Page loading... Please wait.
3|2|161 - भञ्जभासमिदो घुरच्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
3|2|161
SK 3141
भञ्जभासमिदो घुरच्   🔊
सूत्रच्छेदः
भञ्ज-भास-मिदः (पञ्चम्येकवचनम्) , घुरच् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 धातोः  3|1|91 वर्तमाने  3|2|123 आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु  3|2|134
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
भञ्ज भास मिद इत्येतेभ्यो घुरच् प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु भङ्गुरं काष्ठम्। घित्वात कुत्वम्। भासुरं ज्योतिः। मेदुरः पशुः। भञ्जेः कर्मकर्तरि प्रत्ययः स्वभावात्।
`{भञ्ज आमर्दने`(धातुपाठः-1453), `भासृ दीप्तौ`(धातुपाठः-624), `ञिमिदा {स्नेहने-धातुपाठः-} स्नेहनमोचनयोः`(धातुपाठः-1243)। `भङगुरम्िति। `चजोः कु घिण्ण्यतोः` 7|3|52 इति कुत्वम्। `कर्मकत्र्तरि प्रत्ययः` इति। भज्यते स्वयमेवेत्यर्थः। कुतः पुनः कर्मकत्र्तरि प्रत्यो लभ्यत इत्यत आह--`स्वभावात्` इति। प्रकृत्यैव प्रत्ययः कर्मकत्र्तरिमभिधत्ते, न कर्त्तृमात्रम्। अतः कर्मकत्र्तर्येव॥
भञ्चभासमिदो घुरच्॥ठ्भञ्चो आमर्द्दनेऽ,ठ्भासृ दीप्तौ,ऽठ्ञिमिदा स्नेहनेऽ॥
सिद्धान्तकौमुदी
भङ्गुरः । भासुरः । मेदुरः ॥
भञ्जभासमिदो घुरच् - भञ्जभास । भञ्ज, भास, मिद्, एषां द्वन्द्वात्पञ्चमी । एभ्यो घुरच् स्ात्तच्छीलादिष्वित्यर्थः । घचावितौ । भङ्गुर इति ।चजो॑रिति कुत्वम् ।
भञ्जभासमिदो घुरच् - भङ्गुर इति ।चजो॑रिति कुत्वम् । अभिधानस्वभावाद्भञ्जेः कर्मकर्तर्येवेत्याहुः ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.