यादेरियः SK 1144
6|4|174 दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजैह्माशिनेयवाशिनायनिभ्रौणहत्यधैवत्यसारवैक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्मयानि SK 1145
2|4|63 यस्कादिभ्यो गोत्रे SK 1146
2|4|65 अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च SK 1147
2|4|66 बह्वचः इञः प्राच्यभरतेषु SK 1148
2|4|67 न गोपवनादिभ्यः SK 1149
2|4|68 तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे SK 1150
2|4|69 उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्वंद्वे SK 1151
2|4|70 आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ SK 1152
4|1|137 राजश्वशुराद्यत्‌ SK 1153
6|4|168 ये चाभावकर्मणोः SK 1154
6|4|167 अन् SK 1155
6|4|166 संयोगादिश्च SK 1156
6|4|170 न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः SK 1157
6|4|171 ब्राह्मोऽजातौ SK 1158
6|4|173 औक्षमनपत्ये SK 1159
6|4|135 षपूर्वहन्धृतराज्ञामणि SK 1160
4|1|138 क्षत्राद्घः SK 1161
4|1|139 कुलात्‌ खः SK 1162
4|1|140 अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ SK 1163
4|1|141 महाकुलादञ्खञौ SK 1164
4|1|142 दुष्कुलाड्ढक् SK 1165
4|1|143 स्वसुश्छः SK 1166
4|1|144 भ्रातुर्व्यच्च SK 1167
4|1|145 व्यन् सपत्ने SK 1168
4|1|146 रेवत्यादिभ्यष्ठक् SK 1169
7|3|50 ठस्येकः SK 1170
4|1|147 गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च SK 1171
4|1|148 वृद्धाट्ठक् सौवीरेषु बहुलम् SK 1172
4|1|149 फेश्छ च SK 1173
4|1|150 फाण्टाहृतिमिमताभ्यां णफिञौ SK 1174
4|1|151 कुर्वादिभ्यो ण्यः SK 1175
4|1|152 सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च SK 1176
4|1|153 उदीचामिञ् SK 1177
4|1|154 तिकादिभ्यः फिञ् SK 1178
4|1|155 कौसल्यकार्मार्याभ्यां च SK 1179
4|1|156 अणो द्व्यचः SK 1180
4|1|157 उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ SK 1181
4|1|158 वाकिनादीनां कुक् च SK 1182
4|1|159 पुत्रान्तादन्यतरस्याम् SK 1183
4|1|160 प्राचामवृद्धात्‌ फिन् बहुलम्‌ SK 1184
4|1|161 मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च SK 1185
4|1|168 जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ् SK 1186
4|1|169 साल्वेयगान्धारिभ्यां च SK 1187
4|1|170 द्व्यञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् SK 1188
4|1|171 वृद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ् SK 1189
4|1|172 कुरुनादिभ्यो ण्यः SK 1190
4|1|173 साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ् SK 1191
4|1|174 ते तद्राजाः SK 1192
2|4|62 तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ SK 1193
4|1|175 कम्बोजाल्लुक् SK 1194
4|1|176 स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च SK 1195
4|1|177 अतश्च SK 1196
4|1|178 न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः SK 1197
4|1|78 अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ् गोत्रे SK 1198
4|1|79 गोत्रावयवात्‌ SK 1199
4|1|80 क्रौड्यादिभ्यश्च SK 1200
4|1|81 दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् SK 1201
4|2|1 तेन रक्तं रागात्‌ SK 1202
4|2|2 लाक्षारोचनाशकलकर्दमाट्ठक् SK 1203
4|2|3 नक्षत्रेण युक्तः कालः SK 1204
4|2|4 लुबविशेषे SK 1205
4|2|5 संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ SK 1206
4|2|6 द्वंद्वाच्छः SK 1207
4|2|7 दृष्टं साम SK 1208
4|2|8 कलेर्ढक् SK 1209
4|2|9 वामदेवाड्ड्यड्ड्यौ SK 1210
4|2|10 परिवृतो रथः SK 1211
4|2|11 पाण्डुकम्बलादिनिः SK 1212
4|2|12 द्वैपवैयाघ्रादञ् SK 1213
4|2|13 कौमारापूर्ववचने SK 1214
4|2|14 तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः SK 1215
4|2|15 स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते SK 1216
4|2|16 संस्कृतं भक्षाः SK 1217
4|2|17 शूलोखाद्यत्‌ SK 1218
4|2|18 दध्नष्ठक् SK 1219
4|2|19 उदश्वितोऽन्यतरस्याम् SK 1220
7|3|51 इसुसुक्तान्तात्‌ कः SK 1221
4|2|20 क्षीराड्ढञ् SK 1222
4|2|21 सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् SK 1223
4|2|22 आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक् SK 1224
4|2|23 विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्त्तिकीचैत्रीभ्यः SK 1225
4|2|24 सास्य देवता SK 1226
4|2|25 कस्येत्‌ SK 1227
4|2|26 शुक्राद्घन् SK 1228
4|2|27 अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घः SK 1229
4|2|28 छ च SK 1230
4|2|29 महेन्द्राद्घाणौ च SK 1231
4|2|30 सोमाट्ट्यण् SK 1232
4|2|31 वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ SK 1233
7|4|27 रीङ् ऋतः SK 1234
4|2|32 द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च SK 1235
4|2|33 अग्नेर्ढक् SK 1236
4|2|34 कालेभ्यो भववत्‌ SK 1237
4|2|35 महाराजप्रोष्ठपदाट्ठञ् SK 1238
7|3|21 देवताद्वंद्वे च SK 1239
7|3|22 नेन्द्रस्य परस्य SK 1240
7|3|23 दीर्घाच्च वरुणस्य SK 1241
4|2|36 पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः SK 1242
4|2|37 तस्य समूहः SK 1243
4|2|38 भिक्षादिभ्योऽण् SK 1244
6|4|164 इनण्यनपत्ये SK 1245
4|2|39 गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ् SK 1246
7|1|1 युवोरनाकौ SK 1247
4|2|40 केदाराद्यञ् च SK 1248
4|2|41 ठञ् कवचिनश्च SK 1249
4|2|42 ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् SK 1250
4|2|43 ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यः तल् SK 1251
1|4|16 सिति च SK 1252
4|2|44 अनुदात्तादेरञ् SK 1253
4|2|45 खण्डिकादिभ्यश्च SK 1254
4|2|46 चरणेभ्यो धर्मवत्‌ SK 1255
4|2|47 अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् SK 1256
4|2|48 केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम् SK 1257
4|2|49 पाशादिभ्यो यः SK 1258
4|2|50 खलगोरथात्‌ SK 1259
4|2|51 इनित्रकट्यचश्च SK 1260
4|2|52 विषयो देशे SK 1261
4|2|53 राजन्यादिभ्यो वुञ् SK 1262
4|2|54 भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ SK 1263
4|2|55 सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु SK 1264
4|2|56 संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः SK 1265
4|2|57 तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायाम् णः SK 1266
4|2|58 घञः साऽस्यां क्रियेति ञः SK 1267
6|3|71 श्येनतिलस्य पाते ञे SK 1268
4|2|59 तदधीते तद्वेद SK 1269
4|2|60 क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्ठक् SK 1270
4|2|61 क्रमादिभ्यो वुन् SK 1271
4|2|62 अनुब्राह्मणादिनिः SK 1272
4|2|63 वसन्तादिभ्यष्ठक् SK 1273
4|2|64 प्रोक्ताल्लुक् SK 1274
6|4|165 गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च SK 1275
2|4|58 ण्यक्षत्रियार्षञितो यूनि लुगणिञोः SK 1276
4|2|65 सूत्राच्च कोपधात्‌ SK 1277
4|2|66 छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि SK 1278
4|2|67 तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि SK 1279
4|2|68 तेन निर्वृत्तम् SK 1280
4|2|69 तस्य निवासः SK 1281
4|2|70 अदूरभवश्च SK 1282
4|2|71 ओरञ् SK 1283
4|2|72 मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ SK 1284
4|2|73 बह्वचः कूपेषु SK 1285
4|2|74 उदक् च विपाशः SK 1286
4|2|75 संकलादिभ्यश्च SK 1287
4|2|76 स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु SK 1288
4|2|77 सुवास्त्वादिभ्योऽण् SK 1289
4|2|78 रोणी SK 1290
4|2|79 कोपधाच्च SK 1291
4|2|80 वुञ्छण्कठजिलशेनिरढञ्ण्ययफक्फिञिञ्ञ्यकक्ठकोऽरीहणकृशाश्वर्श्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाऽश्मसखिसंकाशबलपक्षकर्णसुतंगमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः SK 1292
4|2|81 जनपदे लुप्‌ SK 1293
1|2|51 लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने SK 1294
1|2|53 तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् SK 1295
1|2|54 लुब्योगाप्रख्यानात् SK 1296
1|2|55 योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात् SK 1297
1|2|56 प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् SK 1298
1|2|57 कालोपसर्जने च तुल्यम् SK 1299
1|2|52 विशेषणानां चाजातेः SK 1300
4|2|82 वरणादिभ्यश्च SK 1301
4|2|83 शर्कराया वा SK 1302
4|2|84 ठक्छौ च SK 1303
4|2|85 नद्यां मतुप्‌ SK 1304
4|2|86 मध्वादिभ्यश्च SK 1305
4|2|87 कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ SK 1306
4|2|88 नडशादाड्ड्वलच् SK 1307
4|2|89 शिखाया वलच् SK 1308
4|2|90 उत्करादिभ्यश्छः SK 1309
4|2|91 नडादीनां कुक् च SK 1310
6|4|153 बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् SK 1311
4|2|92 शेषे SK 1312
4|2|93 राष्ट्रावारपाराद्घखौ SK 1313
4|2|94 ग्रामाद्यखञौ SK 1314
4|2|95 कत्र्यादिभ्यो ढकञ् SK 1315
