Page loading... Please wait.
8|3|114 - प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च
॥ तस्मै पाणिनये नमः ॥
8|3|114
SK 3027
प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च   🔊
सूत्रच्छेदः
प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ (प्रथमाद्विवचनम्) , च (अव्ययम्)
अनुवृत्तिः
-
अधिकारः
पूर्वत्रासिद्धम्  8|2|1 संहितायाम्  8|2|108 अपदान्तस्य मूर्धन्यः  8|3|55 इण्कोः  8|3|57
सम्पूर्णसूत्रम्
Will be updated soon
सूत्रार्थः
Will be updated soon.
One-line meaning in English
Will be updated soon.
काशिकावृत्तिः
प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध इत्येतौ मूर्धन्यप्रतिषेधाय निपात्येते। स्तन्भेः 8|3|67 इति प्राप्तं षत्वं प्रतिषिध्यते। प्रतिस्तब्धः। निस्तब्धः।
`प्रतिस्तब्धम्, निस्तब्धम्` इति। `स्तम्भेः` 8|3|67 इति प्राप्तस्य षत्वस्यापवादो निपात्यते॥
अत्राद्यस्य ठ्स्तम्भेःऽ इति प्राप्तिः, इतरयोस्तु ठ्परिनिविभ्यः सेवसितऽ इति । अभ्यतस्तम्भदिति । ठ्प्राक्सितादड्व्यवायेऽपिऽ इति ठ्स्थादिष्वभ्यासेन चऽ इति प्राप्तिः । पर्यसीषिवदिति । अत्रापि ठ्सिवादीनां वाड्व्यवायेऽपिऽ इति प्राप्तिः ॥ उपसर्गादिति वक्तव्यमिति । किमर्थम् ? इत्याह---उपसर्गाद्या प्राप्तिरिति ॥
सिद्धान्तकौमुदी
अत्र षत्वं न स्यात् ॥
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.
प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च - सिचो यङि । अभ्याससकारस्यउपसर्गात्सुनोती॑ति,ततः परसय् तुस्थादिष्वभ्यासेन चे॑ति षत्वे प्राप्ते निषेधोऽयम् । यङि किम् । अभिषिषिक्षति ।
लघुसिद्धान्तकौमुदी
-
महाभाष्यम्
Text Unavailable. Please use feedback link below to provide the text if you have.