Page loading... Please wait.
3|4|46 - कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|4|46
SK 3367
कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः   🔊
सूत्रच्छेदः
कषादिषु (सप्तमीबहुवचनम्) , यथाविधि (अव्ययम्) , अनुप्रयोगः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
निमूलसमूलयोः इत्येतदारभ्य कषादयः। एतेषु यथाविध्यनुप्रयोगो भवति। यस्माद् धातोः णमुल् प्रत्ययो भवति स एव अनुप्रयोक्तव्यः। ननु धातुसम्बन्धे प्रत्ययविधानादनुप्रयोगः सिद्ध एव? यथाविधि इति नियमार्थं वचनम्, तथा च एव उदाहृतम्।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
यस्माण्णमुलुक्तः स एवानुप्रयोक्तव्य इत्यर्थः । तथैवोदाहृतम् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः - तथैवेति ।निमूलकाषं कषती॑त्याद्युदाह्मतमित्यर्थः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.