4|2|96 कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलंकारेषु SK 1316
4|2|97 नद्यादिभ्यो ढक् SK 1317
4|2|98 दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक् SK 1318
4|2|99 कापिश्याः ष्फक् SK 1319
4|2|100 रंकोरमनुष्येऽण् च SK 1320
4|2|101 द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ SK 1321
4|2|102 कन्थायाष्ठक् SK 1322
4|2|103 वर्णौ वुक् SK 1323
4|2|104 अव्ययात्त्यप्‌ SK 1324
8|3|101 ह्रस्वात्‌ तादौ तद्धिते SK 1325
4|2|105 ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम् SK 1326
4|2|106 तीररूप्योत्तरपदादञ्ञौ SK 1327
4|2|107 दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां ञः SK 1328
4|2|108 मद्रेभ्योऽञ् SK 1329
4|2|109 उदीच्यग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात्‌ SK 1330
4|2|110 प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् SK 1331
4|2|111 कण्वादिभ्यो गोत्रे SK 1332
4|2|112 इञश्च SK 1333
4|2|113 न द्व्यचः प्राच्यभरतेषु SK 1334
1|1|73 वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् SK 1335
1|1|74 त्यदादीनि च SK 1336
4|2|114 वृद्धाच्छः SK 1337
1|1|75 एङ् प्राचां देशे SK 1338
4|2|115 भवतष्ठक्छसौ SK 1339
4|2|116 काश्यादिभ्यष्ठञ्ञिठौ SK 1340
4|2|117 वाहीकग्रामेभ्यश्च SK 1341
4|2|118 विभाषोशीनरेषु SK 1342
4|2|119 ओर्देशे ठञ् SK 1343
4|2|120 वृद्धात्‌ प्राचाम् SK 1344
4|2|121 धन्वयोपधाद्वुञ् SK 1345
4|2|122 प्रस्थपुरवहान्ताच्च SK 1346
4|2|123 रोपधेतोः प्राचाम् SK 1347
4|2|124 जनपदतदवध्योश्च SK 1348
4|2|125 अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ SK 1349
4|2|126 कच्छाग्निवक्त्रवर्त्तोत्तरपदात्‌ SK 1350
4|2|127 धूमादिभ्यश्च SK 1351
4|2|128 नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः SK 1352
4|2|129 अरण्यान्मनुष्ये SK 1353
4|2|130 विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम् SK 1354
4|2|131 मद्रवृज्योः कन् SK 1355
4|2|132 कोपधादण् SK 1356
4|2|133 कच्छादिभ्यश्च SK 1357
4|2|134 मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् SK 1358
4|2|135 अपदातौ साल्वात्‌ SK 1359
4|2|136 गोयवाग्वोश्च SK 1360
4|2|137 गर्तोत्तरपदाच्छः SK 1361
4|2|138 गहादिभ्यश्च SK 1362
4|2|139 प्राचां कटादेः SK 1363
4|2|140 राज्ञः क च SK 1364
4|2|141 वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ SK 1365
4|2|142 कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात्‌ SK 1366
4|2|143 पर्वताच्च SK 1367
4|2|144 विभाषाऽमनुष्ये SK 1368
4|2|145 कृकणपर्णाद्भारद्वाजे SK 1369
4|3|1 युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च SK 1370
4|3|2 तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ SK 1371
4|3|3 तवकममकावेकवचने SK 1372
7|2|98 प्रत्ययोत्तरपदयोश्च SK 1373
4|3|4 अर्धाद्यत्‌ SK 1374
4|3|5 परावराधमोत्तमपूर्वाच्च SK 1375
4|3|6 दिक्पूर्वपदाट्ठञ् च SK 1376
4|3|7 ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठञौ SK 1377
4|3|8 मध्यान्मः SK 1378
4|3|9 अ साम्प्रतिके SK 1379
4|3|10 द्वीपादनुसमुद्रं यञ् SK 1380
4|3|11 कालाट्ठञ् SK 1381
4|3|12 श्राद्धे शरदः SK 1382
4|3|13 विभाषा रोगातपयोः SK 1383
4|3|14 निशाप्रदोषाभ्यां च SK 1384
4|3|15 श्वसस्तुट् च SK 1385
7|3|4 द्वारादीनां च SK 1386
4|3|16 संधिवेलाद्यृतुनक्षत्रेभ्योऽण् SK 1387
4|3|17 प्रावृष एण्यः SK 1388
4|3|18 वर्षाभ्यष्ठक् SK 1389
4|3|22 सर्वत्राण् च तलोपश्च SK 1390
4|3|23 सायंचिरम्प्राह्णेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुट् च SK 1391
4|3|24 विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् SK 1392
4|3|25 तत्र जातः SK 1393
4|3|26 प्रावृषष्ठप्‌ SK 1394
4|3|27 संज्ञायां शरदो वुञ् SK 1395
7|3|10 उत्तरपदस्य SK 1396
7|3|11 अवयवादृतोः SK 1397
7|3|12 सुसर्वार्धाज्जनपदस्य SK 1398
7|3|13 दिशोऽमद्राणाम् SK 1399
7|3|14 प्राचां ग्रामनगराणाम् SK 1400
4|3|28 पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वुन् SK 1401
4|3|29 पथः पन्थ च SK 1402
4|3|30 अमावास्याया वा SK 1403
4|3|31 अ च SK 1404
4|3|32 सिन्ध्वपकराभ्यां कन् SK 1405
4|3|33 अणञौ च SK 1406
4|3|34 श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढाबहुलाल्लुक् SK 1407
1|2|49 लुक् तद्धितलुकि SK 1408
7|3|18 जे प्रोष्ठपदानाम् SK 1409
4|3|35 स्थानान्तगोशालखरशालाच्च SK 1410
4|3|36 वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा SK 1411
4|3|37 नक्षत्रेभ्यो बहुलम् SK 1412
4|3|38 कृतलब्धक्रीतकुशलाः SK 1413
4|3|39 प्रायभवः SK 1414
4|3|40 उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक् SK 1415
4|3|41 संभूते SK 1416
4|3|42 कोशाड्ढञ् SK 1417
4|3|43 कालात्‌ साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु SK 1418
4|3|44 उप्ते च SK 1419
4|3|45 आश्वयुज्या वुञ् SK 1420
4|3|46 ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् SK 1421
4|3|47 देयमृणे SK 1422
4|3|48 कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् SK 1423
4|3|49 ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् SK 1424
4|3|50 संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ् च SK 1425
4|3|51 व्याहरति मृगः SK 1426
4|3|52 तदस्य सोढम् SK 1427
4|3|53 तत्र भवः SK 1428
4|3|54 दिगादिभ्यो यत्‌ SK 1429
4|3|55 शरीरावयवाच्च SK 1430
7|3|24 प्राचां नगरान्ते SK 1431
7|3|25 जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ SK 1432
4|3|56 दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् SK 1433
4|3|57 ग्रीवाभ्योऽण् च SK 1434
4|3|58 गम्भीराञ्ञ्यः SK 1435
4|3|59 अव्ययीभावाच्च SK 1436
4|3|60 अन्तःपूर्वपदाट्ठञ् SK 1437
7|3|20 अनुशतिकादीनां च SK 1438
7|3|1 देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात्‌ SK 1439
4|3|61 ग्रामात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ SK 1440
4|3|62 जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः SK 1441
4|3|63 वर्गान्ताच्च SK 1442
4|3|64 अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् SK 1443
4|3|65 कर्णललाटात्‌ कनलंकारे SK 1444
4|3|66 तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः SK 1445
4|3|67 बह्वचोऽन्तोदात्ताट्ठञ् SK 1446
4|3|68 क्रतुयज्ञेभ्यश्च SK 1447
4|3|69 अध्यायेष्वेवर्षेः SK 1448
4|3|70 पौरोडाशपुरोडाशात् ष्ठन् SK 1449
4|3|71 छन्दसो यदणौ SK 1450
4|3|72 द्व्यजृद्ब्राह्मणर्क्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक् SK 1451
4|3|73 अणृगयनादिभ्यः SK 1452
4|3|74 तत आगतः SK 1453
4|3|75 ठगायस्थानेभ्यः SK 1454
4|3|76 शुण्डिकादिभ्योऽण् SK 1455
4|3|77 विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ् SK 1456
4|3|78 ऋतष्ठञ् SK 1457
4|3|79 पितुर्यच्च SK 1458
4|3|80 गोत्रादङ्कवत्‌ SK 1459
7|3|30 नञः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम् SK 1460
4|3|81 हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः SK 1461
4|3|82 मयट् च SK 1462
4|3|83 प्रभवति SK 1463
4|3|84 विदूराञ्ञ्यः SK 1464
4|3|85 तद्गच्छति पथिदूतयोः SK 1465
4|3|86 अभिनिष्क्रामति द्वारम् SK 1466
4|3|87 अधिकृत्य कृते ग्रन्थे SK 1467
4|3|88 शिशुक्रन्दयमसभद्वंद्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः SK 1468
4|3|89 सोऽस्य निवासः SK 1469
4|3|90 अभिजनश्च SK 1470
4|3|91 आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते SK 1471
4|3|92 शण्डिकादिभ्यो ञ्यः SK 1472
4|3|93 सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ SK 1473
4|3|94 तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्छण्ढञ्यकः SK 1474
4|3|95 भक्तिः SK 1475
4|3|96 अचित्ताददेशकालाट्ठक् SK 1476
4|3|97 महाराजाट्ठञ् SK 1477
4|3|98 वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् SK 1478
4|3|99 गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् SK 1479
4|3|100 जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने SK 1480
4|3|101 तेन प्रोक्तम् SK 1481
4|3|102 तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण् SK 1482
4|3|103 काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः SK 1483
4|3|104 कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च SK 1484
4|3|105 पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु SK 1485
4|3|106 शौनकादिभ्यश्छन्दसि SK 1486
4|3|107 कठचरकाल्लुक् SK 1487
4|3|108 कलापिनोऽण् SK 1488
4|3|109 छगलिनो ढिनुक् SK 1489
4|3|110 पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः SK 1490
4|3|111 कर्मन्दकृशाश्वादिनिः SK 1491
4|3|112 तेनैकदिक् SK 1492
