Page loading... Please wait.
6|1|209 - जुष्टार्पिते च छन्दसि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|1|209
SK 3697
जुष्टार्पिते च छन्दसि   🔊
सूत्रच्छेदः
जुष्ट-अर्पिते (प्रथमाद्विवचनम्) , च (अव्ययम्) , छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
जुष्ट अर्पित इति शब्दरूपे छन्दसि विषये विभाषा आद्युदात्ते भवतः। जुष्टः, जुष्टः। अर्पितः, अर्पितः। छन्दसि इति किम्? भाषायां प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तवेतौ।
`जुष्टः` इति। `जुषी प्रीतिसेवनयोः` (धातुपाठः-1288)। `अर्पितः` इति। अत्र्तेर्णिच, `अर्त्तिह्रो` 7|3|36 इत्यादिना पुक्॥
जुष्ट इति। ठ्जुषी प्रीतिसेवनयोःऽ, ठ्श्वीदिते निष्ठायाम्ऽ इतीट्प्रतिषेधः। अपित इति। ठतिर्ह्रीऽ अर्तेर्णिच्, अर्त्यादिना पुक् ॥
सिद्धान्तकौमुदी
आद्युदात्ते वा स्तः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.