Page loading... Please wait.
1|2|61 - छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
1|2|61
SK 3387
छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्   🔊
सूत्रच्छेदः
छन्दसि (सप्तम्येकवचनम्) , पुनर्वस्वोः (षष्ठीद्विवचनम्) , एकवचनम् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। द्वयोर् द्विवचने प्राप्ते पुनर्वस्वोश् छन्दसि विषये एकवचनम् अन्यतरस्यां भवति। पुनर्वसुर् नक्षत्रम् अदितिर् देवता। पुनर्वसू नक्षत्रम् अदितिर् देवता। नक्षत्रे इत्येव। पुनर्वसू माणवकौ। छन्दसि इति किम्? पुनर्वसू इति।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
द्वयोर्द्विवचने प्राप्त इति । पूर्वसूत्रे चानुकृष्टस्य द्वयोरित्यस्येहाननुवृतावपि पुनर्वसुशब्देनोद्भूतावयवभेदस्य ज्योतिर्द्वयस्य समुदायस्याभिधानाद् द्वयोरेवायं विधिरिति दर्शयति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
॥ अथ वैदिकप्रकरणम्‌ ॥

द्वयोरेकवचनं वा स्यात् । पुनर्वसु नक्षत्रं पुनर्वसू वा । लोके तु द्विवचनमेव ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्