4|3|113 तसिश्च SK 1493
4|3|114 उरसो यच्च SK 1494
4|3|115 उपज्ञाते SK 1495
4|3|116 कृते ग्रन्थे SK 1496
4|3|117 संज्ञायाम् SK 1497
4|3|118 कुलालादिभ्यो वुञ् SK 1498
4|3|119 क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ् SK 1499
4|3|120 तस्येदम् SK 1500
4|3|121 रथाद्यत्‌ SK 1501
4|3|122 पत्रपूर्वादञ् SK 1502
4|3|123 पत्राध्वर्युपरिषदश्च SK 1503
4|3|124 हलसीराट्ठक् SK 1504
4|3|125 द्वंद्वाद्वुन् वैरमैथुनिकयोः SK 1505
4|3|126 गोत्रचरणाद्वुञ् SK 1506
4|3|127 संघाङ्कलक्षणेष्वञ्यञिञामण् SK 1507
4|3|128 शाकलाद्वा SK 1508
4|3|129 छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वृचनटाञ्ञ्यः SK 1509
4|3|130 न दण्डमाणवान्तेवासिषु SK 1510
4|3|131 रैवतिकादिभ्यश्छः SK 1511
4|3|132 कौपिञ्जलहास्तिपदादण् SK 1512
4|3|133 आथर्वणिकस्येकलोपश्च SK 1513
4|3|134 तस्य विकारः SK 1514
4|3|135 अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः SK 1515
4|3|136 बिल्वादिभ्योऽण् SK 1516
4|3|137 कोपधाच्च SK 1517
4|3|138 त्रपुजतुनोः षुक् SK 1518
4|3|139 ओरञ् SK 1519
4|3|140 अनुदात्तादेश्च SK 1520
4|3|141 पलाशादिभ्यो वा SK 1521
4|3|142 शम्याष्ट्लञ् SK 1522
4|3|143 मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः SK 1523
4|3|144 नित्यं वृद्धशरादिभ्यः SK 1524
4|3|145 गोश्च पुरीषे SK 1525
4|3|146 पिष्टाच्च SK 1526
4|3|147 संज्ञायां कन् SK 1527
4|3|148 व्रीहेः पुरोडाशे SK 1528
4|3|149 असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ SK 1529
4|3|152 तालादिभ्योऽण् SK 1530
4|3|153 जातरूपेभ्यः परिमाणे SK 1531
4|3|154 प्राणिरजतादिभ्योऽञ् SK 1532
4|3|155 ञितश्च तत्प्रत्ययात्‌ SK 1533
4|3|156 क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ SK 1534
4|3|157 उष्ट्राद्वुञ् SK 1535
4|3|158 उमोर्णयोर्वा SK 1536
4|3|159 एण्या ढञ् SK 1537
4|3|160 गोपयसोर्यत्‌ SK 1538
4|3|161 द्रोश्च SK 1539
4|3|162 माने वयः SK 1540
4|3|163 फले लुक् SK 1541
4|3|164 प्लक्षादिभ्योऽण् SK 1542
7|3|5 न्यग्रोधस्य च केवलस्य SK 1543
4|3|165 जम्ब्वा वा SK 1544
4|3|166 लुप् च SK 1545
4|3|167 हरीतक्यादिभ्यश्च SK 1546
4|3|168 कंसीयपरशव्ययोर्यञञौ लुक् च SK 1547
4|4|1 प्राग्वहतेष्ठक् SK 1548
7|3|7 स्वागतादीनां च SK 1549
4|4|2 तेन दीव्यति खनति जयति जितम् SK 1550
4|4|3 संस्कृतम् SK 1551
4|4|4 कुलत्थकोपधादण् SK 1552
4|4|5 तरति SK 1553
4|4|6 गोपुच्छाट्ठञ् SK 1554
4|4|7 नौद्व्यचष्ठन् SK 1555
4|4|8 चरति SK 1556
4|4|9 आकर्षात् ष्ठल् SK 1557
4|4|10 पर्पादिभ्यः ष्ठन् SK 1558
4|4|11 श्वगणाट्ठञ्च SK 1559
7|3|8 श्वादेरिञि SK 1560
7|3|9 पदान्तस्यान्यतरस्याम् SK 1561
4|4|12 वेतनादिभ्यो जीवति SK 1562
4|4|13 वस्नक्रयविक्रयाट्ठन् SK 1563
4|4|14 आयुधाच्छ च SK 1564
4|4|15 हरत्युत्सङ्गादिभ्यः SK 1565
4|4|16 भस्त्रादिभ्यः ष्ठन् SK 1566
4|4|17 विभाषा विवधवीवधात्‌ SK 1567
4|4|18 अण् कुटिलिकायाः SK 1568
4|4|19 निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः SK 1569
4|4|20 क्त्रेर्मम् नित्यं SK 1570
4|4|21 अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ SK 1571
4|4|22 संसृष्टे SK 1572
4|4|23 चूर्णादिनिः SK 1573
4|4|24 लवणाल्लुक् SK 1574
4|4|25 मुद्गादण् SK 1575
4|4|26 व्यञ्जनैरुपसिक्ते SK 1576
4|4|27 ओजस्सहोऽम्भसा वर्तते SK 1577
4|4|28 तत् प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् SK 1578
4|4|29 परिमुखं च SK 1579
4|4|30 प्रयच्छति गर्ह्यम् SK 1580
4|4|31 कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठन्ष्ठचौ SK 1581
4|4|32 उञ्छति SK 1582
4|4|33 रक्षति SK 1583
4|4|34 शब्ददर्दुरं करोति SK 1584
4|4|35 पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति SK 1585
4|4|36 परिपन्थं च तिष्ठति SK 1586
4|4|37 माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति SK 1587
4|4|38 आक्रन्दाट्ठञ्च SK 1588
4|4|39 पदोत्तरपदं गृह्णाति SK 1589
4|4|40 प्रतिकण्ठार्थललामं च SK 1590
4|4|41 धर्मं चरति SK 1591
4|4|42 प्रतिपथमेति ठंश्च SK 1592
4|4|43 समवायान् समवैति SK 1593
4|4|44 परिषदो ण्यः SK 1594
4|4|45 सेनाया वा SK 1595
4|4|46 संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति SK 1596
4|4|47 तस्य धर्म्यम् SK 1597
4|4|48 अण् महिष्यादिभ्यः SK 1598
4|4|49 ऋतोऽञ् SK 1599
4|4|50 अवक्रयः SK 1600
4|4|51 तदस्य पण्यम् SK 1601
4|4|52 लवणाट्ठञ् SK 1602
4|4|53 किशरादिभ्यः ष्ठन् SK 1603
4|4|54 शलालुनोऽन्यतरस्याम् SK 1604
4|4|55 शिल्पम्‌ SK 1605
4|4|56 मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्याम् SK 1606
4|4|57 प्रहरणम् SK 1607
4|4|58 परश्वधाट्ठञ्च SK 1608
4|4|59 शक्तियष्ट्योरीकक् SK 1609
4|4|60 अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः SK 1610
4|4|61 शीलम् SK 1611
4|4|62 छत्रादिभ्यो णः SK 1612
6|4|172 कार्मस्ताच्छील्ये SK 1613
4|4|63 कर्माध्ययने वृत्तम् SK 1614
4|4|64 बह्वच्पूर्वपदाट्ठच् SK 1615
4|4|65 हितं भक्षाः SK 1616
4|4|66 तदस्मै दीयते नियुक्तम् SK 1617
4|4|67 श्राणामांसौदनाट्टिठन् SK 1618
4|4|68 भक्तादणन्यतरस्याम् SK 1619
4|4|69 तत्र नियुक्तः SK 1620
4|4|70 अगारान्ताट्ठन् SK 1621
4|4|71 अध्यायिन्यदेशकालात्‌ SK 1622
4|4|72 कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति SK 1623
4|4|73 निकटे वसति SK 1624
4|4|74 आवसथात् ष्ठल् SK 1625
4|4|75 प्राग्घिताद्यत्‌ SK 1626
4|4|76 तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् SK 1627
4|4|77 धुरो यड्ढकौ SK 1628
8|2|79 न भकुर्छुराम् SK 1629
4|4|78 खः सर्वधुरात्‌ SK 1630
4|4|79 एकधुराल्लुक् च SK 1631
4|4|80 शकटादण् SK 1632
4|4|81 हलसीराट्ठक् SK 1633
4|4|82 संज्ञायां जन्याः SK 1634
4|4|83 विध्यत्यधनुषा SK 1635
4|4|84 धनगणं लब्धा SK 1636
4|4|85 अन्नाण्णः SK 1637
4|4|86 वशं गतः SK 1638
4|4|87 पदमस्मिन् दृश्यम्‌ SK 1639
4|4|88 मूलमस्याबर्हि SK 1640
4|4|89 संज्ञायां धेनुष्या SK 1641
4|4|90 गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः SK 1642
4|4|91 नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु SK 1643
4|4|92 धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते SK 1644
4|4|93 छन्दसो निर्मिते SK 1645
4|4|94 उरसोऽण् च SK 1646
4|4|95 हृदयस्य प्रियः SK 1647
4|4|96 बन्धने चर्षौ SK 1648
4|4|97 मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु SK 1649
4|4|98 तत्र साधुः SK 1650
4|4|99 प्रतिजनादिभ्यः खञ् SK 1651
4|4|100 भक्ताण्णः SK 1652
4|4|101 परिषदो ण्यः SK 1653
4|4|102 कथादिभ्यष्ठक् SK 1654
4|4|103 गुडादिभ्यष्ठञ् SK 1655
4|4|104 पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ् SK 1656
4|4|105 सभाया यः SK 1657
4|4|107 समानतीर्थे वासी SK 1658
4|4|108 समानोदरे शयित ओ चोदात्तः SK 1659
4|4|109 सोदराद्यः SK 1660
5|1|1 प्राक् क्रीताच्छः SK 1661
5|1|2 उगवादिभ्यो यत् SK 1662
5|1|3 कम्बलाच्च संज्ञायाम् SK 1663
5|1|4 विभाषा हविरपूपादिभ्यः SK 1664
5|1|5 तस्मै हितम् SK 1665
5|1|6 शरीरावयवाद्यत्‌ SK 1666
6|1|61 ये च तद्धिते SK 1667
5|1|7 खलयवमाषतिलवृषब्रह्मणश्च SK 1668
5|1|8 अजाविभ्यां थ्यन् SK 1669
5|1|9 आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः SK 1670
6|4|169 आत्माध्वानौ खे SK 1671
5|1|10 सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ SK 1672
5|1|11 माणवचरकाभ्यां खञ् SK 1673
5|1|12 तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ SK 1674
5|1|13 छदिरुपधिबलेः ढञ् SK 1675
5|1|14 ऋषभोपानहोर्ञ्यः SK 1676
5|1|15 चर्मणोऽञ् SK 1677
5|1|16 तदस्य तदस्मिन् स्यादिति SK 1678
5|1|17 परिखाया ढञ् SK 1679
5|1|18 प्राग्वतेष्ठञ् SK 1680
5|1|19 आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक् SK 1681
5|1|20 असमासे निष्कादिभ्यः SK 1682
7|3|17 परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः SK 1683
7|3|26 अर्धात्‌ परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा SK 1684
7|3|27 नातः परस्य SK 1685
5|1|21 शताच्च ठन्यतावशते SK 1686
5|1|22 संख्याया अतिशदन्तायाः कन् SK 1687
5|1|23 वतोरिड्वा SK 1688
5|1|24 विंशतित्रिंशद्भ्यां ड्वुन्नसंज्ञायाम्‌ SK 1689
5|1|25 कंसाट्टिठन् SK 1690
5|1|26 शूर्पादञन्यतरस्याम् SK 1691
5|1|27 शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण् SK 1692
5|1|28 अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् SK 1693
5|1|29 विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम् SK 1694
5|1|30 द्वित्रिपूर्वान्निष्कात्‌ SK 1695
5|1|31 बिस्ताच्च SK 1696
5|1|32 विंशतिकात्‌ खः SK 1697
5|1|33 खार्या ईकन् SK 1698
5|1|34 पणपादमाषशताद्यत्‌ SK 1699
5|1|35 शाणाद्वा SK 1700
5|1|36 द्वित्रिपूर्वादण् च SK 1701
