Page loading... Please wait.
3|3|92 - उपसर्गे घोः किः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|92
SK 3270
उपसर्गे घोः किः   🔊
सूत्रच्छेदः
उपसर्गे (सप्तम्येकवचनम्) , घोः (पञ्चम्येकवचनम्) , किः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
भावे अकर्तरि च कारके इति वर्तते। उपसर्गे उपपदे घुसंज्ञकेभ्यः धातुभ्यः किः प्रत्ययो भवति। कित्करणम् आतो लोपार्थम्। प्रदिः। प्रधिः। अन्तर्धिः।
`किप्रत्ययो भवति` इति। घञोऽपवादः। `कित्करणे लोपार्थम्` इति। `आतो लोप इटि च` 6|4|64 इत्याकारलोपो यथा स्यादिति॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
प्रधिः । अन्तर्धिः । उपाधीयतेऽनेनेत्युपाधिः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
उपसर्गे घोः किः - उपसर्गे [घोः किः । बाहुलकात्कत्र्तर्यपीति माधवः । अतएव उप = समीपे स्वधर्ममादधातीत्युपाधिरिति व्याचक्षते] । कित्त्वादातो लोपः । अन्तर्धिरिति ।अन्तः शब्दस्याऽङ्किविधी॑ति वार्तिकादुपसर्गत्वम् । उपाधीयतेऽनेनेति । एतेनउप = समीपे स्वधर्ममादधातीत्युपाधिः । बाहुलकात्कर्तरि कि॑रिति माधवादिग्रन्थो नादर्तव्य इति ध्वनितम् ।विधाता विआसृड्विधि॑रित्यत्रापि कर्तरि माभूत् किः, किंतु विध विधाने इत्यस्मादिगुपधात्किदितीति रूपसिद्धेः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
प्रधिः। उपधिः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.