Page loading... Please wait.
4|1|142 - दुष्कुलाड्ढक्
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
4|1|142
SK 1165
दुष्कुलाड्ढक्   🔊
सूत्रच्छेदः
दुष्कुलात् (पञ्चम्येकवचनम्) , ढक् (प्रथमैकवचनम्)
अनुवृत्तिः
अपत्यम्  4|1|92 (प्रथमैकवचनम्) , तस्य  4|1|92 (षष्ठ्येकवचनम्) , अन्यतरस्याम्  4|1|140 (सप्तम्येकवचनम्)
अधिकारः
प्रत्ययः  3|1|1 परश्च  3|1|2 आद्युदात्तश्च  3|1|3 ङ्याप्प्रातिपदिकात्  4|1|1 तद्धिताः  4|1|76 प्राग्दीव्यतोऽण्  4|1|83 समर्थानां प्रथमाद्वा  4|1|82
सम्पूर्णसूत्रम्
"तस्य अपत्यम्" (इति) दुष्कुलात् अन्यतरस्याम् ढक्
सूत्रार्थः
"तस्य अपत्यम्" अस्मिन् अर्थे "दुष्कुल"शब्दात् विकल्पेन "ढक्" प्रत्ययः भवति ।
Additional description will be added soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
दुष्कुलशब्दातपत्ये ढक् प्रत्ययो भवति। अन्यत्रस्याम् इत्यनुवृत्तेः खश्च। दौष्कुलेयः, दुष्क्लीनः।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
सिद्धान्तकौमुदी
पूर्ववत्पक्षे खः । दौष्कुलेयः - दुष्कुलीनः ॥
दुष्कुलाड्ढक् - दुष्कुलाड्ढक् । पूर्ववदिति । अन्यतरस्याङ्रग्रहणानुवृत्तेरिति भावः ।
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.