5|1|37 तेन क्रीतम् SK 1702
1|2|50 इद्गोण्याः SK 1703
5|1|38 तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ SK 1704
5|1|39 गोद्व्यचोऽसंख्यापरिमाणाश्वादेर्यत्‌ SK 1705
5|1|40 पुत्राच्छ च SK 1706
5|1|41 सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणञौ SK 1707
5|1|42 तस्येश्वरः SK 1708
5|1|43 तत्र विदित इति च SK 1709
5|1|44 लोकसर्वलोकाट्ठञ् SK 1710
5|1|45 तस्य वापः SK 1711
5|1|46 पात्रात् ष्ठन् SK 1712
5|1|47 तदस्मिन् वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते SK 1713
5|1|48 पूरणार्धाट्ठन् SK 1714
5|1|49 भागाद्यच्च SK 1715
5|1|50 तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्यः SK 1716
5|1|51 वस्नद्रव्याभ्यां ठन्कनौ SK 1717
5|1|52 सम्भवत्यवहरति पचति SK 1718
5|1|53 आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम् SK 1719
5|1|54 द्विगोः ष्ठंश्च SK 1720
5|1|55 कुलिजाल्लुक्खौ च SK 1721
5|1|56 सोऽस्यांशवस्नभृतयः SK 1722
5|1|57 तदस्य परिमाणम् SK 1723
5|1|58 संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु SK 1724
5|1|59 पङ्क्तिविंशतित्रिंशत्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतम् SK 1725
5|1|60 पञ्चद्दशतौ वर्गे वा SK 1726
5|1|62 त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायां डण् SK 1727
5|1|63 तद् अर्हति SK 1728
5|1|64 छेदादिभ्यो नित्यम् SK 1729
5|1|65 शीर्षच्छेदाद्यच्च SK 1730
5|1|66 दण्डादिभ्यः SK 1731
5|1|68 पात्राद्घंश्च SK 1732
5|1|69 कडङ्करदक्षिणाच्छ च SK 1733
5|1|70 स्थालीबिलात्‌ SK 1734
5|1|71 यज्ञर्त्विग्भ्यां घखञौ SK 1735
5|1|72 पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति SK 1736
5|1|73 संशयमापन्नः SK 1737
5|1|74 योजनं गच्छति SK 1738
5|1|75 पथः ष्कन् SK 1739
5|1|76 पन्थो ण नित्यम् SK 1740
5|1|77 उत्तरपथेनाहृतं च SK 1741
5|1|78 कालात्‌ SK 1742
5|1|79 तेन निर्वृत्तम् SK 1743
5|1|80 तमधीष्टो भृतो भूतो भावी SK 1744
5|1|81 मासाद्वयसि यत्खञौ SK 1745
5|1|82 द्विगोर्यप्‌ SK 1746
5|1|83 षण्मासाण्ण्यच्च SK 1747
5|1|84 अवयसि ठंश्च SK 1748
5|1|85 समायाः खः SK 1749
5|1|86 द्विगोर्वा SK 1750
5|1|87 रात्र्यहस्संवत्सराच्च SK 1751
7|3|15 संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च SK 1752
5|1|88 वर्षाल्लुक् च SK 1753
7|3|16 वर्षस्याभविष्यति SK 1754
5|1|89 चित्तवति नित्यम् SK 1755
5|1|90 षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते SK 1756
5|1|93 तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम् SK 1757
5|1|94 तदस्य ब्रह्मचर्यम् SK 1758
5|1|95 तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः SK 1759
5|1|96 तत्र च दीयते कार्यं भववत्‌ SK 1760
5|1|97 व्युष्टादिभ्योऽण् SK 1761
5|1|98 तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ SK 1762
5|1|99 सम्पादिनि SK 1763
5|1|100 कर्मवेषाद्यत् SK 1764
5|1|101 तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः SK 1765
5|1|102 योगाद्यच्च SK 1766
5|1|103 कर्मण उकञ् SK 1767
5|1|104 समयस्तदस्य प्राप्तम् SK 1768
5|1|105 ऋतोरण् SK 1769
5|1|107 कालाद्यत्‌ SK 1770
5|1|108 प्रकृष्टे ठञ् SK 1771
5|1|109 प्रयोजनम् SK 1772
5|1|110 विशाखाषाढादण् मन्थदण्डयोः SK 1773
5|1|111 अनुप्रवचनादिभ्यश्छः SK 1774
5|1|112 समापनात्‌ सपूर्वपदात्‌ SK 1775
5|1|113 ऐकागारिकट् चौरे SK 1776
5|1|114 आकालिकडाद्यन्तवचने SK 1777
5|1|115 तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः SK 1778
5|1|116 तत्र तस्येव SK 1779
5|1|117 तदर्हम् SK 1780
5|1|119 तस्य भावस्त्वतलौ SK 1781
5|1|120 आ च त्वात्‌ SK 1782
5|1|121 न नञ्पूर्वात्तत्पुरुषादचतुरसंगतलवणवटयुधकतरसलसेभ्यः SK 1783
5|1|122 पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा SK 1784
6|4|161 र ऋतो हलादेर्लघोः SK 1785
6|4|155 टेः SK 1786
5|1|123 वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ् च SK 1787
5|1|124 गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च SK 1788
7|3|31 यथातथयथापुरयोः पर्यायेण SK 1789
5|1|125 स्तेनाद्यन्नलोपश्च SK 1790
5|1|126 सख्युर्यः SK 1791
5|1|127 कपिज्ञात्योर्ढक् SK 1792
5|1|128 पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् SK 1793
5|1|129 प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ् SK 1794
5|1|130 हायनान्तयुवादिभ्योऽण् SK 1795
5|1|131 इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ SK 1796
5|1|132 योपधाद्गुरूपोत्तमाद्वुञ् SK 1797
5|1|133 द्वंद्वमनोज्ञादिभ्यश्च SK 1798
5|1|134 गोत्रचरणाच्श्लाघात्याकारतदवेतेषु SK 1799
5|1|135 होत्राभ्यश्छः SK 1800
5|1|136 ब्रह्मणस्त्वः SK 1801
5|2|1 धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् SK 1802
5|2|2 व्रीहिशाल्योर्ढक् SK 1803
5|2|3 यवयवकषष्टिकादत्‌ SK 1804
5|2|4 विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाऽणुभ्यः SK 1805
5|2|5 सर्वचर्मणः कृतः खखञौ SK 1806
5|2|6 यथामुखसंमुखस्य दर्शनः खः SK 1807
5|2|7 तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति SK 1808
5|2|8 आप्रपदं प्राप्नोति SK 1809
5|2|9 अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु SK 1810
5|2|10 परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति SK 1811
5|2|11 अवारपारात्यन्तानुकामं गामी SK 1812
5|2|12 समांसमां विजायते SK 1813
5|2|13 अद्यश्वीनाऽवष्टब्धे SK 1814
5|2|14 आगवीनः SK 1815
5|2|15 अनुग्वलंगामी SK 1816
5|2|16 अध्वनो यत्खौ SK 1817
5|2|17 अभ्यमित्राच्छ च SK 1818
5|2|18 गोष्ठात्‌ खञ् भूतपूर्वे SK 1819
5|2|19 अश्वस्यैकाहगमः SK 1820
5|2|20 शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः SK 1821
5|2|21 व्रातेन जीवति SK 1822
5|2|22 साप्तपदीनं सख्यम् SK 1823
5|2|23 हैयंगवीनं संज्ञायाम् SK 1824
5|2|24 तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ SK 1825
5|2|25 पक्षात्तिः SK 1826
5|2|26 तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ SK 1827
5|2|27 विनञ्भ्यां नानाञौ नसह SK 1828
5|2|28 वेः शालच्छङ्कटचौ SK 1829
5|2|29 सम्प्रोदश्च कटच् SK 1830
5|2|30 अवात्‌ कुटारच्च SK 1831
5|2|31 नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटज्भ्राटचः SK 1832
5|2|32 नेर्बिडज्बिरीसचौ SK 1833
5|2|33 इनच्पिटच्चिकचि च SK 1834
5|2|34 उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः SK 1835
5|2|35 कर्मणि घटोऽठच् SK 1836
5|2|36 तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच् SK 1837
5|2|37 प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञ्मात्रचः SK 1838
5|2|38 पुरुषहस्तिभ्यामण् च SK 1839
5|2|39 यद्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ SK 1840
5|2|40 किमिदंभ्यां वो घः SK 1841
5|2|41 किमः संख्यापरिमाणे डति च SK 1842
5|2|42 संख्याया अवयवे तयप्‌ SK 1843
5|2|43 द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा SK 1844
5|2|44 उभादुदात्तो नित्यम् SK 1845
5|2|45 तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः SK 1846
5|2|46 शदन्तविंशतेश्च SK 1847
5|2|47 संख्याया गुणस्य निमाने मयट् SK 1848
5|2|48 तस्य पूरणे डट् SK 1849
5|2|49 नान्तादसंख्यादेर्मट् SK 1850
5|2|51 षट्कतिकतिपयचतुरां थुक् SK 1851
5|2|52 बहुपूगगणसंघस्य तिथुक् SK 1852
5|2|53 वतोरिथुक् SK 1853
5|2|54 द्वेस्तीयः SK 1854
5|2|55 त्रेः सम्प्रसारणम् च SK 1855
5|2|56 विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् SK 1856
5|2|57 नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च SK 1857
5|2|58 षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः SK 1858
5|2|59 मतौ छः सूक्तसाम्नोः SK 1859
5|2|60 अध्यायानुवाकयोर्लुक् SK 1860
5|2|61 विमुक्तादिभ्योऽण् SK 1861
5|2|62 गोषदादिभ्यो वुन् SK 1862
5|2|63 तत्र कुशलः पथः SK 1863
5|2|64 आकर्षादिभ्यः कन् SK 1864
5|2|65 धनहिरण्यात्‌ कामे SK 1865
5|2|66 स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते SK 1866
5|2|67 उदराट्ठगाद्यूने SK 1867
5|2|68 सस्येन परिजातः SK 1868
5|2|69 अंशं हारी SK 1869
5|2|70 तन्त्रादचिरापहृते SK 1870
5|2|71 ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम् SK 1871
5|2|72 शीतोष्णाभ्यां कारिणि SK 1872
5|2|73 अधिकम् SK 1873
5|2|74 अनुकाभिकाभीकः कमिता SK 1874
5|2|75 पार्श्वेनान्विच्छति SK 1875
5|2|76 अयःशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ SK 1876
5|2|77 तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा SK 1877
5|2|78 स एषां ग्रामणीः SK 1878
5|2|79 शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे SK 1879
5|2|80 उत्क उन्मनाः SK 1880
5|2|81 कालप्रयोजनाद्रोगे SK 1881
