Page loading... Please wait.
1|2|70 - पिता मात्रा
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
1|2|70
SK 936
पिता मात्रा   🔊
सूत्रच्छेदः
पिता (प्रथमैकवचनम्) , मात्रा (तृतीयैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अन्यतरस्याम् इति वर्तते, न एकवतिति। मात्रा सहवचने पितृशब्दः शिष्यते ऽन्यतरस्याम्। माता च पिता च पितरौ, मतापितरौ इति वा।
`पितरौ` इति। `ऋतो ङि` 7|3|110 इति गुणः। `मातापितरौ` इति। `आनङृतो द्वन्द्वे` 6|3|24 इत्यानङ, अभ्यर्हितत्वन्मातुः पूर्वनिपातः॥
अभ्यर्हितत्वान्मातुः पूर्वनिपातः, ऽपितुर्दशगुणं माता गौरवेणातिरिच्यतेऽ । पितरावित्यभिधानं जनयितृत्वमात्रविवक्षायां लिङ्गाविवक्षायां समर्थनीयम् । एकशेषारम्भेऽपि द्वन्द्वस्त्विष्यत एवेति नार्थ एतेन ॥
सिद्धान्तकौमुदी
मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता च पिता च पितरौ । मातापितरौ ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
पिता मात्रा - पितामात्रा ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। माता च पिता च पितरौ, मातापितरौ वा॥
महाभाष्यम्
पिता मात्रा