Page loading... Please wait.
7|4|30 - यङि च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
7|4|30
SK 2633
यङि च   🔊
सूत्रच्छेदः
यङि (सप्तम्येकवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
अङ्गस्य  6|4|1
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
यगि च परतः अर्तेः संयोगादेश्च ऋतः गुणो भवति। अरार्यते। सास्वर्यते। दाध्वर्यते। सास्मर्यते। अर्तेः अट्यर्त्यशूर्णोतीनाम् उपसंख्यानम् इति यङ्। न न्द्राः संयोगादयः 6|1|3 इति द्विर्वचनप्रतिषेध्ः यकारस्य नेष्यते। हन्तेर्हिसायां यङि घ्नीभावो वक्तव्यः। जेघ्नीयते। हिंसायाम् इति किम्? जङ्घन्यते।
पूरवेम प्राप्तस्य रीङोऽयमपवादः। `अरार्यते` इति। यङ गुणः, रपरत्वम्। `अजादेर्द्वितीयस्य 6|1|2 इति द्विर्वचनम्; हलादिशेषः, `दीर्घोऽकितः` 7|4|83 इति दीर्घत्वम्। ननु चात्र्तेरहलादित्वाद्यङ न प्राप्नोति? इत्यत आह--`अर्त्तेः` इत्यादि। भवतु नामोपसंख्यानाद्यङ्, रेफादेश्तु द्विर्वचनेन न भवितव्यम्, `न न्द्राः संयोगादयः` 6|1|3 इति प्रतिषेधात्? इत्यत आह--`न न्द्राः संयोगादयः` इति। उक्तं हि ततर--यकारपरस्य रेफस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। तस्माद्रेफादेर्यं इत्येतस्य द्विर्वचनं भवति। `जङ्घन्यते` इति। `नुगतोऽनुनासिकान्तस्य` 7|4|85 इति नुक्, `अभ्यासाच्च` 7|3|55 इति कुत्वम्॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
अर्तेः संयोगादेश्च ऋतो गुणः स्याद्यङि । यकारपररेफस्य न द्वित्वनिषेधः । अरार्यते इति भाष्योदाहरणात् । अरारिता । अशाशिता । ऊर्णोनूयते । बेभिद्यते । अल्लोपस्य स्थानिवत्तवान्नोपधागुणः । बेभिदिता ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
यङि च। इह `गुणोऽर्तिसंयोगाद्यो`रित्येतत्सर्वमप्यनुवर्तते। यकारपररेफस्येति। यदि भाष्योदाहरणं सामान्यापेक्षं ज्ञापकं स्यात्तदाऽर्यमाख्यत् आरर्यदित्यादि सिध्यति।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
यङि च ।। यङ्प्रकरणे हन्तेर्हिंसायामीट् ।। यङ्प्रकरणे हन्तेर्हिंसायामीड्वक्तव्यः । जेघ्नीयते । यदीट,अभ्यासरूपं न सिध्यति ।। एवं तर्हि ।। यङ्प्रकरणे हन्तोर्हिंसायामीक् ।। एवमप्युपधालोपो न प्राप्नोति ।। एवं तर्हि ।। यङ्प्रकरणे हन्तेर्हिंसायां(1) घ्नी ।। ( यङि च ) ।।