5|2|82 तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ SK 1882
5|2|83 कुल्माषादञ् SK 1883
5|2|84 श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते SK 1884
5|2|85 श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ SK 1885
5|2|86 पूर्वादिनिः SK 1886
5|2|87 सपूर्वाच्च SK 1887
5|2|88 इष्टादिभ्यश्च SK 1888
5|2|89 छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि SK 1889
5|2|90 अनुपद्यन्वेष्टा SK 1890
5|2|91 साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम् SK 1891
5|2|92 क्षेत्रियच् परक्षेत्रे चिकित्स्यः SK 1892
5|2|93 इन्द्रियमिन्द्रलिंगमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा SK 1893
5|2|94 तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ SK 1894
5|2|95 रसादिभ्यश्च SK 1895
1|4|19 तसौ मत्वर्थे SK 1896
8|2|9 मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः SK 1897
8|2|10 झयः SK 1898
8|2|11 संज्ञायाम् SK 1899
8|2|12 आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती SK 1900
8|2|13 उदन्वानुदधौ च SK 1901
8|2|14 राजन्वान् सौराज्ये SK 1902
5|2|96 प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् SK 1903
5|2|97 सिध्मादिभ्यश्च SK 1904
5|2|98 वत्सांसाभ्यां कामबले SK 1905
5|2|99 फेनादिलच् च SK 1906
5|2|100 लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः SK 1907
5|2|101 प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः SK 1908
5|2|102 तपःसहस्राभ्यां विनीनी SK 1909
5|2|103 अण् च SK 1910
5|2|104 सिकताशर्कराभ्यां च SK 1911
5|2|105 देशे लुबिलचौ च SK 1912
5|2|106 दन्त उन्नत उरच् SK 1913
5|2|107 ऊषसुषिमुष्कमधो रः SK 1914
5|2|108 द्युद्रुभ्यां मः SK 1915
5|2|109 केशाद्वोऽन्यतरस्याम् SK 1916
5|2|110 गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम् SK 1917
5|2|111 काण्डाण्डादीरन्नीरचौ SK 1918
5|2|112 रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच् SK 1919
5|2|113 दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम् SK 1920
5|2|114 ज्योत्स्नातमिस्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नूर्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः SK 1921
5|2|115 अत इनिठनौ SK 1922
5|2|116 व्रीह्यादिभ्यश्च SK 1923
5|2|117 तुन्दादिभ्य इलच् च SK 1924
5|2|118 एकगोपूर्वाट्ठञ् नित्यम् SK 1925
5|2|119 शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ SK 1926
5|2|120 रूपादाहतप्रशंसयोरप्‌ SK 1927
5|2|121 अस्मायामेधास्रजो विनिः SK 1928
5|2|123 ऊर्णाया युस् SK 1929
5|2|124 वाचो ग्मिनिः SK 1930
5|2|125 आलजाटचौ बहुभाषिणि SK 1931
5|2|126 स्वामिन्नैश्वर्ये SK 1932
5|2|127 अर्शआदिभ्योऽच् SK 1933
5|2|128 द्वंद्वोपतापगर्ह्यात्‌ प्राणिस्थादिनिः SK 1934
5|2|129 वातातिसाराभ्यां कुक् च SK 1935
5|2|130 वयसि पूरणात्‌ SK 1936
5|2|131 सुखादिभ्यश्च SK 1937
5|2|132 धर्मशीलवर्णान्ताच्च SK 1938
5|2|133 हस्ताज्जातौ SK 1939
5|2|134 वर्णाद्ब्रह्मचारिणि SK 1940
5|2|135 पुष्करादिभ्यो देशे SK 1941
5|2|136 बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम् SK 1942
5|2|137 संज्ञायां मन्माभ्याम् SK 1943
5|2|138 कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः SK 1944
5|2|139 तुन्दिवलिवटेर्भः SK 1945
5|2|140 अहंशुभमोर्युस् SK 1946
5|3|1 प्राग्दिशो विभक्तिः SK 1947
5|3|2 किंसर्वनामबहुभ्योऽद्व्यादिभ्यः SK 1948
5|3|3 इदम इश् SK 1949
5|3|4 एतेतौ रथोः SK 1950
5|3|5 एतदोऽन् SK 1951
5|3|6 सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि SK 1952
5|3|7 पञ्चम्यास्तसिल् SK 1953
7|2|104 कु तिहोः SK 1954
5|3|8 तसेश्च SK 1955
5|3|9 पर्यभिभ्यां च SK 1956
5|3|10 सप्तम्यास्त्रल् SK 1957
5|3|11 इदमो हः SK 1958
5|3|12 किमोऽत्‌ SK 1959
7|2|105 क्वाति SK 1960
5|3|13 वा ह च च्छन्दसि SK 1961
2|4|33 एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ SK 1962
5|3|14 इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते SK 1963
5|3|15 सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा SK 1964
5|3|16 इदमो र्हिल् SK 1965
5|3|17 अधुना SK 1966
5|3|18 दानीं च SK 1967
5|3|19 तदो दा च SK 1968
5|3|21 अनद्यतने र्हिलन्यतरस्याम् SK 1969
5|3|22 सद्यःपरुत्परार्यैषमःपरेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः SK 1970
5|3|23 प्रकारवचने थाल् SK 1971
5|3|24 इदमस्थमुः SK 1972
5|3|25 किमश्च SK 1973
5|3|27 दिक्‌शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः SK 1974
5|3|39 पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ SK 1975
5|3|40 अस्ताति च SK 1976
5|3|41 विभाषावरस्य SK 1977
5|3|28 दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् SK 1978
5|3|29 विभाषा परावराभ्याम् SK 1979
5|3|30 अञ्चेर्लुक् SK 1980
5|3|31 उपर्युपरिष्टात्‌ SK 1981
5|3|32 पश्चात्‌ SK 1982
5|3|34 उत्तराधरदक्षिणादातिः SK 1983
5|3|35 एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः SK 1984
5|3|36 दक्षिणादाच् SK 1985
5|3|37 आहि च दूरे SK 1986
5|3|38 उत्तराच्च SK 1987
5|3|42 संख्याया विधार्थे धा SK 1988
5|3|43 अधिकरणविचाले च SK 1989
5|3|44 एकाद्धो ध्यमुञन्यतरस्याम् SK 1990
5|3|45 द्वित्र्योश्च धमुञ् SK 1991
5|3|46 एधाच्च SK 1992
5|3|47 याप्ये पाशप्‌ SK 1993
5|3|48 पूरणाद्भागे तीयादन् SK 1994
5|3|49 प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि SK 1995
5|3|50 षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च SK 1996
5|3|51 मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च SK 1997
5|3|52 एकादाकिनिच्चासहाये SK 1998
5|3|53 भूतपूर्वे चरट् SK 1999
5|3|54 षष्ठ्या रूप्य च SK 2000
5|3|55 अतिशायने तमबिष्ठनौ SK 2001
5|3|56 तिङश्च SK 2002
1|1|22 तरप्तमपौ घः SK 2003
5|4|11 किमेत्तिङव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे SK 2004
5|3|57 द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ SK 2005
5|3|58 अजादी गुणवचनादेव SK 2006
5|3|59 तुश्छन्दसि SK 2007
6|4|154 तुरिष्ठेमेयस्सु SK 2008
5|3|60 प्रशस्यस्य श्रः SK 2009
6|4|163 प्रकृत्यैकाच् SK 2010
5|3|61 ज्य च SK 2011
6|4|160 ज्यादादीयसः SK 2012
5|3|62 वृद्धस्य च SK 2013
5|3|63 अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ SK 2014
6|4|156 स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः SK 2015
6|4|157 प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्बंहिगर्वर्षित्रब्द्राघिवृन्दाः SK 2016
6|4|158 बहोर्लोपो भू च बहोः SK 2017
6|4|159 इष्ठस्य यिट् च SK 2018
5|3|64 युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् SK 2019
5|3|65 विन्मतोर्लुक् SK 2020
5|3|66 प्रशंसायां रूपप्‌ SK 2021
5|3|67 ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः SK 2022
5|3|68 विभाषा सुपो बहुच् पुरस्तात्तु SK 2023
5|3|69 प्रकारवचने जातीयर् SK 2024
5|3|70 प्रागिवात्कः SK 2025
5|3|71 अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक् टेः SK 2026
5|3|72 कस्य च दः SK 2027
5|3|73 अज्ञाते SK 2028
5|3|74 कुत्सिते SK 2029
5|3|75 संज्ञायां कन् SK 2030
5|3|76 अनुकम्पायाम् SK 2031
5|3|77 नीतौ च तद्युक्तात्‌ SK 2032
5|3|78 बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा SK 2033
5|3|79 घनिलचौ च SK 2034
5|3|83 ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः SK 2035
5|3|80 प्राचामुपादेरडज्वुचौ च SK 2036
5|3|81 जातिनाम्नः कन् SK 2037
5|3|84 शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात्‌ SK 2038
5|3|82 अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च SK 2039
5|3|85 अल्पे SK 2040
5|3|86 ह्रस्वे SK 2041
5|3|87 संज्ञायां कन् SK 2042
5|3|88 कुटीशमीशुण्डाभ्यो रः SK 2043
5|3|89 कुत्वा डुपच् SK 2044
5|3|90 कासूगोणीभ्यां ष्टरच् SK 2045
5|3|91 वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे SK 2046
5|3|92 किंयत्तदो निर्द्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच् SK 2047
5|3|93 वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् SK 2048
5|3|94 एकाच्च प्राचाम् SK 2049
5|3|95 अवक्षेपणे कन् SK 2050
5|3|96 इवे प्रतिकृतौ SK 2051
5|3|97 संज्ञायां च SK 2052
5|3|98 लुम्मनुष्ये SK 2053
5|3|99 जीविकार्थे चापण्ये SK 2054
5|3|100 देवपथादिभ्यश्च SK 2055
5|3|101 वस्तेर्ढञ् SK 2056
5|3|102 शिलाया ढः SK 2057
5|3|103 शाखादिभ्यो यत्‌ SK 2058
5|3|104 द्रव्यं च भव्ये SK 2059
5|3|105 कुशाग्राच्छः SK 2060
5|3|106 समासाच्च तद्विषयात्‌ SK 2061
5|3|107 शर्करादिभ्योऽण् SK 2062
5|3|108 अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् SK 2063
