Page loading... Please wait.
3|2|173 - शॄवन्द्योरारुः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|173
SK 3153
शॄवन्द्योरारुः   🔊
सूत्रच्छेदः
शॄ-वन्द्योः (षष्ठीद्विवचनम्) , आरुः (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
शृ̄ हिंसायाम्, वदि अभिवादनस्तुत्योः, एताभ्यां धातुभ्यां तच्छीलादिषु कर्तृषु आरुः प्रत्ययो भवति। शरारुः। वन्दारुः।
शृणोतेः `लषपत` 3|2|154 इत्यादिनोकञपि भवति। वन्दतेः `अनुदात्तेतश्च` 3|2|149 इत्यादिना युचि प्राप्ते वचनमिदम्॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
शरारूः । वन्दारुः ॥
शॄवन्द्योरारुः - शृवन्द्योरारुः । पञ्चमर्थे षष्ठी । "शृ हिंसायां"वदि अभिवादनस्तुत्योः॑ । आभ्याम् आरुप्रत्ययः स्यात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः ।
शॄवन्द्योरारुः - * क्रुकन्नपीति । अत एवभीलुभीलुकभीरुकाः॑ इत्यमरः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.