Page loading... Please wait.
3|3|25 - वौ क्षुश्रुवः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|3|25
SK 3196
वौ क्षुश्रुवः   🔊
सूत्रच्छेदः
वौ (सप्तम्येकवचनम्) , क्षु-श्रुवः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 भावे  3|3|18 अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्  3|3|19
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
वावुपपदे क्षु श्रु इत्येताभ्यां धातुभ्यां घञ् प्रत्ययो भवति। अपो ऽपवादः। विक्षावः। विश्रावः। वौ इति किम्? क्षवः। श्रवः।
`विक्षावः`इति। `टुक्षु शब्दे` (धातुपाठः-1036)॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
विक्षावः । विश्रावः । वौ किम् । क्षवः । श्रवः ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.