Page loading... Please wait.
3|3|109 - संज्ञायाम्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|109
SK 3286
संज्ञायाम्   🔊
सूत्रच्छेदः
संज्ञायाम् (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19 स्त्रियाम्  3|3|94
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
संज्ञायां विषये धातोः ण्वुल् प्रत्ययो भवति। उद्दालकपुष्पभञ्जिका। वरणपुष्पप्रचायिका। अभ्यूषखादिका। आचोषखादिका। शालभञ्जिका। तालभञ्जिका।
`उद्दालकपुष्पभञ्जिका` इति। `नित्यं क्रीडाजीविकयोः` 2|2|17 इति षष्ठीसमासः। षष्ठी पुनरत्र `कर्त्तृकर्मणोः कृति` 2|3|65 इति कृद्योगलक्षणा॥
उद्दालःउश्लेष्मतकः, तस्य पुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां सा उद्दालपुष्पभञ्जिका । वरणपुष्पाणि प्रचीयन्ते यस्यां वरणपुष्पर्पचायिका । अभ्यूषःउपूलिकाऽपूपविशेषः, स खाद्यते यस्यां सा अभ्यूषखादिका । तालस्य भञ्जनं यस्यां सा तालभञ्जिका । एवं शालभञ्जिका ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अत्र धातोर्ण्वुल् । उद्दालकपुष्पभञ्जिका ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
संज्ञायाम् - संज्ञायाम् । अधिकरणे ण्वुलर्थोऽयमारम्भः । उद्दालकः = श्लेष्मातकः, तस्य पुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रियायां सा तथा भञ्जनं भञ्जिका । भावे ण्वुल् । उद्दालकपुष्पाणां भञ्जिकेत्यन्ये । सूत्रे आख्यानशब्दस्याऽल्पाच्तरत्वेन पूर्वनिपाते कृते व्याख्यानस्य प्रश्नपूर्वकतयाऽर्थप्राप्तकममनुसृत्य व्याचष्टे — परिप्रश्ने आख्याने चेति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.