Page loading... Please wait.
1|3|73 - अपाद्वदः
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
1|3|73
SK 2741
अपाद्वदः   🔊
सूत्रच्छेदः
अपात् (पञ्चम्येकवचनम्) , वदः (पञ्चम्येकवचनम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
-
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
कर्त्रभिप्राये इति वर्तते। अपपूर्वद् वदतेः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति। धनकामो न्यायम् अपवदते। न्यायापवादेन धनम् अर्जयिष्यामि इति मन्यते। कर्त्रभिप्रये क्रियफले इत्येव, अपवदति।
`न्यायपवादेन` इत्यादिना येनाभिप्रायेण धनकामो न्यायमपवदते तं दर्शयति॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
न्यायमपवदते । कर्त्रभिप्राये इत्येव । अपवदति । णिचश्च (कौमुदी-2564) कारयते ।
अपाद्वदः - अपाद्वदः । अपपूर्वाद्वदधातोरात्मनेपदमित्यर्थः । न्यायमपवदते इति । वचनेने निरस्यतीतय्र्थः ।किमिह वचनं न कुर्यान्नास्ति वचनस्यातिभारः॑ इति न्यायात् ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.