Page loading... Please wait.
6|4|44 - तनोतेर्यकि
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
6|4|44
SK 2759
तनोतेर्यकि   🔊
सूत्रच्छेदः
तनोतेः (षष्ठ्येकवचनम्) , यकि (सप्तम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1 असिद्धवदत्राभात्  6|4|22
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
तनोतेः यकि परतो विभाषा आकार आदेशो भवति। तायते, तन्यते। यकि इति किम्? तन्तन्यते।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
आकारोऽन्तादेशो वा स्यात् । तायते । तन्यते । ये विभाषा (कौमुदी-2391) । जायते । जन्यते ।
तनोतेर्यकि - तनोतेर्यकि ।विड्वनोरित्यत आदिति,ये विभाषे॑त्यतो विभाषेति चानुवर्तते । तदाह — आकारोऽन्तादेशो वा स्यादिति । शेषपूरणमिदम् । तायते तन्यते इति । कर्मणि लकारः ।
तनोतेर्यकि - तनोतेर्यकि ।विड्वनो॑रिति सुत्रादादिति,ये विभाषे॑त्यतो विभाषेति चानुर्तते । यकि किम् । तंतन्यते ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
आकारोऽन्तादेशो वा स्यात्। तायते, तन्यते॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.