Page loading... Please wait.
3|3|91 - स्वपो नन्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|91
SK 3269
स्वपो नन्   🔊
सूत्रच्छेदः
स्वपः (पञ्चम्येकवचनम्) , नन् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
स्वपेर् धातोः नन् प्रत्ययो भवति। नकरः स्वरार्थः। स्वप्नः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
स्वप्नः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
स्वप्नः॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.