Page loading... Please wait.
3|4|6 - छन्दसि लुङ्लङ्लिटः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|6
SK 3423
छन्दसि लुङ्लङ्लिटः   🔊
सूत्रच्छेदः
छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्) , लुङ्-लङ्-लिटः (प्रथमाबहुवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
धातुसम्बन्धे इत्येव। छन्दसि विषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु लुङ्लङ्लिटः प्रत्यया भवन्ति। अन्यतरस्याम् इति वर्तते। तेन अन्ये ऽपि लकारा यथायथं भवन्ति। लुङ् शकलाङ्गुष्ठको ऽकरत्। अहं तेभ्यो ऽकरं नमः। लङ् अग्निम् अद्य होतारम् अवृणीतायं यजमानः। लिट् अद्या ममार। अद्य म्रियते।
`यथायथम्` इति। यथास्वम्। यो यस्यात्मीयो विषयः स तत्रेत्यर्थः। `अकरत्` इति।`कृमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि` 3|1|59 इति च्लेरङ, `ऋदृशोऽङि गुणः` 7|4|16 । `अकरम्` इति। मिपोऽम्। `अवृणीत` इति। वृञो लङ्, क्र्यादित्वात् श्ना, पूर्ववदीत्वम्। `ममार` इति। लिट्, `म्रियतेर्लुङलिङोश्च` 1|3|61 इति नियमात् परस्मैपदम्, णल्, वृद्धिः, रपरत्वम्, `द्विर्वचनेऽचि` 1|1|58 इति स्थाननिवद्भावात् मृ इत्येतद्द्विरुच्यते, `उरत्` 7|4|66 इत्यत्वम्, रपरत्वम्, हलादिशेषः॥
उदाहरणेषु धातुसम्बन्धो मृग्यः । अकरदिति । ठ्कृमृदॄउहिभ्यश्च्छन्दसिऽ इति च्लेरङदेशः, ठृदृशोऽङ् गुणिःऽ ॥
सिद्धान्तकौमुदी
धात्वर्थानां संबन्धे सर्वकालेष्वेते वा स्युः । पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः । देवो देवेभिरागमत् (दे॒वो दे॒वेभि॒राग॑मत्) । लोडर्थे लुङ् । इदं तेभ्योकरं नमः (इ॒दं तेभ्यो॑करं॒ नमः॑) । लङ् । अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । लिट् । अद्या ममार (अ॒द्या म॒मार॑) । अद्य म्रियत इत्यर्थः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.