5|3|109 एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम् SK 2064
5|3|110 कर्कलोहितादीकक् SK 2065
5|3|112 पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ SK 2066
5|3|114 आयुधजीविसंघाञ्ञ्यड्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्‌ SK 2067
5|3|115 वृकाट्टेण्यण् SK 2068
5|3|116 दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः SK 2069
5|3|117 पर्श्वादियौधेयादिभ्यामणञौ SK 2070
5|3|118 अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छ्रुमदणो यञ् SK 2071
5|3|119 ञ्यादयस्तद्राजाः SK 2072
5|4|1 पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुन् लोपश्च SK 2073
5|4|2 दण्डव्यवसर्गयोश्च SK 2074
5|4|3 स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन् SK 2075
5|4|4 अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ SK 2076
5|4|5 न सामिवचने SK 2077
5|4|6 बृहत्या आच्छादने SK 2078
5|4|7 अषडक्षाशितङ्ग्वलंकर्मालम्पुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः SK 2079
5|4|8 विभाषा अञ्चेरदिक्स्त्रियाम् SK 2080
5|4|9 जात्यन्ताच्छ बन्धुनि SK 2081
5|4|10 स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ SK 2082
5|4|13 अनुगादिनष्ठक् SK 2083
5|4|16 विसारिणो मत्स्ये SK 2084
5|4|17 संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् SK 2085
5|4|18 द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् SK 2086
5|4|19 एकस्य सकृच्च SK 2087
5|4|20 विभाषा बहोर्धाविप्रकृष्टकाले SK 2088
5|4|21 तत्प्रकृतवचने मयट् SK 2089
5|4|22 समूहवच्च बहुषु SK 2090
5|4|23 अनन्तावसथेतिहभेषजाञ्ञ्यः SK 2091
5|4|24 देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ SK 2092
5|4|25 पादार्घाभ्यां च SK 2093
5|4|26 अतिथेर्ञ्यः SK 2094
5|4|27 देवात्तल् SK 2095
5|4|28 अवेः कः SK 2096
5|4|29 यावादिभ्यः कन् SK 2097
5|4|30 लोहितान्मणौ SK 2098
5|4|31 वर्णे चानित्ये SK 2099
5|4|32 रक्ते SK 2100
5|4|33 कालाच्च SK 2101
5|4|34 विनयादिभ्यष्ठक् SK 2102
5|4|35 वाचो व्याहृतार्थायाम् SK 2103
5|4|36 तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण् SK 2104
5|4|37 ओषधेरजातौ SK 2105
5|4|38 प्रज्ञादिभ्यश्च SK 2106
5|4|39 मृदस्तिकन् SK 2107
5|4|40 सस्नौ प्रशंसायाम् SK 2108
5|4|42 बह्वल्पार्थाच्छस् कारकादन्यतरस्याम् SK 2109
5|4|43 संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् SK 2110
5|4|44 प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः SK 2111
5|4|45 अपादाने चाहीयरुहोः SK 2112
5|4|46 अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरि तृतीयायाः SK 2113
5|4|47 हीयमानपापयोगाच्च SK 2114
5|4|48 षष्ठ्या व्याश्रये SK 2115
5|4|49 रोगाच्चापनयने SK 2116
5|4|50 अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः SK 2117
7|4|32 अस्य च्वौ SK 2118
6|4|152 क्यच्व्योश्च SK 2119
7|4|26 च्वौ च SK 2120
5|4|51 अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहोरजसां लोपश्च SK 2121
5|4|52 विभाषा साति कार्त्स्न्ये SK 2122
8|3|111 सात्पदाद्योः SK 2123
5|4|53 अभिविधौ सम्पदा च SK 2124
5|4|54 तदधीनवचने SK 2125
5|4|55 देये त्रा च SK 2126
5|4|56 देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम् SK 2127
5|4|57 अव्यक्तानुकरणाद्द्व्यजवरार्धादनितौ डाच् SK 2128
5|4|58 कृञो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्‌ कृषौ SK 2129
5|4|59 संख्यायाश्च गुणान्तायाः SK 2130
5|4|60 समयाच्च यापनायाम् SK 2131
5|4|61 सपत्त्रनिष्पत्रादतिव्यथने SK 2132
5|4|62 निष्कुलान्निष्कोषणे SK 2133
5|4|63 सुखप्रियादानुलोम्ये SK 2134
5|4|64 दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये SK 2135
5|4|65 शूलात्‌ पाके SK 2136
5|4|66 सत्यादशपथे SK 2137
5|4|67 मद्रात्‌ परिवापणे SK 2138
8|1|1 सर्वस्य द्वे SK 2139
8|1|4 नित्यवीप्सयोः SK 2140
8|1|5 परेर्वर्जने SK 2141
8|1|7 उपर्यध्यधसः सामीप्ये SK 2142
8|1|8 वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्त्सनेषु SK 2143
8|1|9 एकं बहुव्रीहिवत्‌ SK 2144
8|1|10 आबाधे च SK 2145
8|1|11 कर्मधारयवत्‌ उत्तरेषु SK 2146
8|1|12 प्रकारे गुणवचनस्य SK 2147
8|1|13 अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम् SK 2148
8|1|14 यथास्वे यथायथम् SK 2149
8|1|15 द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु SK 2150
3|2|123 वर्तमाने लट् SK 2151
3|4|69 लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः SK 2152
3|4|77 लस्य SK 2153
3|4|78 तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस् तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् SK 2154
1|4|99 लः परस्मैपदम् SK 2155
1|4|100 तङानावात्मनेपदम् SK 2156
1|3|12 अनुदात्तङित आत्मनेपदम् SK 2157
1|3|72 स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले SK 2158
1|3|78 शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् SK 2159
1|4|101 तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः SK 2160
1|4|102 तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः SK 2161
1|4|105 युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः SK 2162
1|4|106 प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च SK 2163
1|4|107 अस्मद्युत्तमः SK 2164
1|4|108 शेषे प्रथमः SK 2165
3|4|113 तिङ्शित्सार्वधातुकम् SK 2166
3|1|68 कर्तरि शप्‌ SK 2167
7|3|84 सार्वधातुकार्धधातुकयोः SK 2168
7|1|3 झोऽन्तः SK 2169
7|3|101 अतो दीर्घो यञि SK 2170
3|2|115 परोक्षे लिट् SK 2171
3|4|115 लिट् च SK 2172
3|4|82 परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः SK 2173
6|4|88 भुवो वुग्लुङ्लिटोः SK 2174
6|1|1 एकाचो द्वे प्रथमस्य SK 2175
6|1|2 अजादेर्द्वितीयस्य SK 2176
6|1|8 लिटि धातोरनभ्यासस्य SK 2177
6|1|4 पूर्वोऽभ्यासः SK 2178
7|4|60 हलादिः शेषः SK 2179
7|4|59 ह्रस्वः SK 2180
7|4|73 भवतेरः SK 2181
8|4|54 अभ्यासे चर्च SK 2182
6|4|22 असिद्धवदत्राभात्‌ SK 2183
7|2|35 आर्धधातुकस्येड् वलादेः SK 2184
3|3|15 अनद्यतने लुट् SK 2185
3|1|33 स्यतासी लृलुटोः SK 2186
3|4|114 आर्धधातुकं शेषः SK 2187
2|4|85 लुटः प्रथमस्य डारौरसः SK 2188
7|3|86 पुगन्तलघूपधस्य च SK 2189
1|1|6 दीधीवेवीटाम् SK 2190
7|4|50 तासस्त्योर्लोपः SK 2191
7|4|51 रि च SK 2192
3|3|13 लृट् शेषे च SK 2193
3|3|162 लोट् च SK 2194
3|3|173 आशिषि लिङ्लोटौ SK 2195
3|4|86 एरुः SK 2196
7|1|35 तुह्योस्तातङ्ङाशिष्यन्यतरस्याम् SK 2197
3|4|85 लोटो लङ्वत्‌ SK 2198
3|4|101 तस्थस्थमिपां तांतंतामः SK 2199
3|4|99 नित्यं ङितः SK 2200
3|4|87 सेर्ह्यपिच्च SK 2201
6|4|105 अतो हेः SK 2202
3|4|89 मेर्निः SK 2203
3|4|92 आडुत्तमस्य पिच्च SK 2204
3|2|111 अनद्यतने लङ् SK 2205
6|4|71 लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्तः SK 2206
3|4|100 इतश्च SK 2207
3|3|161 विधिनिमन्‍त्रणामन्‍त्रणाधीष्‍टसंप्रश्‍नप्रार्थनेषु लिङ् SK 2208
3|4|103 यासुट् परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च SK 2209
3|4|107 सुट् तिथोः SK 2210
7|2|79 लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य SK 2211
7|2|80 अतो येयः SK 2212
3|4|108 झेर्जुस् SK 2213
6|1|96 उस्यपदान्तात्‌ SK 2214
3|4|116 लिङाशिषि SK 2215
3|4|104 किदाशिषि SK 2216
1|1|5 क्ङिति च SK 2217
3|2|110 लुङ् SK 2218
3|3|175 माङि लुङ् SK 2219
3|3|176 स्मोत्तरे लङ् च SK 2220
3|1|43 च्लि लुङि SK 2221
3|1|44 च्लेः सिच् SK 2222
2|4|77 गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु SK 2223
7|3|88 भूसुवोस्तिङि SK 2224
7|3|96 अस्तिसिचोऽपृक्ते SK 2225
3|4|109 सिजभ्यस्तविदिभ्यः च SK 2226
3|4|110 आतः SK 2227
6|4|74 न माङ्योगे SK 2228
3|3|139 लिङ्‌निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ SK 2229
1|4|80 ते प्राग्धातोः SK 2230
8|4|16 आनि लोट् SK 2231
8|4|18 शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उपदेशे SK 2232
3|4|79 टित आत्मनेपदानां टेरे SK 2233
1|2|4 सार्वधातुकमपित् SK 2234
7|2|81 आतो ङितः SK 2235
3|4|80 थासस्से SK 2236
3|1|36 इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः SK 2237
2|4|81 आमः SK 2238
3|1|40 कृञ् चानुप्रयुज्यते लिटि SK 2239
1|3|63 आम्प्रत्ययवत् कृञोऽनुप्रयोगस्य SK 2240
3|4|81 लिटस्तझयोरेशिरेच् SK 2241
1|2|5 असंयोगाल्लिट् कित् SK 2242
1|1|59 द्विर्वचनेऽचि SK 2243
7|4|66 उरत्‌ SK 2244
7|4|62 कुहोश्चुः SK 2245
7|2|10 एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ SK 2246
8|3|78 इणः षीध्वंलुङ्‌लिटां धोऽङ्गात्‌ SK 2247
7|4|70 अत आदेः SK 2248
8|2|25 धि च SK 2249
7|4|52 ह एति SK 2250
3|4|90 आमेतः SK 2251
