Page loading... Please wait.
7|4|33 - क्यचि च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|4|33
SK 2658
क्यचि च   🔊
सूत्रच्छेदः
क्यचि (सप्तम्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
अस्य इति वर्तते। क्यचि परतः अवर्णान्तस्य अङ्गस्य ईकारादेशो भवति। पुत्रीयति। घटीयति। खट्वीयति। मालीयति। अकृत्सार्वधातुकयोर् दीर्घः 7|4|24 इत्यस्य अपवादः। पृथग्योगकरणम् उत्तरार्थम्।
`अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः` 7|4|25 इत्यस्यायमपवादः। चकारः `अस्य` 7|4|32 श्यनुकर्षणार्थः। अथ पृथग्योगकरणं किमर्थम्, नास्य `च्चिक्यचोः` इत्येकयोग एव क्रियताम्? इत्यत आह--`पृथग्योगकरणम्` इत्यादि। `न च्छन्दस्यपुत्रम्य` 7|4|35 इत्येवमाद्युत्तरकार्यं क्यचि यथा स्यात्, च्वौ मा भूत्--इत्येवमर्थो योगविभागः कृतः॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
अस्य ईत्स्यात् । आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति । वान्तो यि प्रत्यये (कौमुदी-63) । गव्यति । नाव्यति । लोपः शाकल्यस्य (कौमुदी-67) इति तु न । अपदान्तत्वात् । तथा हि ॥
क्यचि च - क्यचि च । "अस्य च्वौ" इत्यतोऽस्येत्यनुवर्तते ।ई घ्राध्मो॑रित्यत ईग्रहणं चेति मत्वा शेषं पूरयति — अस्येति । अकारस्येत्यर्थः । पुत्रीयतीति । क्यचि पुत्र य इति स्थिते ईत्वे पुत्रीयमिच्छतीत्यत्र पुत्रशब्दान्न क्यच् । गव्यतीति । गामात्मन इच्छतीत्यर्थः । नाव्यतीति । नावमात्मन इच्छतीत्यर्थः । अपदान्तत्वादिति ।लोपः शाकल्यस्ये॑त्यस्य पदान्त एव प्रवृत्तेरिति भावः । नन्वन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वमस्त्येवेत्यत आह — तथा हीति । यथा पदत्वं न भवति तथोच्यते इत्यर्थः ।
यङि च - यङि च । इहगुणोऽर्तिसंयोगाद्यो॑रित्येतत्सर्वमप्यनुवर्तते । यकारपररेफस्येति । यदि भाष्योदाहरणं सामान्यापेक्षं ज्ञापकं स्यात्तदाऽर्यमाख्यत् आरर्यदित्यादि सिध्यति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
अवर्णस्य ईः। आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयति॥
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.