3|4|91 सवाभ्यां वामौ SK 2252
3|4|93 एत ऐ SK 2253
6|4|72 आडजादीनाम् SK 2254
3|4|102 लिङस्सीयुट् SK 2255
3|4|105 झस्य रन् SK 2256
3|4|106 इटोऽत्‌ SK 2257
7|1|5 आत्मनेपदेष्वनतः SK 2258
7|4|61 शर्पूर्वाः खयः SK 2259
6|4|120 अत एकहल्मध्येऽनादेशादेर्लिटि SK 2260
6|4|121 थलि च सेटि SK 2261
7|1|58 इदितो नुम् धातोः SK 2262
6|4|126 न शसददवादिगुणानाम् SK 2263
6|1|64 धात्वादेः षः सः SK 2264
8|2|78 उपधायां च SK 2265
8|2|28 इट ईटि SK 2266
7|2|3 वदव्रजहलन्तस्याचः SK 2267
7|2|4 नेटि SK 2268
3|1|57 इरितो वा SK 2269
8|3|65 उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्जाम् SK 2270
8|3|66 सदिरप्रतेः SK 2271
8|3|67 स्तम्भेः SK 2272
8|3|68 अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः SK 2273
8|3|69 वेश्च स्वनो भोजने SK 2274
8|3|70 परिनिविभ्यः सेवसितसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम् SK 2275
8|3|63 प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि SK 2276
8|3|64 स्थाऽऽदिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य SK 2277
8|3|113 सेधतेर्गतौ SK 2278
7|2|44 स्वरतिसूतिसूयतिधूञूदितो वा SK 2279
8|2|40 झषस्तथोर्धोऽधः SK 2280
8|2|26 झलो झलि SK 2281
7|2|116 अत उपधायाः SK 2282
7|1|91 णलुत्तमो वा SK 2283
7|2|7 अतो हलादेर्लघोः SK 2284
8|4|17 नेर्गदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च SK 2285
6|1|65 णो नः SK 2286
8|4|14 उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य SK 2287
7|4|71 तस्मान्नुड् द्विहलः SK 2288
1|3|5 आदिर्ञिटुडवः SK 2289
6|4|78 अभ्यासस्यासवर्णे SK 2290
3|1|58 जॄस्तम्भुम्रुचुम्लुचुग्रुचुग्लुचुग्लुञ्चुश्विभ्यश्च SK 2291
2|4|56 अजेर्व्यघञपोः SK 2292
7|2|13 कृसृभृवृस्तुद्रुस्रुश्रुवो लिटि SK 2293
7|2|61 अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम् SK 2294
7|2|62 उपदेशेऽत्वतः SK 2295
7|2|63 ऋतो भारद्वाजस्य SK 2296
7|2|1 सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु SK 2297
7|4|25 अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः SK 2298
7|2|5 ह्म्यन्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम् SK 2299
1|2|11 लिङ्सिचावात्मनेपदेषु SK 2300
6|4|122 तॄफलभजत्रपश्च SK 2301
7|1|61 रधिजभोरचि SK 2302
3|1|28 गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः SK 2303
3|1|32 सनाद्यन्ता धातवः SK 2304
3|1|31 आयादय आर्धद्धातुके वा SK 2305
3|1|35 कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि SK 2306
6|4|46 आर्धधातुके SK 2307
6|4|48 अतो लोपः SK 2308
8|2|65 म्वोश्च SK 2309
3|1|30 कमेर्णिङ् SK 2310
6|4|55 अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुषु SK 2311
3|1|48 णिश्रिद्रुस्रुभ्यः कर्तरि चङ् SK 2312
6|4|51 णेरनिटि SK 2313
7|4|1 णौ चङ्युपधाया ह्रस्वः SK 2314
6|1|11 चङि SK 2315
7|4|93 सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे SK 2316
7|4|79 सन्यतः SK 2317
7|4|94 दीर्घो लघोः SK 2318
6|4|43 ये विभाषा SK 2319
7|3|75 ष्ठिवुक्लम्याचमां शिति SK 2320
3|1|70 वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः SK 2321
7|3|76 क्रमः परस्मैपदेषु SK 2322
7|2|36 स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते SK 2323
3|1|37 दयायासश्च SK 2324
8|3|79 विभाषेटः SK 2325
8|2|19 उपसर्गस्यायतौ SK 2326
6|1|29 लिड्यङोश्च SK 2327
3|1|61 दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् SK 2328
6|4|104 चिणो लुक् SK 2329
7|2|2 अतो र्लान्तस्य SK 2330
7|3|57 सन्लिटोर्जेः SK 2331
3|1|80 धिन्विकृण्व्योर च SK 2332
6|4|107 लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः SK 2333
6|4|106 उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ SK 2334
8|3|13 ढो ढे लोपः SK 2335
3|1|45 शल इगुपधादनिटः क्सः SK 2336
7|3|72 क्सस्याचि SK 2337
3|1|75 अक्षोऽन्यतरस्याम् SK 2338
3|1|76 तनूकरणे तक्षः SK 2339
7|2|48 तीषसहलुभरुषरिषः SK 2340
3|1|38 उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् SK 2341
7|4|49 सः स्यार्द्धधातुके SK 2342
3|1|55 पुषादिद्युताद्यॢदितः परस्मैपदेषु SK 2343
7|4|67 द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् SK 2344
1|3|91 द्युद्भ्यो लुङि SK 2345
7|3|82 मिदेर्गुणः SK 2346
1|3|92 वृद्भ्यः स्यसनोः SK 2347
7|2|59 न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः SK 2348
8|3|72 अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु SK 2349
8|2|18 कृपो रो लः SK 2350
1|3|93 लुटि च कॢपः SK 2351
7|2|60 तासि च कॢपः SK 2352
7|4|68 व्यथो लिटि SK 2353
6|4|125 फणां च सप्तानाम् SK 2354
7|4|19 पतः पुम् SK 2355
6|4|124 वा जॄभ्रमुत्रसाम् SK 2356
6|3|112 सहिवहोरोदवर्णस्य SK 2357
8|3|115 सोढः SK 2358
8|3|71 सिवादीनां वाऽड्व्यवायेऽपि SK 2359
7|3|78 पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्त्तिसर्त्तिशदसदां पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यर्च्छधौशीयसीदाः SK 2360
8|3|118 सदेः परस्य लिटि SK 2361
1|3|60 शदेः शितः SK 2362
6|4|98 गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि SK 2363
6|4|89 ऊदुपधाया गोहः SK 2364
7|3|73 लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये SK 2365
7|2|70 ऋद्धनोः स्ये SK 2366
7|4|28 रिङ् शयग्लिङ्क्षु SK 2367
1|2|12 उश्च SK 2368
8|2|27 ह्रस्वादङ्गात्‌ SK 2369
6|1|45 आदेच उपदेशेऽशिति SK 2370
7|1|34 आत औ णलः SK 2371
6|4|64 आतो लोप इटि च SK 2372
1|1|20 दाधा घ्वदाप् SK 2373
6|4|67 एर्लिङि SK 2374
3|1|49 विभाषा धेट्श्व्योः SK 2375
2|4|78 विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः SK 2376
7|2|73 यमरमनमातां सक् च SK 2377
6|4|68 वाऽन्यस्य संयोगादेः SK 2378
7|4|10 ऋतश्च संयोगादेर्गुणः SK 2379
7|4|29 गुणोऽर्तिसंयोगाद्योः SK 2380
7|2|11 श्र्युकः किति SK 2381
3|1|56 सर्त्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च SK 2382
7|4|11 ऋच्छत्यॄताम् SK 2383
7|2|66 इडत्त्यर्तिव्ययतीनाम् SK 2384
7|2|72 स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु SK 2385
3|1|74 श्रुवः शृ च SK 2386
6|4|87 हुश्नुवोः सार्वधातुके SK 2387
7|4|9 दयतेर्दिगि लिटि SK 2388
1|2|17 स्था घ्वोरिच्च SK 2389
7|1|100 ॠत इद्धातोः SK 2390
7|2|38 वॄतो वा SK 2391
7|2|40 सिचि च परस्मैपदेषु SK 2392
3|1|5 गुप्तिज्किद्भ्यः सन् SK 2393
3|1|6 मान्बधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य SK 2394
6|1|9 सन्यङोः SK 2395
6|4|25 दन्शसञ्जस्वञ्जां शपि SK 2396
6|4|26 रञ्जेश्च SK 2397
8|3|73 वेः स्कन्देरनिष्ठायाम् SK 2398
8|3|74 परेश्च SK 2399
7|3|77 इषुगमियमां छः SK 2400
7|2|58 गमेरिट् परस्मैपदेषु SK 2401
6|1|59 अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम् SK 2402
8|3|102 निसस्तपतावनासेवने SK 2403
7|2|65 विभाषा सृजिदृषोः SK 2404
6|1|58 सृजिदृशोर्झल्यमकिति SK 2405
7|4|16 ऋदृशोऽङि गुणः SK 2406
3|1|47 न दृशः SK 2407
6|1|17 लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् SK 2408
6|1|15 वचिस्वपियजादीनां किति SK 2409
8|3|60 शासिवसिघसीनां च SK 2410
2|4|41 वेञो वयिः SK 2411
6|1|16 ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनां ङिति च SK 2412
6|1|38 लिटि वयो यः SK 2413
6|1|39 वश्चास्यान्यतरस्याम् किति SK 2414
6|1|40 वेञः SK 2415
6|1|46 न व्यो लिटि SK 2416
6|1|33 अभ्यस्तस्य च SK 2417
3|1|53 लिपिसिचिह्वश्च SK 2418
3|1|54 आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् SK 2419
6|1|30 विभाषा श्वेः SK 2420
7|4|18 श्वयतेरः SK 2421
3|1|29 ऋतेरीयङ् SK 2422
2|4|72 अदिप्रभृतिभ्यः शपः SK 2423
2|4|40 लिट्यन्यतरस्याम्‌ SK 2424
6|4|101 हुझल्भ्यो हेर्धिः SK 2425
7|3|100 अदः सर्वेषाम् SK 2426
2|4|37 लुङ्सनोर्घसॢ SK 2427
6|4|37 अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिक लोपो झलि क्ङिति SK 2428
8|4|23 वमोर्वा SK 2429
7|3|55 अभ्यासाच्च SK 2430
6|4|36 हन्तेर्जः SK 2431
2|4|35 आर्धधातुके SK 2432
2|4|42 हनो वध लिङि SK 2433
2|4|43 लुङि च SK 2434
3|4|112 द्विषश्च SK 2435
2|4|54 चक्षिङः ख्याञ्‌ SK 2436
2|4|55 वा लिटि SK 2437
3|1|52 अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ् SK 2438
7|2|77 ईशः से SK 2439
7|2|78 ईडजनोर्ध्वे च SK 2440
7|4|21 शीङः सार्वधातुके गुणः SK 2441
7|1|6 शीङो रुट् SK 2442
7|3|89 उतो वृद्धिर्लुकि हलि SK 2443
7|3|95 तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके SK 2444
7|3|90 ऊर्णोतेर्विभाषा SK 2445
6|1|3 न न्द्राः संयोगादयः SK 2446
1|2|3 विभाषोर्णोः SK 2447
7|3|91 गुणोऽपृक्ते SK 2448
7|2|6 ऊर्णोतेर्विभाषा SK 2449
3|4|84 ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः SK 2450
8|2|35 आहस्थः SK 2451
7|3|93 ब्रुव ईट् SK 2452
2|4|53 ब्रुवो वचिः SK 2453
7|4|20 वच उम् SK 2454
6|4|81 इणो यण् SK 2455
7|4|69 दीर्घ इणः किति SK 2456
7|4|24 एतेर्लिङि SK 2457
2|4|45 इणो गा लुङि SK 2458
2|4|49 गाङ्‌ लिटि SK 2459
2|4|50 विभाषा लुङ्लृङोः SK 2460
1|2|1 गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित् SK 2461
6|4|66 घुमास्थागापाजहातिसां हलि SK 2462
3|4|111 लङः शाकटायनस्यैव SK 2463
3|4|83 विदो लटो वा SK 2464
3|1|41 विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् SK 2465
3|1|79 तनादिकृञ्भ्य उः SK 2466
6|4|110 अत उत्‌ सार्वधातुके SK 2467
8|2|75 दश्च SK 2468
6|4|111 श्नसोरल्लोपः SK 2469
2|4|52 अस्तेर्भूः SK 2470
6|4|119 घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च SK 2471
8|3|87 उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः SK 2472
7|2|114 मृजेर्वृद्धिः SK 2473
7|2|76 रुदादिभ्यः सार्वधातुके SK 2474
7|3|98 रुदश्च पञ्चभ्यः SK 2475
7|3|99 अड्गार्ग्यगालवयोः SK 2476
8|3|88 सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः SK 2477
8|4|19 अनितेः SK 2478
7|1|4 अदभ्यस्तात्‌ SK 2479
7|3|85 जाग्रोऽविचिण्णल्ङित्सु SK 2480
7|3|83 जुसि च SK 2481
6|4|114 इद्दरिद्रस्य SK 2482
6|4|112 श्नाऽभ्यस्तयोरातः SK 2483
8|2|73 तिप्यनस्तेः SK 2484
8|2|74 सिपि धातो रुर्वा SK 2485
6|4|34 शास इदङ्हलोः SK 2486
6|4|35 शा हौ SK 2487
7|4|53 यीवर्णयोर्दीधीवेव्योः SK 2488
2|4|75 जुहोत्यादिभ्यः श्लुः SK 2489
6|1|10 श्लौ SK 2490
3|1|39 भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च SK 2491
6|4|115 भियोऽन्यतरस्याम् SK 2492
7|4|77 अर्तिपिपर्त्योश्च SK 2493
7|1|102 उदोष्ठ्यपूर्वस्य SK 2494
7|4|12 शृदॄप्रां ह्रस्वो वा SK 2495
7|4|76 भृञामित्‌ SK 2496
6|4|113 ई हल्यघोः SK 2497
6|4|116 जहातेश्च SK 2498
6|4|117 आ च हौ SK 2499
6|4|118 लोपो यि SK 2500
8|2|38 दधस्तथोश्च SK 2501
7|4|75 निजां त्रयाणां गुणः श्लौ SK 2502
7|3|87 नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके SK 2503
6|4|42 जनसनखनां सञ्झलोः SK 2504
3|1|69 दिवादिभ्यः श्यन् SK 2505
7|2|57 सेऽसिचि कृतचृतच्छृदतृदनृतः SK 2506
6|4|63 दीङो युडचि क्ङिति SK 2507
6|1|50 मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च SK 2508
6|1|51 विभाषा लीयतेः SK 2509
7|3|71 ओतः श्यनि SK 2510
7|3|79 ज्ञाजनोर्जा SK 2511
7|3|35 जनिवध्योश्च SK 2512
3|1|60 चिण् ते पदः SK 2513
3|1|46 श्लिष आलिङ्गने SK 2514
7|2|45 रधादिभ्यश्च SK 2515
7|1|62 नेट्यलिटि रधेः SK 2516
7|1|60 मस्जिनशोर्झलि SK 2517
8|4|36 नशेः षान्तस्य SK 2518
7|3|74 शमामष्टानां दीर्घः श्यनि SK 2519
7|4|17 अस्यतेस्थुक् SK 2520
3|1|71 यसोऽनुपसर्गात्‌ SK 2521
3|1|72 संयसश्च SK 2522
3|1|73 स्वादिभ्यः श्नुः SK 2523
8|3|117 सुनोतेः स्यसनोः SK 2524
7|3|58 विभाषा चेः SK 2525
7|2|43 ऋतश्च संयोगादेः SK 2526
7|2|64 बभूथाततन्थजगृम्भववर्थेति निगमे SK 2527
7|2|42 लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु SK 2528
7|2|39 न लिङि SK 2529
8|4|15 हिनुमीना SK 2530
7|3|56 हेरचङि SK 2531
6|4|123 राधो हिंसायाम् SK 2532
7|4|72 अश्नोतेश्च SK 2533
3|1|77 तुदादिभ्यः शः SK 2534
6|4|47 भ्रस्जो रोपधयोः रमन्यतरस्याम्‌ SK 2535
1|2|2 विज इट् SK 2536
8|3|76 स्फुरतिस्फुलत्योर्निर्निविभ्यः SK 2537
1|3|61 म्रियतेर्लुङ्‌लिङोश्च SK 2538
6|1|140 किरतौ लवने SK 2539
6|1|141 हिंसायां प्रतेश्च SK 2540
8|2|21 अचि विभाषा SK 2541
7|1|59 शे मुचादीनाम् SK 2542
3|1|78 रुधादिभ्यः श्नम् SK 2543
6|4|23 श्नान्नलोपः SK 2544
7|3|92 तृणह इम् SK 2545
7|2|71 अञ्जेः सिचि SK 2546
2|4|79 तनादिभ्यस्तथासोः SK 2547
6|4|108 नित्यं करोतेः SK 2548
6|4|109 ये च SK 2549
6|1|137 सम्पर्युपेभ्यः करोतौ भूषणे SK 2550
6|1|138 समवाये च SK 2551
6|1|139 उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु SK 2552
6|1|135 सुट् कात्‌ पूर्वः SK 2553
3|1|81 क्र्यादिभ्यः श्ना SK 2554
3|1|82 स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च SK 2555
8|3|77 वेः स्कभ्नातेर्नित्यम् SK 2556
3|1|83 हलः श्नः शानज्झौ SK 2557
7|3|80 प्वादीनां ह्रस्वः SK 2558
6|4|2 हलः SK 2559
7|2|46 निरः कुषः SK 2560
6|4|19 च्छ्वोः शूडनुनासिके च SK 2561
7|2|37 ग्रहोऽलिटि दीर्घः SK 2562
3|1|25 सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् SK 2563
1|3|74 णिचश्च SK 2564
7|4|3 भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌ SK 2565
7|4|95 अत्‌ स्मृदृत्वरप्रथम्रदस्तॄस्पशाम् SK 2566
7|4|7 उर्ऋत्‌ SK 2567
6|4|92 मितां ह्रस्वः SK 2568
6|1|54 चिस्फुरोर्णौ SK 2569
7|3|36 अर्तिह्रीव्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ SK 2570
7|1|101 उपधायाश्च SK 2571
7|4|2 नाग्लोपिशास्वृदिताम् SK 2572
7|4|97 ई च गणः SK 2573
7|3|32 हनस्तोऽचिण्णलोः SK 2574
1|4|55 तत्प्रयोजको हेतुश्च SK 2575
3|1|26 हेतुमति च SK 2576
7|4|80 ओः पुयण्ज्यपरे SK 2577
7|4|81 स्रवतिशृणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा SK 2578
2|4|51 णौ च सँश्चङोः SK 2579
8|3|116 स्तम्भुसिवुसहां चङि SK 2580
7|1|63 रभेरशब्लिटोः SK 2581
7|1|64 लभेश्च SK 2582
7|4|96 विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः SK 2583
6|1|18 स्वापेश्चङि SK 2584
7|3|37 शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक् SK 2585
6|1|32 ह्वः सम्प्रसारणम् SK 2586
7|4|4 लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य SK 2587
7|4|5 तिष्ठतेरित्‌ SK 2588
7|4|6 जिघ्रतेर्वा SK 2589
7|3|38 वो विधूनने जुक् SK 2590
7|3|39 लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने SK 2591
1|3|70 लियः सम्माननशालिनीकरणयोश्च SK 2592
6|1|56 बिभेतेर्हेतुभये SK 2593
1|3|68 भीस्म्योर्हेतुभये SK 2594
7|3|40 भियो हेतुभये षुक् SK 2595
6|1|57 नित्यं स्मयतेः SK 2596
7|3|41 स्फायो वः SK 2597
7|3|42 शदेरगतौ तः SK 2598
7|3|43 रुहः पोऽन्यतरस्याम् SK 2599
6|1|48 क्रीङ्जीनां णौ SK 2600
6|1|31 णौ च संश्चङोः SK 2601
6|1|49 सिध्यतेरपारलौकिके SK 2602
6|1|55 प्रजने वीयतेः SK 2603
6|4|90 दोषो णौ SK 2604
6|4|91 वा चित्तविरागे SK 2605
8|4|21 उभौ साभ्यासस्य SK 2606
2|4|46 णौ गमिरबोधने SK 2607
3|1|7 धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा SK 2608
1|2|8 रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः सँश्च SK 2609
7|2|12 सनि ग्रहगुहोश्च SK 2610
7|2|75 किरश्च पञ्चभ्यः SK 2611
1|2|9 इको झल् SK 2612
1|2|10 हलन्ताच्च SK 2613
6|4|16 अज्झनगमां सनि SK 2614
2|4|47 सनि च SK 2615
2|4|48 इङश्च SK 2616
1|2|26 रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च SK 2617
7|2|49 सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृयूर्णुभरज्ञपिसनाम् SK 2618
7|4|55 आप्ज्ञप्यृधामीत्‌ SK 2619
7|4|58 अत्र लोपोऽभ्यासस्य SK 2620
7|4|56 दम्भ इच्च SK 2621
6|4|17 तनोतेर्विभाषा SK 2622
7|4|54 सनि मीमाघुरभलभशकपतपदामच इस् SK 2623
7|4|57 मुचोऽकर्मकस्य गुणो वा SK 2624
7|2|41 इट् सनि वा SK 2625
7|2|74 स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनि SK 2626
8|3|61 स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ SK 2627
8|3|62 सः स्विदिस्वदिसहीनां च SK 2628
3|1|22 धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् SK 2629
7|4|82 गुणो यङ्लुकोः SK 2630
6|4|49 यस्य हलः SK 2631
7|4|83 दीर्घोऽकितः SK 2632
7|4|30 यङि च SK 2633
3|1|23 नित्यं कौटिल्ये गतौ SK 2634
3|1|24 लुपसदचरजपजभदहदशगॄभ्यो भावगर्हायाम् SK 2635
7|4|87 चरफलोश्च SK 2636
7|4|88 उत्‌ परस्यातः SK 2637
7|4|86 जपजभदहदशभञ्जपशां च SK 2638
8|2|20 ग्रो यङि SK 2639
8|3|112 सिचो यङि SK 2640
7|4|63 न कवतेर्यङि SK 2641
7|4|84 नीग्वञ्चुस्रंसुध्वंसुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दाम् SK 2642
7|4|85 नुगतोऽनुनासिकान्तस्य SK 2643
7|4|90 रीगृदुपधस्य च SK 2644
6|1|19 स्वपिस्यमिव्येञां यङि SK 2645
6|1|20 न वशः SK 2646
6|1|21 चायः की SK 2647
7|4|31 ई घ्राध्मोः SK 2648
7|4|22 अयङ् यि क्ङिति SK 2649
2|4|74 यङोऽचि च SK 2650
7|3|94 यङो वा SK 2651
7|4|91 रुग्रिकौ च लुकि SK 2652
7|4|92 ऋतश्च SK 2653
6|4|20 ज्वरत्वरश्रिव्यविमवामुपधायाश्च SK 2654
6|4|21 राल्लोपः SK 2655
1|1|4 न धातुलोप आर्धधातुके SK 2656
3|1|8 सुप आत्मनः क्यच् SK 2657
7|4|33 क्यचि च SK 2658
1|4|15 नः क्ये SK 2659
6|4|50 क्यस्य विभाषा SK 2660
7|4|34 अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासागर्द्धेषु SK 2661
7|1|51 अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि SK 2662
3|1|9 काम्यच्च SK 2663
3|1|10 उपमानादाचारे SK 2664
3|1|11